MENÜ

Az óvoda- és iskolatej program kifizetési kérelmeinek benyújtása

2017.09.28.

Megjelent a Magyar Államkincstár 93/2017. (IX. 18.) számú közleménye az óvoda- és iskolatej program szabályozásával kapcsolatos kifizetési kérelmek benyújtásáról.

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján támogatás vehető igénybe az óvodások, általános iskolások, sajátos nevelési igényű óvodások és sajátos nevelési igényű általános iskolások (a továbbiakban együtt: kedvezményezettek) tejjel és tejtermékekkel történő ellátására. Az óvoda- és iskolatej program keretében a jogszabály által meghatározott és kiosztott tejtermékek után igényelhető támogatás. A kiszállított és kiosztott termékeknek meg kell felelniük az előírt minőségi követelményeknek.

A kiszállított terméket a nevelési-oktatási intézmény (óvoda, általános iskola és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, valamint az alapfokú művészeti iskola abban az esetben, ha végez általános iskolai nevelési-oktatási tevékenységet) más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használhatja fel.
A nevelési-oktatási intézmény fenntartója köteles gondoskodni arról, hogy a támogatott termék a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljön kiosztásra.

Egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, személyenként és tanítási vagy nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék támogatható. A 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségi korlát figyelembevételekor azonban nem a nevelési-oktatási intézményben az adott kiosztási napon jelen lévő gyermekek számát, hanem az intézménybe az adott kiosztási napon beiratkozott kedvezményezettek létszámát kell tekintetbe venni, így a hiányzó kedvezményezettekre jutó termékmennyiség a jelenlévő gyermekek részére kiosztható. A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az adott nevelési-tanítási napon jelenlevő kedvezményezettek részére kerülhet kiosztásra, a hiányzók számára terméket hazavinni nem lehet.

A támogatást a szállítási szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél, vagyis a nevelés-oktatási intézmény fenntartója vagy a termékek szállítója, tehát a kérelmező igényelheti. A programban résztvevő intézménynek a programot népszerűsítő plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál.
A szállító a termékek kiszállításáról szállításonként a bizonylati rendre vonatkozó előírásoknak megfelelő szállítólevelet köteles kiállítani. A termék átvevője (azaz a nevelési-oktatási intézmény) a termékek átvételét a szállítólevélen köteles aláírásával igazolni. A nevelési-oktatási intézmény a szállítóleveleket köteles megőrizni. A Kincstár a szállítóleveleket és a termékek átvételét igazoló aláírásokat helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

A szállító köteles a kiszállított termékekről számlát kiállítani, amelynek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában leírt kötelező adattartalmon felül tételesen tartalmaznia kell 
·    az ellátott intézmény 
           o    nevét, 
           o    pontos címét, 
           o    OM azonosítóját, 
           o    a feladat ellátási hely kódját, 
·    az ellátott kedvezményezett 
           o    típusát, abban az esetben, ha a számlán szereplő termékek kiosztása eltérő kedvezményezett típusú gyermekek részére történt meg, és ez eltérő támogatási intenzitást eredményezett, 
·    a leszállított termék 
           o    pontos kategóriáját, 
           o    kiszerelését, valamint 
           o    tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát is. 
·    Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, akkor a fenti adatokon felül a kiállított számlának tételesen tartalmaznia kell a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát is.

A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához meghatározott maximális összeget.
A kérelmező a támogatás kifizetése iránti kérelmét kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus kérelemkitöltő felületen töltheti ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújthatja be. A fentieknek megfelelően a kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A kérelemhez csatolandó dokumentumok szkennelés során előállított változatát elektronikus úton, PDF formátumban, olvasható minőségben kell mellékelni. A kérelmező köteles az intézkedésben való részvétel megalapozottságának megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint a hiánypótlásra és a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségeit – kivéve a jogorvoslati, a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokat – minden esetben az elektronikus kérelemkitöltő felület segítségével, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíteni. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel. Ügyfélkapus hozzáféréssel jelenleg csak természetes személyek rendelkezhetnek, így az elektronikus kérelembenyújtás során a nem természetes személyek (pl. gazdálkodó szervezetek) önállóan nem, csak és kizárólag elsődleges képviselő vagy meghatalmazott útján járhatnak el.

A kérelmező kifizetési kérelmét a szállítási időszakokban kiszállított tejtermékekre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig nyújthatja be a Kincstárhoz. A kifizetési kérelem határidőn túli benyújtása esetén jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra, a kérelem benyújtási határidő 60 naptári napnál rövidebb túllépése esetén a kifizetendő támogatást a határidő 1–30 naptári napos túllépése esetén 5 %-kal, a határidő 31–60 naptári napos túllépése esetén 10 %-kal csökkenteni kell. Amennyiben a kérelmező több mint 60 naptári nappal lépi túl a határidőt, a támogatás összegét minden további nap után a fennmaradó egyenleg 1 %-ával kell csökkenteni. A kifizetési kérelemhez az erre a célra kialakított elektronikus kérelemkitöltő felületen elektronikusan (PDF formátumban) csatolni kell az adott szállítási időszakra vonatkozó, a támogatott termékek értékesítését igazoló számlákat, egyéb előírt dokumentumokat.

A kifizetési kérelmekről a Kincstár a kérelem hiánytalanná válását követő 45 napon belül döntést hoz, és haladéktalanul – de legkésőbb kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától számított három hónapon belül – folyósítja a támogatás jogos összegét.

A nevelési-oktatási intézmény köteles nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett kedvezményezettek számáról, a leszállított és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről termékkategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény köteles a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény vezetője által jóváhagyott példányát az adott támogatási időszak lejártát követő öt évig megőrizni. Amennyiben az adott nevelési-oktatási intézmény több tagintézménnyel rendelkezik, a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.

Amennyiben a támogatás igénylője a szállító, köteles nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekről, valamint az ezeknek az intézményeknek szállított termékekről és azok mennyiségéről.

Részletes információk a ezen a linken érhetők el.

 Forrás: NAK