MENÜ

Május 15. az egységes kérelem szankciómentes benyújtási határideje

2018.05.07.

A 2018. évi egységes kérelem benyújtásának alaphatárideje: 2018. május 15 – figyelmeztetett a Magyar Államkincstár. A kincstárhoz május 15. és június 11. között benyújtott kérelmek esetében, az elfogadott támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken.

 

A 2018. május 15. napjáig benyújtott egységes kérelmet támogatás-csökkentés nélkül, 2018. május 31-ig lehet módosítani. Az ezt követően, 2018. június 11-ig történő változtatás már az érintett táblára járó támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével jár.

2018. június 12-től már sem a benyújtott kérelem módosítására, sem pedig az új kérelem benyújtására, (illetőleg a kérelemben új támogatási jogcím megjelölésére) nincs lehetőség.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az egységes kérelem keretében lehetőség van állatalapú közvetlen és a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott támogatások benyújtására is. Az állatalapú közvetlen támogatások esetében azonban az 1 %-os kérelemszintű csökkentést már május 16-tól érvényesítjük, ideértve a módosításokat is!

Amennyiben a tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.

Be kell tervezni a másodvetési szándékot

A jelenleg hatályos jogszabály szerint csak az egységes kérelembe betervezett és bejelentett másodvetést fogadják el a vonatkozó támogatások, intézkedések esetében.

Az egységes kérelem beadásakor már szükséges betervezni minden esetben a másodvetési szándékot. Szükséges lehet a másodvetés a diverzifikáció, valamint az ökológiai fókuszterületek elvárt mértékű teljesítéséhez. Ezentúl azon gazdálkodóknak is szükséges a másodvetés-tervezés, a tervezett vetés és hely megjelölése, akik a VP agrár-környezetgazdálkodás intézkedésben másodvetéssel valósítják meg a kötelező vagy vállalt zöldtrágyázást.

Az egységes kérelemben megjelölt tervezett vetés csak akkor realizálódik, amint a tényleges vetést – majd a betakarítást/beforgatást is – 15 napon belül elektronikus úton bejelentik.

A minimumkövetelményeket be kell tartani

A jogszabályok alapján a területhez kötődő közvetlen és egyes vidékfejlesztési támogatásoknál is jogosultsági feltétel – azaz a támogatás nyújtásának alapja – a területeken az ún. minimumkövetelmények betartása (MINK), melyeket hazai viszonylatban a 10/2015 (III.13.) FM rendelet 2. §-a foglalja magába.

A gazdálkodóktól az érintett támogatásokért cserébe az alábbi minimumkövetelmények teljesítése elvárt.

A szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a gyomok – beleértve a veszélyes gyomnövényeket, valamint a nádat - és a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben lehetnek jelen, hogy nem áll fenn a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett terület nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodása.

Nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás akkor áll fenn, ha a vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található. (veszélyes gyom: pl. parlagfű, aranka, vaddohány)

Nagymértékű, súlyos, fás szárú gyomosodásról akkor beszélhetünk, ha a vizsgált parcella esetében a földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található olyan fás szárú növény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt, vagy a fás szárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető.

Gyepek esetében nem fordulhat elő túllegeltetés, amelynek során a gyep foltokban kiritkul, és a talajfelszín legalább 50%-ban fedetlenné válik. Továbbá gyepek esetében a gyepalkotó fűfajok - nem beleértve a nádat - és takarmánynövények túlsúlyban legyenek, és ne legyen a területen az előző évről olyan növedék, amelynek szaporító képletei is elnyíltak.

Amennyiben a gazdálkodó fenti jogosultsági feltételeket nem tudja betartani, úgy pl. a SAPS, a zöldítés, a termeléshez kötött támogatásokra adott területen nem lesz jogosult. Ugyanez vonatkozik az agrár-környezetgazdálkodás/ökológiai gazdálkodás VP-s intézkedések esetében is. Amennyiben valamely vis maior ok következik be, s az bejelentésre és elfogadásra is kerül, úgy a gazdálkodó a vis maior ok fennállásáig mentesül a kötelezettség alól.

Ha azonban a vis maior kérelemben a minimumkövetelmények be nem tartása is jelölésre kerül, de a vis maior nem kerül elfogadásra, úgy sajnos a minimumkövetelmény meglétének hiánya miatt meg nem felelés állapítható meg, azaz a táblára jutó kifizetés elutasításra kerülhet. Vis maior ok hiányában az előzőekben leírtak szerint, a táblára adható támogatás adott évben lenullázódik, s még a túligénylés szankcióját is magával hozhatja!