MENÜ

Mostantól máshogy szankcionálják a túligénylést

2017.07.18.

A területalapon nyújtandó alaptámogatás, a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó közvetlen támogatás, továbbá a Natura 2000 és a hátrányos természeti adottságokkal (THÉT, korábban KAT) rendelkező területek vonatkozásában a 2016. január 1-je után benyújtott kifizetési igénylésekre is alkalmazandóan változott a túligénylés szankciószámításának menete.

A jogosulatlan igénylés megállapításából eredő szankciókat az egyes területalapon nyújtandó támogatások vonatkozásában elkülönülten kell vizsgálni tekintve, hogy eltérő uniós szabályozások hatályosak. Az alábbiakban példákon keresztül ismertetjük az egyes jogcímekhez kapcsolódó túligénylés szankciószámításának szabályait. Az adott jogcímben a gazdálkodó által igényelt terület, és a Kincstár által az ellenőrzések után megállapított terület nagyságának eltérése adja a viszonyítási alapot.

1) A túligénylések során alkalmazandó szankció mértéke a módosítással érintett esetekben (640/2014/Eu rendelet 19/A cikk):

a) eset: Az igényelt és a megállapított terület nagysága közötti eltérés nagyobb mint 2 hektár, vagy a megállapított területnek több mint 3%-a, de nem több mint 10%-a, akkor a támogatási összeg a megállapított eltérés másfélszeresének felével kerül csökkentésre. (Az eltérés 3 %-áig és 2 hektárig nem kell szankciót alkalmazni, amit „kedvező szankcióhatásnak” nevezünk.)

PÉLDA:
- igényelt terület: 11,5 hektár (ha)
- ellenőrzés során megállapított terület: 11 ha
- jogosulatlan igénylés mértéke: 11,5 ha – 11 ha = 0,5 ha :11 ha = 4.54% a jogosulatlan igénylés mértéke ugyan kisebb, mint 2 hektár, de nagyobb mint 3% és kisebb, mint 10 %, így ebben az esetben a szankció  a jogosulatlanul igényelt területre jutó támogatási összeg másfélszeresének a fele:
- jogosulatlanul igényelt terület: 0,5 ha
- támogatási összeg: pl. 70 000 Ft/ha
- 0,5 ha x 70 000 Ft = 35 000 Ft x 1,5 = 52 500 Ft : 2 = 26 250 Ft .

Figyelem! A „kedvező szankcióhatás” alkalmazása esetén, amennyiben az ügyfél a tárgyévet (2017-et) követő évben (2018-ban) is jogosulatlan területet igényel, abban az esetben 2018-ban számítandó szankció mellett hozzáadódik a 2017-ben „elengedett” szankciórész mértéke is (azaz a másfélszeres értékkel számított 2017. évi szankció másik fele).

b) eset: Az eltérés több mint a megállapított terület 10%-a, de nem több mint 66,67%-a, akkor a támogatási összeg a megállapított eltérés másfélszeresével kerül csökkentésre.

PÉLDA: 
- igényelt terület: 14 ha
- ellenőrzés során megállapított terület: 11 ha
- jogosulatlan igénylés mértéke: 14 ha – 11 ha = 3 ha : 11 ha = 27,27%

A szankció ebben az esetben a jogosulatlanul igényelt területre jutó összeg másfélszerese.
- jogosulatlanul igényelt terület: 3 ha
- támogatási összeg: pl. 70 000 Ft/ha
- 3 ha x 70.000 Ft = 210 000 Ft x 1,5 = 315 000 Ft

c) eset: Az eltérés olyan mértékű a tárgyévben, amely alapján a másfélszeres értékkel számított szankció meghaladja a megállapított területre adható támogatási összeget, így támogatás adott évben nem nyújtható, továbbá a fennmaradó szankció mértékét az igénylő további közvetlen támogatásainak összegéből kell levonni. Amennyiben a fennmaradt szankciórész a naptári évét követő három évben nem vonható le, a fennmaradó összeg, törlésre kerül.

2) Termeléshez kötött növényi támogatások vonatkozásában azonban marad az eddig alkalmazott, szankciószámítási mód, mely az alábbi (640/2014/EU rendelet 19. cikk):

a) ha a gazdálkodó által igényelt terület és a megállapított terület nagysága közötti eltérés nagyobb mint 2 hektár, vagy a megállapított területnek több mint 3%-a, de nem több mint 20%-a, akkor a támogatási összeg a megállapított eltérés kétszeresével kerül csökkentésre. (Az eltérés 3 %-áig nem kell jogkövetkezményt alkalmazni.)

b) ha az eltérés több mint a megállapított terület 20%-a, de nem több mint 50%-a, akkor a tárgyévre nem adható támogatás.

c) ha az eltérés több mint 50%, akkor a b) pontban leírt jogkövetkezményen felül a jogosulatlan igénylés miatti szankció összegét még egyszer le kell vonni. Ezt az összeget az igénylő felé megítélt támogatások összegéből kell levonni. Amennyiben a szankció összege a ténymegállapítás évét követő három naptári évben nem vonható le, a fennmaradó összeg, törlésre kerül.