MENÜ

Állami földvásárlás eljárási rendje

Oldalszám: 42
2014.01.08.

2001. szeptember 7-tõl megkezdõdött a termõföldek állami felvásárlása, amelyek ideiglenesen a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésébe, majd az õsszel felállítandó Nemzeti Földalap Kht-be kerülnek. A földvásárlási büdzsében lévõ összeg összesen 5 milliárd forint.

Jogszabályi háttér:
1088/2001. (VIII.8.) és a 2221/2001. (VIII.30.)
kormányhatározatok
Feltételek:
magyar állampolgárság,
Ingatlannyilvántartásba bejegyzett termõföld tulajdon megléte,

Korlátozó rendelkezések kijátszására irányuló, megkötött szerzõdés megszûntetésének kezdeményezése

Magyar Állam által tett ajánlattétel elfogadása

Kezdeményezés színhelyei:
FVM megyei Földmûvelésügyi Hivatalai
Falugazdászok
Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI)

Eljárási rend:
1. Földterület eladásának kezdeményezése a jogilag
megjelölt színhelyeken

2. Az eljárás kezdeményezésérõl jegyzõkönyv felvétele

3. A jegyzõkönyv eljuttatása a termõföld fekvése szerint illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz

4. Beérkezett ügyek FM Hivatal által történõ megvizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele

5. Indokolt esetben az ügyfél ismételt meghallgatása, jogi tanácsadás, jogi képviselet (végzi: az FVM által megbízott, az FM Hivatalban tevékenységet ellátó ügyvéd, továbbiakban a Hivatal ügyvédje)

6. FM Hivatal kezdeményezése az FVM felé abból a célból, hogy az érintett földterület forgalmi érték- becslését a kijelölt szakértõk elvégezzék.

7. Az FVM által megállapított forgalmi érték ügyféllel történõ elfogadtatása az FM Hivatal közremûködésével

8. Vételi ajánlat elfogadása esetén szerzõdés-készítés. A szerzõdést 8 példányban készíti, majd ellenjegyzi az FM Hivatal ügyvédje


9. A szerzõdést kapják:
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Illetékes Földmûvelésügyi Hivatal
FM Hivatal ügyvédje
Ügyfél

10. Az ügyfél által elfogadott szerzõdést az FVM rájegyzéssel jóváhagyja, majd a szükséges okiratokkal együtt a KVI-hez továbbítja

11. A KVI a szerzõdést aláírja, ellenjegyzi

12. A KVI gondoskodik a vételár kifizetésérõl, átutalásáról, valamint a Magyar Állam tulajdonjogának és a KVI vagyonkezelõ jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésérõl
Szükség esetén egyéb jogcselekmények megtételérõl, valamint a szerzõdések érintettek részére történõ megküldésérõl.

13. A KVI az állami tulajdonba került földterületekrõl elkülönített nyilvántartást köteles vezetni

Az eljárási rend esetleges változásáról a falugazdászoktól informálódhatunk.

Zöldszám: 06/80/37-37-37


Varga Gábor