MENÜ

Kérdés - felelet

Oldalszám:
2013.02.19.
Az agrárhitel programok 2001. évi, és az agrárlogisztikai beruházások 2001-2002. évi támogatásáról
Milyen fejlesztések megvalósítása pályázható?Támogatás igényelhetõ:

a.) Az agrártermelési technológiák fejlesztéséhez, meglévõ és új termelõeszközök termelésbeállításához, továbbá Cégbíróságnál bejegyzett termelõi közösségek tulajdonhoz jutását elõsegítõ, az élelmiszer-feldolgozást szolgáló reorganizációs kivásárlásokhoz

b.) az agrártermelés és az agrártermékek értékesítésének, illetve piacra jutásának szervezettségét segítõ logisztikai és infrastrukturális fejlesztések megvalósításához.

Nem nyújtható támogatás egyes reorganizációs kivásárlásokhoz, az elmúlt idõszakban 3 éves futamidejû kibontakozási hitellel finanszírozott fejlesztésekhez, a pályázat benyújtását megelõzõ 5 éven belül agrártámogatással megvalósult épületek, építmények átalakításához, értéknövelõ felújításához, termõföld vásárlásához, a meghatározottak kivételével immateriális javak beszerzéséhez – a reorganizációs célú kivásárlás kivételével – ingatlanok és használt gépek vásárlásához.

Támogatás nem vehetõ igénybe, ha a kivitelezést a pályázat benyújtását megelõzõen a Gazdálkodó megkezdte, vagy ha a támogatási okirat keltezésétõl számított 5 hónapon belül a kivitelezést – neki felróható okból – nem kezdi meg.

Milyen módon támogatják a fejlesztéseket?Az a.) pontban leírt fejlesztésekhez éven túli lejáratú hitelhez állami kezességvállalást és kamattámogatást biztosítanak, míg a b.) pontban közölt fejlesztések megvalósításához vissza nem térítendõ, ún. fejlesztési célú támogatást, valamint éven túli lejáratú hitelhez állami kezességvállalást és kamattámogatást biztosítanak. A támogatott hitel összegének legalább 80 %-a beruházásokra, legfeljebb 20 %-a a beruházással megvalósított, felújított, korszerûsített létesítmény üzemeltetéséhez szükséges készletek elsõ beszerzésére használható. A vissza nem térítendõ fejlesztési célú támogatást teljes egészében beruházásokra kell fordítani. Az állami kezességvállalásért nem kell díjat fizetni.

Ennek azonban elõfeltétele a pályázati felhívásban közölt feltételek és követelmények teljesítése.Eltérõ üzemméret esetén változik-e a támogatás mértéke és rendszere?Amennyiben a Gazdálkodó által használt szántóterület nem haladja meg a 300 hektárt, vagy nettó éves árbevétele az 50 millió Ft-ot, vagy az általa foglalkoztatottak létszáma a 10 fõt, akkor legfeljebb 50 millió Ft, kezdõ vállalkozás esetén 30 millió Ft összegû, legalább 5, legfeljebb 10 éves lejáratú, egy éves tõketörlesztési türelmi idõvel felvett hitel tõkeösszegére a teljes futamidõre 80 %-os állami készfizetõ kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat 60 %-áig terjedõ kamattámogatást vehet igénybe.

Ha a gazdálkodó vállalkozása az elõbb felsorolt pontokban meghatározott méretek valamelyikét meghaladja, akkor a felvett, legfeljebb 300 millió Ft összegû, legalább 5, legfeljebb 10 éves lejáratú, egy éves tõketörlesztési türelmi idõvel felvett hitel tõkeösszegére a teljes futamidõre 50 %-os állami sortartó kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat 60 %-áig terjedõ kamattámogatást vehet igénybe.

Amennyiben a Gazdálkodó a hitelbõl vissza nem térítendõ agrártámogatással megvalósítandó fejlesztést is végez, a kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat 40 %-át.

Gazdálkodó esetében szükséges-e a regisztráció, a termékértékesítési szerzõdés és a saját erõ megléte?A Gazdálkodó fogalmába beletartozik a természetes és jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, FVM-rendelet alapján elismert zöldség-, gyümölcs-, termelõi-, -értékesítõ szervezet (TÉSZ), továbbá Cégbíróságnál bejegyzett Termelõi közösség, valamint Termelõ-értékesítõ közösség.

A támogatás igénylésének és igénybevételének feltétele Gazdálkodók esetében, – a méhészet kivételével – hogy megfeleljenek a nyilvántartási rendelet elõírásainak. Az erdõgazdálkodási tevékenységet folytatónak bejegyzett erdõgazdálkodónak kell lennie.

Az elõállított termékek piaci elhelyezhetõségét igazolni kell.

Az állami kezességvállalást és kamattámogatást a fejlesztési költség legalább 25 %-ának megfelelõ mértékû saját forrás felhasználásával veheti igénybe a Gazdálkodó.

A rendelet szerint van-e mezõgazdasági árbevétel kötelezettség?A növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, erdõ- és vadgazdálkodási, valamint halászati és vegyes gazdálkodást folytató Gazdálkodók esetében az elõzõ évi összes bevételbõl a mezõgazdasági tevékenységbõl származó nettó árbevétel legalább 51 % kell, hogy legyen. Errõl az éves beszámoló vagy az adóbevallás másolatának csatolásával a Gazdálkodónak nyilatkoznia kell. A kezdõ vállalkozás, illetve az illetékes hivatalnak a 2000. évi kárfelmérés alapján készített nyilvántartásában szereplõ elemi kárt szenvedett mezõgazdasági termelõ esetében a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevételt a 2001. és a 2002. évi várható árbevétel alapján is lehet számítani. Ebben az esetben a Gazdálkodó nyilatkozata mellett a megyei Földmûvelésügyi Hivatalnak is szükséges az igazolása, ellenjegyzése.

Meddig és hova nyújtható be a gazdahitel pályázat?A gazdahitel-programok megvalósítására irányuló pályázatok végsõ beadási határideje legkésõbb 2001. október 31.. Az agrárlogisztikai és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre irányuló pályázatok végsõ beadási határideje elsõ alkalommal legkésõbb 2001. október 31., 2002. évben pedig szeptember 30..

A pályázat benyújtására a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ.

A benyújtás helye a fejlesztés szerint illetékes megyei (fõvárosi) Földmûvelésügyi Hivatal. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a szükséges dokumentumokat, például hitelígérvényt csatolni kell.

Amennyiben a gazdálkodó a pályázati felhívásban elõírt követelményeknek nem megfelelõ pályázatot nyújt be, a hiányosságok bontási jegyzõkönyvben történõ rögzítését követõen a hivatal 15 napos határidõ megadásával, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A nagymértékben hiányos, vagy a hiánypótlást követõen is hiányos pályázat bírálatra nem bocsátható, azt a hivatal vezetõje köteles elutasítani. Az elfogadott pályázat esetében a Döntéshozó támogatási okiratot ad ki.

A gazdahitel-programban meghatározott fejlesztéseket meddig kell megvalósítani?A gazdahitel-program mezõ-, vad-, hal- és erdõgazdálkodási termelési technológiák fejlesztését, meglévõ és új (gépek és technológiai berendezések) termelõeszközök termelésbe állításának elõsegítését szolgálja. A beruházás megvalósítását a támogatási okirat keltétõl számított 24 hónapon belül kell befejezni, üzembe helyezni és a hitel futamideje alatt, de legalább az üzembe helyezéstõl számított 5 éven keresztül kell rendeltetésének megfelelõen üzemeltetni.

A termelés és értékesítés szervezettségét elõsegítõ agrárlogisztikai és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása esetében a támogatási okirat keltétõl számított 36 hónapon belül kell a beruházást befejezni, üzembe helyezni és az üzembe helyezéstõl számított 10 éven keresztül kell rendeltetésének megfelelõen mûködtetni.

Mindkét esetben kötelezõ a beszámoló-készítés, amelyben tájékoztatni kell az illetékes Földmûvelésügyi Hivatalt, illetve a Magyar Államkincstárt a beruházás üzembe helyezését követõ 60 napon belül a beruházásról, beleértve a teljes körû pénzügyi elszámolást is.

Mivel bizonyítható, illetve igazolható a beruházás megkezdése?A beruházás megkezdése idõpontjának építési beruházás esetén a kivitelezõi szerzõdés megkötésének dátumát, saját kivitelezés esetén az építési napló megnyitását, gépi beruházás esetén a megrendelés dátumát kell tekinteni. Az építési beruházásokhoz szükséges anyag beépítésre kerülõ berendezés, mûszaki tervdokumentáció, szakvélemény beszerzése nem tekintendõ a beruházás megkezdésének. A felsorolt beszerzésekrõl és beruházás-elõkészítõ dokumentumokról szóló elfogadható számlák kibocsátásának legkorábbi ideje 2001. január 2. lehet.

Milyen jogszabály szabályozza a fenti programokkal és beruházásokkal összefüggõ támogatási rendszert?A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter 57/2001. (IX. 21.) FVM-rendeletében szabályozza általános és konkrét rendelkezések útján az állami támogatás igénybevételének feltétel- és követelményrendszerét. A vonatkozó rendelet a Magyar Közlöny 2001/102. számában részletesen megismerhetõ. A jogszabályokkal összefüggõ teljes körû információt a falugazdászoktól kaphatunk.