MENÜ

Az Euro-Öko farm projekt pályázati felhívása

Oldalszám: 28
2014.01.13.

a „Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ növénytermesztési technológiák” alprogramban történõ részvételre

Az EURO-ÖKO FARM PROJEKT 2002. I. félévében rendelkezésre álló forrásainak terhére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé,

1. A program általános céljaA környezetkímélõ, a természet védelmét szolgáló mezõgazdasági termelési módszerek széles körû alkalmazásának kiemelt támogatása a szántóföldi növénytermesztés területén, az innováció gyorsítása és az új technológiák bemutatásának alapjául szolgáló referencia üzemek létesítése érdekében, összhangban „A környezet védelmének és a vidék megõrzésének megfelelõ mezõgazdasági termelési módszerek alkalmazásáról és támogatásáról” szóló EU 2078/92 számú EGK Tanácsi rendelet elõírásaival.

2. Támogatás igényelhetõA piacképes, magas minõségi szintet elérõ mezõgazdasági termékek környezetkímélõ technológiával történõ elõállítását szolgáló új, korszerû termelõeszközök beszerzéséhez.

3. Támogatásban nem részesíthetõA kizárólag termelési szint fokozására irányuló fejlesztés (termelés-intenzifikációs program), illetve a pályázat elfogadása elõtt megkezdett beruházás.

4. A támogatás mértékeAz új, mezõgazdasági gépek, technológiai berendezések vételárának maximum 20 %-os mértékû végleges fejlesztési célú juttatás nyújtása, melynek összege pályázónként legfeljebb 10.000.000,-Ft lehet.

5. A támogatás igénybevételének feltételeiA támogatás felhasználásával olyan fejlesztési programok valósíthatók meg, amelyek az adott gazdasági egység talajmûvelési rendszerének agrárkörnyezetgazdálkodási szempontból történõ, javító hatású átalakítását célozzák. Különös tekintettel az alábbi területekre:

- az egészséges környezet feltételeinek megõrzése, és biztosítása a mezõgazdasági folyamatokban,

- a lételemnek tekintett természeti erõforrásokkal (föld, víz, levegõ) való takarékos, és értékvédõ gazdálkodás,

- a gazdasági fejlõdés és a környezet harmonikus, az ésszerû környezet-igénybevételre és a minimális környezetkárosításra törekvõ viszonyának megvalósítása.A végleges fejlesztési célú juttatás a költségvetési támogatásoktól függetlenül és azokkal összevontan is igénybe vehetõ.

6. A pályázat benyújtására jogosultakA felszámolási, vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozók, valamint a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény szerint mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ magánszemélyek, szövetkezetek és jogi személyiségû, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (továbbiakban együtt: gazdálkodók), ha:

a., elõzõ évi árbevételükben a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevétel az 50 %-os mértéket meghaladja.

Új vállalkozásoknak, szövetkezéseknek alapításuk évében ezt a feltételt nem kell teljesíteniük abban az esetben, ha nyilatkoznak arról, hogy a következõ évben ennek a feltételnek is eleget tesznek.

b., vállalják, hogy eredményeikrõl évente beszámolnak és együttmûködnek a kutatás-fejlesztési programokban.

c., a regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek.

7. A pályázat tartalmi követelményeiA pályázatot az alábbi tartalommal kell elkészíteni:

a. a vállalkozás azonosító adatai;

b. üzleti terv, amelynek a következõket kell magában foglalni: eredményterv,

mérlegterv (a számviteli elõírások szerint), cash-flow kimutatás a fejlesztést követõ 1 éves idõtartamra, pénzügyi kimutatások, szöveges gazdálkodási terv).

c. a pályázat tárgyát képezõ fejlesztések ismertetése (különös tekintettel a fejlesztés agrár-környezetgazdálkodási, környezetvédelmi vonatkozásaira), a fejlesztés költségeinek részletezése, forrásainak megoszlása és a felhasználás ütemezése.

d. A gazdálkodó nyilatkozatai.

8. A pályázatok benyújtásának helye és idejeEgy igénylõ csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatok 7 példányban, folyamatosan – legkésõbb 2002. június 30. napjáig – nyújthatók be az alábbi címre:

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaságtudományi Kar

Termeléstechnikai és Munkaszervezéstani Tanszék 9200. Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A borítékon fel kell tüntetni „Technológiafejlesztési pályázat”. A benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ.9. A pályázatok elbírálásának rendjeA benyújtott pályázatokat az EURO-ÖKO FARM PROJEKT Mûszaki Fejlesztési Bizottsága bírálja el. A Bizottság hiányos kérelem esetén egy alkalommal hiánypótlásra kéri fel a pályázót.A Mûszaki Fejlesztési Bizottság az egyes pályázatok értékelése során döntését különösen a következõkre figyelemmel hozza meg:

- a technológiai váltás környezetkímélõ jellege;

- a gazdálkodás stabilitásának és jövedelmezõségének várható alakulása;

- a termesztéstechnológia változtatására irányuló tervek megalapozottsága.A rendelkezésre álló támogatási keret forráshiánya esetén a pályázat befogadása felfüggeszthetõ, visszautasítható. A már beadott pályázatok versenyeztethetõk, rangsorolhatók, elbírálásuk felfüggeszthetõ. Azonos adottságú pályázók esetén a pályázati anyagok Mûszaki Fejlesztési Bizottsághoz történõ beérkezésének idõrendje a meghatározó. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a fejlesztési támogatás összegének igénybe vételére. A pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról az iratanyag beadását követõ 60 napon belül értesíti az EURO-ÖKO FARM PROJEKT a pályázót. A pályázat elfogadásáról szóló kiértesítést követõen kerülhet sor az eszközfejlesztés lebonyolítására, a támogatási szerzõdés aláírására.

10. A támogatás elszámolásaA támogatás felhasználásának elszámolása a Projekttel kötött támogatási szerzõdésben foglalt elõírásoknak megfelelõen történik, a számlák és az elõírt egyéb dokumentumok becsatolásával.

11. A támogatás rendeltetéstõl eltérõ

felhasználásának következményeiJogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül:

- a fejlesztésnek adott céltól eltérõ rendeltetésû megvalósítása,

- a támogatási feltételek nem teljesítése, vagy csak részleges teljesítése.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint vissza kell fizetni.

12. További információkDíjmentes technológia-fejlesztés elõbírálati adatlapok igényelhetõk, valamint a pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet az alábbi címen és telefonszámon:

EURO-ÖKO FARM PROJEKT

Országos Koordinációs Központ

9200. Mosonmagyaróvár, Kossuth u.99.

Tel.: 96/213-788.Kelt: Mosonmagyaróvár, 2001. szeptember 10.