MENÜ

Permetezõ gépekre vonatkozó agromûszaki és környezetvédelmi elõírások fõbb ismérvei

Oldalszám: 36
2013.11.05.

Sokadszor ismételjük már, hogy az EU normatívákhoz igazodó környezetvédelmi elõírások elõkészítése, a temometodikák hazai adaptálása, valamint az ezek alapján kidolgozott rendszer agrárstratégiai alapú betartása és a termelés folyamatában résztvevõkkel való betartatása mezõgazdaságunk jelenének kulcskérdései közé tartozik. E folyamatban is az élre kívánkozik a növényvédelemmel kapcsolatos szabályozók kidolgozása és gyakorlatba való átültetése. Anyagunkban a tavaszi permetezési munkák idején kívánunk foglalkozni a jelenlegi helyzettel és megemlítjük azokat a fõbb ismérvekett, amelyek a különbözõ permetezõ gépek kereskedelmére, mûszaki kialakítására, a velük szemben támasztott agrotechnikai követelményekre és az idõszakos hatósági felülvizsgálatra vonatkoznak.

A környezetvédelmi elõírásokat figyelembevevõ, un. komplex permetezéstechnikai-rendszer már több mint öt éve eredményesen mûködik egyes nyugat-európai országokban. A legjobb tapasztalatokkal Németországban rendelkeznek, ezért azok „élõben” történõ megismerése céljából az FVM Mûszaki Intézet felvette a kapcsolatot a braunschweigi BLT-vel (Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft). A két intézmény által köttetett D-22/99 Tudományos és Technikai Együttmûködés alapján 2001. április 09-13. között tanulmányutat szervezünk az ottani tapasztalatok konzultatív módon történõ megvitatására. E program elsõdleges célja a permetezõ gépek idõszakos hatósági felülvizsgálatával kapcsolatos német elõírások és kutatói-üzemeltetõi tapasztalatok részletezése. A magyarországi program végrehajtásáért is felelõs FVMMI szakemberei mellett még négy kutató, illetve 15 - a program kivitelezésében üzletileg is érdekelt - cég szakemberei mérik fel a kinti helyzetet.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 5/2001 (I.16.) FVM rendelete egyértelmûsíti feladatainkat. Úgy gondoljuk azonban, hogy a növényvédelmi tevékenységrõl, a növényvédõ gépek típus-minõsítésérõl és a permetezõ gépek felülvizsgálatáról ezen rendeletben leírtak mellett feltétlen tájékoztatást kell adnunk az olyan részletekrõl is, amelyek hozzájárulhatnak a program szükségességének megértéséhez és segíthetik annak sikeres, minél szélesebb körökben elfogadott végrehajtását.

A rendelkezés lényege röviden úgy foglalható össze, hogy 2003. január 1-tõl az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal rendelkezõ növényvédelmi gépek csak cseppképzés és szórástechnikai minõsítés után hozhatók forgalomba: ez az un. típus-minõsítés, amelyet a gödöllõi intézet végez. Az agrártárca vezetésével egyetértésben úgy gondoljuk, hogy ezen eljárással mezõgazdaságunk piaci érdekeit védjük és a forgalmazási hátteret tisztítjuk meg az eleve olcsó, mûszaki-technikai kivitelezésében alacsony színvonalúnak tûnõ, „selejtes minõségû” gépektõl.

Ugyancsak 2003. január 01-tõl indul a permetezõ gépek idõszakos felülvizsgálatának kötelezettsége is. Mindez komoly munkát jelent az üzemeltetõ, valamint a felülvizsgálatot, ill. szükség szerinti javítást is végzõ cégek számára. Fenti feladatokat az EU-konform forgalmazás elõtt, ill. két év türelmi idõ után három évenkénti periodicitással kell elvégezni Ennek részleteit a már idézett FVM rendelet tartalmazza, amelynek szakszerû magyarázatával az e témakörben hatósági feladatokat ellátó FVM Mûszaki Intézet szolgál. Reméljük, hogy a bevezetés idõszakában retorzióktól nem kell tartani és megtaláljuk közös érdekeink érvényesítésének nyugodt útját.

Fentiek figyelembevételével szükségesnek tartjuk továbbá, hogy a feladatokra történõ szakmai felkészülés és a vállalási arányok tisztánlátása végett e helyen is közöljük a Magyar Közlöny 2001/5. számában megjelent, a növényvédõ gépek idõszakos hatósági vizsgálatára vonatkozó rendelkezés 6. számú függelékét. Ez ismerteti a feladat végrehajtásához szükséges eszközök és mérõberendezések szükséges listáját az alábbiak szerint:

Szántóföldi permetezõ gépek felülvizsgálatához szükséges eszközök, mérõberendezések:

- legalább 12 m hosszú és 1,5 m széles és 0,1 m éltávolságú vályusor;

- átfolyásmérõ a szivattyúk szállítási teljesítményének meghatározásához;

- manométer hitelesítõ 1,0 minõségû osztályú 0-16 bar mérési tartományú hitelesítõ manométerrel;

- átfolyásmérõ-, vagy mérõedény a szórófejek folyadék fogyasztásának ellenõrzéséhez;

- szögmérõ;

- fordulatszámmérõ 0-3000 min-1 méréstartománnyal;

- mérõszalag;

- gépjármû a mérõberendezések szállításához.

Kertészeti permetezõ gépek felülvizsgálatához szükséges eszközök, mérõberendezések:

- átfolyásmérõ a szivattyúk szállítási teljesítményének meghatározásához;

- manométer hitelesítõ 1,0 minõségi osztályú 0-60 bar mérési tartományú hitelesítõ manométerrel;

- átfolyásmérõ-, vagy mérõedény a szórófejek folyadék fogyasztásának ellenõrzéséhez;

- szögmérõ;

- fordulatszámmérõ 0-3000 min-1 méréstartománnyal; - mérõszalag;

- gépjármû a mérõberendezések szállításához.

Az FVM Mûszaki Intézethez beküldendõ, formai hibáktól mentes jogosultság kérelemnek a vizsgáló eszközök részletes (pontos típus-megnevezéssel bíró), fentiektõl esetenként, illetve szükségszerûen bõvebb listája mellett részletesen közölni kell a felállítandó állomás vezetõjének adatait is. Gödöllõ, 2001. március 21.

/: Dr. Soós Sándor :/

/: Dr. Tátrai György :/

FVMMI GM Kht.

FVMMI