MENÜ

Agrárgazdasági beruházások támogatása

Oldalszám: 131
2013.11.05.

Az egyes mezõ-, erdõ-, vadgazdálkodási, illetve halászati rendeltetésû új építési beruházások megvalósításának, valamint a meglévõ épületek, építmények technológiai korszerûsítéssel is járó átalakításának, értéknövelõ felújításának támogatása

Igénylõ: Növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes-, erdõ-, vadgazdál- kodási, halászati tevékenységet folytató igénylõ, valamint a 2000.évi CXLI.tv. elõírásainak megfelelõ szövetkezetek (Pályázók) Támogatható célok: Épületek, építmények (szarvasmarha, juh, kecske, méh, házinyúl, sertés, baromfi és lótartási építmények, létesítmények, ezek épületgépészeti, technológiai berendezéseivel együtt, továbbá a kiszolgáló szociális és infra- strukturális létesítmények, az állategészségügyi és környezetvédelmi elõ- írásoknak megfelelõ létesítményeket is); Magtárak, raktárak, szemes- és szálastakarmány tároló létesítmények, silók, takarmánykeverõk, terményszárítók, gépészeti és beépített anyagmozgatás gépi berendezéseivel együtt; A saját termelésû tehén-, juh-, kecsketej, valamint méz feldolgozására szol- gáló építmények és ezek kiszolgáló létesítményei; A saját termesztésû szõlõ feldolgozására, erjesztésére, érlelésére, a bor palackozására-tárolására szolgáló építmények, valamint ezek gépészeti, technológiai berendezései, kiszolgáló infrastrukturális létesítményei. Az erdészeti feltáró- és kiszállító utak, kapcsolódó mûtárgyaik, mint: hidak, átereszek, támasztófalak, valamint erdei rakodók és kapcsolódó létesítményeik. Zárttéri vadtartás esetén a vadaskert közvetlen termelési célú létesítményei, épületek, építmények, valamint a széna- és abraktárolók. A halastavak (beleértve a telelõt, halágyat, haltáró medencét, lehalászó helyet), keltetõk esetében azok értéknövelõ felújítása, takarmánytárolók, geotermikus energia felhasználásával üzemelõ intenzív haltermelõ rendszer. Nem támogatható: Vadgazdálkodási és halászati szolgáltatást végzõk nem támogathatók. A halastavak átalakítására nem igényelhetõ támogatás. Az ingatlanvásárlás, az immateriális javak beszerzése, valamint a pályázat benyújtását megelõzõ öt éven belül agrártámogatással megvalósult beruházás felújítása, átalakítása. A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházás nem támogatható. Igénybevétel módja: Pályázat útján (Pályázati felhívás késõbb kerül meghirdetésre) Általános feltételek: A tartalmi és a formai követelményeknek megfelelõ pályázat. A hiánypótlás 15 napon belül történõ elvégzése. Saját erõ legalább 25 % Építésügyi és egyéb hatósági engedélyek megléte Hitelszerzõdés: a teljes hiteldíj legfeljebb 4 % ponttal haladhatja meg a hitelszerzõdés megkötésének idõpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. A beruházás 24 hónapon belül történõ befejezése és üzembe helyezése. A beruházásról készített beszámoló jelentés határidõre történõ elkészítése. Konkrét feltételek: A pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. Támogatási forma: Vissza nem térítendõ támogatás, kamattámogatás Támogatás mértéke: Erdõ-, hal-, és vadgazdálkodási beruházásoknál, az ÁFÁ-t nem tartalmazó beruházási költség 30 %-a, mint végleges fejlesztési célú juttatás. Mezõgazdasági beruházásoknál 30 % alaptámogatás, felújítás, átalakítás esetén +5% kiegészítõ támogatás, a Nemzeti Környezet- védelmi Programban történõ részvétel esetén további 5 % kiegészítõ támogatás. Hígtrágyás technológia és egyéb víztakarékos technológiára cserélése esetén az elõzõeken felül további 10 % kiegészítõ támogatás. A vissza nem térítendõ támogatás mértéke e jogcímen pályázatonként és telephelyenként nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot. Hitelintézettõl felvett éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamat 40 %-ával számított mér- tékû kamattámogatás, legfeljebb 150 millió forint összegû hitel után. A pályázatok kedvezõ elbírálása a támogatási keret összeg határáig történik. Benyújtás helye: Illetékes Megyei Földmûvelésügyi Hivatal Benyújtás ideje: Folyamatos ( a pályázati felhívás megjelenését követõen), de legkésõbb 2001. május 15.-ig Elbírálás: Az illetékes Földmûvelésügyi Hivatal véleményének figyelembe vételével az FVM végzi, a Beruházási Szakbizottság bevonásával. Igényelhetõ: A Magyar Államkincstártól Ellenõrzi: FVM a hivatalainak, intézményeinek bevonásával. A támogatási feltételek nem teljesítése, vagy csak részleges teljesítése esetén a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minõsül, melyet a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelõ kamattal növelten kell vissza- fizetni. Információ: A rendelettel, ill. a pályázatkészítéssel kapcsolatban részletes felvilágosítást a falugazdászok adnak. V.G.