MENÜ

Kérdés-felelet a 2001 évi agrártámogatásokról

Oldalszám:
2013.02.19.
A földalapú növénytermesztési támogatás igénybevételéhez kinek, mikor és milyen módon szükséges a talajvizsgálatokat elvégeztetni? A jelenleg is hatályos vonatkozó jogszabályok szerint a földhasználó kötelessége meghatározott idõközönként a talaj tápanyag-szolgáltató képességét meghatározó laboratóriumi vizsgálatokon alapuló méréseket elvégeztetni a termõföldön. Ezen követelmény teljesítése az agrárgazdasági támogatások biztosítása nélkül is kötelezõ! A talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodás alapvetõ feltétele az 5 évnél nem régebbi talajvizsgálat megléte, abban az esetben, ha földhasználó összefüggõ termõföld területe a 20 hektárt meghaladja.
A talajvizsgálathoz úgynevezett átlagminta vételt kell eszközölni. A mintavétel javasolt idõpontja a betakarítást közvetlen követõ idõszak, amikor is a talaj mûvelhetõ nedvességi állapotban van. A mintavételi alapegység 5 hektár területenként 1 átlagminta. A mintavételi eszköz talajfúró, ennek hiányában kézi ásó. Célszerû mintavételi alapegységenként a terület képzeletbeli átlói mentén minimum 20 helyen - szántóföldön 0-25 cm, gyepterületen 0-10 cm, szõlõnél és fás gyümölcsösökben 0-30 és 30-60 cm-es mélységben - leszúrással mintát venni és azt vödörben igen alapos keveréssel homogenizálni. Az így elõállított keverék-talaj 1 kg-nyi mennyisége képezheti az átlagmintát, amelyet mûanyag zacskóba töltve kell eljuttatni a vizsgáló laboratóriumba. A mintákon fel kell tüntetni a mintaazonosító cédulán a földhasználó nevét, a terület helyrajzi számát, a talajminta származási helyét. Több minta esetén célszerû a mintákat sorszámozni. A földhasználónak 5 hektáronként kell egy talajmintát bevizsgáltatnia, melynek költsége egy hektárra számítva 450 forint körüli költséget jelent.
A talajtápanyag-vizsgáló laboratóriumok pontos címérõl a megyei Növény-Egészségügyi és Talajvédelmi Állomások, valamint a falugazdászok informálják az érdeklõdõket.
A fiatal agrárvállalkozók támogatására benyújtott pályázathoz milyen konkrét hatósági állásfoglalások, engedélyek, nyilatkozatok és bizonylatok csatolása szükséges?
A pályázati felhívásban elõírt és a fejlesztés jellegének megfelelõ hatósági engedélyeket, bizonylatokat és nyilatkozatokat mellékelni kell, melyek a következõk: adás-vételi szerzõdés, vagy szerzõdések, árajánlatok, ingatlan esetén a tulajdoni lapot(kat), a szakirányú végzettséget igazoló oklevél másolatát, a legalább egy éves szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentumokat, tervezõi költségvetést, építési engedélyt (elvi), szükség esetén az I.fokú építési hatóság igazolását, szakvállalói tételes árajánlatot, banki nyilatkozatot, erkölcsi bizonyítványt, az illetékes Földmûvelésügyi Hivatal igazolásait a regisztrációról, a mûvelt szántóterület nagyságáról, a nettó éves árbevételrõl, a mezõgazdasági tevékenység árbevételi részarányáról, a foglalkoztatottak számáról, a belterületi ingatlan mezõgazdasági célú, legalább 5 éves idõtartamú hasznosíthatóságáról.
Ki jogosult a pályakezdõ fiatal agrárszakemberek alkalmazásának támogatására?
A pályázat benyújtására jogosultak a mezõgazdasági termelõ tevékenységet végzõk abban az esetben, ha a mezõgazdasági tevékenységbõl származó éves árbevételük meghaladja a 30 millió forintot, az elmúlt 5 évben gazdálkodásukat legalább két évben nyereségesen folytatták, az általuk használt szántóterület nagysága a 300 hektárt nem haladja meg.
Jogosultak továbbá:
- az új szolgáltató szövetkezetek, amelyek taglétszáma legalább 20 fõ és szövetkezeti árbevételük eléri, vagy meghaladja a 75 millió forintot, emellett rendelkeznek a termékpályás szövetkezeti szövetség támogató nyilatkozatával.
- azon gépkörök, amelyek legalább 50 fõs taglétszámmal rendelkeznek és pályázatukhoz csatolják a Gépkörök Országos Szövetsége támogató nyilatkozatát. - azon TÉSZ-ek (FVM által elismert zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek), amelyek a szakágnak megfelelõ termékpályás szövetkezeti szövetség támogató nyilatkozatával rendelkeznek.
A támogatás a tartalmilag és formailag megfelelõ pályázatok befogadása esetén a támogatási forrás-elõirányzat felhasználása mértékéig történik.
Mikortól és hogyan igényelhetõ a takarmánygabona szükséglet megvásárlásának támogatása?
Takarmánygabona megvásárlására pályázatot szükséges elkészíteni, amely 2001 július 15-tõl - 2001 december 31-ig összesen két alkalommal nyújtható be a területileg illetékes megyei (fõvárosi) Földmûvelésügyi Hivatalhoz. A pályázóknak maximum 12 havi gabona takarmányszükségletük pénzintézettõl, vagy közraktártól felvett, legfeljebb egy éves lejáratú hitel segítségével, kizárólag gabonatermelõtõl vagy integrátortól történt vásárlást kell igazolniuk a kamattámogatás igénybevételéhez. Ennek mértéke a hitelszerzõdés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamattal számított kamat összegének 40 %-a. A támogatás elnyerésének lényeges feltétele, hogy a takarmánygabona szükségletet a pályázó 2001 július 1 és 2001 december 31-e között vásárolja meg.
Melyek a birtok-összevonási célú termõföld vásárlás támogatás elnyerésének feltételei?
Támogatásban az a földvásárlás részesíthetõ, melynek tárgya az ingatlan-nyilvántartásban szántó, gyep, szõlõ, gyümölcsös, kert vagy erdõ mûvelési ágban szerepel. A vevõ meglévõ tulajdonával azonos vagy - a település határától függetlenül - ahhoz csatlakozó dûlõben van, illetõleg erdõ esetében a meglévõvel azonos településen fekszik, vagy a már meglévõ erdõnek az erdõterv szerinti része ahhoz csatlakozik. A terület nem részarányként van nyilvántartva. További feltétel, hogy a vevõ meglévõ és támogatással megszerzett termõföld területének együttes nagysága a 210 Ak-t, illetõleg erdõ esetén a 6 hektárt meghaladja, termõföld területének együttes nagysága azonban a 2000 Ak-t, illetve a 100 hektárt nem haladhatja meg. A támogatás folyósításától számított 5 éven belül a termõföld nem idegeníthetõ el, más célra nem használható, vagyis a mûvelési ágnak megfelelõ tényleges mezõ-, illetõleg erdõgazdasági termeléssel kell a területet hasznosítani. Erdõsítésre milyen címen kérelmezhetõ támogatás, és kitõl kapható ezirányú tájékoztatás?
Erdõtelepítésre, az erdõszerkezet átalakítására és fásításra igényelhetõ támogatás az alábbiak szerint: Az erdõtelepítés mûszaki befejezéséig az új erdõ telepítési munkáihoz, ideértve a tervezést, a talajelõkészítést, az erdõsítést, valamint az ápolást. A telepítés befejezésétõl számított 10 éven belül a befejezett erdõsítések ápolásához.
A mezõ- és legelõvédõ erdõsávok, továbbá az utak, a vasutak, a csatornák, a vízfolyások mentén a települések bel- és külterületein a talajvédelem és egyéb védelem érdekében erdõsávok, illetve fásítások tervezéséhez és kivitelezéséhez. Az erdõállományok szerkezet-átalakításához.
A törzsültetvények, gépgyûjtemények külön rendelet szerinti létesítéséhez, korszerûsítéséhez azok termõre fordulásáig. A pályázat ügyében részletes felvilágosítást adnak a területileg illetékes erdészeti hatóságok, melyek igazgatóságai a következõ városokban találhatók: Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg. Varga Gábor