MENÜ

MÁSODVETÉSEK A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN II.

Oldalszám: 23
2013.11.14.

Elõzõ számunkban a másodvetésû szántóföldi növények sikeres termesztésének általános kérdéseivel foglalkoztunk. Most pedig dióhéjban sorra vesszük a lehetõségeket és a fontosabb tennivalókat.
A lehetõségeket nagyban befolyásolja az idõtényezõ. Májusi másodvetésben pl. vállalkozhatunk a kukorica, napraforgó, szója, köles, mohar, cirok, bab magtermesztésre is rövid tenyészidejû fajtákat választva. Júniusban már szûkülnek a lehetõségeink, de még a silókukorica, a silónapraforgó, a keszthelyi keverék nyári változata a csemegekukorica, a zöldbab, a mohar, a köles, a fontosabb zöldtrágya növények (napraforgó, csillagfürt, facélia, tavaszi repce, olajretek) sikerrel termeszthetõk. Itt jegyezzük meg, hogy az ún. alávetett herefélék (szarvaskerep, bíborhere, fehérhere, somkóró és füves társításai) termését inkább takarmányként tervezzük hasznosítani, talajgazdagításra elégedjünk meg tarló- és gyökérmaradványaikkal.

Július az ún. tarlóvetések ideje, de a gyakori aszályos idõszak kezdete is, ezért mindennemû másodvetés sikerét nagyban növeli az öntözés. Eredményesen termeszthetõk az elõzõekben felsorolt zöldtrágya növények, zöldtakarmányként hasznosítva a kukorica és a napraforgó a csalamádé, pohánka, mint árunövények a zöldbab, a zöldborsó, a tarlóburgonya. Elkezdhetjük a „szántóföldre kivonult” õszi és téli hasznosítású káposztafélék kiültetését. Augusztusban vethetjük azokat a rövid tenyészidejû, október végén, novemberben takarmányozható hidegtûrõ zöldtakarmány növényeket, amelyek néhány évtizede váltak hazánkban ismertté, mint a fyton, perko, buko, emeralde.
Látható, hogy másodvetésekkel a legfontosabb gazdasági célkitûzéseinkhez (takarmánybázis biztosítása, árutermelés, talajtermékenység fenntartása) hozzájárulhatunk. Céljaink gazdaságos megvalósításához azonban további feltételeknek is meg kell felelnünk. Árutermelésre jó minõségû, magas szaporulati fokú vetõmagot használjunk. Takarmányozásra, zöldtrágyázásra megfelel a jó csírázóképességû utántermesztett vetõanyag is. A talajmûvelésnél a hangsúly a gyorsaságon, a forgatás nélküli gyökér- és vetõágy elõkészítésen van, használjunk „kapcsolt”, kombinált eszközöket, mindenképpen õrizzük meg az elõvetemény által visszahagyott víztartalékot. A másodnövényeknek gyorsan felvehetõ tápanyagokra van szükségük. A PK tápelemeket lehetõleg már az elõvetemény alá adjuk, a N-t a vetõágy elõkészítés során dolgozzuk be a felsõ 8-10 cm-es rétegbe. A másodvetések tápanyag ellátásában a mûtrágyáké a fõszerep. Ne feledjük, hogy a zöldtrágyázás is csak akkor hatásos, ha kielégítõ volt az alá adott NPK adag és nem az amúgy is szûkös talaj tápanyag tõke rovására próbálkozunk nagy zöldtömeget elõállítani.
A másodvetésû növények sem nélkülözik a szakszerû növényvédelmi tennivalókat, amelyek tervezésekor figyelembe kell venni az elõvetemények termesztése során alkalmazott peszticideket is. A peszticid használat során arra kell törekedni, hogy azok utóhatása kedvezõtlen befolyást ne gyakoroljon a másodvetésben termesztett növényekre. A korán lekerülõ fõvetésû növények többségénél a növényvédelmet a kémiai gyomirtás jelentette. A talajba visszamaradt gyomirtó szer maradék mennyisége nagyrészt a hatóanyagtól, a hatásmechanizmustól és az idõjárási feltételek alakulásától függ. A gyomirtó szerek hatóanyagtól függõen egy vagy kétszikû növényekre fejtik ki hatásukat. Vannak olyan készítmények is, amelyek mindkét csoport növényeire hatnak.
Különös figyelmet igényelnek azok a területek, ahol tartós hatású (perzisztens) gyomirtó szereket alkalmaztak. Ide sorolhatók az atrazin (Atranex 50SC, Atrazin 500FW)-, a szulfonilkarbamid (Glean 75DF, Logran 75WG)- és imazetapir (Pivot) hatóanyag tartalmú készítmények. Ezért másodvetésbe azok a növények kerüljenek, amelyek nem érzékenyek a példaként megjelölt hatóanyag tartalmú készítményekre. A károsító szervezetek közé tartozó kórokozó-, kártevõ- és gyomfajok fejlõdési optimumát jelentõ ökológiai igény eltérõ. Ez az alapvetõ magyarázata annak, hogy szinte évenként változik a kórokozó és kártevõ fajok jelentõsége. Hazánk kontinentális éghajlati adottságának következménye, hogy a legtöbb nyarunk száraz. Vannak - ha ritkán is - nedves, csapadékos idõjárású nyarak, vagy más esetben öntözéses termesztést megvalósító lokális területek, ahol kedvezõ, optimális körüli feltételek alakulnak az egyes károsító fajok elszaporodásához. A csapadék vagy az öntözõvíz mennyisége és a hõmérséklet nagyban befolyásolja a levegõ relatív páratartalmát. A kórokozó és a kártevõ szervezetek szaporodása nagyrészt e meteorológiai tényezõk alakulásától függ. A növényállományok fölött mérhetõ szabad levegõ hõmérsékleti és páratartalmi adatai eltérnek a növényállományokban érvényesülõ értékekhez viszonyítva. Az eltérés mértéke függ a növényállomány sûrûségétõl, a fenológiai állapotától, a növények morfológiai jellemzõitõl, stb. Mindezen jellemzõk együttesen játszanak szerepet a talajfelület fedettségében. Zárt növényállományban, amikor a talajfelületet a növényzet teljesen takarja, kialakul az a sajátos növényállomány-klíma, mely esetben a növényállományban 22-25 °C a hõmérséklet és 65-80% a relatív páratartalom, szemben az állomány fölötti 35 °C-kal és a 45% relatív páratartalommal. Ezért tehát csapadékos és öntözéses viszonyok között, zárt növényállományban számítani lehet a károsítók fellépésére. Az esetleges veszélyek rendszeres elõrejelzésre alapozott védekezéssel elháríthatók.
A másodvetésben termesztett növények tenyészideje rövid. Ezt az alapvetõ tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni akkor, amikor az esedékes növényvédelmi munkák során peszticid használatra kényszerülünk. A kémiai védelembe részesített területeken be kell tartani a munkaegészségügyi várakozási idõt, ami azt jelenti, hogy a napokban megadott idõtartamon belül, elõírt védõfelszerelés használata nélkül, oda nem lehet belépni ill. ott munkát végezni. A takarmányozási céllal termesztett növény esetében szigorúan be kell tartani az élelmezésegészségügyi várakozási idõt, ami szintén napokban van meghatározva és kezeléstõl betakarításig érvényes. Ebbe az idõtartamba nem szabad beszámítani a szénaszárításra és az esetlegesen tárolásra fordított idõt. Mindezekre figyelemmel a kémiai növényvédelem során olyan készítményeket kell igénybe venni, amelyek a lehetõ legrövidebb élelmezésegészségügyi várakozási idõvel rendelkeznek. Elõfordulhat olyan eset is, amikor virágzó növényállományokban kényszerülünk inszekticid (rovarölõszer) használatra. Ebben az esetben méhkímélõ technológiát kell alkalmazni az e célra engedélyezett készítmények használatával. A növényvédelmi munkákról legalább 2 nappal korábban tájékoztatni kell a méhészeket.
A másodvetések sikerét, egyáltalán a lehetõségét az öntözés döntõen befolyásolhatja. Mivel az öntözés a másodtermény költségeit jelentõsen növeli, különös gonddal járjunk el, végezzünk elõzetes számításokat. Csak a szükséges vízadaggal dolgozzunk. Mivel nyáron nagy a párolgási veszteség, lehetõleg napnyugtától-napkeltéig öntözzünk. Az ún. „kelesztõ” vízadag ne haladja meg a 8-12 m/m-t és kis intenzitással juttassuk ki. Az öntözési fordulók száma 2-3-nál ne legyen több.
Betakarításra mind a termés mennyiségét, mind pedig a minõségét illetõen az áru- és takarmánynövények a legérzékenyebbek, a zöldtárgya növények betakarítási idejét viszonylag szabadon választhatjuk meg.
Tisztelt Olvasóink! A témával kapcsolatos további részletekre is kiterjedõ felvilágosításokkal és szaktanácsadással munkatársainkkal együtt állunk szíves rendelkezésükre.
Késmárki I. - Kuroli G.