MENÜ

A jó növényvédelmi gyakorlat permetezéstechnikai szemszögbõl

Oldalszám: 4
2013.11.13.

Petró Ede és Vasziné Kovács Cecília
Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat

A jó növényvédelmi gyakorlat koncepciója alapvetõ célként jelöli meg a hatékonyságot, gazdaságosságot és a környezetvédelmi biztonságot, vagyis hatékony védelmet kell biztosítani az összes fellépõ károsítóval szemben a lehetõ legkevesebb növényvédõ szer okszerû és célszerû felhasználásával. Ezt elsõsorban a következõ tényezõk befolyásolják és korlátozzák:

- a védett növénykultúra jellemzõi (fajta, mûvelési mód, tenyészterület, állományszerkezet, fenológiai stádium, stb.);
- a helyszínen jelenlévõ károsítók köre és a védekezési küszöbértékek;
- agrotechnikai és a biológiai védekezés lehetõségei;
- a növényvédõ szerek engedélyezett felhasználásának feltételei;
- a hatóanyagok és formulációk kiválasztása;
- az alkalmazandó dózis és permetlémennyiség kiválasztása;
- a kijuttatások száma, idõzítése és gyakorisága;
- a kijuttatás eszköze és módja.
A jó növényvédelmi gyakorlat koncepciója átalakítható egy növényvédelmi technológia átfogó tervére, amelyet részben a naptár, részben a növény fenológiája, részben pedig az egyedi károsító - elõrejelzési rendszerek alapján idõzíthetõk, és amelybe a védekezés más megfelelõ módjai is beépíthetõk.
Az alkalmazástechnika a növényvédelmi technológia szerves része. A technológiai folyamat utolsó lépése, melyet még befolyásolni tudunk, és ezért meghatározó szereppel bír a védekezés eredményességére.
A növénytermelésben és a kertészetben fellépõ károsítókat különbözõ növényvédelmi eljárásokkal lehet visszaszorítani.
A növényvédelmi eljárások akkor eredményesek és gazdaságosak, ha
- idõben
- térben
jól illeszkednek a védendõ növény és visszaszorításra kerülõ károsító együtteséhez.
Az - idõbeni illesztés - a helyszíni növényvédelmi elõrejelzés - a térbeli illesztés - a növényvédelmi alkalmazástechnika feladata.
A növényvédõ szerek szilárd, folyékony és gáz halmazállapotban juttathatók ki a védendõ felületre (növény, talaj, levegõréteg, stb.)
A leggyakrabban használt forma a folyékony, melyet az alkalmazástechnika permetezéssel old meg.
A permetlevek lehetnek:
- oldatok;
- emulziók;
- szuszpenziók amelyeket:
UULV - rendkívül kis mennyiségû - < 0,5 l/ha
ULV - igen kis mennyiségû - 0,5 - 5,0 l/ha
LV - kis mennyiségû - 5 - 50 l/ha
MV - közepes mennyiségû - 50 - 150 l/ha
HV - nagy mennyiségû - 150 - 500 l/ha
UHV - igen nagy mennyiségû - 500 - 2000 l/ha
UUHV - rendkívül nagy mennyiségû - >2000 l/ha
Permetlével lehet kijuttatni a védendõ területre.
A permetlé térfogatának/tömegének nagy darabszámú cseppekbõl álló nagy felületté váló átalakítását porlasztással végezzük. A létrejött cseppek száma/felülete fordítottan arányos a cseppek átmérõjével, vagyis minél jobb a porlasztás hatásfoka, annál nagyobb a létrehozott permetcseppek száma/felülete.
Az elõbbiek alapján érthetõ, hogy a permetezéstechnikának két alapvetõ paramétere van, mégpedig - elsõdlegesen a - permet minõsége (cseppméret spektruma);
- másodlagosan a - permetlé mennyisége (l/ha).
A permetek minõsége a cseppméret spektrum térfogati közép átmérõjével (VMD) jellemezhetõ:
- nagyon finom permet : VMD = <100 mikron
- finom permet : VMD = 100-200 mikron
- közepes permet : VMD = 200-300 mikron
- durva permet : VMD = 300-400 mikron
- nagyon durva permet : VMD = >400 mikron
Az okszerûen és célszerûen megválasztott növényvédõ szer csak akkor tud az elvárásoknak maradéktalanul megfelelni, ha
- megfelelõ helyre;
- megfelelõ mennyiségben;
- megfelelõ elosztásban
kerül kijuttatásra.
Ez a három szempont a - 5/2001. (1.16.) FVM rendelettel mûszaki minõségbiztosításra kötelezett - permetezõgépekkel szemben támasztott alapvetõ agronómiai követelmény, mivel ez a gépcsoport minõségének, megfelelõségének és az alkalmazás módjának függvénye.
A most induló rovatunkban - mivel a hazai gyakorlatban a növényvédelmi védekezések több mint 90 %-át permetezéssel oldják meg - ezért a sorozatban a jó növényvédelmi gyakorlat permetezéstechnikai lehetõségeit tekintjük át a folyamatábra alapján.