MENÜ

LUCERNASZENÁZS-KÉSZÍTÉS korszerûen

Oldalszám:
2013.02.19.
Magyarországon a szálastakarmányok döntõ többségét a gyep-és a lucerna adja. Idõjárási viszonyaink között a gyep jelentõs részét szénaként takarítjuk be és csak kisebb hányadából készítünk szenázst. A lucerna esetében azonban más a helyzet, a mivel téli tárolásra szánt lucernát, betakarítás során gyakran az idõjárási és a betakarítási veszteségek csökkentése érdekében, valamint utolsó növedék esetén, értékmentés céljából a széna mennyiségének rovására nagyobb tételben tartósítjuk szenázsként.
A lucernaszenázs-készítés folyamatában a kaszálás rendrevágással kezdõdik. Erre a célra a dobos és tárcsás vágószerkezettel szerelt rotációs kaszák jól használhatók. Míg a méreteiben nem nagy és tagoltabb területek esetében a kisebb, 1,6-2,4 m munkaszélességû függesztett változatok eredményesek, addig ellenkezõ esetben a nagyobb, 2,8-4,2-5,0 m munkaszélességû vontatott kaszák üzemeltetése ad optimális megoldást. A tárcsás rendszerû munkagépek esetében a minél gyorsabb vízleadás érdekében a rendterelõ lemezeket a legnagyobb szélességre célszerû állítani, a rendrevágott lucerna vízleadásának gyorsítása érdekében pedig, ajánlatos gumihengeres szársértõvel szerelt változatokat használni.
A tárcsás kaszák után visszamaradt terített, ill. a dobos kaszák utáni keskeny rendeket 50-65 % nedvességtartalom elérésekor célszerû - a következõ munkamûvelet az 1,4-2,0 m munkaszélességû rendfelszedés megfelelõ minõségben és teljesítménnyel történõ elvégzéséhez és annak figyelembevételével - összerakni. Erre a célra a vezérelt ujjas, különbözõ munkaszélességû, kisebb függesztett, vagy nagyobb vontatott rendrakó gépeket alkalmazhatjuk, mivel a nedves anyag nagyobb tömege miatt a csillagkerekes gépek nem tudnak megfelelõ minõségben dolgozni.
A kisebb állatállománnyal rendelkezõ vállalkozások a szenázsnak szánt lucerna felszedését és szállítását rendfelszedõ pótkocsik, szeletelõ berendezéssel szerelt változataival oldhatják meg. Az aprítás mértéke az alkalmazott maximális késszám mellett 50 mm körüli. Ugyancsak ezen vállalkozások tudják elõnyösen használni a kisebb teljesítményû, rendfelszedõvel szerelt függesztett szecskázó gépeket, melyek tárcsás aprítóval vannak felszerelve. A beállítható szecskahosszúság 4-20 mm között változtatható, az ennél nagyobb értéket késleszereléssel lehet megvalósítani. Ezeknek a kisebb teljesítményû, tárcsás szecskázóknak az üzemeltetéséhez 57- 80 kW motorteljesítményû traktorok is megfelelnek. A betakarított anyag szállítása szinkron-járatott, térfogatnövelõ egységgel kiegészített, traktoros pótkocsikkal oldható meg.
A nagyobb állatállományoknál, az 500-1000 tehén tartása esetén szükséges nagyobb mennyiségek betakarításakor, a mûvelet teljesítményére és munkaminõségére vonatkozó igényeit a vontatott tárcsás, vagy mellsõ függesztésû, aprítóval szerelt szecskázók elégítik ki a legjobban. Mivel a nagyobb, 30-35 t/h tömegteljesítmény magasabb hajtási teljesítményt is igényel, ezért ezen gépek üzemeltetéséhez a 115-170 kW motorteljesítményû, nehéz-univerzális traktorok alkalmasak. A silózott anyag szállítását és a silókazal töltését, valamint tömörítését ebben az esetben már igényesebben kell megszervezni. A szállítást a már említett billenõszekrényes traktoros pótkocsik térfogatnövelt változataival - azokat megfelelõ darabszámban alkalmazva - a mûvelet biztonságosan elvégezhetõ.
A nagyméretû, 1.000-nél több tejelõ tehenet tartó vállalkozások rendszerint magajáró szecskázókkal végzik a rendfelszedést. Ezen magajáró gépek többsége dobos aprítószerkezettel készül és gépcsalád elven van kialakítva, ami azt jelenti, hogy közel azonos konstrukciós és szerkezeti elemekbõl épülnek fel, csak komfortfokozatukban és beépített motorteljesítményükben térnek el egymástól. Az újabb motorfejlesztések eredményei következtében, ma már minden típusban nagy nyomatékrugalmasságú, ill. állandó teljesítménnyel dolgozó motorokat találhatunk. Ennek köszönhetõen az elérhetõ tömegteljesítmények is jóval magasabbak, a beépített motorteljesítménytõl függõen értékük a 80-120 t/h-t is elérheti. A gépek megfelelõ tömegteljesítményének biztosításához célszerû a nagy, 3,6-4,2 m munkaszélességû rendfelszedõket alkalmazni és a lucernát pedig, ebben a tartományban kettõs rendekbe rendezni. A szállítási feladatok és a silókészítés a nagy tömegteljesítmények miatt jelen esetben, már nagyon komoly felkészültséget és szervezõmunkát kíván. A szállítást nehéz univerzális traktorokhoz kapcsolható térfogatnövelõ egységgel szerelt két pótkocsis változatokkal, vagy hasonlóan térfogatnövelt billenõszekrényes tehergépkocsikból és pótkocsikból álló szerelvényekkel oldhatjuk meg.
Az újabb fejlesztésû, állandó bálakamrás, hengeres bálázógépek szeletelõs és szeletelõ nélküli változatai egyaránt alkalmasak szenázskészítésre. A lucernát a korábban már említett 50-65 % nedvességtartalom elérésekor a rendrõl felszedjük és ezen az állandó bálakamrás hengeres berendezésekkel bebálázzuk. Fontos szempont, hogy a szükséges bálatömörséget a kezelési utasításban megadott legnagyobb értékre állítsuk be, vagyis olyan állapotot hozzunk létre az anyagban, melynek köszönhetõen a bálában csak minimális levegõmennyiség marad, és az is a fermentáció folyamán felhasználódik. Amennyiben a gépen szeletelõberendezés is van, azt célszerû a legnagyobb késszámmal üzemeltetni annak ellenére, hogy ez kissé több energiafelhasználást fog eredményezni, de ezáltal a következõ, kiosztási munkamûvelet praktikusabban és könnyebben oldható meg. Az ezzel a módszerrel elkészített bálákat, vagy a területen közvetlenül fóliába csomagoljuk és azután szállítjuk a tárolás helyszínére, vagy a csomagolás megóvása érdekében célszerûbb a bálákat közvetlenül a tárolási helyre szállítani és a csomagolást ott elvégezni. A csomagolóanyag épségére nagy gondot kell fordítani, mivel a fólia megsérülése következtében káros romlási folyamatok indulhatnak be, melyek a tartósított tételek tönkremeneteléhez vezethetnek. A fermentációs folyamatok elindításához és levezényléséhez különbözõ halmazállapotú, baktérium- és enzimösszetételû tartósítószereket használhatunk. Az adalékanyagos kezelés és a csomagolás költségnövelõ tulajdonsága ellenére garantálja a minõségileg tökéletesebb takarmányok elõállításának lehetõségét még a nehezen erjeszthetõ anyagok esetében is
A térfogattömeg alakulása a szárazanyagtartalom függvényében Megfelelõ nagyságú tárolóhely esetén a becsomagolt bálákat egyedileg célszerû tárolni. A hengeres bálák csomagolására 57 kW motorteljesítményû traktorral üzemeltetett, hidromotoros meghajtású, vontatott vagy függesztett gépeket alkalmazunk, a befedésre használható UV-stabil fólia 0,025-0,030 mm vastagságú és 500-750 mm szélességû tekercsekben áll rendelkezésre.
A különbözõ felhasználásra szánt bálák befedése, a tárolási idõtõl és az átfedési tényezõtõl függõen a gyakorlatban 24, 36 és 48-as tekercselési fordulatszámmal történik. A mûvelet alkalmával felhasználásra kerülõ csomagolóanyag hossza az elõfeszítést is figyelembe véve 75-180 m/bála között változik. Nagyobb mennyiségû hengeres, vagy szögletes bálák betekercselésére a csoportos rendszerû, magajáró bálacsomagoló berendezéseket használjuk. Ezek a gépek a tárolás helyszínén üzemeltethetõk és velük az igényeknek megfelelõ mennyiségû bála csomagolható akár 50-100 m-es csoportokba. A berendezések nagyobb csomagolási teljesítménnyel és lényegesen jobb fajlagos energia- és fóliafelhasználási mutatókkal dolgoznak. A nagyüzemi igényeknek megfelelõ lucernaszenázs készítéséhez a szögletes nagybálázó gépek használhatók optimálisan. Lucernaszenázs készítésekor ezeknek a nagybálakészítõ gépeknek a teljesítménye a magajáró szecskázógépekhez hasonló, következésképp ebben az esetben magasabb szinten kell megszervezni a szállítást, a rakodást és az egyéb munkamûveleteket. Itt is fontos szempont, hogy a bebálázott anyag 6 órán belül kazalozásra és legkésõbb 3 órán belül becsomagolásra kerüljön.
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy lucernaszenázs készítésekor függetlenül attól, hogy milyen technológiai változatot alkalmazunk, a technológiai elõírások betartása a készített takarmány minõségét tekintve alapvetõen meghatározó. Gondos munkával, a technológiai fegyelem pontos betartásával azonban a gyakorlathoz képest lényegesen jobb minõségû takarmány készíthetõ, melynek etetése az állati termelés növekedését fogja eredményezni.
/dr. Bellus Zoltán/
/dr. Kelemen Zsolt/
FVM Mûszaki Intézet - Gödöllõ FVMMI GM Kht. - Gödöllõ