MENÜ

Kibõvítésre kerülnek a búza közraktározásához kapcsolódó támogatások

Oldalszám: 44
2013.11.14.

Az elmúlt év gyakorlata alapján idén is sor kerül a közraktározáshoz kapcsolódó támogatások körének és mértékének kibõvítésére - derült ki a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter által 2001. június 22-én aláírt, de írásunk megjelenésekor még közzé nem tett FVM rendeletbõl.

Erre azért volt szükség, mert rekordtermésû évnek nézünk elébe mind a búza, mind pedig a kukorica termények esetében. Információink szerint a gazdák a 2000/2001. gazdasági évben a 4,7 millió hektáros szántóterületnek mintegy 21 százalékán, 1-1,1 millió hektáron vetettek búzát, és közel 1,2 millió hektáron, a szántóterület 25 százalékán kukoricát. A kedvezõ idõjárás is alátámasztja a szakemberek elõrejelzését, amely szerint a 2001. évi betakarításkor legalább 4 millió tonna búzára és akár 7-7,5 millió tonna kukoricára számíthatunk.
A fent említett magas várható hozamok következtében a betakarítás után alacsony gabonaárak prognosztizálhatók, amely a gabonatermesztõket az értékesítés idõpontjának késõbbre halasztására ösztönzi. A termelést viszont folytatni kell, az õszi munkák elvégzéséhez szükség van a pénzre, amely termék alapú hitelezéssel is megszerezhetõ. Erre jól bevált gyakorlat a termékek közraktárban történõ elhelyezése, majd a közraktári jegy fedezete melletti hitelfelvétel. Az elmúlt szezonig közraktári jegyes finanszírozással a legtöbb hazai pénzintézet mellett csak egyetlen hazai közraktár foglalkozott. Az idei szezontól azonban már a Magyarországon mûködõ három közraktár mindegyike bekapcsolódik a közraktári jegy fedezetû kölcsönnyújtásba!
A közraktározáshoz kapcsolódó támogatásokat eredetileg az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról szóló 15/2001. (III.3.) FVM rendelet 82-83., 86. paragrafusai tartalmazták. Azonban a búza betakarítás küszöbén állunk, hatalmas árumennyiségre számítunk, miközben az árak a tavalyinál jóval alacsonyabbak, mindez halaszthatatlanná tette legalább a búza közraktározáshoz kapcsolódó támogatások körének és mértékének kibõvítését. Ennek megfelelõen került sor „a közraktárba letett 2001. évi termésû búza támogatásáról” szóló rendelet megszületésére.
Az alaprendelet értelmében kamattámogatás vehetõ igénybe a közraktárba legfeljebb egy éves futamidõre letett búza, kukorica és szója terményekre kiállított közraktári jegy fedezetû hitel esetében. A kamattámogatás független attól, hogy a közraktári jegy birtokosa a közraktártól vagy a banktól veszi fel a kölcsönt. Támogatásra csak azok a termelõk és integrátorok jogosultak, akik a terményt kizárólag saját gazdaságukban termelték, illetve integráció keretében termeltették. Az alaprendelet további kedvezményezettjei (külön pályázat alapján) az állattartók, akik a takarmányként megvásárolt és közraktárba letett kalászos gabona (búza, árpa, rozs, zab, triticale), szemes cirok és kukorica termények fedezete mellett vesznek fel hitelt, õk szintén kamattámogatásban részesülnek. Az új rendelet búza esetében kiszélesíti a támogatásban részesülõk körét. A fent említett szereplõk mellett a támogatást igénybe vehetik az állattartók, egyes termékek beszerzését- raktározását- értékesítését végzõ szövetkezetek, takarmánykeverõk és malmok is. Ennek továbbra is feltétele, hogy ezek a szereplõk a közraktárba helyezés idõpontjában az áru jogos tulajdonosai legyenek. Takarmánykeverõk és malmok esetében szigorítást tartalmaz a rendelet, miszerint 2001. szeptember 15-ig kell közraktárba helyezniük a 2000/2001. évi szezonban felhasznált búzamennyiségük havi átlagának háromszorosát, valamint nyilatkozniuk kell arról, hogy a betárolt búzamennyiség eléri három havi szükségletüket.
A kamattámogatás mértéke az alaprendeletben foglaltak szerint forinthitel esetében a jegybanki alapkamat 40 százaléka, devizahitel esetében a hitelszerzõdés szerinti kamat 25 százaléka. Az új rendelet búzáról kiállított közraktári jegy fedezete mellett felvett hitel után differenciált, nagyobb mértékû kamattámogatás és tárolási támogatás együttes igénybevételét teszi lehetõvé. A 2001. december 31-ig való közraktározáshoz nagyobb mértékû támogatás kapcsolódik (jegybanki alapkamat 100 százalékának megfelelõ kamat- és 15 Ft/t/hét tárolási támogatás), a 2002. január 1. és június 30. közötti idõszakhoz kisebb mértékû támogatást kapcsolnak (jegybanki alapkamat 40 százalékának megfelelõ kamat-, valamint 10 Ft/t/hét tárolási támogatás). Emellett az állam a 100 tonnánál kisebb mennyiséget közraktározó kistermelõk esetében emelt szintû tárolási támogatást alkalmaz az említett idõszakokban. Az elsõ számú táblázat összefoglalva mutatja a támogatások mértékét a két idõszakban, árumennyiségenként.
1. táblázat: A kamat- és tárolási támogatás mértéke a különbözõ idõszakokban árumennyiségenként
táblázat
A rendelet további kitétele, hogy a felvett hitel után felszámított teljes hiteldíj csak három százalékponttal haladhatja meg a hitelszerzõdés megkötésekkor érvényes jegybanki alapkamatot. A jegybanki alapkamat jelenleg 11 százalék, tehát a közraktári jegy fedezete melletti hitel kamatterhe - ahhoz, hogy a kamattámogatás igénybe vehetõ legyen, - maximálisan 14 százalék lehet.
A kamattámogatás negyedévente igényelhetõ a területileg illetékes adóhatóságtól, a tárolási támogatást pedig utólag, egy összegben lehet igényelni a közraktár által kiállított igazolás mellékelésével.
Láthattuk, hogy az állam a 2001. évi termésû búza támogatásáról szóló rendeletben az alaprendelethez képest extra kedvezményeket kapcsol a búza közraktározásához, ezzel javítva a piaci szereplõk jövedelempozícióján. Kukorica és szója terményekre továbbra is az alaprendelet vonatkozik. Szakemberek véleménye szerint azonban kukorica terménybõl is kiugróan magas mennyiségre számíthatunk, ezért várhatóan õsszel ezen a területen is szükségessé válik az alaprendelet kiigazítása.
Jancsok Zsuzsanna, Kató Norbert ÁTI DEPO Rt.