MENÜ

Õszi gyomirtási technológiák õszi káposzta repcében

Oldalszám: 81
2013.12.17.

Aki repcét kíván termeszteni, már most nyár közepén idejében fel kell készülnie a repce gyomirtására. Korábban elfogadott szakmai nézet volt, miszerint az õszi káposztarepce gyomirtása gyakorlati szempontból elhanyagolható, a repcét károsító gyomnövények nem képesek felszaporodni, hiszen a kultúrnövény jó gyomelnyomóképességû, tehát gyommentesítésre nem szorul.

Napjainkra teljesen világossá vált, és mind az elméleti megfontolások, mind pedig a gyakorlati tapasztalatok bizonyítják a vegyszeres gyomirtás szükségességét. Az üzemi méretû felmérések azt támasztják alá, hogy a gyomirtásban részesített repcetáblák lényegesen magasabb terméssel hálálják meg a gyomirtási ráfordításokat.
Ma már intenzív repcetermesztés gyomirtás nélkül elképzelhetetlen. Elfogadható, gazdaságosság szempontjából is biztonságos nagy termés az alacsony magmennyiségû (3,5-6,0 kg/ha) vetés esetén várható. Ezzel a vetõmagmennyiséggel biztosítható a megfelelõ tenyészterület. Ezt a tenyészterületet minden eszközzel biztosítanunk kell a kulturnövény számára. Természetesen néhány speciális problémát meg kell oldani, ugyanis az augusz-tusi-szeptemberi vetés esetén számolnunk kell az idõjárási tényezõkre és talajelõkészítés, vetésmélység betartásának körülményeire is.
A korai vetési idõ a repce jellegzetes gyomjainak az õsszel kelõ, az õszi gabonaföldekrõl jól ismert gyomflórának jó feltételeket biztosít. Az intenzív termesztéstechnológia mellett a repce gyomelnyomó képessége nagyon gyenge a vegetáció elején. Ilyen körülmények között feltétlen hatékony vegyszeres gyomirtásra van szükség, hiszen az uralkodó gyomok felszaporodása következtében a fiatal repce növények károsodhatnak erõteljesen, ami rendkívüli negatív kihatással lehet a termés mennyisége szempontjából. A gyomkokurencia korai kikapcsolása megoldhatja a tavaszi rovarölõszeres kezelések nehézkes kivitelezését is, miszerint vi
rágzó gyomoktól mentes táblán egyszerûbb a védekezés. Fontos szempont az is, hogy idõben gyomirtott repce kelése, fejlõdése és virágzása egyöntetûbb, ami szintén a jó termés alapja.
A repce vegyszeres gyomirtására engedélyezett készítmények száma kereken húsz.
Gyakorlatilag a rendszeresen jelentkezõ gyomirtási gondjainkra elfogadható megoldást találhatunk Mivel a gyomösszetétel területenként jelentõsen eltér, elsõsorban a kombinációk felhasználása indokolt, egyszerûbb, kevesebb gyomfajszám esetén viszont egyetlen herbiciddel is elérhetjük a célunkat.
Kamillafajokkal, nagy széltippannal, veronika-fajokkal, árvacsalán-félékkel, gyenge galajfertõzéssel veszélyeztetett táblákon nagyon jó eredmény várható a Teridox 2,5 l/ha, a Butisan S 2,5 l/ha dózisától.
A készítményeket vetés után, kelés elõtt kell kipermetezni. Amennyiben gabona árvakelés is elõfordul a területen akkor célszerû más készítményt, illetve kombinációt választani. A kombinációk lehetõsége meglehetõsen nagy számú, ezért teljes körû felsorolásuk lehetetlen, azonban a megoldási irányok, lehetõségek átgondolására néhány kombinációt célszerû megjelölni:
Az Olitref 26 EC-t, vagy Treflan 48 EC-t, vagy Triflurex 48 EC-t az engedélyezett dózisban vetés elõtt (ppi) bedolgozunk a talajba és vetés után, kelés elõtt (pre) kijuttatjuk a Devrinol 50 WP, vagy a Devrinol 45 F, vagy a Teridox, vagy a Butisan S engedélyezett dózisát.
Amennyiben az árvakelésû gabona jelenti a legfõbb gondot és egyéb gyomnövények csak szálanként fordulnak elõ, akkor posztemergens alkalmazási módban kiválóan alkalmazhatóak a speciális egyszikûirtó készítmények, amelyek a mellékelt táblázatban felsorolásra kerültek (1. táblázat).
Elsõsorban magról kelõ egyszikû gyomnövényekkel és néhány magról kelõ kétszikû gyomnövény (pl tyúkhúr) ellen jó hatás várható a Lasso 4,0-6,0 l/ha-os kezeléstõl is.
Amennyiben az alapkezelés valamilyen okból elmarad, rendelkezésre áll hatékony posztemergens technológia is. Erõs ebszékfû, esetleg pipitér fertõzés, emellett jelentõs egyszíkû gyomnövény felszaporodás esetén választhatjuk a Butisan S, vagy Butisan Star készítményeket de lehetõség van kombináció alkalmazására is, Lontrel 300 0,25-0,4 l/ha vagy Cliophar 300 SL 0,25-0,4 l/ha dózisához jó hatásfokkal keverhetõ Perenal 0,4-0,5 l/ha vagy Agil 100 EC 0,4-0,5 l/ha, vagy Focus 0,5-0,75 l/ha, vagy Focus Ultra 1,0-1,5 l/ha vagy Fusilade S 1,5-1,8 l/ha vagy, Pantera 40 EC 1,0-1,5 l/ha, vagy Select Super 0,6-0,8 l/ha, vagy Targa Super 0,7-1,0 l/ha készítmények.
Azokon a táblákon ahol vegyes gyomfertõzés – ráadásul erõs galajnyomás – várható, ott preemergens alkalmazási módban (vetés után, kelés elõtt) a Teridox 500 EC 2,5 l/ha-os, vagy Butisan S 2,5 l/ha-os, vagy Devrinol 50 WP 3 l/ha-os koncentrációjához célszerû Command 48 EC 0,2 l/ha-os vegyszert kombinálni. A Command 48 EC herbicidtõl a ragadós galaj elleni kiemelkedõ hatás várható.
A ragadós galajjal erõsen fertõzött táblákon, amelyeken egyébként a szokásos repcét károsító egy- és kétszikû gyomnövények is elõfordulnak önmagában a Butisan Star is alkalmazható preemergensen és postemergensen is. Javasolt dózis: 2,5 –3,0 l/ha, illetve 2,0-2,5 l/ha.
Az állomány kezelések idõzítésénél figyelembe kell vennünk, hogy a gyomnövények közül a kétszikûek legérzékenyebb fejlettségi stádiuma a 2-4 levél (galaj esetében 4-5 örvös állapotig), az egyszikûeknél pedig a 3-5 leveles állapot, mely a gyökérváltás elõtti idõpontra esik.
dr.Karamán József
ZM NTSZ
Az õszi káposztarepce vegyszeres gyomirtására alkalmazható készítmények
táblázat