MENÜ

Bemutatkozik a Bioéletmód Regionális Közhasznú Egyesület

Oldalszám: 90
2014.01.07.

A Bioéletmód Regionális Közhasznú Egyesület 2001. elején jegyezte be a BM-i Bíróság. Az alapító tagok száma közel 40 fõ, amely azóta is folyamatosan gyarapszik.
Az Egyesület célja, hogy az európai integráció küszöbén az ökológiai és környezetvédelmi szemléletet a gazdasági és társadalmi szféra minél szélesebb körben népszerûsítse és terjessze. Elõmozdítani az ökológia és környezetvédelem iránt fogékony személyek, a környezetkímélõ módon gazdálkodó szakemberek, egészséges élelmiszert fogyasztani kívánók érdekeinek megjelenítését és érvényesítését.

A „ gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” gondolatsor aktualitása nem vitatható. A globalizáció napjainkban a családokat, ezen belül az egyéneket is érinti, kezd mindennapjaink részévé válni. Az uniformizált, a szabványosított világot lehet szeretni avagy nem, úgy tenni mintha nem lenne, de ez nem véd meg bennünket a globalizáció káros hatásaitól.
A globalizáció nemzetközi, tehát védenünk kell nemzeti értékeinket. A globalizáció technocrata, tehát védelmeznünk kell a helyét, a hagyományosat. A globalizáció csak nagy rendszerekben, a fogyasztók tömegében gondolkodik, tehát védenünk kell az egyénit ,az individuálisat. Természetesen a globalizációnak vannak pozitív hatásai is az egyén, a család, a helyi közösség számára. Például gyorsan és teljes mértékben felhasználja a tudomány eredményeit, ezáltal nõ a munka termelékenysége és a tõke hatékonysága, ezzel együtt csökken a munkaidõ, amibõl következik, hogy nõ a szabadon felhasználható idõ. Mindezek felerõsítik a lokális cselekvés szükségességét.

A fentiek alapján az Egyesület a következõket tekinti alapfeladatainak:
- az egyesület tagjai közötti emberi és közösségi kapcsolatok erõsítése
- sajátos fórum megteremtése az ökológiai szemléletmód kialakulását akadályozó gazdasági és társadalmi okok feltárása, és jobbító szándékú, elõremutató javaslatok kialakítása érdekében.
- a biogazdálkodást érintõ felmérések készítése, vélemények, állásfoglalások kialakítása, ezek nyilvánosságra hozatala, és ha szükséges az illetékes szervekhez való megküldése.
- a biogazdálkodók segítése a sikeres élet feltételeinek megteremtésében, a meglévõ tapasztalatok és tudás megszerzésében, a konkrét tevékenységekbe való bekapcsolódás lehetõségének biztosításával, érdekeik érvényesítésével.
- az EU integráció helyi és regionális kihívásainak való megfelelés érdekében széleskörû együttmûködés megteremtése más hasonló céllal mûködõ szervezettel.
- a helyi, regionális, nemzeti és az európai identitás összhangjának kialakításának és fejlõdésének elõsegítése.

Az Egyesület tevékenysége során a következõ közhasznú tevékenységet végzi:
- egészségmegõrzés
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- környezetvédelmi tevékenység
- az euroatlanti integráció elõsegítése

Mindezek keretében:
- továbbképzések, konferenciák, szemináriumok szervezése
- helyi, regionális, országos és nemzetközi folyamatokkal, illetve az EU integrációval kapcsolatos információs és tanácsadó tevékenység nem csak az Egyesület tagjai számára - nemzetközi kapcsolatok kialakítása
- helyi, regionális, országos, külföldi és EU-s intézményekkel, hatóságokkal, illetve szervezetekkel való kapcsolat fenntartása
- az Egyesület által indított helyi és regionális programokban résztvevõ szervezetek, személyek érdekeinek képviselete.

Természetesen az Egyesület politikai pártoktól független, azokat nem támogatja és azoktól támogatást nem fogad el.
Egyesületünk egy fejlõdési folyamat eredményeként jött létre. Közel 10 éve a jelenlegi egyesületi tagok többségével megalakult a Biokultúra Egyesület Helyi Csoportja. Eddigi munkánkat a helyi csoporton belül a folyamatos tanulás (közel 100 okleveles biogazda képzése) a biotermesztés konkrét megvalósítása (közel 20 család csoportos, ellenõrzött biotermék elõállítása), a biotermék értékesítés megszervezése (Pécsen a vásárcsarnokban állandó értékesítõ stand).
5 éve, minden évben a regionális vásárokon és kiállításokon való részvétel ((Pécsi Ipari Vásár, Szentlõrinci Gazdanapok, Alpok-Adria Kiállítás Kaposvár)

Az agrártársadalom kezdetben mereven elzárkózott a biotermesztés gondolatától. Ezért tartjuk fontos mérföldkõnek azt a napot, amikor a Magyar Agrártudományi Egyesület BM-i Szervezete felkérésére a csoport tagjai létrehozták a MAE Baranya Megyei Ökogazdálkodási Szakosztályát. Talán az itt végzett munkánk is hozzájárult ahhoz, hogy a majdnem nulláról induló üzemi (nem családi) biogazdálkodásba vont terület a régióban napjainkban több ezer hektár.
A Biokultúra Egyesület Országos Vezetése csak egy ideig tûrte az önálló cselekvés folyamatait, így útjaink szervezetileg elváltak és a helyi csoport tagjai megalakították a Közhasznú Egyesületet.
Kapcsolati rendszerünk nem szûkült be, hanem tovább szélesedik. Reményeink szerint a Biokultúra Egyesülettel is rendezõdik a kapcsolat.

Céljaink (fogalmazhatnánk úgy is álmaink) között igen fontos helyet foglal el továbbra is:
- a tagjainkkal való rendszeres találkozás
- az általuk felhalmozott tapasztalat és tudás átadása tagsági körben és tágabb értelemben
- a piaci megismerés és elismerés érdekében Egyesületünk most készülõ etikai és szakmai szabályzata alapján megkívánjuk valósítani az Egyesületünk ajánlásával, márkanévvel ellátott, környezetbarát módon elõállított termékek hálózaton keresztüli hazai forgalmazását a régióban (Ez nem jelent állami minõsítést, tehát nem minõsített biotermék. Ez lehet kevesebb, de lehet több annál, mert a márkanév azonnal visszavonható -Egyesületünk Elnöksége által-, ha a terméket termelõ tagunk az Egyesület etikai, szakmai kódexének szabályait figyelmen kívül hagyja)

Egyesületünk életében tehát a demokratikus mûködés az úgynevezett „civil kurázsi” nem kényszer, hanem önkéntes vállalás.
Egyesületünk mûködésében reményeink szerint kiküszöbölhetõ lesz a kizárólagos kirekesztés.

Terveink tehát vannak, eszközeink szabályozottak (törvény és alapító okirat, etikai kódex). Az eredményes munka rajtunk , tagjainkon, együttmûködõ partnereinken múlnak.

Végezetül várjuk mindazok jelentkezését, akik céljainkkal azonosulni tudnak és velünk kívánnak dolgozni az egészséges környezet, közösségek és nem utolsó sorban az emberek érdekében

Dr. Tóth Sándorné