MENÜ

Kérdés-felelet a vidékfejlesztés támogatásáról

Oldalszám: 127
2014.01.07.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium meghirdette a vidékfejlesztési elõirányzat 2001-2002. évi pályázati felhívását. Kik jogosultak a pályázat benyújtására?

A pályázatok benyújtásának általános feltételei között lett meghatározva a kedvezményezett települések területén megvalósuló fejlesztés, amelyek közigazgatási területén az állandó lakosok száma 2000. január 1-jén 120 fõ/km2 vagy annál kevesebb, az állandó lakosok száma 10000 fõ vagy annál kevesebb volt.
A kedvezményezett települések listáját az 50/2001. (VII. 20.) FVM rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza.
Nem kedvezményezett településen megvalósuló fejlesztés csak – egyéb feltételek teljesítése esetén – támogatható.
A nem jogosult pályázó által beadott pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

Melyek a támogatás igénybevételének konkrét feltételei?

A pályázónak a tervezett fejlesztéshez rendelkeznie kell legalább 25 % saját forrással, amelynek meglétét banki igazolással vagy önkormányzatok esetében testületi határozattal igazolni kell.
Egy pályázatban csak egy támogatási cél jelölhetõ meg. Egy pályázati célra egy címen és évente csak egyszer adható támogatás a célelõirányzatból. Ugyanaz a pályázó legfeljebb 3, egymással összefüggõ, egy komplex fejlesztés különbözõ elemeit megvalósító pályázat benyújtására jogosult.
A pályázati rendszerben támogatható fejlesztésekhez egyéb forrásokból is igényelhetõ támogatás.
A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházásokhoz támogatás nem adható.
A pályázat benyújtását megelõzõ 6 hónapon belüli, de 2001. június 21-ét követõ számlával igazolt tervezési díj, szakértõi költség, hatósági eljárási díj elszámolható.

Mi képezi a támogatás alapját és mértékét?

A támogatás fejlesztési célú juttatás. Formája vissza nem térítendõ támogatás, amelynek alapja a támogatott cél megvalósításával összefüggésben felmerült és kifizetett, a támogatás alapjául elismerhetõ kiadások számlákkal igazolt összege. A támogatás mértéke a fejlesztés módjától függõen változó.
Támogatás csak abban az esetben igényelhetõ a fejlesztési költségeket terhelõ áfához is, ha a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzéshez kapcsolódó áfa-visszaigénylési joga nincs.
A pályázati rendszerben támogatható fejlesztésekhez egyéb forrásokból is igényelhetõ dotáció. A több állami forrásból adható együttes támogatások aránya azonban nem haladhatja meg a jogosult fejlesztési költségek 50 %-át, kis- és középvállalkozások esetében annak 65 %-át.

Hova és meddig nyújthatók be a pályázatok?

A 2001. és a 2002. évi forrásokra a pályázatok benyújtása 2002. szeptember 15-ig folyamatos. A 2001. évi forrásra legkésõbb 2001. október 31-ig lehet pályázatot benyújtani. A 2001. november 1. napjától kizárólag a 2002. évi forrásra lehet pályázatot benyújtani, a 2002. január 1. utáni kezdési idõponttal tervezett fejlesztésekre. (Személyesen a határidõ utolsó napján 18 óráig, vagy postán, legkésõbb a határidõ utolsó napján ellátott postai bélyegzõvel.)
A pályázatok benyújtásának helye a fejlesztés megvalósulásának színhelye szerinti az FVM Vidékfejlesztési Programok Fõosztálya illetékes Regionális Vidékfejlesztési Iroda (REVI). Amennyiben a fejlesztés több települést érint, vagy beruházási színhelyhez nem köthetõ, abban az esetben a pályázatot a pályázó székhelye szerint illetékes REVI-hez kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó csomagra a következõ szöveget kell feltüntetni: VFC 2001-2002 pályázat.
A REVI-k pontos címét és elérhetõségét a mellékelt kimutatás tartalmazza.

Hány és milyen formátumú pályázat benyújtását kell eszközölni?

A benyújtandó pályázat példányszáma összesen 4, ebbõl 1 eredeti és 3, az eredetivel teljesen azonos másolati példány kell, hogy legyen.
Az eredeti példányban minden dokumentumnak, minden nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek kell lennie!
Postai feladás esetén egy csomagban csak egy pályázat adható be annak összes példányával.

Melyek a pályázatok általános tartalmi és formai követelményei?

Az érvényes benyújtás feltétele a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan teljesítése. Pályázat csak a pályázati egységcsomagban megadott adatlapokon adható be. A nem megfelelõ adatlapon beadott pályázat további értékelés nélkül elutasításra kerül.
A pályázat eredeti példányához csatolni kell az adatlapon felsorolt dokumentumokat és nyilatkozatokat egy eredeti példányban, a másolati példányokban pedig ezek másolatait kell elhelyezni.
A pályázat mellékleteit az áttekinthetõség érdekében az útmutatóban alkalmazott jelzések felhasználásával kell jelölni, és a megadott sorrendben tartósan összefûzni. A pályázat szöveges része legyen lényegretörõ és kövesse az útmutatóban megjelölt témák kifejtésének sorrendjét.

Van-e mód hiánypótlásra?
Hiánypótlásnak csak egyszer, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétõl számított 15 naptári napon belül van helye.
Nincs helye hiánypótlásnak a pályázati felhívásban megjelölt 7 esetben. Ezen indokok valamelyike alapján hiánypótlás nélkül elutasított, azonos fejlesztési célra irányuló pályázat –megfelelõ átdolgozás után – az elutasítás idõpontjától számított 3 hónap elteltével ismételten benyújtható.

Szükséges-e pályázati díjat befizetni?

Megfelelõ összegû pályázati díj befizetésének hiánya esetén a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.
Pályázati díjként az igényelt támogatási összeg 5 ezrelékét, de legalább 5 ezer Ft-ot és legfeljebb 50 ezer Ft-ot kell befizetni a pályázati felhívásban meghatározott elnevezésû fejezeti számlára. A befizetési bizonylaton fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és az ÁHT 229892 azonosító számot. A pályázati díjat 1000 Ft-ra fölfelé kerekítve kell kiszámítani és befizetni.

Ki és milyen módon végzi a pályázatok értékelését?

A benyújtott pályázatokat a REVI-k kijelölt szakértõk közremûködésével folyamatosan bírálják, minõsítik.
A pályázatok értékelése két lépcsõben történik a pályázati felhívásban megjelölt általános szempontok szerint.
A formailag és tartalmilag megfelelõ pályázatok értékelése a benyújtástól (hiánytalanul beadott pályázat vagy megfelelõ hiánypótlás-beadási /postai feladás idõpontja) számított 60 napon belül történik.
A támogatásban részesült pályázók jegyzéke a döntést követõ 15 napon belül a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben kerül nyilvánosságra. A pályázók 15 munkanapon belül a döntés eredményérõl írásban is értesítést kapnak.
A támogató döntés a miniszter jóváhagyása napjától számított 90 napig érvényes. A döntést követõ 60 napon belül kerül sor a támogatási szerzõdés megkötésére. Ekkor kell bemutatni a pályázó köztartozástól való mentességét igazoló dokumentumokat.

Felfüggeszthetõ-e a támogatás?

Az elmúlt évben vidékfejlesztési célelõirányzati támogatásokra 1150 pályázatot nyújtottak be, amelyeknek 40 %-a nyert pozitív elbírálást. Következményeként a 3,5 milliárd összegû támogatásból csupán 1,5 milliárd került felhasználásra.
A 2001-es gazdasági évben vidékfejlesztési támogatásokra 4,5 milliárd Ft-ot, 2002-ben pedig 5,5 milliárd Ft-ot használhat fel az agrártárca.
A miniszter egy vagy több pályázati jogcím meghirdetését a végsõ pályázati határidõ lejártát felfüggesztheti, amennyiben az adott pályázati témakör(ök)re rendelkezésre álló állami támogatási forrás kimerül.
Célszerû tehát a pályázatot minél elõbb, de legfeljebb a beadás végsõ határidejéig a pályázati felhívásban meghatározott követelmények figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Varga Gábor