MENÜ

Aszálykárral sújtott, hitellel nem rendelkezõ mezõgazdasági termelõk kárenyhítõ támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Az adósságrendezési program keretén belül e támogatási jogcímen azok a mezõgazdasági termelõk részesülhetnek, akik regisztráltak (adatszolgáltatási és nyilvántartásba vételi kötelezettségeiknek eleget tettek), köztartozással, valamint lejárt határidejû adók módjára behajtható befizetési kötelezettségek hátralékával nem rendelkeznek és nem állnak végrehajtási-, csõd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt.
Az újonnan alakult vállalkozások esetében további alapfeltétel: legalább egy éve a Cégbíróság már nyilvántartásba vette és folyamatosan mûködik.A mezõgazdasági termelõk, amennyiben az aszálykárral összefüggõ bejelentési kötelezettségeiknek eleget tettek, vissza nem térítendõ támogatásra jogosultak. A támogatások igénybevételének azonban szigorú feltétele, hogy az aszálykárt szenvedett igénylõk a hozamkiesés tényleges, illetve elõzetes mértékét az illetékes megyei (fõvárosi) Földmûvelésügyi Hivatalnak (továbbiakban: Hivatal) legkésõbb 2002. október 31-ig (vízkár esetén 2002. november 15-ig) bejelentsék.A támogatás mértéke legfeljebb:- 25,01-35,00% közötti hozamkiesés esetén a hozamkiesés 20%-ának, 90%-a,- 35,01% feletti hozamkiesés esetén a hozamkiesés 32%-ának, 90%-a,- dunai árvíz esetén a kárenyhítés nagysága az igazolt kár 32%-a (az így kapott összegbõl hiteltörlesztési kötelezettség nincs)A támogatás együttes összege termelõnként nem haladhatja meg a 300 millió Ft-ot.Amennyiben az elõzetesen bejelentetthez (2002. október 31-ig) képest az aszálykár miatti hozamkiesés mértéke módosul, és a tényleges hozamkiesésnél magasabb összegû támogatási igazolás kiadására vagy igénylésére kerül sor, az igénylõ a helyesbítést legkésõbb 2002. december 13-ig köteles bejelenteni a Hivatalhoz és az adóhatósághoz.A támogatás a Hivatal által kiadott, a vonatkozó kormányrendeletben megjelent 7. számú melléklet („Igazolás költségvetési támogatás állami adóhatóságtól történõ igénybevételéhez”) szerinti Igazolás alapján - a szükséges dokumentumok csatolásával - külön jogszabályban meghatározott folyósítási számláról igényelhetõ 2002. december 6-13. közötti idõszakban.