MENÜ

Az integrált termelés finanszírozására felvett hitelek adósságrendezése

Oldalszám:
2013.02.19.
Az adósságrendezési program keretén belül e támogatási jogcímen azok a integrátor szervezetek részesülhetnek, akik regisztráltak (adatszolgáltatási és nyilvántartásba vételi kötelezettségeiknek eleget tettek), köztartozással, valamint lejárt hataridejû adók módjára behajtható befizetési kötelezettségek hátralékával nem rendelkeznek és nem állnak végrehajtási-, csõd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt.
A bejegyzett integrátorok az integrált termelés finanszírozására nyújtott hiteleket és a halasztott fizetési határidejû kölcsönöket (áruhiteleket) is bevonhatják az adósságrendezésbe, függetlenül attól, hogy azokat saját forrásból vagy banki hitel forrásból nyújtották. Az igénybe vevõ ezekben az esetekben az integrátor szervezet. Mivel az integrált termelõk a támogatás kedvezményezettjei, az adósságrendezés keretében igénybe vett támogatást az integrátorok kötelesek legkésfibb 2002. december 31-ig az elszámolási kapcsolatok keretében továbbítani a velük bázisidõpontokban szerzõdéses kapcsolatban álló integráltaknak.

Az integrátor szervezet külön költséget nem számíthat fel ezért a tevékenységért.

Ebben a konstrukcióban nem a nettó tartozásállomány az adósságrendezés alapja, így a megtakarításokat nem kell figyelembe venni a támogatás összegének meghatározásakor.

A támogatást az integrált termelõ integrátorral szembeni tartozásállományának csökkentésére kell, hogy fordítsa. Amennyiben a támogatás igénybe vételekor az integrált termelõnek nem áll fenn az integrátor felé a támogatásnak megfelelõ összegû kötelezettsége, úgy a különbözet is az integrált termelõt illeti meg. A támogatás felsõ határa integrált termelõnként 300 millió Ft-ban lett meghatározva.

Az integrált termelés finanszírozására az integrátor szervezet felvett hitelek esetében is banki nyilatkozat szükséges a hitel összegérõl, a vonatkozó kormányrendelet 4. számú melléklete szerint („Igazolás az adósságrendezési program alapján a hitel és megtakarítási állományokról integrátori hitel esetében´). Szükség esetén több banktól is be kell szerezni az igazolást. Ennek alapján az integrált termelõk és az integrátor szervezetek kitöltik a kormányrendelet 2. számú mellékletét („Adatlap az adósságrendezési program alapján a támogatás igénybevételéhez banki hitel forrásból nyújtott hitel vagy halasztott fizetési határidejû kölcsön /áruhitel/ esetében). Az adatlapot integrált termelõnként kell kitölteni. Ezt követõen összesíteni szükséges az adatlapokat úgy, hogy az összesen adat megegyezzen a banki igazolások összegével.

Az integrátor szervezet által saját forrásból nyújtott integrációs hitel vagy halasztott fizetési határidejû kölcsön (áruhitel) esetében az integrátor szervezet és az-integrált termelõ kitölti a kormányrendelet 5. számú mellékletét („Adatlap az adósságrendezési program alapján a támogatás igénybevételéhez az integrátor

szervezet saját forrásából nyújtott hitel vagy halasztott fizetési határidejû kölcsön /áruhitel/ esetében´). Az adatlapot integrált fiermelõnként kell kitölteni.

Az integrátor szervezet annyi adatlapot tölt ki és írat alá a termelõvel, ahány integrált termelõvel állt az adott idõpontban kapcsolatban. Ezt követõen összesíteni szükséges az adatlapokat, és mellékelni kell a támogatás igényléséhez.

Amennyiben elemi kárt szenvedett igénylõnek termelõi és integrációs hitele is van, úgy a kárt a termelõi hitelnél meghatározott kormányrendelet 1. számú melléklete szerint („Adatlap az adósságrendezési program alapján a támogatás igénybevételéhez termelõi hitel esetében´) kell kizárólag feltüntetnie.

Ha az integrált termelõ az elmúlt 3 év alatt több integrátor szervezettel állt kapcsolatban, úgy integrátor szervezetenként külön-külön szükséges adatlapot kitölteni. Ebben az esetben az integrált termelõ több integrátor szervezeten keresztül juthat az õt megilletõ támogatáshoz. (Az aszálykár igényt célszerû azon integrátor szervezeten keresztül igényelni, akivel a 2002. évi kapcsolata fennállt.)

Az integrátor a fentiek szerinti kimunkált támogatási adatlapokat a Hivatal részére legkésõbb 2002. november 29-ig nyújthatja be. A támogatási igazolás alapján a szubvenció 2002. december 6-13. között igényelhetõ az illetékes adóhatóságtól.

Az integrátorok kötelesek legkésõbb 2002. december 31-ig az elszámolási kapcsolatok l~c~retében továbbítani a támogatást a velük bázisidõpontokban szerzõdéses kapcsolatban álló integráltaknak.

Fontos tudnivaló, hogy az integrált termelõk csak akkor jogosultak a támogatás igénybevételére, ha az integrátor szervezet az igénylést a termelõk nevében nyújtja be.

Az adósságrendezési programban meghatározott lehetõségekrõl, feltételekrõl, kötelezettségvállalásokról a 215/2002. (X. 17.) Kormányrendelet alapján részletes információt a pénzügyi intézetektõl (bankoktól), a regisztrált integrátoroktól, valamint a falugazdászoktól kaphatunk.

Kaposvár, 2002. október 24.