MENÜ

Földalapú növénytermelési támogatás

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ: Regisztrált földhasználó

Támogatási forma: Alanyi (normatív) támogatás

Általános feltételek: Külterületi szántó: 1-300 hektár között
Támogatott növények: 1,00 – 10,00 ha között külterületi szántó- földön – valamennyi köztermesztésben lévõ szántóföldi növény (ki- vétel: rostkender és rizs)
10,01 – 300,00 ha közötti külterületi szántóföldi termesztett kalá- szos-gabona, kukorica, csemege kukorica, valamint a fehérjenövény (száraz borsó, szója, lóbab, édes csillagfürt) és az olajos növények (olajnapraforgó, repce) növények
Támogatott ültetvények: 1,00-10,00 ha közötti külterületi termõ- szõlõvel, termõgyümölcsössel rendelkezõ gazdálkodó, amennyiben szántóterületük nem haladja meg a 10,00 ha-t.
Támogatott egyéb növények: Birtokkategóriától függetlenül rizs/indiánrizs, rostkender.
Támogatott tevékenység: Biodízel gyártás céljára olajos magból készült olaj után.

Konkrét feltételek: Földhasználati nyilvántartás megléte, bejelentkezési kötelezettség teljesítése. Földterület tulajdonlásának, vagy használatának igazolása. Elõzõ évi összes árbevételbõl a mezõgazdasági bevétel legalább 50 %. Kezdõ vállalkozásoknál, ár- és belvízkár esetén nyilatkozat a várható árbevételrõl.
A 2001. évi vetésû õszi búza és õszi árpa, rozs, triticale vetésterü- letének legalább 40 %-án – õszi búzából hektáronként legalább 250 kg, õszi árpa, rozs, triticalé esetében hektáronként legalább 200 kg – fémzárolt vetõmag használat, kizárólagosan csávázott vetõmag vetése, (kivéve: ökogazdálkodás)
A kukoricavetés teljes területén hibridvetõmag, az egyéb támogatott növények körébe tartozó területen legalább 40 %-án – tavaszi árpából ha-ként legalább 200 kg, zabból pedig legalább 150 kg – fémzárolt vetõmag használat.
Az igényelhetõ támogatás mértékéig vetõmag, szerves és mûtrágya, valamint növényvédõ-szer vásárlás saját névre szóló számlával történõ igazolása.
Agrár-környezetvédelmi és egyéb szakmai követelmények betar- tása. Gyommentes állapot fenntartása, ültetvények szakszerû kezelése.
Õstermelõ esetében érvényesített õstermelõi igazolvány és értéke- sítési betétlap megléte.
Biodízel gyártás esetén az olajos magból kinyert olaj mennyiségérõl elfogadott kísérleti gyártómû által kiállított igazolás. Elõzõ évben igénybe vett áruhitellel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
Ökológiai gazdálkodóknál az ellenõrzõ szerv igazolása.

Támogatás mértéke: A mellékelt táblázat szerint.

Benyújtás helye: Igénylõlap formájában, két példányban a lakóhely/telephely szerinti illetékes Földmûvelésügyi Hivatalhoz.

Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2002. augusztus 31-ig Biodízel olaj után: 2002.november 30-ig.

Elbírálás ideje: Folyamatos. Tartalmi és formai megfelelõség esetén legfeljebb 30 nap. Hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje a kézhezvételtõl számított 15 nap. Nem teljesítés esetén az igénylést elutasítja a Hivatal.

Igényelhetõ: A Földmûvelésügyi Hivatal igazolásával, a csatolt számlákkal, szerzõdésekkel és nyilatkozatokkal, az illetékes adóhatóságtól.

Ellenõrzi: A Megyei Földmûvelésügyi Hivatal, A FÖMI, valamint a Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás közremûködésével. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a Földmû- velésügyi Hivatal kezdeményezi az adóhatóságnál.

Információ: A földalapú növénytermelési támogatás igénybevételével kapcsola- tosan részletes felvilágosítást a falugazdászoktól kaphatunk.


Földalapú növénytermesztési támogatás

 

Birtokkategória
a használt
szántóterület
alapján
(hektár)

Támogatott
növények

Támogatás
Ft/ha

a) 1,01 – 10,00


Minden köztermesztésben lévõ
növény*, valamint a szõlõ és gyümölcsös**

12 000

b) 10,01 – 300,00

4. § (2) b) pontjában meghatározott szántóföldi növények****

8 000

c) birtokkategória
nélkül***

Rostkender

8 000

 

Rizs

35 000

d) A minisztérium által elfogadott két biodízel üzem integrációjában átvett olajos magból kinyert olaj

30 Ft/liter

Megjegyzés:

* A rostkender és rizs kivételével

** Amennyiben nincs szántóterület, vagy a gazdálkodó 10 hektár-
nál kisebb szántóterületen gazdálkodik

*** Minden birtokkategóriában egységesen

**** Kalászos gabona, kukorica, csemegekukorica, fehérje növények
(szárazborsó, szója, lóbab, édes csillagfürt) olajos növények
(repce, olajnapraforgó)