MENÜ

Állattenyésztés

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

A házinyúl mesterséges termékenyítése

A legtöbb gazdasági állatfajhoz hasonlóan nyúltenyésztésben is általános a mesterséges termékenyítés alkalmazása. Száz anyásnál nagyobb állományban enélkül nehezen képzelhetõ el a termelés. A szaporításra fordított idõ jelentõs csökkentése mellett az egyik legfontosabb elõnye az, hogy az állomány egyszerre termékenyíthetõ, a fialás, az elválasztás és az értékesítés közel azonos idõben történik, így a telep nagyságától függõen megvalósítható az egyszerre telepítés és ürítés, az all-in, all-out elve. Ennek egyrészt munkaszervezési elõnye van, az azonos termelési fázisban levõ állomány egyszerûbben kezelhetõ, gondozható, másrészt így megszakad(hat) a fertõzési lánc.

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

A húsmarha tejtermelése

A húsmarhatartás egyetlen produktuma a választott borjú. Éppen ezért fontos az anyatehenek részérõl a megfelelõ termékenyülés, a relatíve könnyû ellés, valamint a jó borjúnevelõ-képesség, ami a tehenek tejtermelõ-képességével van kapcsolatban. Tavalyi cikkünkben a középsõ szegmenssel, az elletés módjával és annak problematikájával részletesen foglalkoztunk (AGRO NAPLÓ, 2001. március).

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

A takarmányok kiosztása a tejelõ tehenészetekben

Önürítõs takarmánykiosztó kocsi. A traktorvontatású berendezés kocsiszekrényét a betakarítógép szecskázott zöldtakarmánnyal, vagy a tárolóhelyen a gépi rakodók szilázzsal, illetve rétegezve különféle (pl. szilázs, aprított széna, esetleg abrak) takarmányokkal töltik meg. Kiosztáskor a bontó-lazító tépõdobok (1) fogazata leszedi a takarmányt és a keresztkihordóra (3) továbbítja. A dobok kerületi sebessége 2-3, illetve 5-6 m/s (75. ábra

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

Állatjelölés az Európai Unióban és itthon

Állattartók körében nem ismeretlen téma az állatok megjelölése és nagyrészük tisztában is van ilyen irányú kötelességeivel, illetve az idevonatkozó egyéb szabályokkal. Az Európai Unióhoz való csatlakozás szándéka miatt azonban úgy vélem, hasznos tisztában lennünk azzal is, hogy milyen kereteket és konkrétumokat fektetnek le az unios jogszabályok illetve, hogy ezekkel milyen viszonyban állnak a hazai jogforrások.

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

Az európai unió marha-, és borjúhús közös piaci szabályozása és támogatási rendszere

Az Európai Unió piaci szabályozásának jogi alapjait a 805/68 1254/1999. számú Tanácsi rendelet fekteti le, amely 19681999. július 29május 17-én lépett érvénybe. Ez a rendelet számos további Tanácsi és Bizottsági rendelettel egészül ki, amelyek lefektetik a részletes szabályozókra és azok mûködtetésére vonatkozó elõírásokat.

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

Az üszök elõkészítés elõtti kondíciójának hatása az elsõ laktációs tejtermelésre

BÁDER E. - GYÖRKÖS I. - MUZSEK A. SZILI J. - BÁDER P. Feltehetnénk a kérdést, miért van szükség a kondíció ismeretére, a kondíció bírálatára. Azért szükséges a kondíciót ellenõrizni és ismerni, mert kapcsolat van a kondíció és a takarmányozás, a tejtermelés, a szaporodásbiológia, az egészségi állapot, a technológia tûrõképesség, az ellenálló képesség, az élettartam és az életteljesítmény között.

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

Fejõ- és tejházi hulladékvizek környezetkímélõ kezelése és hasznosítása

Mátyás László – Dr.Bak JánosÖSSZEFOGLALÁSA feladat kidolgozásának célja volt a tehenészetek fejõ- és tejházaiban keletkezõ hulladékvizek mennyiségi-minõségi jellemzése, a kezelés-hasznosítás-elhelyezés jelenlegi módszereinek értékelése; uniós- és hazai elõírásokat figyelembe vevõ, a környezetet kímélõ; hazai viszonyok között alkalmazható javaslati technológiák kidolgozása.

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

Minõségi vágóbaromfi termelés támogatása

Igénylõ: Alapanyag termelõ, valamint a saját tulajdonú alapanyaggal rendelkezõ vágóhíd. Általános feltételek: A Magyar Szabványban (MSZ 6918/1997.) meghatározott I.osztályú minõségû vágóbaromfi alapanyag elõállítása és feldolgozása. I.osztályú vágócsirke esetében legalább 175 Ft/kg nettó ár kifizetése.

Szakfolyóirat > 2002/4 > Állattenyésztés

Vemhesüszõ-állomány támogatása

Igénylõ: Regisztrált intervenciós teleprõl vásárolt vemhesüszõ tulajdonosa Támogatási forma: Alanyi normatív támogatás, a vásárolt állomány tenyésztésbe tartása céljából.