MENÜ

Vemhesüszõ-állomány támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ:
Regisztrált intervenciós teleprõl vásárolt vemhesüszõ tulajdonosa

Támogatási forma:
Alanyi normatív támogatás, a vásárolt állomány tenyésztésbe tartása céljából.
Állatfaj, korcsoport:
Szarvasmarha, vemhesüszõ. Vehem apasága, igazoltan hús- hasznosítású vagy hústípusú magyartarka bika.

Általános feltételek:
Regisztrált intervenciós teleprõl történõ vemhesüszõ vásárlás. Ennek hitelt érdemlõ igazolása, a beszerzés tényét igazoló dokumentumokkal (számla, banki átutalás, készpénzes szám- la, szerzõdés, marhalevél bemutatása).
Az állattartás megfelelõ feltételei, szakszerû apaállat haszná- lat, tartós megjelölés és folyamatos nyilvántartás, továbbá a nyilvántartások 5 éven keresztül történõ megõrzése. A ter- mékértékesítés megoldottsága. A korábbi, valamint a tárgy- évi állattartási kötelezettség vállalása teljesítése.

Konkrét feltételek:
A teljes szarvasmarha állomány ENAR jelölése és nyilván- tartása, valamint brucellózis, leukózis és gümõkór mentessé- gének igazolása.
Állattartási kötelezettség: a megvásárolt állatállomány folyamatos tenyésztésben tartása 2004. december 31-ig.

Egyéb feltételek:
A tartalmi és a formai követelményeknek megfelelõ támoga- tási kérelem benyújtása. Az állattartási kötelezettség lejárta elõtt legalább 30 nappal elszámolás benyújtása a Földmûvelésügyi Hivatalnak. Az elszámoláshoz csatolni kell az elismert tenyésztõ szervezet igazolását az állatlétszámról és a vállalt állattartási kötelezettség teljesítésének mértékérõl.

Támogatás mértéke:
Igazoltan vemhesített üszõ után egyedenként 50.000 Ft.

Benyújtás helye:
Állattartó telephelye szerinti illetékes Földmûvelésügyi Hivatal.

Benyújtás ideje:
Folyamatos, de legkésõbb 2002. november 15-ig.

Elbírálás ideje:
Folyamatos. Tartalmi és formai megfelelõség esetén legfel- jebb 30 nap, amennyiben a termelõ a tenyészállat beállítás tényét igazolja.

Igényelhetõ:
Igazolás alapján, az illetékes adóhatóságtól. (Kérelmenként egy idõközi részigazolás és egy végelszámolás adható ki.)

Ellenõrzi:
A Megyei Földmûvelésügyi Hivatal. Jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál a Földmûvelésügyi Hivatal kezdeményezi.

Információ:
A vemhesüszõ-állomány támogatásával kapcsolatos kére- lemrõl, valamint az igénybevétellel összefüggõ feltételekrõl, kötelezettségekrõl, a regisztrált intervenciós telepekrõl a falugazdászok részletes tájékoztatást adnak.

Varga Gábor