MENÜ

Csomagolástechnikai megoldások a mezõgazdaságban

Oldalszám:
2013.02.19.
A hazai mezõgazdaságban a csomagolástechnika egyre nagyobb mértékben jelenik napjainkban. Elõrelépését a felhasználói oldal irányából– a termékekkel, árukkal szemben – megjelenõ keresleti igényesség is elõsegítette. A csomagolástechnika mezõgazdasági körû alkalmazásában magának a csomagolás kifejezésnek kettõs jelentõsége van.
1. elsõsorban azt az ideiglenes burkolatot jelenti, ami a termékek minõségét óvja, illetve elõsegíti – a kapcsolódó mûveletek során – a kezelhetõséget, a szállíthatóságot és magát az értékesítést;
2. másodsorban gyûjtõfogalomként azon mûveletek összességét jelenti, melyekkel magát a csomagolást (mint ideiglenes burkolatot) végrehajtották.

A csomagolás logisztikai funkcióját nem szabad elfelednünk, így mindenképp szükséges a többi anyagmozgatási funkció között a megfelelõ helyre történõ besorolása, valamint a kapcsolása a mûveleti sorrendbe. A logisztikai funkciók között a rakodás, szállítás, tárolás mellett a csomagolás mai helyzete – a mezõgazdasági termékek között is – elõtérbe került. Jelentõségének forrását a mezõgazdasági anyagok szempontjából érdemes figyelembe venni. Az 1. ábrán a mezõgazdasági anyagok felosztása található.

TORTADIAGRAMM
1. ábra
A mezõgazdasági anyagok felosztási aránya
Az ábra felosztási rendszerébõl is látszik, hogy a csomagolás, illetve a csomagoló anyagok kiválasztásánál igen sokrétû anyagokat kell figyelembe venni. A csomagolásnál mindenképp szükséges a funkcionális felosztás ismertetése, minek ismerete elengedhetetlen a csomagolási technológia további ismertetéséhez. Így funkciói alapján megkülönböztethetõ:
 szállítási csomagolás, melynek rendeltetése a termékek egységbe foglalása, valamint védelme külsõ hatásoktól a szállítás és tárolás folyamán;
 gyûjtõ csomagolás, meghatározott számú egységet nagyobb csomagolt egységbe fog össze;
 felhasználói (fogyasztói) csomagolás, olyan ideiglenes védõburkolatot képez, mely a terméket a gyártástól a végsõ felhasználásig elkíséri.
Miképpen a fentiekbõl is kiderül a csomagolás alapvetõ feladata a termék védelme a mechanikai, biológiai és klimatikus hatásoktól. Így a csomagolás rendeltetése: fenntartani azt az állapotot, ami a termék minõségét romlás, károsodás és értékcsökkenés nélkül megõrzi.

A csomagolás logisztikai funkciója alapján egy meghatározott terméket a felhasználóhoz úgy kell eljuttatni, hogy az eredeti állapotát megõrizze, ugyanakkor a logisztikai rendszer további elemeit (pl. szállítás, tárolás) ne veszélyeztesse, és a folyamat költségei megtérüljenek.

A csomagolás, mint szakmai terület a fõ funkcióinak ellátását több szakterületre bontva végzi, ezek a következõk:
 csomagolóanyagok fejlesztése;
 csomagológépek fejlesztése
 a csomagolandó termék és a csomagolóanyag közötti kapcsolat kialakítása;
 marketing tevékenység;
 logisztikai funkciók.
A mezõgazdasági anyagok csomagolását több területen kell végrehajtani. Az anyagok halmazállapotától és termékjellemzõitõl függõen változnak az alkalmazandó csomagoló anyagok fajtái is. A csomagolóanyagok és -eszközök megválasztásakor több kérdést is meg kell válaszolnunk, mielõtt magát a csomagolás mûveletét elkezdenénk.
a) Mit akarunk csomagolni?
A mezõgazdasági termékek körében alapvetõen eltér egymástól a különbözõ halmazállapotú (szilárd, folyékony, stb.) és különbözõ paraméterekkel rendelkezõ anyagoknak a csomagolóanyagokkal szemben támasztott igénye. Mielõtt az anyag csomagolását elkezdenénk, ismerni kell a termék olyan jellemzõ tulajdonságait is, amelyek speciálisan az adott anyagra jellemzõk.
b) Milyen hatások ellen kell védeni a terméket?
Ennek függvényében kell kiválasztani a megfelelõ – pl. fény, nedvesség, zsír, levegõ, stb. ellen védõ – csomagolóanyag és –eszköz típusokat.
c) Mennyi ideig kívánjuk a tárolni a terméket?
A mezõgazdasági termelés során keletkezõ fõ- és melléktermékek minõségváltozása idõben lejátszódó folyamat, s sebességét a tárolási körülmények (pl. hõmérséklet, páratartalom) jelentõsen befolyásolják. A mezõgazdasági termékek közül több alapanyagként szerepel az élelmiszeripari termelésben is, így az ott felhasználásra kerülõ anyagoknál kötelezõ eltüntetni a minõség-megõrzési idõtartamot, ez azonban nagymértékben függ a csomagolás minõségétõl is.

A mezõgazdasági termelõk a piaci viszonyok fejlõdésével már nemcsak az elõállított termékek minõségére fektetnek hangsúlyt, hanem a jobb eladhatóság reményében a csomagolás minõségére is.

A csomagolástechnikai megoldások tervezésénél logisztikai szempontból két fõ irányvonalat kell szem elõtt tartani:
 a szállítási-, illetve elosztási lánc kialakítása, és
 a csomagolás módja szerinti megválasztás.
A szállítási gyakorlatban, mivel az elosztási lánc kezdõ és végpontja többnyire adott, ezért mindig meg kell határozni az eljuttatás lehetséges módozatait. Ez közvetlenül összefügg azzal is, hogy milyen módon kívánjuk az árut továbbítani: darabárus gyûjtõszállításként vagy kocsirakományos szállításként. Az igénybevételek szempontjából jelentõsen eltérhetnek ezek a módozatok, ami hatással lehet csomagolási költségekre is.

Az alkalmazott csomagolóanyagok minden esetben függnek a csomagolandó terméktõl, s ez fõleg a mezõgazdaságon belül érvényesül. Az 1. ábrán bemutatott anyagcsoportok alapján azt hihetjük, hogy az ömlesztett anyagokat nem vagy csak kisebb adagokban lehet csomagolni. A gyakorlat azt mutatja, hogy a nagyobb tömegben tárolandó ömlesztett anyagok (pl. szemes termények) csomagolására nincs lehetõség, de az alternatív szállítási és tárolási módozatokhoz már szükséges lehet – kisebb mértékben ugyan – a termék csomagolására. Ezt elsõsorban a polipropilénbõl készült zsákok alkalmazásával lehet megoldani. A körszövött zsákok alkalmazási területei széles skálán mozognak. A mezõgazdaság elsõsorban cukor, liszt és ezek melléktermékei, takarmányok, premixek, vetõmagok csomagolására használja. A másik ága a zsákoknak az un. raschel zsákok, melyeket tömlõs töltési technológiában elsõsorban burgonya, hagyma, paprika és más zöldségfélék csomagolására használnak. Technikai kialakításuk alapján – a töltõsúly függvényében – a néhány kg-tól az 50 kg-ig választhatók, s ez a mérettartomány választék különbözõ méretekben áll rendelkezésre.

A polipropilén körszövött termékek között gyorsan terjed a flexibilis konténerzsákok, azaz a big-bag-ek alkalmazási köre E termékek bizonyos áttörést hoztak a csomagolástechnikai megoldások közé. Megfelelõ átmenetet jelentenek a zsákos termékek és az ömlesztett anyagok között. Az ömlesztett termékek ezzel a csomagolásmóddal jól elkülöníthetõk, könnyen mozgathatók, költségtakarékos megoldást és rugalmas „egyutas” szállítást biztosítanak. Számos elõnyös tulajdonsága miatt – pl. többszörösen halmozható, környezetbarát és újrahasznosítható, stb. – egyre szélesebb körben alkalmazzák a mezõgazdasági vállalkozások. Ennél a csomagolási módnál a töltés és ürítés egyszerûen automatizálható, s lehetõség van a részleges ürítésre is. A 2. ábrán a big-bag töltési rendszere látható.

BIGBAG ÁBRA
2. ábra
A big-bag töltési sorrendje

Az ömlesztett anyagok részleges tárolási módjait ismertetve már áttértünk a leginkább alkalmazott megoldások az egységrakomány-képzés elemeinek ismertetésére is, mivel ezeket elsõsorban zsákok tárolásának elõsegítésére alkalmaz a mezõgazdaság. Az egységrakomány-képzõ eszközök közül a legelterjedtebb a sík fa rakodólap. Közülük is leggyakrabban a 800x1200 mm szabványos méretû, négy oldalról kezelhetõ rakodó lapokat használják. E nemzetközi sík csere-rakodólapok elõnye, hogy kiválóan alkalmasak kézi eszközökkel és géppel való kezelésre, mozgatásra. Méretük jól illeszkedik az egységesített tároló- és szállítóeszközökhöz, s mind a belföldi, mind a nemzetközi áruforgalomban használható. A rakodólap jó kihasználása és az egységrakomány egyszerû, gazdaságos rögzítése érdekében fontos, hogy a rakodólap és a csomagolandó termék mérete összehangolható legyen.

A sík rakodólapon képzett egységrakományokat a mozgatás, szállítás során különbözõ mechanikai és klimatikus hatások is érhetik. Ezért a rakományokat szétcsúszás, ledõlés ellen, valamint a termék minõségének védelme miatt rögzíteni kell. Az egységrakományok rögzítésének módszerei a pántolás, illetve a fóliás burkolás.

A pántoláshoz fém- vagy mûanyag szalagot lehet használni. A fém pántolószalag mechanikai hatásoknak jól ellenáll, elsõsorban a nagytömegû (500-600 kg feletti) egységrakományokhoz használható. A mûanyag pántolószalag szakítószilárdsága a fém pántolószalagénál kisebb, de igen rugalmas nyúlású és a korrózióval szemben ellenálló.

A fóliás rögzítésnél alkalmazható polietilén csomagolóanyagok a következõk lehetnek:
 stretchfólia,
 zsugorfólia, és
 csomagolófólia.

Alkalmazásuk mind kézi, mind gépi eszközei biztosítottak. A kézi csomagolásnál elsõsorban a belsõ oldalon tapadó fóliát, míg a gépi csomagolás során egy-, illetve kétoldalon tapadó fóliát használnak. Ennek a megoldásnak elõnye, hogy a rögzítésen kívül a burkolat véd a környezeti hatásokkal szemben is, s az átlátszó fólia alatt a rakományegységek azonosíthatók. Lehetõség biztosít az egységrakomány szakaszos megbontására a csomag szilárdságának csökkenése nélkül.

A mezõgazdaságban korábban kevésbé használt, de régóta ismert csomagolóanyag a papír . A környezetvédelmi elõírások szigorodása a szakemberek számára egy olyan környezetbarát csomagolóanyag alkalmazását követeli meg, amit egységesen lehet használni. A jövõ nagy valószínûséggel a papír lesz, mivel ez az anyag alkalmas a polietilén és polipropilén –mint kõolaj származék – csomagolóanyagok kiváltására. A papíralapú csomagolóanyagok alkalmazását az elõnyei is a többi csomagolóanyag fölé fogja emelni, hiszen:

 a papírláda többszörösen és 100 %-ban újra felhasznált anyagból készül,
 egységrakomány-képzés szempontjából (alakja, mérete) kedvezõ kialakítású,
 egyedi méretre gyártással a tárolási méret optimalizálható,
 göngyöleg súlya jóval kisebb, mint a többi csomagolóanyagé,
 termékvédõ és -záró funkciói megfelelõek,
 tökéletes információhordozó a termékrõl,
 gazdaságossági mutatói is kedvezõek.

A mezõgazdasági termelõknek, ha verseny- és piacképes áruval kívánnak megjelenni mind a hazai, mind a nemzetközi piacon akkor alkalmazkodni kell a mai kor követelményeinek, és ki kell használniuk a gyors és rugalmas csomagolásfejlesztésben rejlõ bõvítési lehetõségeket.


Kassai Zsolt
FVMMI GM Kht.