MENÜ

Növénytermesztés

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

A szõlõtermesztés idõszerû munkái

Az Agro Napló elõzõ számában írtam: „Mi, szõlõtermesztõk félünk a nagyon hûvösre és nagyon csapadékosra forduló idõjárástól is. Különösen a csemegeszõlõtermesztésre kedvezõtlen az érés ideje alatti gyakori és bõséges esõ hullása.” Sajnos, bekövetkezett, amitõl féltünk. Az elmúlt idõszakban szinte az egész országban nagy mennyiségû csapadék hullott. Több helyen a felhõszakadásnak nevezett jelenség alkalmával lehullott hatalmas víztömeg okozott gondot.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Aktualitások a szántóföldi növénytermesztésben és a gyepgazdálkodásban szept. 15.-okt. 15 között

Bizony, bizony a természet egyre több jelét mutatja annak, hogy itt az északi félteke mérsékelt övezetében lassan nyugovóra készül erdõ s mezõ. Napközben még simogat az „indián nyár”, de az éjszakák már hûvösek, reggelre gyakran ködbe burkolódzik a táj és a dér ezüstjén szivárvány szinekben csillog a napsugár. Havat talán még nem terít ránk az ég, hófödte õsi bérceinkrõl a ma költõi meg nem énekelhetnek, mert amint azt Csanády Gy. írta messze vitte õket a „gúnyhatár”. A világ hegyóriásaihoz képest nekünk legfeljebb rónaságainkból kiemelkedõ dombocskák maradtak, no meg az ezernyi gond, a rengeteg tennivaló, amivel nap, mint nap meg kell küzdeni, de a magyar ember küzdõtípus, különösen a magyar paraszt nem arra született, hogy legyõzzék, ha a föld erõt ad neki, ezeregyedszer is talpra áll. Pedig manapság nem könnyû talpon maradni, az agrárolló egyre tágabbra nyílik, megalázóak a felvásárlási árak, a támogatás inkább cseppen, semmint csurran, a mindennapi kenyeret, a rávalót, meg a szomjat oltót elõteremtõ paraszti munka társadalmi megbecsülésével is baj van és lehetne még hosszan sorolni mi mindenen kellene sürgõsen változtatni.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Az alapmûtrágyázás kérdései

A talajoknak van egy természetes termékenysége, amely adódik a talajképzõdési folyamatokból és az ökológiai körülményekbõl. Ezért vannak nagy termõképességû talajok és vannak gyengébb természetes termõképességû talajok. A mûtrágyázás során ebbõl kiindulva, a tervezett termésszinthez a mûtrágyázással (és a szervestrágyázással) a megfelelõ tápanyagpótlást biztosítani kell. Nyilvánvaló, hogy az a gazda, aki gyengébb talajokon gazdálkodik, csak nagyobb mûtrágya-kiegészítéssel, tehát több pótlólagos befektetéssel érheti el az ökonómiailag jövedelmezõ termésszintet, míg a termékenyebb talajokon gazdálkodó e tekintetben kisebb mûtrágyaadagokat alkalmaz és nagyobb jövedelemre számíthat.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Az õszi kalászosok integrált termesztése

A racionálisan gazdálkodó ember elõre gondolkodik, tervez. Tevékenysége azonban csak akkor lehet eredményes, ha értékeli a múltat is, számba veszi azokat a tényezõket, melyek termelésének eddigi “eredményeit” meghatározták. Ilyen okok alapján érdemes elgondolkodni az éppen befejezõdött 2001/2002-es termelési ciklus tapasztalásain, s hasznosítani a közelmúlt megfigyeléseit.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Idõszerû õszi munkák a gyümölcsösökben

Szeptember közepétõl-október közepéig a legfontosabb munkák közé tartoznak az idõszerû gyümölcs-betakarítási munkák, betárolás, a szeptember végéig elvégezhetõ metszés, az õszi, illetve a tavaszi telepítési munkák elõkészítése.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Idõszerû zöldségtermesztési munkák

A torma a hideget és a meleget egyaránt tûri, gyökérzete a legkeményebb télen is sértetlen marad, és tavasszal újra hajt. Levelei az aszályos idõjárásban is, jól fejlõdnek, tekintettel arra, hogy mélyre nyúló gyökérzete a talaj alsó rétegeiben lévõ nedvességet is képes hasznosítani. Fényigénye nem nagy, ezért gyümölcsfák alá, szõlõsorok közé is gyakran telepítik, de az árnyékos házfalak mellett is kielégítõen fejlõdik. Talajban nem válogat, szinte mindenütt megtermeszthetõ, azonban tápanyagban szegény talajon, csak vékony gyökereket képes fejleszteni. Házikertekben évelõként, nagyüzemben egyéves növénynek termesztik. Mind a két esetben a telepítés elõtt nagymennyiségû szerves trágyát kell a talajba dolgozni, és szükség szerint mûtrágyával is kiegészíteni Szaporítása õsszel és tavasszal is lehetséges, történhet akármilyen gyökérdarabról, de legjobbak a 30 cm hosszú és ceruza vastagságú talpgyökerek, amelyeket 20-30 cm széles és megközelítõleg hasonló magasságú bakhátakba ültetnek. A bakhátak 70-80 cm távolságra legyenek egymástól. Ott ahol csak saját szükségletre termesztik, nem készítenek bakhátat, hanem a szaporítás célját szolgáló gyökérdarabot a felásott sík talajba dugják. Ilyen körülmények között a gyökér szabálytalan lesz, elágazik, ami ugyan a fogyaszthatóságát nem rontja, de megjelenését, piacosságát igen.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Minõségi terményszárítás gazdaságosan

A gabonafélék termesztésének egyik leg-energiaigényesebb fázisa a szárítás, mely a termény minõség kialakításában kritikus szerepet játszik. Ezért a feladat megvalósításához olyan szárítóberendezésekre van szükség, melyek képesek biztosítani az energiatakarékosság és a minõség megõrzés egymásnak ellentmondó feltételeit.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Õszi kalászosok talajmûvelési rendszere

Az õszi kalászosok közé az õszi búza, az õszi árpa és a rozs tartozik. Együttesen a hazai szántóterület több mint 30 %-át foglalják el minden évben. Az elõvetemény betakarítási ideje a mûvelésre rendelkezésre álló idõt, tarlómaradványai pedig a mûvelés módját szabják meg. Az õszi vetésû kalászosok talaj-elõkészítési rendszere az elõvetemény lekerülése alapján csoportosítható:

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Rövid távú hûtve tárolás problémái és a megoldások

Minden élõlény, legyen az növényi vagy állati eredetû, legnagyobb alkotóeleme a víz, tömegének jelentõs részét ez teszi ki. A cél a termék minél hosszabb ideig, minél jobb állapotban, minél kevesebb súlyveszteséggel történõ tárolása pozitív hõmérsékleten, fagyasztás nélkül. Ennek érdekében 4 alapvetõ kritériumnak kell eleget tenni, melyek a megfelelõ kezelés, hõmérséklet, páratartalom és etilén szint biztosítása. A cikkben ezeket vesszük sorra, elsõsorban növényekre (zöldség, gyümölcs, virág) vonatkoztatva, de – az etilénszint szabályzást kivéve – ugyanezek a szempontok alapján a hústermékek tárolása is jelentõsen javítható.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Növénytermesztés

Szüret - szõlõfeldolgozás

A szüret nem csupán elhatározás, hanem gondos tervezés és alapos elõkészületek kérdése is. A várható termés mennyiségének ismerete nélkül - amelyet termésbecsléssel határozunk meg - nem tudjuk jól elõkészíteni a megfelelõ szüretelõ, szõlõszállító kapacitást, valamint a feldolgozó eszközök, tartályok és kezelõanyagok mennyiségét. Lényleges kérdés továbbá a szüret idõpontjának megválasztása. A jó minõségû bor készítéséhez optimális technológia érettségû, egészséges szõlõre van szükség.