MENÜ

Aktualitások a szántóföldi növénytermesztésben és a gyepgazdálkodásban szept. 15.-okt. 15 között

Oldalszám:
2013.02.19.
Bizony, bizony a természet egyre több jelét mutatja annak, hogy itt az északi félteke mérsékelt övezetében lassan nyugovóra készül erdõ s mezõ. Napközben még simogat az „indián nyár”, de az éjszakák már hûvösek, reggelre gyakran ködbe burkolódzik a táj és a dér ezüstjén szivárvány szinekben csillog a napsugár. Havat talán még nem terít ránk az ég, hófödte õsi bérceinkrõl a ma költõi meg nem énekelhetnek, mert amint azt Csanády Gy. írta messze vitte õket a „gúnyhatár”. A világ hegyóriásaihoz képest nekünk legfeljebb rónaságainkból kiemelkedõ dombocskák maradtak, no meg az ezernyi gond, a rengeteg tennivaló, amivel nap, mint nap meg kell küzdeni, de a magyar ember küzdõtípus, különösen a magyar paraszt nem arra született, hogy legyõzzék, ha a föld erõt ad neki, ezeregyedszer is talpra áll. Pedig manapság nem könnyû talpon maradni, az agrárolló egyre tágabbra nyílik, megalázóak a felvásárlási árak, a támogatás inkább cseppen, semmint csurran, a mindennapi kenyeret, a rávalót, meg a szomjat oltót elõteremtõ paraszti munka társadalmi megbecsülésével is baj van és lehetne még hosszan sorolni mi mindenen kellene sürgõsen változtatni.
Sajnos az idén az idõjárás sem kedvezett. Tavasszal a fagyok, majd végig a tenyészidõben az ország számos vidékén az aszály okozott nagy károkat, ez az õszi betakarítású növényeket is súlytotta. Remélhetõen a kárfelmérések után juttat a kormányzat valamit az árbevétel kiesések pótlására. Sürgõs segítségre lenne szükség, többek között a majd kétmillió hektár betakarítani való, a másfélmillió hektárt meghaladó vetés, a többszázezer hektárnyi õszi talajmunka vár elvégzésre. Mind ehhez nem elegendõ a szakértelem, a szorgalom, hanem pénz is kell, nem is kevés. Agrártudósaink régen azt tanították, akkor konszolidált egy gazdaság, ha az elõzõ két év termésének ára fele-fele arányban a gazda zsebét húzza, a bankba fiadzik, az idei meg a magtárba gyûlik. Hol vagyunk ma ettõl? A többség nem máról-holnapra, hanem holnapról-mára él, a jövõ évi termésre vesz fel hiteleket, hogy legyen mibõl szántani, vetni és így tovább. No de félre a sötét gondolatokkal, talán a kormányok is elõbb-utóbb rájönnek a helyzet tarthatatlanságára, mert nekünk ezen az Isten adta jó magyar földön, a szorgalommal párosuló szellemi adottságainkon kívül más „nyersanyagunk” alig van.

Nézzük hát, mi mindent kell így õsszel szakismeretünkre, találékonyságunkra, tapasztalatunkra alapozva elvégezni, hogy a jövõ évi kenyér nagyobb, ízletesebb legyen, jusson a gazdaság fejlesztésére, gyarapodjon a család. Mint említettem, itt van nyakunkon az õszi betakarítás, a sok vetni való, szinte egy idõben velük az õszi alapmûvelés kezdõdik, vannak még növényápolási teendõk, utolsó lehetõség arra, hogy áttekintsük a vetésszerkezeti változtatásokat, elvégezzük az alapmûtrágyázást, tisztítani, szárítani, betárolni kell a termények egy részét, súlyos értékesítési feladatokkal birkózunk, stb.

Az õszi betakarítású növények az idén kb. 2-3 héttel korábban érnek. Remélhetõen befejezõdött mára a napraforgó, a maglucerna aratása, a burgonya szedése. Javában tart a szemescirok, a szója, a silókukorica, a pohánka (hajdina), a kukorica morzsolva betakarítása, gyári ütemezés szerint a cukorrépa, a cikória szedése, ez idõ tájt szedik ki az állattartók a takarmányrépát, kertészkedõk megkezdik a gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, mángold, zeller), a téli káposztafélék betakarítását. Igyekezni kell, mert egy részük után még rozs, triticale, õszi búza kerül. Van egy kis területen termesztett növény, a csicsóka, amelyik szedési és ültetési ideje is most van. Az ipari feldolgozásra nem kerülõ termés földbõl-földbe mehet, elültetve kiváló vadtakarmány, idõrõl-idõre keresik is a vadásztársaságok a szaporítóanyagot.

Az õszi vetések közül földben a helye a rozsos szöszösbükkönynek, az õszi árpának, a búzás pannonbükkönynek, a rozsnak és a triticalénak. Magasabb fekvésû vidékeken lassan befejezõdik másutt javában tart, az õszi búza, az áttelelõ makaróni (durum) búza vetése.

Remélhetõen sikerült jó minõségû, csávázott magot, a tájba illõ és az alkalmazott technológiának megfelelõ fajtából venni. Elméletileg bõ a fajta és a vetõmag kínálat, de ezt nem egyszer a gyakorlat leszûkíti. A hitelben vásárló gazdálkodó esetenként a termeltetõ szûk ajánlatából kénytelen választani.

Mind az õszi gabonák, mind pedig a tavaszi vetésû kultúrák alá a forgatásos mûvelés elõtt ki kell, kellene juttatni a PK alaptrágyát (az évelõk alá a tartalékoló adagot), sok rossz C:N arányú szármaradványt visszahagyó elõvetemény esetén emelt adagú N-t is. Sajnos kevesen tehetik meg, hogy a 3-5 évente indokolt talajvizsgálat, a tervezett termés függvényében kiszórják a szükséges dózisokat. Országosan nehezen mozdulnak el a 60-70 kg/ha NPK adagoktól, pedig az idei aszály is mutatta, a vízhiány az éhezõ növényállományokat jobban sújtotta. Kielégítõ, harmónikus növénytáplálás nélkül csökken a termés, nem teljesíthetõk a minõségi követelmények, minden más ráfordítás hatékonysága romlik, az út vége pedig a deficites termelés. Tudom, ettõl a sokak által ismert sötét képtõl nem lesz több pénze senkinek, talán a kilábolás kezdeti lépéseit arrafelé kellene megtenni, hogy azt a kevés tápanyagot szaktanácsra alapozva juttassuk ki.

Õsszel a szántóterület egy részén még bõven adódik ápolási munka is. Remélhetõen szépen kikelt már az õszi káposztarepce, a bíborhere, a nyárvégén telepített lucerna, sorol az õszi árpa. Mindegyiket veszélyeztethetik a kártevõk, a gyomok, ha egyedül nem tudunk jó diagnózist, terápiát; kérjünk növényvédõ szaktanácsot. Egy jeles gondolkodó már régen megmondta: „nem baj, ha valamit nem tud az ember, de bûn tudatlanságba maradni”! Az idei szárazságban sok helyen felszaporodtak a mezei pockok, súlyosan veszélyeztetik az évelõ pillangósokat, gyepeket. Gyérítésüket ne bízzuk csak a vadászó madarakra, a várható hideg õszi esõkre. Mérjük fel a rágcsáló állományt, a szükséges engedély beszerzése és az óvintézkedések megtétele után védekezzünk, mert máskülönben jövõ májusban nem lesz elsõ kaszálás.

Utoljára hagytam a tavasziak alá történõ õszi forgatásos alapmûvelést, de amint mondani szokták, nem azért, mert bármelyik termesztéstechnológiai elemnél kevésbé lenne fontos, hanem azért, mert elképesztõ dolgokat látni elég gyakran. Megy úgy 3 km/ó sebességgel a kis 50 LE-s (korát tekintve le se szabad tegezni) függesztett 3 vasú ekével, kettõ ebbõl 6-8 cm mélyen kapirgál, a hátsó eketest meg kavarja a levegõt. Sajnos nem ritka az ilyen kép, fõként nem bérmunkában, súlyos ezrekért. Megvallom, én a forgatásos mûvelés híve vagyok, különösen, ami az õszi szántást illeti. Tudom, hogy a szolonyec, a futóhomok, a kotu kivétel. Azt is tudom, hogy a nyári középmély lazítózás után az õszi ekés alapmûvelést helyettesítheti a nehéztárcsa munkája. Ám az évelõk tavaszi telepítése elõtt, kukorica, burgonya, répafélék alá legjobbnak tartom az õszi mélyszántást. Ahhoz viszont, hogy ez a szántás olyan legyen, amilyennek lennie kell, sok minden szükségeltetik. Közülük néhányat felsorolok:

- erõgép és munkagép teljesítményének összhangja,
- az eke minden részegységének és az esetenkénti kiegészítõknek jó beállítása,
- ágyszántásnál optimális fogasszélességek,
-fordulósáv kibarázdolása,
- tiszta, egyenes, egyenletes mélységû nyitóbarázda,
- egyenletes mélységtartás, nyílt- és vakbarázdák hiánya,
- fordulósáv maradéktalan felszántása,
- barázdák behúzása,
- mindezeket megvalósító traktoros.

Ahhoz, hogy a növények jól érezzék magukat a talajban, tavasszal gyorsan, kevés mûvelettel készíthessünk vetõágyat és az amúgy sem filléres kiadást jelentõ szántás, ne legyen a kelleténél drágább, egyéb körülményekre is ügyeljünk. Ahol a talaj „engedi” és a répa alá 30-35 cm-re szántunk, ott a tavaszi gabonák, borsó, len, stb. alá 20-25 cm is elég. A szántás minõsége nagyban függ a szántott réteg nedvességi állapotától, talajtípustól függ, hogy milyen nedvességi tartományban omlós a szántás. Pl. túl kötött, réti talajon, javított szíken inkább megengedett a szárazabb talaj durvább, rögös szántása, semmint a szalonnás, mert azt a téli fagyok sem „munkálják el”. Ezért az ilyen talajokat jobb még a tartós õszi esõk elõtt megszántani. Egyébként jó minõségû, szerkezetes talajokon mindaddig szánthatunk, amíg az eke „ki nem fagy a talajból”.

A magas tarlóval betakarított napraforgó, kukorica után akkor jó és szép is az õszi szántás, ha elõtte szártépõt járatunk.

Mind ehhez a sok-sok õszi tennivalóhoz a szerkesztõség és a magam nevében jó erõt, egészséget kívánok, no meg azt, hogy a jókedv se maradozzon el tõlünk, alkalomadtán vegyünk részt mindnyájan néhány õszi búcsúban, szüreti mulatságban.

Dr. habil Késmárki István
tanszékvezetõ, egyetemi tanár