MENÜ

Az alapmûtrágyázás kérdései

Oldalszám:
2013.02.19.
A talajoknak van egy természetes termékenysége, amely adódik a talajképzõdési folyamatokból és az ökológiai körülményekbõl. Ezért vannak nagy termõképességû talajok és vannak gyengébb természetes termõképességû talajok. A mûtrágyázás során ebbõl kiindulva, a tervezett termésszinthez a mûtrágyázással (és a szervestrágyázással) a megfelelõ tápanyagpótlást biztosítani kell. Nyilvánvaló, hogy az a gazda, aki gyengébb talajokon gazdálkodik, csak nagyobb mûtrágya-kiegészítéssel, tehát több pótlólagos befektetéssel érheti el az ökonómiailag jövedelmezõ termésszintet, míg a termékenyebb talajokon gazdálkodó e tekintetben kisebb mûtrágyaadagokat alkalmaz és nagyobb jövedelemre számíthat.
Az 1990-es években a mûtrágya-felhasználás jelentõsen visszaesett, amely eredményeképpen a fontosabb növények termésátlagai is stagnálnak vagy visszaestek a korábbi évtizedekhez képest. Természetesen ebben szerepet játszanak más agrotechnikai hiányosságok és az aszályos évek gyakorisága is. Az alábbi táblázat 5 éves ciklusokban mutatja a búza országos termésátlagait, a mûtrágya-felhasználást és a csapadékösszegeket, amely számok az évi ingadozásokat magukban foglalják. A számokból egyértelmûen kitûnik, hogy az utóbbi 20 év termésátlagait nem elsõsorban a csapadék hanem a mûtrágya-felhasználás befolyásolta leginkább. Ez utóbbi 10 év búza termésátlagai elmaradnak a fejlett európai országok termésátlagaitól. A felhasznált vegyes mûtrágya hatóanyag felhasználás az 1960-as évek elejét idézi.

A csapadék mennyisége, a termésátlagok és a mûtrágya-felhasználás (1980-2000) az országos adatok alapján
Évek 1981-85 1986-90 1991-95 1996-2000
Csapadék (mm) 576 551 579 647
Búzatermés (kg/ha) 4630 4880 4250 3766
Mûtrágya NPK (kg/ha mg.ter.) 305,6 299,8 37,6 52,0
(Az országos KSH adatokból szerkesztve)


A mûtrágyázás során a trágyákat vagy a talajba dolgozzuk, vagy a talajra, illetve a növényre szórjuk ki. Ezért a mûtrágyák kijuttatásának módja és ideje egymással összefügg. A cél az, hogy trágyázási rendszerünkben – mely állandó változásban és fejlõdésben van – minél kevesebb élõmunkával, minél inkább az optimális idõben, gyorsan és olcsón juttassuk ki a tápanyagokat úgy, hogy azoknak legkedvezõbb legyen a hatékonyságuk.

A mûtrágyázás módja alapján alap- és kiegészítõ trágyázást különböztetünk meg. Ha a vetés elõtt juttatjuk a mûtrágyát a talajba, alaptrágyázásról beszélünk. Alaptrágyázáskor, akár a talajelõkészítés során, akár a vetés elõtti talajmûveléssel, illetve vetõágy készítésekor a trágyát a talaj mélyebb rétegeibe bedolgozzuk. Így juttatjuk be elsõsorban a foszfor- és káliumtartalmú mûtrágyákat, és részben talajtípustól és termesztési céltól függõen – a nitrogénmûtrágyák egy részét.

A foszforral és káliummal való alaptrágyázásnak többféle célja lehet. Ha csak az adott növény igényének megfelelõ trágyamennyiséget juttatjuk ki, ez az évenkénti rendszeres alaptrágyázás: ha évre elõre vagy adagban adjuk ki, akkor tartalék- vagy elõtrágyázás. Ha pedig a talaj P- és K-tartalmának növelését is célozza a trágyázás – esetlegesen a közepes vagy jó tápanyagellátottság végett – feltöltéses trágyázásról van szó.

A trágyázás másik módja az ún. kiegészítõ trágyázás. Ezzel a trágyázási móddal vagy a vetéssel egy idõben, vagy a tenyészidõ folyamán kerül sor a tápanyag pótlására. Célja részben a termesztett növények tápanyagigényének meghatározott idõben való kielégítése, részben az alaptrágyaként kiadott tápanyagmennyiség kiegészítése.

A kiegészítõ trágyázást végezhetjük a vetéssel egy idõben a tápanyagot talajba juttatva, amikor is sor- (fészek-), illetve startertrágyázásról beszélünk. Megvalósíthatjuk a növény kelése után – a fejlettség valamelyik fenofázisában -, mint a vetésre kiszórt fejtrágyázást. Végül pedig levéltrágyázásként is alkalmazhatjuk a tápanyagot oldott állapotban kipermetezve.

A sor- vagy fészektrágyázással lényegében a növény kezdeti tápanyag-ellátottságát kívánjuk minimális mûtrágyamennyiséggel elõsegíteni, fõként nitrogén- vagy esetleg más (foszfor-, kálium-) trágya keverékével. Egyes kultúrák kezdeti gyors fejlõdését elõsegítõ sortrágyázást nevezzük startertrágyázásnak.

Az alapmûtrágyázás alatt értjük azt a tápanyag-visszapótlási folyamatot, amely során a vetés elõtt, õszi alap-talajmûveléssel, elsõsorban a P és K tápanyagokat, továbbá a komplex mûtrágyákat, de a N tápanyag egy részét is a talajba juttatjuk, hatásuk meghatározó az egész tenyészidõszak során. A mûtrágyák kijuttatási módja függ a termesztendõ növény talajmûvelési rendszerétõl, az elõveteménytõl, a táblatörzskönyv paramétereitõl. A kiadandó mûtrágya mennyisége függ a talajvizsgálati eredményektõl, az elõveteménytõl, a vetésforgóból adódó korrekciós tényezõk milyenségétõl, a táblatörzskönyv által rögzített és alkalmazott agrotechnika elõzményeitõl.

Az alapmûtrágyák mennyiségének megállapításához szükséges a trágyázandó tábla 4-5 évenkénti talajvizsgálati eredménye, amely alapján a szükséges tápanyagmennyiség kiszámítható. Az igényes, környezeti szempontokat figyelembe véve alapmûtrágyázási rendszerek megvalósítása a talajvizsgálati eredmények nélkül, csak empirikus becslések alapján nem kivitelezhetõk.

Mindenképpen kerülni kell a sematikus, konkrét paramétereket nem figyelembe vevõ mûtrágyázást, mert ez a vissza nem térülõ költségek forrása, továbbá elõsegíti a környezeti kockázatokat. Ezért ismételten említeném a talajvizsgálatok szükségességét.

Szántóföldi talajainkat az utóbbi évtizedekben kialakult gyakorlat hat termõhelyi kategóriába sorolja, amely nem genetikai talajosztályozás, hanem a gyakorlat számára és a trágyázás tekintetében rendezõ elvként használható besorolás:

I. középkötött mezõségi talajok
II. középkötött erdõtalajok
III. kötött réti talajok
IV. laza és homoktalajok
V. szikes talajok
VI. sekély termõrétegû, erodált talajok

Az adott termesztési körzetben a gazdálkodó eldönti a hagyományok és a tapasztalatok, továbbá az esetlegesen fellelhetõ táblatörzskönyvi adatok ismeretében a termesztendõ növényfaj, fajta megválasztását, továbbá megtervezi a várható termésszint nagyságát. A továbbiakban a termõhelyi kategóriák és a talajvizsgálati eredmények alapján besorolt gyenge-, közepes- és jól ellátottsági szinteknek megfelelõen meg kell állapítani a termesztett növény fajlagos (NPK) mûtrágya hatóanyagigényét (kg NPK/t). A számított értékeket a tábla elõéletének ismeretében (a táblatörzskönyv) korrekciós tényezõkkel módosítjuk, ezek után alakul ki a szükséges NPK hatóanyag mennyiség, amelyet a gyakorlatban át kell számítani a bruttó kereskedelmi mûtrágyaválaszték volumenébe. A fenti szaktanácsadási módszer az elmúlt évtizedek gyakorlatában ismert, a szakirodalomból és egyetemi tankönyvekbõl részletes paraméterekkel visszakereshetõ.

Az elõbbiek alapján kalkulált NPK hatóanyag mennyiség kijuttatásánál alapvetõ rendezõ elv a vetendõ növény vetésideje szerinti talajmûvelési rendszer kérdése. Az alaptrágyákat az alapmûvelés során juttatjuk a talajba.

A fentiek alátámasztásául egy példán mutatjuk be a talajvizsgálatokra alapozott mûtrágya számítás fontosságát, a teljesség igénye nélkül. Nem mindegy mennyit költünk mûtrágyára!

Kukorica fajlagos tápanyagigénye (kg/100 kg)
N P2O5 K2O összesen
2,5 1,1 2,2 5,8

Kukorica fajlagos mûtrágyahatóanyag-igénye (kg/100 kg)
Termõhelyi Talajadottsága
kategóriák gyenge közepes igen jó
       
N      
I. 3,0 2,7 1,0
II. 3,1 2,8 1,2
III. 3,1 2,85 1,2
       
P2O5      
I. 2,3 1,9 0,6
II. 2,5 2,0 0,7
III. 2,6 2,2 0,7
       
K2O      
I: 2,0 1,7 0,5
II: 2,2 1,8 0,6
III. 2,0 1,6 0,4


Pl:
- NPK igen jó ellátottság - NPK gyenge ellátottság - 7 t/ha kukorica szemtermés - 7 t/ha kukoricaszem termés 70 kg/ha N 210 kg/ha N 42 kg/ha P2O5 160 kg/ha P 35 kg/ha K2O 140 kg/ha K2O ------------------ ---------------------------------- 410 kg/ha vegyes hatóanyag
I. szántóföldi termõhely
Összes: 147 kg/ha vegyes hatóanyag


A fentieken túl meg kívánom jegyezni azt, hogy az egyes kultúrnövények tervezett tervezett termésszintjéhez szükséges mûtrágyaadagok kiszámítása – az ökológiai körülményektõl függõen és egy adott tábla szintjén – egy jól kidolgozott elméleti és gyakorlati rendszer alapján mûködik. A jelen értekezés terjedelmi okokból ezt részletezni nem tudja, ezért javasolható az ezzel kapcsolatos szakirodalom tanulmányozása, továbbá a területileg ismert és kompetens szaktanácsadási intézmények véleményének felhasználása.

Keszthely, 2002. augusztus 21.

Dr. Kismányoky Tamás
egyetemi tanár, tanszékvezetõ
Veszprémi Egyetem
Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar