MENÜ

Az állatokra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszer (ENAR)

Oldalszám: 61
2014.07.08.

Mi az ENAR?

Az ENAR az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerek rövidítése, amely meghatározott állatfajok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, ló) teljes körû és egységes elvek szerint felépített nyilvántartását jelenti az Európai Uniós és a hazai jogszabályok alapján.

Mit jelent az állattartó gazda számára a gazda- és ügyfél-regisztráció?

A gazdák számára a jelenlegi többszörös adat-bejelentési kötelezettségnek és a különbözõ mezõgazdasági azonosítók alkalmazásának megszûnését. Biztosítja az „egyablakos” ügyintézést és információszolgáltatást. Az ügyfél-regisztráció bevezetését követõen nem kell az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet (OMMI) központi adatbázisa felé az állattartással kapcsolatos nyilvántartásokhoz külön adatszolgáltatást teljesíteni a személyi és cégadatokra vonatkozóan. Az OMMI tehát az új rendszerben csak a tenyészetekkel és az állattartással kapcsolatos adatokat tartja nyilván. Az ehhez kötõdõ bizonylatokon a regisztrációs szám megadásával automatikusan minden bejelentett adat biztosított lesz.

Ezentúl is különbözõ bizonylatokat kell kitöltenie a gazdáknak?Nem, csak az ügyfél-regisztrációs bizonylatokat kell alkalmazni. A vállalkozási és személyi adatok bejelentésére, illetve az adatok módosítására egységes bizonylatok szolgálnak. Minden személy és cég csak egyszer kerül be a nyilvántartásba. Az egységes bizonylatokon azonban minden mezõgazdasági szereplõnek csak a betöltött szerepéhez szükséges adatokat kell kitöltenie. Ez például azt jelenti, hogy egy állattartónak, aki nem kíván támogatást igénybe venni, nem kell megadnia a pénzügyi elszámolásokhoz szükséges adatokat (pl.: adóigazgatási jelet, bankszámlaszámot).

Mint a példából is látszik, az egységes bizonylatok alkalmazása nem azt jelenti, hogy a megadandó adatok köre is egységes. Az egységes nyilvántartásban is csak azoknak az adatoknak kell szerepelniük, amelyek a gazda által igényelt szolgáltatásokhoz szükségesek.

Gyorsabb lesz-e az ügyintézés?Mindenképpen, hiszen az egységes bizonylatok feldolgozását követõen „azonnal ”élõ lesz a bejelentés, és így mind a támogatások kezeléséhez, mind az állattartással kapcsolatos további ügyintézés az aktuális adatok ismeretében történik. Ez azt is jelenti, hogy egy címváltozás bejelentését követõen automatikusan a megadott címre történik minden további postázás, illetve egy új elérési telefonszám megadásával ezen keresztül lehet kapcsolatot teremteni a gazdával. A regisztrációs bizonylatok (új bejelentés, adatváltozás-bejelentõ lapok) beszerezhetõek lesznek a falugazdászoknál, az MVH kirendeltségeinél, és az ûrlapok kinyomtathatóak lesznek Interneten is.

Minden állattartónak újból be kell majd jelentkeznie az egységes ügyfélregiszterbe?Nem. A gazdák bejelentési kötelezettségének egyszerûsítése miatt az OMMI ENAR és Tenyészet Információs Rendszerében már nyilvántartott gazdáknak nem kell bejelentkezési bizonylatokat kitölteniük. A nyilvántartott adatokról hitelesítõ bizonylatokat kapnak a gazdák, amelyek alapján lehetõségük lesz az adatokat ellenõrizni, kiegészíteni és az aláírásukkal hitelesíteni. A hitelesített bizonylatok visszaküldését követõen automatikusan bejelentett ügyfélnek minõsül a gazda, elkészül számára a regisztrációs igazolás. Az igazoláson feltüntetett regisztrációs szám lesz valamennyi bizonylaton az azonosító száma.

Sertésnyilvántartás

Melyek a sertés ENAR felhasználási területei?Az EU jogszabályi elõírásait figyelembe véve számos területen kötelezõ az állatok és a tartási helyek nyilvántartása, szükség esetén az állat azonosítása, az állattal történt korábbi események, gyógyszeres kezelések, vagy a származási tenyészet visszanyomozása.

A sertés ENAR rendszer által biztosított lehetõségek:

 • Az állatmozgatások (vétel-eladás, vágóhídra szállítás, export) bizonylatolása és ellenõrzése;
 • Az állattartó helyek, állatok és állatmozgások központi számítógépes rendszerben történõ nyilvántartása;
 • A nagy gazdasági kárt okozó fertõzõ betegségektõl való mentesítés elõsegítése;
 • Az EUROP vágósertés-minõsítési rendszerben az állatok egyedi megjelölésének és beszállító-azonosításának biztosítása;
 • A kifizetett támogatások nyilvántartása, ellenõrizhetõsége a tenyészet és az állatregisztráció alapján;
 • Az élelmiszer biztonsági, állatvédelmi és környezetvédelmi ellenõrzõ rendszerek mûködéséhez szükséges információk biztosítása.

Különbözõ célokra értelmetlen és állatvédelmi okokból sem megengedett a sertések többféle jelölése, így elengedhetetlen az egységes és teljes körû nyilvántartás.Mi a kísérleti sertés ENAR jelölés?Egy mûködõképes rendszer létrehozásához elengedhetetlenül szükséges a kísérleti jelölés megszervezése, melynek keretében nem csak a jelölés és nyilvántartás rendszere tesztelhetõ, hanem mód nyílik a közremûködõ szervezetek és személyek feladatainak pontos meghatározására, a feladattal járó nehézségek, költségek felmérésére is.A fejlesztés érdekében Csongrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kijelölt körzeteiben több százezer sertést jelöltek meg a sertés ENAR követelményei szerint. A tenyészetekben, piacokon, vágóhidakon megtörtént az állatok azonosítása, a bizonylatok kitöltése és az állatmozgások adatait jelentették az adatbázisnak. A tapasztalatok alapján a szükséges módosítások megtörténtek az országos bevezetésre kerülõ rendszerben.

Mikor várható az országos bevezetés?A bevezetés a sertés ENAR végrehajtását elõíró rendelet elfogadását követõen 2004-tõl várható.

Hogyan történik a tenyészetek bejelentése? • Valamennyi sertéstartó helyet (függetlenül az ott tartott állatok számától), sertések vágását végzõ vágóhidat, sertésforgalmazást végzõ állatpiacot és az állatrakodó helyet, valamint kiállítást és állat-egészségügyi intézményt kell nyilvántartásba venni, és tenyészetkóddal ellátni.
 • A nagy létszámú sertésállományok, a vágóhidak, piacok, kiállítások, állat-egészségügyi intézmények és rakodóhelyek bejelentését az illetékes megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomások közvetlenül végzik.
 • A kis létszámú állományok bejelentését az Állomás igazgatója által kialakított sertés ENAR körzetben kijelölt kapcsolattartó állatorvosok végzik.  Ki az ENAR felelõs?  A 100 sertésnél kisebb létszámú állományokban az illetékes megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás igazgatója által kijelölt kapcsolattartó állatorvosok látják el az ENAR feladatokat, jelölik az állatokat, és töltik ki a szükséges bizonylatokat. A nagy létszámú, száznál több sertést tartó tenyészetekben a tartó, vagy az általa megbízott ENAR felelõs végezheti a jelölést és a bizonylatolást, amennyiben erre a megyei állomás engedélyt ad.

  Mikor kell megjelölni a sertéseket?  A sertéseket legkésõbb a tenyészet elhagyásakor kell megjelölni. Ha a sertés a születéstõl a vágóhídra szállításig ugyanabban a tenyészetben marad, csak a vágóhídra szállítás elõtt kell megjelölni. A jelölést az ENAR felelõs végzi.

  Milyen füljelzõk használhatók a sertés ENAR-ban?  A továbbtartásra eladott sertések tartós mûanyag füljelzõt, a vágóhídra szállítandók a perzselésnek ellenálló fém füljelzõt kapnak. A feliratozás az önálló tenyészetek esetében a hatjegyû tenyészetkód és a hatjegyû sorszám, fém füljelzõ esetén hatjegyû tenyészetkód és a négyjegyû sorszám. A megyei körzetbe sorolt tenyészetek 7 jegyû országos folyamatos sorszámot kapnak, amely a mûanyag füljelzõn ellenõrzõ számmal egészül ki. Minden ENAR füljelzõn szerepel a HU országjel.  Az ENAR-ban használható füljelzõk listája az elõzetes tesztelés alapján az FVM hivatalos lapjában kerül közzétételre. Az önálló tenyészetek és a megyei körzetek kapcsolattartó állatorvosai saját maguk választhatnak a megjelölt típusok közül.

  Mik az állattartó feladatai?  Az állattartó köteles  • a tenyészet bejelentésérõl és a tenyészet adataiban bekövetkezett változások bejelentésérõl az ENAR felelõs útján gondoskodni;
  • az állat szállításáról idõben értesíteni az ENAR felelõst a jelölés elvégzése és a sertés-szállítólevél kiállítása érdekében;
  • a füljelzõk szándékos eltávolítását, megrongálódását megakadályozni;
  • a sertések elszállításáról és fogadásáról „állatmozgás-nyilvántartót ”vezetni.
  Mi a sertésszállítás és a sertésszállító levél?  A sertések bármilyen szállítása vagy lábon hajtása állatmozgásnak minõsül, amelyrõl sertésszállító levelet kell kiállítani. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szállítás dátumát, a kiszállító és a fogadó tenyészet kódját, a szállított állatok számát és azonosítóit. A szállítólevél tartalmazza az állat-egészségügyi igazolást is. Négy példányban kerül kiállításra, egy-egy példány marad a küldõ és fogadó tenyészetnél, egy-egy példány pedig az elszállítás, illetve a beérkezés jelentésére szolgál a központi adatbázis felé.

  Miben változik a sertések szállításának rendje?  A sertés ENAR bevezetését követõen nem lesz szükség a marhalevél kiváltására, csak a sertésszállító levél szükséges, amely tartalmazza az állat-egészségügyi forgalomképesség-igazolást is. A füljelzõket változatlanul biztosítani kell, de kizárólag az ENAR-ban engedélyezett füljelzõk rendelhetõk meg az ENAR felelõs által.  A sertéstartók feladatai tehát nem növekednek, ugyanakkor az új rendszer az EU elõírásainak megfelelõen biztosítja a sertések szállíthatóságát mind a belföldi forgalomban, mind pedig exportcélokra, és lehetõvé teszi a sertések és a sertéstermékek értékesítését az egész Unió területén.