MENÜ

Új mezõgazdasági gép és technológiai berendezések vásárlásának támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Agrárgazdasági beruházásokra a 2002. évi 48,1 milliárd Ft-nál 6,7 milliárd Ft-tal több, 2003. évben összesen 54,8 milliárd Ft állami támogatás használható fel. Ezen belül a gépbeszerzés támogatására a 2002. évi 18,6 milliárd Ft-tal szemben 24 milliárd Ft-ot különítettek el. A végleges fejlesztési célú támogatás mellett az új mezõgazdasági gép és technológiai berendezés vásárlói kamattámogatásban is részesülnek.
Igénylõ: Növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes-erdõ-, vadgazdálkodási, halászati tevékenységet végzõ mezõgazdasági termelõk, valamint: gépszövetkezetek, gépkölcsönzõk, vízszolgáltatási tevékenységet végzõk, agrároktatási intézmények tangazdaságai és tanüzemei, „új típusú” szövetkezetek; az elismert vagy elõzetesen elismert Termelõi Értékesítõ Szervezetek (TÉSZ-ek), Beszerzõ Értékesítõ Szövetkezetek (BÉSZ-ek), termelõi csoportok és regisztrált integrátorok.
A támogatás módja: „Egyszerûsített” pályázat
A támogatás formája: Végleges fejlesztési célú támogatás, valamint kamattámogatás
Támogatható gépek: A BTO 293 000 0000 termékcsoportba tartozó, a gépkatalógusban szereplõ gépek támogathatók. Ellenkezõ esetben szakvéleményt és árajánlatot az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézettõl (2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4., Tel.: 28/ 511-611) kell kérni a beruházónak. Támogathatók még a fûrészgépek (BTO 294 042 3000) és az állatok megsemmisítésére szolgáló mobil gépek, technológiák (BTO 294 042 7110). Hûtõházi gáz vagy villamos üzemû targonca. Baromfi tojásfeldolgozás, manipulálás, csomagolás gépei, berendezései.
Nem támogatható gépek: Az egy tengelyes kerti traktor, mezõgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei, pázsit- vagy sportpálya henger, villamos hajtású fûkaszálógép, motoros forgókéses fûkaszálógép, motoros nem forgókéses fûkaszálógép, egyéb nem motoros fûkaszálógép, hordozható porozó permetezõ motor nélkül, kézi hajtású takarmány-elõkészítõ gép.
A támogatás mértéke: Az új gép beszerzésénél: a nettó vételár, de legfeljebb a katalógusban közölt ár 25%-a, legfeljebb 60 millió Ft;
Új technológiai berendezések beszerzésénél: a katalógusban közölt ár 25%-a, legfeljebb 60 millió Ft végleges fejlesztési célú támogatás.
TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelõi csoportok és integrátorok kiemelt támogatásban részesülnek. (Lásd megjegyzés rovatot)
Az éven túli, legfeljebb 200 millió Ft hitel után a jegybanki alapkamat 40%-ának megfelelõ mértékû kamattámogatás vehetõ igénybe. A beszerzési ár közvetlen import esetén tartalmazza a vámot is.
A támogatás igénybevételének menete: Egyszerûsített pályázat elkészítése, amely megfelel a Pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. A pályázat határidõn belül történõ benyújtása, gépvásárlási kötelezettség teljesítése.
Általános és konkrét feltételek: 2003. évi regisztráció megléte
A mezõgazdasági tevékenységbõl származó nettó árbevétel/bevétel aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
Árajánlat bemutatása (2003. évi, névre szóló, ÁFA-t nem tartalmazó, pontos típus megjelöléssel)
Saját erõ: minimum 25%
Éven túli hitelfelvétel esetén hitelszerzõdés
A gépvásárlás 6 hónapon belül történõ megvalósítása.
Egy gazdálkodó 2003. évben csak egy pályázatot nyújthat be.
Szükséges feltételek a pályázat elnyeréséhez (Illetékes megyei FM Hivatalban vásárlás után): Kiegyenlített vagy részben kiegyenlített számla (5 millió Ft feletti nettó összeg esetén rész számla),
Gépkölcsönzés, illetve bérmunka esetén a tevékenységet igazoló irat,
Öntözõgép vásárlása esetén érvényes üzemelési vízjogi engedély vagy a területileg illetékes vízügyi kezelõvel kötött szerzõdés (kivéve a gépkölcsönzést és a bérmunkát),
A 21/1998. IKIM rendelet szerinti megfelelõségi tanúsítás, import gép esetén a 89/392 EGK direktíva alapján "CE Megfelelõségi Tanúsítvány" vagy "Megfelelõségi nyilatkozat" és egyidejûleg "Minõségi Bizonyítvány",
Kamattámogatás esetén, éven túli hitelszerzõdés megléte, illetve bemutatása.
Benyújtás helye: Illetékes Földmûvelésügyi Hivatal
Benyújtás ideje: A Pályázati felhívásban meghatározott idõpontig.
Igényelhetõ: Az illetékes adóhatóságtól – TÉSZ-ek esetében az FVM-tõl – a következõ dokumentumok benyújtásával:
FM Hivatali Igazolás, kiegyenlített vagy részben kifizetett számlák, minõségi tanúsítvány, nyilatkozatok. Kamattámogatáshoz az elsõ három hónapra esõ kamat esetében a hitelintézet terhelése, ezt követõen a ténylegesen kifizetett kamatösszeg alapján a pénzintézet igazolása.
A támogatás igénylése legkésõbb 2003. november 30-ig meg kell, hogy történjen!
Információ: A gépbeszerzésrõl részletes információt a falugazdászoktól kaphatunk.
Megjegyzés: Az elismert TÉSZ-ek esetében legfeljebb 50% mértékû vissza nem térítendõ fejlesztési-, tovább kamattámogatás vehetõ igénybe. A dotáció legnagyobb összege és forrása az elõzõ évi árbevétel alapján odaítélt támogatás beruházásra használható összege. Az a mezõgazdasági termelõ, aki állattenyésztési tevékenységet folytat, legalább 3, legfeljebb 50 tejelõ tehénnel rendelkezik, és tagja, vagy vállalja hogy 180 napon belül tagja lesz tej begyûjtését és értékesítését végzõ szövetkezetnek vagy termelõi csoportnak, a BÉSZ, a termelõi csoport és az FM Hivatal által bejegyzett integrátor, amelyik tejbegyûjtõ tevékenységet végez, és amelynek legalább 15 olyan tejtermelõ tagja van, akik megfelelnek az elõbbi feltételeknek, a tejkinyerõ (mobil fejõgépek), hûtõ- és tároló berendezések beszerzési árának 50%-a mértékéig végleges fejlesztési célú támogatást, továbbá a hitelhez nyújtott jegybanki alapkamat 50%-a mértékéig kamattámogatást vehet igénybe. Erre a célra egy gazdálkodó csak egy pályázatot nyújthat be, és ugyanarra a gépre technológiai berendezésre csak egy gazdálkodó vehet igénybe támogatást. A kedvezményes fejlesztési célú támogatás és hitel kamattámogatás összege külön-külön nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot, kivéve a BÉSZ-t, termelõi csoportot és integrátort esetükben a dotáció legfeljebb 10 millió Ft lehet.