MENÜ

Terményszárításról - Mindenkinek

Oldalszám:
2013.02.19.
A gabonaszárítás jelene és jövõjeA szárítástechnika alapjai

1. részAz 1960-as, -70-es évek nem csupán a szántóföldi termelés gépesítésében hoztak igen jelentõs fejlõdést, de megújultak, (vagy még inkább ekkor alakultak ki) a nagyüzemi szárító-tároló telepek is, amelyek még ma is meghatározzák az ország ilyen irányú kapacitásait. Ezek alatt az évek alatt közel 1.200 db B-1-15, mintegy 100 db DSZP, mintegy 150 db Sirokkó és közel 400 db többféle egyéb szárítótípussal épített telep kezdte meg mûködését.
A szárítás, a gabona- és olajosmag termelés igen energiaigényes, de szükségszerû velejárója, amely például a kukorica termelési költségének 15-30 %-át is kiteheti, tehát annak meghatározó eleme.A magok száradása a természetben rendkívül lassan, a klimatikus környezeti hatások következtében valósul meg, s a magok biológiai (csírázási) és takarmány értékét (proteinek, enzimek stb.) is ez a száradási folyamat õrzi meg a legtökéletesebben. A mesterséges szárítás ezt a természeti folyamatot próbálja megvalósítani - felgyorsítva, s ezért sajnos sok esetben nem igazán tökéletesen. Különösen érvényes ez ma, amikor pl. a kukoricát nem 30% körüli nedvességtartalomról kell leszárítani a tároláshoz szükséges 13-14%-ra, hanem leggyakrabban 20% körüli nedvességtartalomról, a szárítási költségek minimalizálása érdekében. Ezt a feladatot a nagyobb nedvességtartalomhoz méretezett szárítók nem tudják igazán jól és kíméletesen megvalósítani !Sajnos a fent említett, ma is meghatározó szárítókapacitások tehát konzerváltak egy mára már jelentõsen elavult, energiapazarló technológiai színvonalat, amely egyúttal jelentõsen rontja -különösen a kukoricatermelés- gazdaságosságát, de minõségi-, takarmányozási-, biológiai értékét is, különösen, ha a komplett telepi technológiát is figyelembe vesszük !A meglévõ szárítótelepek ma egyben kényszerû integrációs központok is, hiszen a gazdálkodók számának növekedését nem követte egy hasonló arányú -saját- szárítókapacitás építési hullám. A rendszerváltozást követõ években közel 2.000-rõl, mintegy 8.200-ra bõvült a jelentõsebb méretû szántóföldi növénytermeléssel foglalkozó vállalkozások száma. Sajnos ezekben az üzemekben csupán 350-400 db szárító épült fel, s közülük talán 150 lehet korszerû - közepes, vagy nagyobb kapacitású, a többi ugyancsak régi elven mûködõ, a mag folyamatos „átrakodását” (fizikai igénybevételét) végzõ úgynevezett „vastagrétegû, szakaszos üzemû adagszárító”.Célszerû és szükségszerû lenne, hogy pl: egy szárító-csere program keretében felgyorsuljon a technológiaváltás ezen az igen lényeges területen is, különben máshol fizetjük meg az árát !S hogy jól választhasson az, aki szárítócserébe vagy szárítótelep építésébe „vágja a fejszéjét”, nézzük meg, melyek azok a paraméterek és tulajdonságok, amelyek meghatározzák a szárítás minõségét és energetikáját, tehát mit kell elvárnunk egy jó szárítótól ! ( Praktikus okból vizsgálódásainkat kukoricaszárítási példákon mutatom be, de az eltéréseket külön jelezni fogom. )A szárítótérfogat, a hõkapacitás és a ventilláció összefüggései:Már említettem: a mai követelmény, hogy a szárító 20% körüli induló nedvességrõl legyen képes folyamatos üzemben kíméletesen szárítani 13-14%-ra. A szárítási teljesítményt a fizika törvényei alapján a bevitt hõmennyiség és a légsebesség határozzák meg alapvetõen, de nem minden korlát nélkül !Nem növelhetõ ugyanis a szárítólevegõ hõmérséklete 130 oC fõlé a kukorica „túlhevítése”, esetleges károsodása nélkül, mint ahogy a légsebesség sem 0,7 m/sec körüli érték fölé, mert ezen túl már igen nagy lesz az energiaveszteség (a levegõ nem telítõdik párával) ! Mivel a bevihetõ levegõmennyiség a szárító térfogatával arányos, minél nagyobb egy szárító, annál jobban „terhelhetõ” levegõvel, illetve annál lassúbb vízelvonást, tehát kíméletesebb szárítást tesz lehetõvé, ha nem terheljük le a névleges kapacitása határáig! Érdemes tehát pl.: összehasonlításkor egyeztetni a szárítók térfogatának, levegõkapacitásának és hõ teljesítményének a viszonyszámát, s azt a gépet megvásárolni, amelynek a munkapontja nem a határérték feletti.A legtöbb szárító 30%-ról 14%-ra történõ szárításra van méretezve. Ez a kapacitás egyben tervezésileg arányos egy teljesítménnyel, egy mag „felfûtési”, egy magszárítási és egy maghûtési idõvel, amelyet a mag úthosszával is jellemezhetünk. Természetesen egész másként realizálódnak ezek a paraméterek a mai igényt, (20%-ról 14%-ra szárítást), azaz 5-6% vízelvonást feltételezve. Itt ugyanis csökken az egyes szárítási periódusok idõtartama, úthossza, amelyet többnyire forszírozott üzemmel, (gyorsabb felfûtéssel, tovább növelt szárítólevegõ hõmérséklettel, s vele pörkölõ-stresszhatással-, növelt légátszívással-, az energiaveszteség növelésével-, illetve csökkenõ hûtési idõvel és a visszanedvesedés kockáztatásával) próbálnak korrigálni, miközben természetesen mintegy 25-40%-al nõ a szárító gyakorlati teljesítménye a méretezett kapacitáshoz képest. Ez utóbbi elõnyös, ellenben ezek a hatások nyilvánvalóan nem kedveznek a magok biológiai és takarmányozási értékének a megõrzésében. Nincs elegendõ idõ a magon belüli nedvességtartalom kíméletes kivonásához, illetve hûtéskor annak egalizálódásához stb.Kíméletesen szárítani tehát csak megfelelõen „nagy” köbtérfogatú, rugalmasan szabályozható fûtõ- és levegõ kapacitású szárítóval lehet, s természetesen sok minden múlik még az egyéb „apró” részleteken (pl: hõ-visszavezetés; hõtechnika; vezérlés stb.) is !Milyen mûszaki megoldásokkal valósítják meg a gyártók ezeket a folyamatokat ?Európában a legelterjedtebbek a „csörgedeztetõ-aknás” szárítók, ahol a szárítótoronyban kereszt irányban soronként felváltva-nyitott végû ún. légcsatorna lemezek közt áramló levegõ veszi fel a nedvességet a magoktól. Itt az átjárt réteg vastagsága 20 cm körüli, s a szárítótorony teljes magasságában az 1. sz. rajz szerint történik a szárítás, majd a torony alján, hasonló elven a magok hûtése is. A hûtéskor felmelegedett levegõt a korszerû szárítókon hasznosítják, a hûtõlevegõ visszakeringetésével. Anyaguk általában tûzi, vagy elektrokémiailag horganyozott acéllemez, de többen kínálnak ötvözött alumínium szárítót is.A másik, -fõként az USA-ban elterjedt- típusok az ún.telepített „gyûrûaknás”, illetve a mobil „fekvõhengeres” szárítók, amelyek perforált lemezek között áramló 35-40 cm vastagságú magréteget fújnak át, kivétel nélkül nyomott üzemben, de a jelentõsen nagy felület miatt alacsony légsebességgel. A fejlettebb típusok levegõ-irányítási rendszere lehetõvé teszi a hõ visszavezetést, a szellõztetõ és az olajos-mag üzemet is. (2.sz.rajz)Harmadikként egy ugyancsak régi technológiát megvalósító „osztott terû” szárítóféleséget kell megemlíteni. Lényegében ezek a szárítók is folyamatos üzemû „vastag-réteg” szárítók, itt azonban a szárítás és a hûtés külön térben történik, meglehetõsen nehézkes terményváltási és automatizálási feltételek között. Ezek a szárítók szintén az USA-ban terjedtek el, Európa nem fogadta be õket.(3.sz.kép)A kisüzemek, farmgazdaságok számára megfelelõ, de ciklikus munkára képesek az úgynevezett hengeres, mobil, szakaszos üzemû vastagrétegû adagszárítók, amelyek jellemzõ képviselõi Magyarországon is nagy számban megtalálhatóak. Az általában 5 t/ó alatti teljesítmény kategóriában a folyamatos üzemû farmerszárítók csak most jelentek meg a piacon, így jó árfekvésükkel uralták is azt.A különleges szárítók kategóriájába tartoznak a konténeres, a tálcás, illetve a szalagos szárítók, melyek más területen használatosak, így e helyt nem foglalkozunk velük.Valamennyi szárítóban a levegõáramot különféle ventillátorok biztosítják. Azok elhelyezésétõl függõen a szárító lehet nyomott levegõs, mint pl.: az ismert B-1-15; és a hengeres-gyûrûaknás szárítók, vagy szívott üzemûek, mint amilyen a legtöbb európai aknás szárító. Elõbbiek úgynevezett felületi porforrást képezõ szárítók, utóbbiak pontszerû porforrások.A ventillátorok kivitele tekintetében a legtöbb szárító axiál ventillátorral rendelkezik, de újabban a radiál ventillátorok elõretörése is megfigyelhetõ. A nyomó ventillátorokat és a radiál ventillátorokat általában a talajszintre telepítik, míg az axiál ventillátorok vagy a szárító torony tetejére, esetleg a hideg-oldali légcsatornára kerülnek felépítésre. Mivel a környezetvédelmi elõírások a „porforrás” kibocsátási magasságát is figyelembe veszik, elõnyösebbek a magasabban elhelyezett ventillátorok, amelyek általában -aktív, s így meglehetõsen drága por/léha leválasztókkal, vagy egyszerûbb por/léha kiszívást gátló (passzív, s így olcsóbb) rendszerekkel is kombinálva vannak.E rendszerek mindegyike kielégíti a mai porkibocsátási elõírásokat, de 2007-tõl nehéz helyzet várható az új EU levegõ tisztasági törvény életbelépésével. A porkibocsátás magasságától is függõen az új szárítók (szinte kivétel nélkül) csak igen különleges és igen drága szûrõrendszerekkel lesznek felépíthetõek, s természetesen a meglévõket is át kell majd alakítani ( a törvény szándéka szerint ) türelmi határidõvel, vagy komoly büntetések kiszabásával kell számolniuk az üzemeltetõknek. A szívó axiál és radiál ventillátorokat fel lehet szerelni aktív porszûréssel, a nyomott levegõs rendszereknél viszont szinte lehetetlen a por/léha leválasztás, hiszen nagy felületen „pufognak” ki, s itt ráadásul a nyomott beépítés miatt még a port, a léhát is nagy sebességgel fújják ki és terítik szét a szárítótelepen, hacsak nem építenek mellé por/léha fogó építményeket. Még bonyolultabb a helyzet a gyûrûaknás, kis légsebességû szárítótípusoknál, de ezeknél a perforáció mérete (mint szûrõ) is befolyásolja a kifújható szemcsék méretét. Kérdés, hogy megfelel-e majd ez a határértékeknek, és a gyakorlati igényeknek ?A levegõmennyiség szabályozása tekintetében a legelterjedtebb az ún. mellékáramú falslevegõ vezérlés, de ismertek a fojtással, vagy a még bonyolultabb lapátszög állítással vezérelt kivitelek és a legkorszerûbbnek tekinthetõ elektronikus fordulatszám-vezérelt típusok is. Szerencsés, ha a ventillátort meghajtó villanymotor nincs beépítve a párás-poros levegõáramba, hanem külsõ szerelésû a meghajtás.Hogy hány db ventilátor üzemel egy szárítóban, elsõsorban a gyártó koncepciójának-, a szárító levegõ igényének-, hõ visszavezetési-, porleválasztási rendszerének a függvénye. Lényegesebb viszont, hogy ezek a ventillátorok összesen hány kWh/h energiaigénnyel dolgoznak a szárítókban, hiszen ezt az energia költséget évrõl-évre ki kell majd fizetnünk, s az áramdíj különbség akár több százezer Ft is lehet évente!A szárító és a levegõellátó rendszer kivitele meghatározza a szárító energetikáját is, azaz azt a fajlagos paramétert, amely megadja, hány kcal hõmennyiség szükséges 1 kg a magokba bezárt víz eltávolításához. Ebben a tekintetben, bizony el kell mondani, hogy sokszor a reklám adatok kissé elrugaszkodnak a valóságtól, illetve rendszerint nem kötik hozzá a közölt adathoz, hogy milyen körülmények között érvényes az a bizonyos reklámozott paraméter! Így fordulhatnak elõ azután félreértések, téves költségszámítások és bizony sokszor csalódások, viták is.Elmondhatjuk, hogy az 1.000 kcal/kg.víz alatti fajlagos víz-elpárologtató képességû szárítók már igen kiválóak 10%-os vízelvonású (25%-ról 15%-ra történõ) szárításnál, 80% relatív páratartalmú, +10 oC hõmérsékletû külsõ levegõt és 120 oC hõmérsékletû szárítólevegõt, valamint átlagos vízleadó képességû kukoricafajtát, megfelelõen tiszta magot és megfelelõ hõtartalmú fûtõanyagot feltételezve!Ezt a kedvezõ értéket is csak a kellõen meleg és alacsony páratartalmú hûtõ+szárító levegõ keverék visszakeringetésével és hatékony hûtéssel lehet elérni, míg ennél jobb energetikai paraméter csak magasabb induló nedvesség, illetve más kedvezõbb környezeti tényezõk, esetleg pihentetõ-hûtõ tornyok használata esetén alakulhat ki.Egyértelmûen látni kell, hogy minél kisebb a vízelvonási szükséglet mint a példabeli 10%, a fajlagos energiaigény egyre nagyobb lesz, hiszen minél inkább a „sejtvizet” kell elvonni a magból, ahhoz egyre több és több energia és idõ kell fajlagosan, s itt köszön vissza a pihentetés - egalizálás nélküli szárítás minõségkockáztató hatása! Nota-bene, még az is meggondolandó, hogy érdemes-e minél szárazabb (kisebb FAO-számú, s így alacsonyabb potenciális termõképességû) kukoricát termelni, s a szárítási költség megtakarítására törekedni, vagy egy nagyobb, de nedvesebben betakarítható termés többlethozamának egy részébõl fedezni a többlet-szárítási költséget, hiszen ebben a 20% feletti tartományban fajlagosan még olcsóbban vonható ki a magokból a szabad víz !? Ha biztos piacunk van a termésre, az utóbbi egyértelmûen jobb üzlet!( Folytatás követekezik ) SZ.J.