MENÜ

Újabb eredmények az antioxidáns vitaminok hatásairól a baromfitakarmányozásban

Oldalszám: 79
2014.09.26.

Az intenzív anyagcserével rendelkezõ baromfi fajok szervezetének életfolyamataihoz a makro táplálóanyagokon (fehérje, zsír, szénhidrát) kívül jelentõs mennyiségben szükségük van biológiailag aktív vegyületekre, így vitaminokra, is, amelyek hatásukat egyrészt egyes en-zimek kofaktoraként, másrészt a sejtek ultrastruktúrájának fenntartásában fejtik ki. Az anti-oxidáns tulajdonsággal rendelkezõ vitaminok hatása olyan módon érvényesül, hogy védik a szervezetet a kontrollálatlan lipid peroxidációs folyamatok által elõidézet károsodásoktól. Az ebbe a csoportba sorolt vitaminok kémiailag eltérõek ugyan, de azonosak abban a tekintetben, hogy reaktív oxigén gyököket kötnek meg, gátolva ezzel a peroxidatív láncreakció kiteljese-dését.

Az újabb kutatások eredményeképpen az antioxidáns vitaminok számos, korábban nem ismert, hatása is feltárásra került. Ezeknek a hatásoknak az ismeretében javasolható a ko-rábban általánosan elfogadott és alkalmazott szükségleti értékek felülvizsgálata, különösen olyan esetekben, amikor a szervezetet akár külsõ, akár belsõ okok által elõidézett rendkívüli terhelés éri. A környezeti stresszorok mellett ebbe a kategóriába kell sorolni azokat, a gyakor-latban is elõforduló, eseteket, amikor valamely vitamin mennyisége a takarmányban (illetve az ivóvízben) lényegesen meghaladja az állatok fajára, fajtájára, életkorára és termelési szint-jére érvényes aktuális szükségleti értéket.

Az A-vitamin hiánya napjainkban már nem gyakorlati probléma. Részleges hiánnyal viszont számolni kell olyan esetekben, amikor annak felszívódását - pl. nagy rosttartalmú ta-karmány - vagy szervezeten belüli transzportját - pl. cink hiány - csökkenti. Túladagolás ha-tására viszont, akár már a szükségleti érték 10 x mennyisége esetén is, annak idõtartamától függõen rövidebb-hosszabb ideig a növekedési intenzitás csökkenése észlelhetõ, jelentõs mér-tékû elhullás nélkül. Tojótyúkoknak adagolt extrém nagy dózisú A-vitamin tartalmú takarmá-nyok etetésének, illetve ilyen dózisban vitamint tartalmazó itatásnak, hatására az embrió fej-lõdés zavarait figyelték meg, amely fõképp csontképzõdési zavarokban nyilvánul meg. Az A- és E-vitamin között továbbá antagonizmus áll fenn, amely már a felszívódás, majd a májban való tárolás szintjén is megnyilvánul. A nagydózisú A-vitamin gátló hatása az E-vitamin fel-szívódására lényegesen erõteljesebb, mint fordítva. A májban való tárolás esetében az A-vita-min túladagolás kedvezõtlen hatása különösen abban az esetben kedvezõtlen, amikor a szer-vezetet az etetett takarmányon keresztül valamely prooxidáns (pl. avasodásnak indult zsírt tartalmazó takarmánykeverék) behatás éri. Ennek eredményeképpen ugyanis csökken a máj antioxidáns védelme, továbbá a takarmány csökkent E-vitamin tartalma miatt annak E-vita-min tartalma is alacsony. Igaz ugyan, hogy a nagy mennyiségben való adagolás hatására meg-nõ a máj A-vitamin tartalma, de ennek antioxidáns kapacitása csak minimális az E-vitaminhoz viszonyítva. A fellépõ májkárosodás következményeit súlyosbíthatja, hogy az A-vitamin túl-adagolás hatására baromfi fajokban megnõ a K-vitamin iránti igény is, amelynek eredménye-képpen részleges K-vitamin hiány, illetve annak hatására akár belsõ vérzés is bekövetkezhet.

Más oldalról utalni szükséges arra is, hogy az aktuális szükségleti értéket meghaladó mennyiségben adagolt A-vitaminnak kedvezõ hatásai is ismertek. Így például növeli a vakci-názást követõen az antitest termelést, csökkentve ezzel egyes betegségek (pl. a Newcastle disease) által elõidézett elhullások mértékét.

Az A-vitamin toxikus hatásai ellen a szervezetben hatékony védelmi rendszer alakult ki, amely azon alapul, hogy az A-vitamin észterek lipoproteinekhez kötõdnek illetve glüku-ronsavval konjugálódva az epén keresztül eltávoznak a szervezetbõl. A lipoproteinek szinté-zise azonban szintén igényli az E-vitamin optimális mennyiségét, így az A-vitamin túladago-lás káros hatásai elleni védelem egyik eleme maga is károsodik.

1. táblázat Az A-vitamin javasolt mennyisége baromfitakarmányokban
ÁLLATFAJ A-VITAMIN MENNYISÉGE A TAKARMÁNYBAN NE / KG
  JAVASOLT MINIMUM MAXIMUM
Brojler csirke 8000-12 000 10 500 15 000
Tojótyúk 8000-12 000 4000 40 000
Kacsa 12 000-15 000 4000 40 000
Lúd 12 000-15 000 3000 15 000
Növendék pulyka 10 000-13 500 4000 15 000
Pulyka tojó 11 000-14 000 4000 24 000

Az E-vitamin hiánya a baromfitakarmányozásban elsõsorban, mint az encephaloma-latia elõidézõje, jól ismert. Ez a hatás a tokoferolok antioxidáns tulajdonságával függ össze, amelynek révén védik a biológiai membránok foszfolipidjeit az oxidatív károsodásoktól. A to-koferolok antioxidáns hatásával függ össze az is, hogy a vágást megelõzõen alkalmazott nagy-dózisú (100-250 mg/kg takarmány) E-vitamin kiegészítés eredményeképpen javul a baromfi-hús oxidatív stabilitása, amely az eltarthatóság szempontjából lényeges. Az E-vitamin lehet-séges szerepével a lipoprotein metabolizmusban az A-vitamin kapcsán már említést tettem. Feltehetõen ezzel van összefüggésben az is, hogy tojótyúkoknál hõstressz esetén a nagydózisú (250-300 mg/kg takarmány) E-vitamin kiegészítéssel csökkenthetõ a májban az abnormális vitellogenin akkumuláció, így javítható a tojástermelés mennyisége, a tojások minõsége és a tenyésztojások keltethetõsége is. A keringésben lévõ vitellogenin alacsony mennyisége miatt ugyanis a tojásokba is kisebb mennyiség épül be, amelynek hatására úgy a tojásképzõdés üte-me, mint a normális embrionális fejlõdés is zavart szenved. Számos adat van arra nézve is, hogy brojler állományokban az E-vitamin (és részben szelén) kiegészítés hatására csökkent-hetõ a világszerte komoly gondokat okozó ún. hasvízkór (Ascites) szindróma, valamint a hir-telen szívhalál (sudden death syndrome) elõfordulása.

Az E-vitamin iránti igényt fokozza a takarmányok többszörösen telítetlen zsírsav, kie-melten linolsav, tartalmának növelése is. A linolsav kiegészítés egyik oldalról pozitív hatású a termelés szempontjából, másrészt viszont fokozza a sejtek és szövetek érzékenységét az oxi-datív károsodások iránt. Kísérletes adatok szerint minden 1 % linolsav többlet a a takarmány-ban 5 mg E-vitamin többletet igényel az aktuális szükségleti értéken felül. Az E-vitamin irán-ti igényt növeli továbbá, hogy a bélcsatornából történõ felszívódása általában gyenge, amelyet a takarmányban lévõ számos egyéb anyag is befolyásol, amelyek egyúttal részben hatnak az E-vitamin szervezeten belüli értékesülésére is.

2. táblázat Az E-vitamin felszívódását és értékesülését befolyásoló tényezõk baromfiban
Ható tényezõ Korcsoport Hatás
A-vitamin Brojler csirke + tojótyúk Negatív
ß-karotin Brojler csirke Negatív
Cink-túladagolás Brojler csirke + tojótyúk Negatív
Hõkezelt napraforgó olaj Brojler csirke + tojótyúk Negatív
Lenolaj-kiegészítés Brojler csirke Negatív
T-2 toxin Brojler csirke Negatív
Ochratoxin Brojler csirke Negatív
Etoxiquin antioxidáns Brojler csirke Pozitív
Szelén-kiegészítés Brojler csirke + tojótyúk Pozitív

Az E-vitamin kiegészítés a baromfitakarmányozás gyakorlatában nem valós probléma, de megjegyzendõ, hogy az aktuális szükségletet lényegesen (100x -200x) meghaladó mennyi-ség hatására jelentõsen megnõ a baromfi szervezetének D3 - vitamin iránti igénye.

3. táblázat Az E-vitamin javasolt mennyisége baromfitakarmányokban
ÁLLATFAJ E-VITAMIN MENNYISÉGE A TAKARMÁNYBAN MG / KG
  JAVASOLT MINIMUM MAXIMUM
Brojler csirke 20-30 15 1500
Tojótyúk 15-30 20 2000
Kacsa 40-80 15 1500
Lúd 40-80 20 2000
Növendék pulyka 40-60 20 1500
Pulyka tojó 40-60 20 2000

A C-vitamin hatásaival kapcsolatosan mindenek elõtt lényeges megemlíteni, hogy a baromfi fajok rendelkeznek azzal az enzimmel, L-gulonolakton-oxidáz, amelynek kulcs-szerepe van az aszkorbinsav glükózból történõ szintézisében a szervezetben. A fiatal baromfi szervezetében ugyanakkor az aszkorbinsav szintézis, hasonlóan más biológiailag aktív vegyü-letekhez, csak fokozatosan alakul ki és éri el csúcspontját (1. ábra). Emiatt fiatal állatokban mérsékeltebb - súlyosabb C-vitamin hiány léphet fel a szintézis hiánya következtében. Kifej-lett állatok esetében hiányállapot csak akkor alakulhat ki, ha a madár aktuális szükséglete meghaladja a fent említett enzim által biztosított maximális szintézis kapacitást. Az állatok valódi C-vitamin szükségleti értéke ugyanakkor az endogén szintézis megléte miatt pontosan nem határozható meg, csak becsülhetõ. A szervezet igénye iránta ugyanakkor bizonyos esetekben jelentõsen megnõ, többek között valamely stressz szituációban, így például hõ-stressz vagy bakteriális fertõzések során. Ezekben az esetekben a C-vitamin adagolás feltét-lenül indokolt és kedvezõ hatású. A hõstressz hatására bekövetkezõ egyes károsodások - to-jáshéj-, tojásfehérje-, sperma minõségének romlása - C-vitamin kiegészítéssel csökkenthetõ. A bakteriális fertõzések során a C-vitamin hatása abban nyilvánul meg, hogy fokozza az anti-test termelést, ezzel növelve a szervezet specifikus immunválasz készségét. A fentiek mellett leírták azt is, hogy C-vitamin adagolás hatására javul a csont- és kiemelten a porcképzõdés in-tenzitása, ami egyrészt a hosszú várható élettartamú tenyészállatoknál, másrészt a nagy növe-kedési eréllyel rendelkezõ baromfi fajoknál jelenthet számottevõ elõnyt.

A C-vitamin túladagolás a gyakorlatban nem valós probléma, de tekintettel az aszkor-binsav nagy reduktív kapacitására, az a takarmány vas tartalmával reakcióba léphet és egy-részt reaktív gyökképzõdéshez vezetõ folyamatokat indukálhat, másrészt a vas redukciója eredményeképpen hatékonyabban felszívódó vas mennyiségének növekedése miatt vastoxikó-zishoz vezethet.

4. táblázat A C-vitamin javasolt mennyisége a takarmányban vagy ivóvízben
Kezelés célja Mennyisége Kezelés idõtartama
Tojásminõség fenntartása 100 – 200 mg/kg takarmány Folyamatos
Tenyészállatok fertilitásának javítása (* kakas) 100 – 200 mg/kg takarmány * > 200 mg/kg takarmány Folyamatos
Tojásminõség javítása (pl. hõstressz esetén) 100 – 200 mg/kg takarmány Folyamatos
Betegség-megelõzés 200-300 mg/kg takarmány Folyamatos
Szállítás, szociális stressz 100 – 200 mg/kg takarmány 3-4 nappal elõtte - + 5 nap
Vakcinázás 300 – 3000 mg/kg takarmány 3-4 nappal elõtte - +5 nap
Csõrkurtítás 500 mg/l ivóvíz 3-4 nappal elõtte - + 3 nap
Hõstressz 100 – 200 mg/kg takarmány Minimum 7-10 napon át
Betegség 500 mg/l ivóvíz Minimum 5-7 napon át
Értékesítés 1000 mg/l ivóvíz 24 órával elõtte

A vitaminok, ezen belül az antioxidáns vitaminok, hatásai arra hívják fel a figyelmet, hogy a korábbi - és jelenlegi - gyakorlattal ellentétben nem határozható meg egyetlen szükségleti érték általában a baromfi fajok számára, hanem minden esetben célszerû figyelembe venni a szervezet valós aktuális szükségleti értékeit és az azt befolyásoló tényezõket is.

Dr. Mézes Miklós - Szent István Egyetem

Takarmányozástani Tanszék, Gödöllõ