MENÜ

Gépek az erdõtelepítésekben

Oldalszám: 44
2014.09.16.

Magyarország erdőterületét az elkövetkező évtizedekben (várhatóan a következő 25 évben) mintegy 500 ezer ha-ral tervezzük növelni. A tervezett erdőterület-növelés évente átlagosan 20 ezer ha fölötti erdőtelepítést jelent. A tervezett volumenű erdőtelepítés, az erdőfelújítás, az erdők kezelése és a fakitermelés megfelelő gépesítési háttér nélkül nem valósítható meg.

Az erdõgazdálkodás folyamatos mûszaki fejlesztése (gépesítés-fejlesztése) tehát szük-séges, melynek a természetközeli, fenntartható (tartamos) erdõgazdálkodást kell szolgálni. Ennek megvalósítása: • konstrukciós gépfejlesztéseken (melyek a hazai erdészeti gépgyártásra alapozot-tak);
 • fejlett külföldi technikák honosításán;
 • gépüzemeltetés-fejlesztéseken és
 • a gépesítés szervezeti hátterének fejlesztésén keresztül lehetséges.
SZAKMAI ELÕZMÉNYEKA Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara 2000-ben, elsõk között nyúj-tott be pályázatot a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programokhoz, „A nemzeti favagyon mi-nõségi fejlesztése és bõvítése, valamint a fahasznosítás korszerûsítése” címmel, mely kutatási program támogatást kapott. A pályázat egyik alprogramja „Új csemetetermesztési- és erdõte-lepítési géprendszer kifejlesztése az erdõtelepítési program megvalósításának elõsegítésére” címmel az erdõmûvelés gépesítés-fejlesztését célozza.A kutatási-fejlesztési alprogram - a területen eddig elért eddigi eredményekre építve - a szükséges gépekkel kapcsolatos alap- és fejlesztõ kutatások elvégzését, a gépek tervezését és prototípus gyártását tûzte ki célul, utóbbihoz bevonva hazai mezõgazdasági gépgyártókat, közülük is elsõsorban a Bagodi Mezõgép Kft-t, amely hasonló típusú gépek gyártásában már bizonyított. Az elmúlt idõszakban megvalósult az alprogram erdõtelepítési gépekkel kapcsola-tos része. A tanulmány az e résztémában elért eredményekrõl ad számot.ERDÕTELEPÍTÉSI GÉPSORRAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKA tevékenység elsõ szakaszában - irodalmi adatok és saját vizsgálatok alapján - meg-határoztuk azokat az általános követelményeket, amelyek egy korszerû, magas mûszaki szín-vonalat képviselõ erdõtelepítési gépsorral szemben támaszthatók. A követelmények szöveges elvárások és táblázatos adathalmazok formájában állnak rendelkezésre. A szöveges elvárások gépenként fogalmazzák meg azokat a követelményeket, amelyeket a gépeknek teljesíteniük kell, a táblázatos adathalmazok pedig megadják a gépek mûszaki jellemzõinek azon interval-lumait, amelyek egy korszerû gépre vonatkozóan optimálisnak tekinthetõk.AZ ERDÕTELEPÍTÉSI GÉPSOR JELLEMZÉSEA tevékenység második szakaszában - építve a meghatározott általános követelmé-nyekre - elkészültek annak a hazai fejlesztésû és gyártású erdõtelepítési gépsornak a tervei, amely a BGT-ETG-EF típusú erdõtelepítési gépsor elnevezést viseli, és amely az erdõtele-pítési technológiák minden mûveletéhez rendel munkagépeket, olyan munkagépeket, amelyek a különbözõ sortávolságú erdõsítésekben is alkalmazhatók.A BGT-ETG-EF típusú erdõtelepítési gépsor gépei a következõk:

 • Talajmûvelõ gépek:
  • mélylazító (BEL-1-EF) (1. ábra),
  • mélyforgató eke (BMBT-180-EF),
  • eke (BFE-3-EF),
  • talajmaró (BTM-160-EF),
  • kétsoros tárcsa (BXT-3-EF),
  • fogasborona (BFB-3-EF),
  • kombinátor (BPL-220-EF),
  • sima henger (BSH-3EF).
 • Vetõgépek:
  • aprómagvetõ gép (BAV-1/2/3-EF),
  • nagymagvetõ gép (BNV-1-EF).
 • Ültetõgépek:
  • csúszócsoroszlyás ültetõ gép (BCSÜ-1/2/3-EF),
  • lengõcsoroszlyás ültetõ gép (BLÜ-1-EF),
  • gödörfúró család (BGF-XXX-EF) (2. ábra),
  • mély-gödörfúró (BPOP-3,5-EF).
 • Ápológépek:
  • talajmaró (ápoló) család (BTM-XXX-EF),
  • egysorközes tárcsa (ápoló) (BET-4-4-EF) (3. ábra),
  • kétsorközes tárcsa (ápoló) (BETS-2-EF) (4. ábra),
  • szárzúzó család (BVZ-XXX-EF) (5. ábra),  • sorközpermetezõ (BSP-1/2/3-EF),
  • felületpermetezõ (BFP-6/8/10-EF).
A gépsor gépei közül az eke, a talajmaró, a kétsoros tárcsa, a fogasborona, a kombiná-tor és a sima henger része a BGT-EF típusú csemetekerti gépsornak is.A kutatási-fejlesztési munka során készült dokumentáció: • a tervezendõ erdõtelepítési gépsor általános jellemzését adja, az erdõtelepítési gép-sor felépítésén és dokumentálásának rendszerén keresztül;
 • rögzíti a gépsorhoz adaptált, már meglévõ gépek körét (ezek: mélyforgató eke, eke, ta-lajmaró, kétsoros tárcsa, fogasborona, kombinátor, sima henger, egysorközes tárcsa (ápoló), kétsorközes tárcsa (ápoló), mély-gödörfúró), a gépek rendeltetésének, mûszaki adatainak, szerkezeti felépítésének és mûszaki leírásának megadásával;
 • rögzíti a gépsorba épített, részben fejlesztendõ gépek körét (ezek: aprómagvetõ gép, nagymagvetõ gép, gödörfúró család, talajmaró (ápoló) család, sorközpermetezõ, felületperme-tezõ), az alapgép jellemzésével, szerkezeti felépítésnek, mûszaki leírásának, mûszaki adatai-nak és az alapgépen végrehajtandó részfejlesztésnek a leírásával;
 • meghatározza a gépsor új tervezésû gépeinek körét (ezek: mélylazító, csúszócsoroszlyás csemeteültetõ gép, lengõcsoroszlyás ültetõ gép, szárzúzó család), a gépek tervezési alapadata-inak, szerkezeti felépítésének, tervdokumentációjának és mûködésének megadásával.
4. A fejlesztés megvalósulásának ütemezéseAz erdõtelepítési gépsorhoz adaptált gépek rendelkezésre állnak, ezek erdõtelepítési körülmények közötti tesztelése megtörtént, a gépek a feladatok ellátására alkalma-sak.A részben fejlesztendõ gépeken a fejlesztések kivitelezése megvalósult, a gépek prototípusainak tesztelése elindult és az erdõtelepítési munkák aktualitásának ütemében folyik.A gépsor új tervezésû gépeinek prototípusai elkészültek. A gépek egy részének vizsgá-lata a tavaszi idõszakban elkezdõdött, és majd az õsszel a többivel együtt folytatódik. Az ed-digi vizsgálati eredmények a gépek alkalmasságát igazolják.Az erdõtelepítési gépsor valamennyi gépének a gyártása tehát az év eddigi szakaszában befejezõdött, és a teljes gépsor látható lesz a 2003. szeptemberi soproni WOOD TECH kiállí-táson. A gépek gyártását a Bagodi Mezõgép Kft., tesztelését a Nyugat-magyarországi Egye-tem, Erdõmérnöki Kar, Erdészeti-mûszaki és Környezettechnikai Intézetének Géptani Tan-széke végezte, illetve végzi.ÖSSZEFOGLALÁSAz EU-hoz való csatlakozás Magyarországon jelentõs nagyságú mezõgazdasági terü-letek beerdõsítését igényli majd. Az ezzel foglalkozó elõrejelzések 500 ezer ha körüli (egyesek még több) új erdõ létesítését prognosztizálják az elkövetkezõ kb. 30 évre. Ilyen nagyságrendû feladat biztonságosan csak akkor hajtható végre, ha megteremtõdik annak mûszaki, gépesítési háttere. Ennek a háttérnek biztosítania kell az erdõtelepítés végrehajtását.A várható volumenû erdõtelepítést biztonságosan és gazdaságosan hazai fejlesztésû és gyártású gépekre alapozottan lehet majd elvégezni. Ebben az esetben olyan gépesítést kell megvalósítani, amelynek egyik irányzata a viszonylag kis területek erdõsítésére, másika pedig az egybefüggõ nagyobb területek hatékony erdõsítésére alkalmas. Az erdõtelepítési technoló-gia fõbb mûveleteihez (talaj-elõkészítés, vetés, ültetés, ápolás) olyan gépek kellenek tehát, amelyek a tanulmányban megfogalmazott elvárásokat kielégítik.IRODALOMBondor A.: A minõség, mint értékkategória az erdõmûvelésben. „AGRO-21” füzetek. Az agrárgazdaság jövõképe. 16:20-47. 1997.Fekete Gy. - Horváth B.: Mezõ- és erdõgazdasági gépfejlesztés, gépgyártás. MTA Agrár-mûszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozásának kiadványa, Gödöllõ. 22. 1996.Horváth B.: Az erdészeti gépesítés helyzete, jövõje. Mezõgazdasági Technika, 8:8-9. 1996.Horváth B.: Az erdészeti gépesítés helyzete és fejlesztési tendenciái I., II. Erdészeti Lapok, CXXXIV. 2:38-39. és 3:68-69. 1999.Horváth B. szerk.: NKFP Erdõ-fa kutatási program, 2.2. alprogram. Részjelentés 2: Cseme-tekerti gépsor gépei prototípusainak gyártása. Erdõtelepítési gépekkel szemben támasz-tott követelmények meghatározása. A már meglévõ erdõtelepítési gépek körének fel-mérése. Erdõtelepítési gépek tervezése. Kézirat, Sopron. 51 p. 2002.Solymos R. (1997): Az erdõ- és fagazdaság minõségi fejlesztése. „AGRO-21” füzetek. Az agrárgazdaság jövõképe. 16:3-19.Dr. Horváth Bélaegyetemi tanár, intézetigazgatóNyugat-magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar,Erdészeti-mûszaki és Környezettechnikai Intézet, Géptani Tanszék