MENÜ

Eltérõ tartástechnológiák hatása az életteljesítményre, az ellési és borjúszaporulati mutatókra

Oldalszám: 43
Dr. Báder Ernõ, Kovács Anita 2014.06.17.

Az AGRO NAPLÓ elõzõ számaiban már beszámoltunk a különbözõ tartási módok hatásairól elsõsorban a termékenység, az élettartam, és a selejtezési okok, mint értékmerõ tulajdonságok vonatkozásában.

A tartási mód hatását mértük az élettartam (mennyi ideig termelnek az egyedek, hány évet élnek meg az egyedek) a selejtezési, kiesési okok (milyen ok miatt selejtezik az egyedeket és milyen arányban, illetve milyen ok miatt esnek ki az egyedek és milyen arányban) valamint a termékenység (hány termékenyítésre és az elléstõl számítva hány napra sikerül a teheneket vemhesíteni) alapján. A vizsgált mutatókban a kötetlen tartás egyértelmû fölényét sikerült bizonyítani.

A tartási mód hatása ezenkívül lemérhetõ még az életteljesítmény különbözõ mutatói (tejtermelés, borjúszaporulat) alapján is.

Különbözõ vélemények vannak arról, hogy a tartási forma miként hat a tejtermelésre, de ezek a vizsgálatok laktációs (305 napos, vagy teljes) termelésekre vonatkoznak elsõsorban.  Vannak olyan szerzõk, akik a kötött tartástechnológiát tartják kedvezõbbnek, azaz a kötött tartásnál magasabb a tejtermelés, mások a kötetlent, és olvashatunk arról is, hogy nincs különbség a két tartási rendszer között. Életteljesítmény és szaporulati (ellési borjúszaporulati) mutatókat nem vizsgáltak eltérõ tartási rendszerek közötti különbségek bizonyítására, ezért választottuk vizsgálataink céljául ezeket a mutatókat.

A tartástechnológia egyértelmû hatásának megállapításához minden befolyásoló tényezõt vizsgáltunk, hogy ezek a tényezõk kizárhatók legyenek, ilyenek a genotípus, az évjárat, a takarmányozás, az éghajlat, apai hatás. Ezek a tényezõk az általunk vizsgált két tartási rendszernél azonosak voltak. Az ismertetett azonosságok miatt a két telep ideális modell vizsgálati hely volt az eltérõ tartási módok hatásainak vizsgálatára. A kapott különbségek így a tartási rendszernek tulajdoníthatók elsõsorban.

A vizsgálatokat két eltérõ tartástechnológiájú ezer férõhelyes tehenészeti telepen végeztük Az egyik ezres tehenészet, kötött tömbös rendszerû telep, a fejési rendszer tejvezetékes, a másik ezres tehenészet, pihenõboxos, kötetlen tartástechnológiájú, halszálkás fejõállású fejõházzal üzemelõ telep volt. A vizsgálatok idõtartama 10 év, a vizsgálatokban magyartarka x holstein-fríz keresztezett genotípusok vettek részt. Kötött tartásban 989, kötetlen tartásban 1104 egyed adatát dolgoztuk fel.

Az életteljesítmény vizsgálatok alapján kapott eredmények értékelése

Az 1. táblázat az életteljesítmény mutatókat tartalmazza tartástechnológiánként.

1. táblázat: Az életteljesítmény mutatók alakulása tartástechnológiánként

Tartástechnológia

n

átlag

CV%

különbség

Laktációk száma

Kötött

989

3,1

59

 

 

Kötetlen

1104

3,8

50

0,7

***

Tej kg

Kötött

989

16623

71

 

 

Kötetlen

1104

18525

60

1902

***

A kötöttben 989 egyed 3,1 laktációt zárt igen magas szórás mellett, a kötetlenül tartott egyedek viszont átlagban 0,7 -el több (3,8) laktációt zártak, az eredmények, a különbségek statisztikailag biztosítottak, de az is tény, hogy kötetlenül tartott egyedek is igen eltérõ laktációszámokat produkáltak (magas CV%), de ez természetes is, mert életteljesítményrõl van szó. Kötöttben ennek megfelelõen az életteljesítményként termelt tejmennyiség 16623 kg, igen magas szórás mellett. A kötetlen tartási mód kedvezõbb hatásának (több zárt laktáció) megfelelõen az életteljesítmény 18525 kg lett, a különbség 1902 kg tej tehenenként. 

Ha a zárt laktációk megoszlását vizsgáljuk megállapítható, hogy kötött tartásban az egyedek 23%-23%-a csak egy illetve két laktációt tudott teljesíteni, ez az arány a kötetlenül tartott egyedeknél 11-15%. Három és több laktáció esetében már a kötetlen tartásnál találunk laktációként több egyedet. Az adatok alapján az is megállapítható kötött tartás esetén az egyedek 61%-a tudott 1-3 laktációt zárni, ez az arány kötetlen tartásnál 50% alatt maradt, 47%, lényegesen jobb eredmény. Másképp fogalmazva kötöttben 3-nál több laktációt a teheneknek csak 39%-a produkált, kötetlenben az arány 53%, a különbség 14%. A kötetlen tartás kedvezõ hatását az is bizonyítja, hogy kötött tartásban öt laktációig az egyedek 87%-a esik ki, kötetlenben ez az arány 80%. (1. ábra)

1. ábra. A zárt laktációk számának megoszlása tartási módonként.

Az életteljesítményként termelt tejmennyiség megoszlását vizsgálva az állapítható meg, hogy kötött tartásban a vizsgált egyedek 34%-a 10000 kg alatti életteljesítményt produkált, ez az arány kötetlenben csak 25%. 9 %-kal több egyed ért el gyenge életteljesítményt kötöttben. 10000-20000 kg közötti életteljesítményt teljesítõ egyedek aránya kötöttben 31%, kötetlenben 35%. 4%-kal több ilyen egyed van kötetlen tartásban. 20000-30000 kg közötti életteljesítményre képes kötött tartásban a tehenek 18%-a, kötetlenben, pedig 24%-a, ami 6%-kal több. Érdekes, hogy 30000-40000 kg illetve 40000-50000 kg, valamint 50000-60000 kg között termelõ egyedek aránya mind kötött mind kötetlen tartásban megegyezik. (2. ábra)

2. ábra: Az életteljesítményként termelt tej megoszlása tartási módonként

Az életteljesítmény mérhetõ borjúszaporulati mutatókkal is. Két telep összefoglaló adatait a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat: Az ellési és borjúszaporulati mutatók alakulása tartási módonként

Megnevezés

Kötött tartástechnológia

Kötetlen tartástechnológia

Különbség

Induló létszám

989

1104

 

Összes ellés

3192

4488

 

Összes borjúszaporulat

        3287

4680

 

Ellési %

76

89

13

Borjúszaporulati %

79

93

14

1 tehénre jutó borjú szaporulat

3,3

4,2

0,9

1000 tehénre jutó borjú szaporulat

 

 

900

A közel azonos (989-1104) induló létszám mellett már szembetûnõ, hogy kötöttben az összes ellések száma 3192, a kötetlenben, pedig 4488. Az ikerellésekbõl következõen az összes borjúszaporulat kötöttben 3287, kötetlenben 4680 borjú. Az induló létszámra vetített ellési % kötött tartástechnológiánál 76%, kötetlennél 89%, a különbség 13%, igen jelentõs. A borjúszaporulati százalék kötöttben 79%, kötetlenben 93%, ami azt is jelenti, hogy kötöttben 3%-os, kötetlenben 4%-os ikerellés fordult elõ. Borjúszaporulatban a különbség 14%. Az egy tehénre jutó borjúszaporulat így kötöttben 3,3, kötetlenben 4,2 borjú, a különbség 0,9 borjú. Egy ezres tehenészeti telepre vonatkoztatva 10 év alatt ez 900 borjút jelent, ami nagy különbség.

Az életteljesítmény mutatókat a kiesési okok függvényében a 3. táblázat szemlélteti.

3. táblázat: Életteljesítményként termelt tejmennyiség alakulása a kiesési okok függvényében tartási módonként

Kiesés oka

Kötött tartástechnológia

Kötetlen tartástechnológia

Különbség

 %

átlag

CV%

 %

átlag

CV%

Kényszervágás

24

13887

80

21

16886

61

2999

Elhullás

5

12364

79

9

16672

66

4308

Tõgyprobléma

10

19447

47

15

19683

42

236

Alacsony termelés

13

14267

62

19

17736

54

3469

Meddõség

36

15925

66

14

17164

57

1239

Öregség

5

40954

17

4

38375

17

-2579

Technológiai selejt

2

14640

94

5

19205

66

4565

Egyéb

2

11969

66

7

10902

70

-1067

vetélés

2

19506

51

4

16998

51

-2508

Kényszervágás, elhullás, tõgyprobléma, alacsony tejtermelés, meddõség, technológiai ok miatt selejtezett egyedek életteljesítményként termelt tejmennyisége kötetlen tartás esetében nagyobb, míg az öregség, vetélés és egyéb okok miatt selejtezett egyedek kötött tartásban produkálnak jobb életteljesítményt tejmennyiségben.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az életteljesítményként termelt tej valamint az ellési és borjúszaporulati százalék alapján is megállapítható a kötetlen tartás elõnye.