MENÜ

Növényvédõszer-göngyölegek ártalmatlanításának szabályozása

Oldalszám: 30
Dr. Karamán József 2014.06.16.

Amióta növényvédõszert alkalmaznak a mezõgazdasági üzemek, azóta jelent növekvõ gondot a csomagolóanyagok, göngyölegek ártalmatlanítása.

Különösen nagy probléma okozója volt azokban az idõkben, amikor egyes vegyszerekbõl viszonylag nagy szermennyiséget juttattak ki egységnyi területre. A gyomirtók széles körét alkalmazták a szántóföldeken és gyümölcsösökben több kilogrammos, illetve literes dózisokban hektáronként. Ezekhez a nagy tömegû – ugyanakkor kisebb hatékonyságú – vegyületekhez nagy ûrtartalmú nejlonzsákok, papírdobozok, fémhordók, mûanyag kannák és hordók, illetve üveggöngyölegek elõállítása vált szükségessé.

Napjainkban a vegyszerek csomagolása, kiszerelése jelentõsen megváltozott. Megjelentek a nagy hatékonyságú, ugyanakkor egységnyi területre granulátumban mérhetõ szerek úgy a kórokozók, kártevõk, mint pedig a gyomnövények ellen. Több növényvédõszer csomagolásában jelentõs változás történt. A könnyen megsemmisíthetõ papírcsomagolás mellett kifejlesztették a csomagolóanyag vízben való feloldását is.
A kedvezõ pozitív elõrehaladás mellett azonban még mindig szükség van nagyobb térfogatú tárolóedények használatára is. Elsõsorban a szántóföldi növények vegyszeres gyomirtószerei alkalmazása esetén jöhetnek számításba.
Gondoljunk csak a kukorica vagy napraforgó alapkezelésére gyomirtó-szerekkel.
A tárolóedények ártalmatlanítása nagyon fontos környezetvédelmi érdek.
A környezetvédelmi és növényvédelmi hatósági elõírások, törvények, rendeletek között fontos helyet foglal el a 2000. évi XLIII. törvény, amely a veszélyes hulladék birtokosának kötelezettségeit, a hulladékgazdálkodási igazgatás feladatait, valamint hatósági jogköröket határoz meg.
Nagyon fontos szabály, hogy a növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóanyagot veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Ezt a veszélyes hulladékot tilos más anyaggal, illetve hulladékkal összekeverni, tehát külön kell tárolni. A veszélyes hulladék birtokosa errõl a tevékenységrõl köteles anyagmérleget készíteni, ami azt jelenti, hogy nyilván kell tartani a hulladék keletkezését, gyûjtését, szállítását, átadását, átvételét.
A veszélyes hulladékkal való tevékenységet a környezetvédelmi miniszter irányítása alatt álló hivatali szervezet, a Környezet-és Természetvédelmi Fõfelügyelõség és a környezetvédelmi felügyelõségek, a települési önkormányzatok, valamint a jegyzõk látják el.
Emellett a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter külön rendeletben intézkedik a növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszközök, hulladékok kezelésérõl (103/2003. (IX.11.) FVM rendelet).
A rendelet nagyon pontosan meghatározza az alapfogalmakat, amelyek ebben a körben nagyon fontosak. Így pontos fogalmat alkothatunk a szennyezett csomagolóeszköz fogalmáról, a tisztított csomagolóeszközökrõl, a gyûjtõhely–felhasználó–átvevõ, összegyûjtõ és kezelõ meghatározásáról.
Nagyon fontos, hogy a tisztított csomagolóeszköz nem minõsül veszélyes hulladéknak, ugyanakkor a hulladék szabályai szerint kell kezelni. Ennek megfelelõen a hulladéknak minõsülõ papír és fa csomagolóeszköz tüzelõ berendezésben elégethetõ. Az 1 liternél, illetve 1 kilogramnál nem nagyobb mennyiségû növényvédõ szer csomagolására használt eszközök a tisztításukat követõen települési hulladékként kezelhetõk.
Szintén figyelemre méltó elõírás, miszerint növényvédõ szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható! Éppen ezért a felhasználó köteles a kiürített, kitisztított csomagolóeszközt az átvevõnek átadni és az átvevõ köteles átvenni a hulladékot.
A csomagolóanyag-hulladék átvételére, koordinálására országos hatáskörrel a Cseber KHT. alakult meg, aki a környezetvédelmi hatósági engedély birtokában szoros kapcsolatban áll a megyénként kijelölt begyûjtõ-
helyekkel, valamint a növényvédõszer-gyártókkal, -kereskedõkkel.
A megyékben kijelölt 3–4 (összesen 108) gyûjtõhely a kitisztított göngyölegeket a felhasználótól térítésmentesen átveszik. A göngyölegek további sorsa – újrahasznosítás, megsemmisítés – a Cseber KHT. feladata. A gyûjtés megkönnyítése érdekében a KHT. szezonális akciókat hirdet meg. Ebben az esztendõben két akcióra került sor, az elsõ nyár elején – június 15.–július 31. – a másodikra pedig október 1.–november 10. között került sor. Nagyon fontos, hogy a begyûjtõhelyeken a dokumentált mennyiségi átvétel megtörténik, amely keretében
• ellenõrzik a tisztaságot,
• raklapon összegyûjtve, vagy egységekbe csomagolva veszik át a göngyölegeket,
• azok a göngyölegek is átvételre kerülnek, amelyeket nem a gyûjtõhelyen vásároltak,
• a begyûjtött tételekrõl átvételi elismervényt köteles adni a gyûjtõhely.
A tisztított csomagolóeszköz szállításakor „NK” kísérõjegyet kell kiállítani és a szállítmányhoz mellékelni. Információink szerint néhány helyen a fém ballonokat, hordókat nem veszik át, azért a szállítás elõtt célszerû az átvevõvel, illetve a KHT.-val konzultálni. Ugyanakkor jó tudni, hogy a 250 liter, illetve 250 kilogramm tömeget meghaladó növényvédõ szer csomagolására használt csomagolóeszköz-hulladékok begyûjtésérõl, ártalmatlanításáról a szer gyártójának vagy importõrének kell gondoskodnia.
Megkönnyíti a felhasználó tevékenységét, hogy néhány vegyigyár saját készítményeinek göngyölegeit a kereskedõkön keresztül visszaveszi. A termelõnek, felhasználónak a kereskedõtõl célszerû vásárláskor a szükséges információkat begyûjteni.
A leírtakból látható, hogy a veszélyes hulladék tárolása, kezelése, összegyûjtése nem egyszerû, ugyanakkor nagyon fontos feladat. A törvények, rendeletek, kötelességek csak akkor érvényesülhetnek, ha valamennyien betartjuk az elõírásokat.
A törvények, a rendeletek az európai uniós elõírásoknak megfelelnek, rajtunk múlik, hogy maradéktalanul megfeleljünk ezeknek a környezetvédelmi fontos feladatoknak. Ebben a hierarchiában jól körülhatárolt a felhasználó szerepe. A szakmának ugyanakkor tisztában kell azzal lennie, hogy a törvények, rendeletek önmagukban nem elegendõek. Szükség van a kiszerelési formák, csomagolóeszközök folytonos kutatására, új, modern kiszerelési módok elterjesztésére. Sokkal kisebb problémával kell szembenézni, ha a növényvédõ szerek hatékonyabbak és kiszerelésük kisebb csomagolóanyaggal kerül a vásárló, felhasználó elé. Továbbá könnyen megsemmisíthetõ – pl. elégethetõ – papírból, esetleg a csomagolóanyag vízben történõ feloldásával segíthet a gyártó a környezetvédelmi igények még jobb kielégítése érdekében. Amíg széles körûen a vegyszerek alkalmazásának összes területein ez nem történik meg, továbbra is szükség van a növényvédõszer-göngyölegek – veszélyes hulladékok – szakszerû tárolására, összegyûjtésére, megsemmisítésére, esetleges újrahasznosítására. Ez nem csak szigorú elõírás, hanem valamennyiünk közös érdeke is.