MENÜ

Növényvédõgépek kötelezõ típusvizsgálata

Oldalszám: 33-34
2014.06.25.

A vegyszeres növényvédelem nemcsak a termés mennyiségét és minõségét nagymértékben meghatározó technológiai mûveletsor, hanem a környezetre számottevõ veszélyt jelentõ tevékenység is. A védekezési eljárások eredményessége és a környezetre gyakorolt hatása nagyban függ az alkalmazott gépektõl. A növényvédõ gépek kialakítása, és mûszaki állapota meghatározza, hogy a vegyszerek milyen pontossággal kerülnek felhasználásra, mennyire egyenletesen jutnak el a célfelületre, milyen mértékben mennek veszendõbe, veszélyeztetve vagy károsítva a környezetet. Ezért a növényvédõ gépek vizsgálata, ellenõrzése a fejlett országokban már régebben megkezdõdött. Hazánkban a növényvédelemrõl szóló 5/2001.(I. 16.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 81/2003. (VII.9.) FVM rendelet szabályozza a növényvédõ gépek típusvizsgálatát.

A vonatkozó rendelet elõírja, hogy a növényvédõ gépek 2004. január 1-tõl kezdõdõen csak típusengedéllyel hozhatók forgalomba. A vizsgálatra kötelezett minden 5 dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt gép a következõ kategóriákban:

 • szántóföldi permetezõ és porlasztó gépek
 • kertészeti permetezõ és porlasztó gépek
 • hordozható nem motoros hajtású permetezõ gépek
 • hordozható, motoros permetezõ és porlasztó gépek
 • csávázó gépek
 • granulátum szóró gépekA minõsítést az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet végzi az MSZ EN 12761 számú szabványsorozatban, illetve a fenti rendeletben meghatározott követelmények alapján. A szabvány értelmében szántóföldi gépeknél 74, kertészeti gépeknél összesen 68 mûszaki, és technológiai jellemzõ vizsgálatára kerül sor.A rendelet szerint 2004. január 1. után csak az Intézet által kiadott engedély birtokában forgalmazhatók a fent felsorolt gépek. A növényvédõ gép gyártója, vagy forgalmazója a forgalmazás megkezdése elõtt nyilatkozatot tesz, hogy a géptípus az elõírt követelményeknek megfelel és kérni a forgalmazási engedélyt. A kérelmet a rendeletben megadott formában kell benyújtani. A kérelemhez a következõket kell mellékelni magyar nyelven: 

 • gépkönyv(ek),
 • gépcsalád esetén a típusokat meghatározó mátrix,
 • típusonként (a kombinációs mátrix minden egyes sora külön típusnak minõsül) az azonosításhoz szükséges adatlap,továbbá ha rendelkezésre áll:

 • hazai vagy külföldi minõségtanúsítás(ok),
 • munkavédelmi minõsítõ bizonyítvány(ok),
 • egyéb a gép(ek) megítéléséhez szükséges dokumentumok.Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, az Intézet kiegészítést kér.

A minõsítés során az Intézet figyelembe veszi saját korábbi vizsgálatait, és a mezõgazdasági gépesítési intézetek európai szervezete, az ENTAM tagjai által, azonos követelmények alapján (MSZ EN 12761) elvégzett vizsgálatok, minõsítések eredményeit.A típusminõsítés történhet a benyújtott dokumentumok alapján. Amennyiben a dokumentumok alapján nem lehet dönteni az alkalmasságról, de vizsgálatra nincs szükség, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok szemle útján is pótolhatók. Ha a géprõl nem állnak rendelkezésre a fentieknek megfelelõ eredmények, akkor az Intézet gödöllõi telephelyén végzi el a vizsgálatot, és ítéli meg a típus alkalmasságát. Ehhez a kérelmezõ köteles 1 darab gépet az Intézetnek, annak telephelyén, átadni, majd a vizsgálatot követõen elszállítani.Gépcsalád esetén csak egy típus vizsgálatára kerül sor, a család többi típusának megítélése dokumentumok, esetleg szemle alapján történik.Az Intézet a benyújtott dokumentumok, szemle, vagy vizsgálat alapján elbírálja a gép alkalmasságát a rendeletben meghatározott követelmények alapján, és kiadja a forgalmazási engedélyt, vagy megtagadja azt.A szántóföldi és kertészeti permetezõgépekre vonatkozó fontosabb elõírások összefoglalóan a. táblázatban láthatók.A szabvány szerint ellenõrizni kell a permetlétartályok felületi érdességét, és elõírás a névleges értéket meghaladó tartalék kapacitás. Szigorú követelmények vannak a szintjelzõk kialakításával és pontosságával kapcsolatban. Új fogalom a mûszaki maradék, vagyis az üzemszerû szórás végén a gépben maradt folyadék mennyisége, amelynek egy része a tartályban képzõdik és leengedhetõ, másik része (a szivattyúból, tömlõkbõl, szûrõkbõl, szórófejekbõl, stb.), csak megbontás révén távolítható el. Ennek a permetlémennyiségnek a 10-szeres hígításához megfelelõ méretû öblítõvizes tartályt kell a gépekre szerelni, és legalább 15 dm3-es tartálynak is kell lennie kézmosás céljára. A permetlérendszerben a nyomásesés legfeljebb 10% lehet. Szántóföldi szórókereteknél a külön kapcsolható szakaszok legnagyobb mérete elõírásszerûen 4,5, illetve 6,0 m. Ennek révén elkerülhetõ például a táblák beszegésénél a teljes felületre történõ szórás, vagyis a kétszeres permetezés. Szántóföldi gépeknél a keresztirányú szórásegyenletességre vonatkozó követelmények a szórókeret pontos kialakítását és precíziós szórófejek alkalmazását feltételezik. Kertészeti gépeknél a szórószerkezet illetve a ventilátor légszállításának szimmetriája fontos tényezõ, a két oldal közötti eltérés nem haladhatja meg a 10%-ot.Az MGI a típusvizsgálatok elvégzéséhez korszerû laboratóriumot alakított ki, amelyben valamennyi vizsgálat a vonatkozó EN és ISO szabványok szerint elvégezhetõ. Az 1. ábrán látható telemetrikus, ultrahangos vertikális vályúsor a kertészeti permetezõgépek vizsgálata mellett azok szakszerû, az ültetvény adottságainak megfelelõ beállítására is alkalmas. A szórófejek cseppképzésének vizsgálatára lézeres cseppanalizátor áll rendelkezésre, amely 0,5-1800 mikron közötti tartományban alkalmas a méreteloszlás meghatározására (2. ábra).Az Intézet által kiadott típusengedélyek általában 5 évig érvényesek. A növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentõs hiányosság, eltérés esetén, 1 évig érvényes ideiglenes forgalmazási engedély is kiadható. Az érvényességi idõ lejára esetén az engedélyt új nyilatkozat benyújtásával meg kell újítani.Az Intézet jogosult az engedély érvényességi idõtartamán belül vizsgálatot folytatni, ha a géptípusnál minõségromlás, vagy változtatás gyanúja merül fel. Ha a gyanú beigazolódik, az Intézet a forgalmazási engedélyt visszavonja.A forgalmazási engedélyt, annak engedély számának és érvényességi idejének feltüntetésével, a következõ kivitelû 10x10 cm nagyságú, fehér alapon zöld színû matricával kell igazolni valamennyi értékesített gépen:A típusengedélyek megszerzésével kapcsolatos tudnivalók, valamint a Forgalmazásra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke az Intézet www.fvmmi.hu honlapján megtekinthetõk.A kérelmek elbírálása és az engedélyek kiadása megkezdõdött. A típusminõsítés bevezetett rendszer biztosítja azt, hogy a jövõben csak a növény-és környezetvédelmi követelményeknek megfelelõ gépek kerülhessenek alkalmazásra. Ez a gépkezelõ biztonságának növelését, a növényvédõszerek által okozott környezetkárosítás veszélyének csökkentését, és a legkisebb növényvédõszer felhasználással elérhetõ optimális növényvédelem feltételeit fogja biztosítani1.sz.

táblázat
Permetezõgépek

típusvizsgálatának legfontosabb mûveletei
Vizsgálandó részegység Vizsgálandó jellemzõ Követelmény
Permetlétartály Felületi érdesség

Teljes térfogat

Üríthetõség
Max. 100 mikron

+5%
Szintjelzõ Osztás

Leolvashatóság

Pontosság
50 dm³

20%-ig 7,5%, fölötte 5%


Öblítõvizes tartály
Térfogat +10% ill. 10x-es hígítás
Szivattyú Üzemi nyomás

Szállítási teljesítmény
 


Szûrõk
Méretek

Mash szám
60-250 mm mélység
Töltõberendezés Töltési teljesítmény 100 dm³/min


Keverõberendezés
Permetlé homogenitása ±15% eltérés az átlagtól
Manométer Méret

Osztás

Pontosság
Ø 63mm vagy Ø100 mm

0,2-1,0 bar

max.0,2-1,0 bar hiba


Szórófejek
Csepegés mentesség

Szórásteljesítmény

Szórásegyenletesség

Cseppméreteloszlás
5 min. alatt max. 2 ml

Névleges ± 5%

Maximum 5% eltérés

MVD 10%
Szórószerkezet Állítási határok

Kapcsolható szakaszok

Keresztirányú szórásegyenletesség

Vertikális eloszlás

Szimmetria
0,5-1,5 m

Max. 4,5 m ill. 6,0 m

Max. 7% CV, és ±15% eltérés az átlagtól

50%±5%


Permetlérendszer
Mûszaki maradék mennyisége 0,5%+2 dm³/m, vagy

2-4%
Ventilátor Kikapcsolhatóság

Légszállítás és légsebesség nagysága ill.

szimmetriája
Maximum 10% eltérés

a névleges értéktõl és a két oldal

között
Szabályozóberendezés Reakcióidõ

Pontosság
7 s után max. 10% hiba

3% ill. 6% CV(Dr Dimitrievits György, FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet)