MENÜ

A fejtrágyázás hatása az õszi búza minõségére

Oldalszám: 14-16
2014.06.25.

Az, hogy hazánk agroökológiai feltételei kiváló lehetõséget biztosítanak a minõségi búzatermesztés számára, valamennyi agrárszakember számára nyilvánvaló. Kedvezõ adottságaink ellenére azonban csak az a gazdálkodó bízhat hosszú távon a fennmaradásában aki képes a piaci szereplõk technológiai igényei által meghatározott, igen szigorú minõségi követelmények teljesítésére.

Eredményes búzatermesztés csak kellõ szaktudás és információ birtokában, a teljes termesztési ciklusra kiterjedõ, szakszerû és okszerû gazdálkodással biztosítható. Ilyen feltételek között vagyunk csak képesek megfelelni az egyre növekvõ elvárásoknak és stabil, kiváló minõséget termelni relatív magas hektáronkénti termésátlagokkal. A búzatermesztés jövedelmezõségét számos tényezõ befolyásolja. Ezek jelentõs részét módunk van bizonyos mértékig befolyásolni, illetve alakítani. A termõhelyhez, a felhasználói igényekhez illeszkedõ fajtamegválasztás, az alkalmazott talajmûvelési rendszer, a vetés és a növényápolási munkák, valamint az aratás pontos idõzítése mind alapját képezik a nyereséges búzatermesztésnek. A legnagyobb törõdés, a legkörültekintõbb gazdálkodás sem hozza meg azonban a várt eredményt, ha a búza tápelem-igénye kielégítetlen marad. Napjainkban

különösen aktuális a tápanyagellátás kérdése, hiszen talajaink kedvezõ tápanyagellátottsága az elmúlt évtized „rablógazdálkodása” következtében gyakorlatilag megszûnt.

Az õszi búza tápanyagellátásának tervezése során a hazánkban elfogadott szaktanácsadási rendszerek alapján (MÉM-NAK „kék füzet”, MTA-TAKI, MTA-GKI) számos tényezõt kell figyelembe vennünk. Ezek közül a legfontosabbak:

  • a termõhely (a tábla talajtípusa, valamint fontosabb agronómiai tulajdonságai határozzuk meg. Az ország egyes területeire jellemzõ talajtípusokat a 2. ábra mutatja be)
  • a növény fajlagos tápanyagigénye (malomipari célra termelt õszi búza esetében ez 100 kg szemtermésre vonatkoztatva megközelítõleg 2,7 kg N; 1,1 kg P2O5; 1,8 kg K2O)
  • a várható termés mennyisége (meghatározása az elõzõ évi terméseredmények alapján történik)
  • a talaj tápanyagszolgáltató képessége (meghatározása a gazdálkodó által minimálisan 5 évente elvégeztetett talajvizsgálati eredmények alapján történik)
  • valamint bizonyos korrekciók (az elõvetemény hatása, az istállótrágyázás utóhatása, az öntözés hatása, a növényfajta trágyareakciója, a termelési színvonal)Fenti paraméterek segítségével nagy biztonsággal meg tudjuk határozni a kijuttatandó hatóanyagok optimális mennyiségét.Gyakorlati oldalról az õszi búza fajlagos mûtrágya-hatóanyag igénye jó- és közepes NPK ellátottságú termõhelyeken 20-30 kg N, 14-23 kg P2O5, valamint 11-22 kg K2O szemtermés tonnánként. Ez a mennyiség 45-75 kg vegyes hatóanyagnak felel meg.Az õszi búza összes mûtrágyaigényének meghatározása a szakszerû tápanyagellátáshoz azonban önmagában kevés. A kijuttatás tervezéséhez nem nélkülözhetjük a növény tápanyagfelvételi dinamikájának ismeretét (3. ábra).A megcélzott termésszint-, valamint maximális minõség eléréséhez a búza idõben változó tápanyagigényének folyamatos és harmonikus biztosítására kell törekednünk. Ily módon a közvetlen növénytáplálási elõnyökön túlmenõen nõ a kijuttatott mûtrágyák hasznosulása, valamint csökken a tápelemek (kiemelten a nitrogén) kimosódásából származó környezetszennyezés lehetõsége.Az õszi búza egyes fenológiai szakaszainak tápanyagigénye rendkívül eltérõ. Tápanyagfelvételének ideje a tenyészidõnél rövidebb, a kalászhányásig gyakorlatilag befejezõdik. A fiatalkori növekedés szakaszában, keléstõl bokrosodásig legnagyobb az õszi búza érzékenysége a tápanyagok iránt. Tápanyagfelvételének ugrásszerû indulása bokrosodásának középsõ idõszakára tehetõ. Ez az idõszak gyakorlatilag egybe esik a szárazanyag felhalmozódás idõszakával.A nitrogén leginkább a vegetatív szervek növekedését és fejlõdését segíti, de alapvetõ befolyással van a generatív szervek fejlõdésére is, hiszen a kalászka differenciálódása a vegetatív idõszakban felvett nitrogén függvénye. A búza N-igényének folyamatos kielégítése a nagy és jó minõségû termés letéteményese. A búza N-felvétele már õsszel jelentõs. A felvétel görbéje a szárazanyag-felhalmozás görbéjéhez hasonló. A búza az összes N-igényének bokrosodásig 15-20 %-át, a szárba indulásig kb. 40-50 %-át, a kalászolás végéig mintegy 90 %-át veszi fel. A növény N-felvétele szárba induláskor hirtelen megnövekszik és maximumát a virágzáskor éri el. Õsszel, különösen csapadékos idõjárás esetén a csírázás és a kelés N igényét a talaj természetes tápanyag-szolgáltató képessége rendszerint képes fedezni. Az ekkor kijuttatott túlzott mennyiségû nitrogén a növények buja növekedéséhez vezet, melynek rendszerint az állományok kifagyása, megritkulása a következménye.A kalászos gabonák, így a búza nitrogéntáplálásának egyik legkritikusabb idõszaka tél végén, illetve kora tavasszal van. Ekkor a növények asszimilációs tevékenysége már erõteljes, azonban az alacsony hõmérséklet, valamint a gyakorta anaerob viszonyok miatt a talaj természetes N-szolgáltató képessége sokszor még nem képes fedezni a szükségletet.A bokrosodás kezdetén kijuttatott N-mûtrágya növeli az állománysûrûséget és az asszimiláló felületet, másfelõl pedig elõnyösen befolyásolja a kalászorsó hosszúságát. A kalász hosszúsága pedig a kalászonkénti szemszám, így a termés mennyiségének egyik alapvetõ meghatározója.A szárbaindulás-, valamint a virágzás idõszakában a felvehetõ nitrogénnek elsõsorban a termés minõségi paramétereinek (sikértartalom, nyers fehérje tartalom, farinográfos értékszám stb…) alakulásában van meghatározó szerepe. Ebben az idõszakban dõl el azonban az is, hogy a megtermékenyült virágok hányad részébõl lesz termés és mekkora lesz a szemek tömege.A növények által felvehetõ nitrogén a többi tápelem felvételére is serkentõleg hat. Önmagában ne várjunk azonban átütõ sikert a nitrogéntrágyázástól! Kedvezõ hatásai csak abban az esetben realizálódnak, ha a növény számára valamennyi tápelem (P, K, S, mikroelemek) a szükséges mennyiségben a rendelkezésre áll. Ellenkezõ esetben a különbözõ tápelemek arányai kedvezõtlenül alakulnak a növényben, ami a termés mennyiségi, valamint minõségi mutatóinak romlása mellett felveti a környezetszennyezés veszélyét is. Külföldi adatok alapján ugyanis pl. minden egyes kg kén hiánya 4-15 kg-mal csökkenti termesztett növényeink nitrogénfelvételét. A N-felesleg a talajból, különösen csapadékos idõjárás esetén kimosódik.A megfelelõ foszforellátás elõsegíti a búzanövény gyökérzetének fejlõdését, segíti a bokrosodást, a megtermékenyülést, a szemképzõdést. Gyorsítja az érést, javítja a harvest-index alakulását, valamint a gyökérfejlõdés és a keményítõszintézis serkentése révén növeli a növények télállóságát. Megfelelõ foszforellátás esetén nõ a szem tömege, valamint javul a vetõmagtermesztésnél elengedhetetlen csírázóképesség, valamint a csírázási erély is. A búza foszforszükségletének maximuma gyakorlatilag egybe esik a szárazanyag felhalmozás maximumával. Túladagolása a nitrogénnél kevésbé veszélyes, azonban elsõsorban a P: Zn antagonizmus révén, kiváltképp bázikus talajokon csökkenheti a mikroelemek felvehetõségét.Kimosódási veszteségei a talajból nem teszik szükségessé a megosztott adagolást.Az õszi búza káliumigényes növény. A kálium számos funkciója mellett kiemelendõ a búza vízháztartására kifejtett jótékony hatása. A növényi sejtnedv ozmotikus nyomásának növelésével serkenti a vízfelvételt és gátolja a vízleadást. Napjaink száraz - aszályos körülményei között különösen fontos tehát talajaink megfelelõ K-ellátásának biztosítása. A növény N:K aránya alapvetõen befolyásolja annak fagyállóságát, szárszilárdságát és ezen keresztül minõségi tulajdonságainak alakulását is.A búza a legtöbb káliumot a vegetatív növekedés szakaszában igényli. A keléskor, 3-4 leveles korban elégtelen K-ellátás jelentõsen csökkenti a búza produktív bokrosodását. Jegyezzük meg, hogy - a szinte az egész országra jellemzõ - káliumhiányos talajon a megfelelõ K-pótlás nélkül elvégzett bõséges õszi N-trágyázás kedvezõtlenebb, mintha semmiféle kezelésben nem részesítettük volna állományunkat! Hazai talajtípusainkon a káliumtrágyázás általános ideje az õszi alaptrágyázás. Csak laza homoktalajokon válhat indokolttá ezen tápelem egy részének tavaszi kijuttatása.A Ca, Mg, valamint a mikroelemek megfelelõ pótlása mellett a légköri inputok csökkenésének következében egyre kiemeltebb szerepet kap a kén esetleges pótlásának kérdése. Az õszi búza kénigénye mintegy 17-30 kg-ra tehetõ hektáronként. Az õszi búza megfelelõ kénellátása a minõségi búzatermesztés egyik fontos tényezõje. A búzaliszt minõségi tulajdonságai (a tészta nyújthatósága, nyújtási ellenállás, kenyértérfogat) ugyanis szoros kapcsolatot mutatnak a növény kéntartalmával. Amennyiben a búza kénellátottsága elégtelen, vagy a növény N:S aránya 17 (21):1-nél tágabb, a termés sütõipari tulajdonságainak jelentõs romlása mellett akár 30%-os terméscsökkenéssel is számolhatunk. A probléma kivédésére német kutatók tavasszal 20-40 kg ha-1 S hatóanyag könnyen oldható szulfát formában történõ kijuttatását javasolják.Az õszi búza táplálkozásélettani sajátosságai, valamint a tápelemek feltáródási folyamatai és a fontosabb talajtulajdonságok összefüggései alapján az õszi búza trágyázása a következõkben foglalható össze (4. ábra):Õsszel az alaptrágyázás során juttatjuk a talajba a talajvizsgálati eredmények alapján számított K2O, valamint P2O5 mennyiségének 100 %-át.Laza talajon a kimosódás esetleges veszteségeinek csökkentése érdekében a kálium 70 : 30%-os megosztott kijuttatása is célravezetõ lehet az õszi : tavaszi idõszakban. Magas technikai színvonalon álló üzemeknél, intenzív termesztés esetén szóba jöhet a foszfor és a kálium egy részének a tavaszi kijuttatása is. Ez utóbbi esetben azonban számolnunk kell azzal, hogy a tápanyagok felvehetõsége az idõben eltoltan jelentkezik!Általános alapelv, hogy az alaptrágyázás során a növény alá számított N-nek csak mintegy a felét célszerû kijuttatni. A talajok fizikai féleségétõl, minõségétõl függõen így a nitrogén 30-60 %-a juttatandó ki õsszel, alaptrágyaként. Irányelv továbbá, hogy az így maximálisan kijuttatható N-adag mintegy 50 kg hektáronként. A fennmaradó mennyiséget tavasszal, fejtrágyázás formájában célszerû kiadni a területre.Az egyes tápelemek kijuttatásánál vegyük figyelembe, hogy a különbözõ vegyületek felvehetõsége, talajkolloidokhoz való viszonya eltérõ. A mûtrágyaforma megválasztásánál további fontos szempont kell legyen a talaj kémhatása is!A fennmaradó tápanyagmennyiség (döntõen N) tavaszi, állományra történõ kijuttatását nevezzük fejtrágyázásnak (5. ábra).A fejtrágyázás alatt gyakorlatilag azt a mûveletet értjük, mikor a kelés után, a tenyészidõszak alatt juttatunk ki mûtrágyát a területre egy, vagy több alkalommal. Az eljárás célja a megcélzott termésmennyiség és minõség biztosítása mellett a mûtrágyák hatékonyságának növelése, a veszteségek csökkentése. A mûtrágyákra alapozott fejtrágyázási megoldások sokfélék lehetnek (szilárd, folyékony, szuszpenziós). Közös céljuk azonban a búza dinamikus tápanyagigényének a kielégítése a növény gyökérzetén keresztül. A fejtrágyákat rendszerint a csapadék mossa be a talajba.Fejtrágyázásra leginkább a gyors hatású (NH4+, valamint NO3-) iont tartalmazó mûtrágyák alkalmasak. Ezek közül is a gyors hatás eléréséhez a nitrát-forma használata javasolható (ammónium-nitrát, kalcium-nitrát). Az ammónium-szulfát nitrogéntartalma lassabban válik a talajban a növények számára felvehetõvé. Folyamatos feltáródása révén inkább az alaptrágyázás mûtrágyája. Könnyen felvehetõ kéntartalmánál fogva azonban a növények kénigényének fedezésére kitûnõen alkalmas ez a trágyaféleség.A fejtrágyázásnál kerüljük a karbamid alkalmazását! A talaj felszínére juttatott és nem bedolgozott karbamid ugyanis a levegõ páratartalmával, valamint a csapadékkal reagálva bomlik és N-tartalmának jelentõs része ammónia formájában a légkörbe illanva hasznosítatlanul elvész.A fejtrágyázás idejével, számával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Általános érvényû megállapításként azonban fogadjuk el, hogy az elsõ fejtrágyázás ideje az õszi búzánál a bokrosodás idõpontjában aktuális. Ez az idõszak a tél végére, kora tavaszra esik. A kijuttatásnál vegyük figyelembe, hogy hóra, fagyott területre ne juttassunk ki mûtrágyát, valamint a talajtaposást igyekezzünk a minimálisra csökkenteni! A második fejtrágyázás ideje a búza szárba indulásának idõpontjára tehetõ, a harmadik fejtrágyázás elvégzése a virágzás kezdetén indokolt. A két-három részletben (20-40 kg ha-1 kezelésenként) adott nitrogénnel nagyon jól lehet igazodni a búza tápanyagigényéhez, mely a termés növekedése mellett annak sütõipari paramétereiben is szignifikáns pozitív változásokat eredményez (1. táblázat). A többszöri kijuttatás azonban többletköltséget jelent a gazdálkodó számára, melyet a várható árbevétel nem minden esetben képes kompenzálni. Számos esetben a harmadik fejtrágyázás nem hozza a várt eredményt, mivel szárazságra hajló éghajlatunkon (kellõ bemosó csapadék hiányában) a fejtrágya érvényesülése bizonytalan.Fenti megfontolások alapján a három részletben megosztott fejtrágyázás elsõsorban a következõ terülteteken javasolható:

  • laza talajú területeken,
  • nitrogénnel gyengén ellátott területeken,
  • csapadékos idõjárás (klíma) esetén,
  • intenzív fajtákkal történõ, nagy mûtrágyaadagokkal végzett intenzív termesztésnél.
<span

>1. táblázat:
A nitrogén-mûtrágyázás

hatása az õszibúza-fajták minõségére (Ragasits, 1994)
Kezelés N-mûtrágya alkalmazása

kg ha-1
Termés

t ha-1
Ezerszemtömeg

g
Hekto-

liter-

tömeg

kg
Sûrûség g cm-3 Nedvessikér Nyers

fehérje

%
Farinográfos érték Zeleny- szám
  Õsszel Bokrosodáskor

(Fe 2-3)
Szárba-

induláskor

(Fe 6)
Kalászoláskor

(Fe 11)
        % Terülés mm      
1. - - - - 3,88 41,3 80,8 1,05 22,9 1,9 10,2 48 39
2. 80 - - - 4,72 40,9 80,5 1,06 26,9 2,5 11,2 55 46


3.
120 - - - 4,63 40,5 80,6 1,06 28,6 3,0 11,2 59 51
4. 160 - - - 4,72 40,8 80,4 1,07 29,3 2,8 11,7 62 54


5.
200 - - - 4,57 40,6 80,7 1,07 29,7 3,2 11,2 57 52
6. - 80 - - 4,48 40,8 80,3 1,06 28,1 2,6 11,3 60 50


7.
- 120 - - 4,54 40,2 80,3 1,07 29,4 2,7 12,0 61 52
8. - 160 - - 4,61 39,6 79,9 1,08 32,0 2,9 12,6 65 57


9.
- 200 - - 4,35 39,4 80,3 1,05 31,7 2,9 12,8 64 58
10. 60 60 - - 4,66 40,4 80,5 1,06 30,0 2,7 12,0 62 54


11.
80 80 - - 4,63 40,0 80,0 1,07 31,0 2,6 12,5 60 55
12. 80 40 80 - 4,58 39,5 79,8 1,06 31,7 2,7 13,1 68 58


13.
40 40 80 - 4,60 39,9 79,8 1,06 31,3 2,5 12,7 59 54
14. 80 80 40 - 4,57 40,1 79,9 1,07 31,4 2,7 12,9 62 58


15.
- 80 40 - 4,87 41,2 80,3 1,07 28,9 2,7 12,1 63 53
16. - 80 80 - 4,58 40,0 80,1 1,04 31,6 2,7 12,8 59 56


17.
- 40 80 - 4,83 41,2 80,9 1,06 31,2 3,0 12,3 60 54
18. - 40 40 80 4,80 42,4 81,3 1,06 32,5 3,1 13,1 57 57


19.
- 80 80 40 4,70 41,0 79,8 1,06 32,4 3,2 13,5 60 60
20. - 40 80 40 4,95 41,2 80,6 1,07 33,0 3,0 13,2 61 59
SzD5%               1,21 0,48 0,34 4,25 3,26Minden más esetben a költségek minimalizálása érdekében célszerû lehet harmadik fejtrágyázás elhagyása, illetve az egyéb aktuális növényvédelmi munkákkal való összekapcsolása.A harmadik fejtrágyázás mikroelemekkel gazdagított UAN oldatos levéltrágyázással váltható ki az aktuális növényvédelmi munkákkal kapcsoltan. Az egyes kezelések pontos adagjainak meghatározásában a mûtrágyázási terv keretszámai csak tájékozató jellegûek. Intenzív gazdálkodás esetén mindenképpen javasolható a szóban forgó fenológiai szakaszokban kiegészítõ talaj-(Nmin), valamint növényvizsgálatok elvégzése is.Gyakorlati oldalról a jó alkalmazkodóképességû, max 5 t ha-1 körüli teljesítményre képes fajta esetén, jó N-szolgáltató, magas humusztartalmú talajokon elégedjünk meg a bokrosodáskor elvégzett fejtrágyázással! Ennek során az általánosan alkalmazott pétisó formájában kijuttatott nitrogén NH4+-ionjainak az agyagkolloidok felületén történõ megkötõdése egyúttal tartós nitrogénforrást is jelent a búza késõbbi fenológiai szakaszai számára.Dr. Kalocsai Renátó - Dr. Schmidt Rezsõ - Dr. Szakál PálNyugat-Magyarországi EgyetemMezõgazdaság- és Élelmiszertudományi KarMosonmagyaróvárFelhasznált irodalom

Árendás, T. - Csathó, P. Németh, T. (2001): Tápanyagellátás a minõségorientált búzatermesztésben. In: Bedõ, Z. (szerk..) A jó minõségû, keményszemû búza nemesítése és termesztése. Lénia Bt. ÉrdBarabás Z. (szerk.)(1987): A búzatermesztés kézikönyve. Mezõgazdasági Kiadó, BudapestBuzás, I. (szerk.) (1983): A növénytáplálás zsebkönyve. Mezõgazdasági Kiadó, BudapestKajdi, F. (2000): A „minõség” szerepe a búza termesztésében I. Növényvédelmi Tanácsok. 9,11.Kajdi, F. (2000): A „minõség” szerepe a búza termesztésében II. Növényvédelmi Tanácsok. 9,12.Kajdi, F. (2003): Az õszi kalásuosok termesztésének idõszerû kérdései. Növényvédelmi Tanácsok 12:10.Késmárki, I. (2003): Startertrágyázás-fejtrágyázás. Agro Napló 2003/1-2.Ragasits, I. (1994): A mûtrágyázás hatása az õszi búza minõségére. In: Debreczeni, B. - Debreczeni B-né (szerk.) Trágyázási Kutatások 1960-1990. Akadémiai Kiadó, BudapestTérmeg, J. (2004): Néhány gondolat a fejtrágyázásról. Kemira GrowHow magazin2004/1.Tóth, Z. (2002): A fejtrágyázás jelentõsége. Agro Napló 2002/3.Tóth, Z. (2002): Tápanyaghiány és a tápanyagpótlás lehetõségei. Agro Napló 2002/7.