MENÜ

Az öntözés agronómiai alapjai II.

Oldalszám: 39-41
2014.06.25.

A növények vízgazdálkodásával kapcsolatos egyéb fogalmak, kifejezések

Vízfelhasználás hatékonysága: egységnyi fitoprodukció elõállításához elhasznált ETakt. Kifejezése: sza. kg/l víz

Szárazsági index (ariditási index) = E0/P, ahol E0 = a levegõ párologtató képessége mm-ben, P = csapadék mm.

Mivel a levegõ párologtató képessége a hõmérséklettõl és a légmozgástól is függ, ezért esetenként E0 helyett E0t-t (tényleges párologtatást) szerepeltetnek a képletben. Az egynél nagyobb hányadosok növekvõ légköri szárazságra utalnak, öntözéskor pedig veszteségforrásként jelennek meg. A szárazsággal összefüggésben több kifejezés is használatos:

Szárazság: ETopt >ETÄkt, ha több a növénytermesztési tér párolgási vesztesége, mint amennyit a növényzet felvenni képes, akkor légköri szárazságról beszélünk. Általában a vegetációs idõ magas hõmérsékleti periódusában lép fel. Talajszárazság akkor is elõfordulhat, ha a talajban van ugyan víz, de a gyökérzóna hõmérsékleti viszonyai gátolják felvehetõségét (pl.: mélyen fagyott talaj, vagy éppen túl magas az aktív gyökérzóna hõmérséklete). Fiziológiás szárazság lép fel megfelelõ vízkészlet és mérsékelt ETakt-nál, ha növény-egészségügyi problémák terhelik az állományt (pl.: „talajlakó és zöld” kártevõk, asszimiláló és párologtató felület sérülései). A szárazság fajtól, fajtától, termesztési technológiától függõen csökkenti a fitoprodukciót, de az állomány „túléli”, különösen a szárazságtûrõk, a jó regenerációs képességûek: baltacim, lucerna, cirokfélék, kabakosok. A hosszan tartó szárazság akkor minõsül aszálynak, amikor a vízhiány következtében az egész állomány vagy egy része („sülevényes foltok”) elpusztul.

A növényállományok vízigényét döntõen a természetes csapadék biztosítja. Ezért lényeges a csapadék milyensége, hasznosulási mértéke. A tenyészidõben lehulló, folyékony állapotú csapadék több mint 99 %-a a talajon keresztül hasznosul, mértéke attól függ, milyen intenzitású, ez összhangban van-e a talajvíznyelõ képességével vagy elfolyik tócsásodást, levegõtlenséget idéz elõ az aktív gyökérzónában. Veszteséget jelent a párolgás különösen a tenyészidõ melegebb periódusaiban, amit a légmozgás fokoz. A legtöbb növényfajra jótékony hatású a harmatképzõdés, esetenkénti mennyisége 0,1-0,5 mm. Egyértelmû, hogy a tenyészidõben a szilárd halmazállapotú csapadék, a jég negatív hatású. A vegetációs idõn túli szilárd csapadék, a hó, amennyiben lassú az olvadás, rendkívül hasznos, ha gyors az olvadás, különösen fagyott talajfelszínrõl nagymértékû lehet az elfolyás, súlyos esetekben belvízkárral is járhat. A gyakorlatban kiindulási pontként az 1 cm-es hóvastagságot 1 mm csapadékkal azonosíthatjuk. A különbözõ idõszakokban hullott csapadékveszteségekrõl az 5. sz. táblázat tájékoztat.

A víz és a növényállományok kapcsolatának tisztázásához még sok-sok tudományos eredmény és gyakorlati tapasztalat szolgált eredményekkel. Megállapították, hogy a hûvös klíma alatt is jól díszlõ növények (kalászosok, lucerna, burgonya, cukorrépa) alacsonyabb hõmérsékleti tartományban gazdálkodnak jobban a vízzel, ezzel szemben a meleg igényesek (kukorica, napraforgó, tökfélék, cirokfélék) magasabb hõmérsékleten állítanak elõ kevesebb vízbõl 1 kg szárazanyagot. A nemesítõk is folyamatosan hoznak létre jobb vízhasznosítású, szárazságtûrõbb fajtákat. Az agrotechnikai kutatások különösen a trágyázás, a vetésidõ, a növénysûrûség, a növényvédelem terén elért eredményekkel járulnak hozzá a növényállományok hatékonyabb vízhasznosításához.

A növényfajok, állományaik, a növénytermesztési tér vízgazdálkodásának másik fontos szereplõje az a talajréteg, ahol a mindenkori aktív gyökérzóna (élõ, vízben oldott tápanyagok felvételére képes gyökérzettel átszõtt talajréteg) 50-60 %-a található. Az aktív gyökérzet elhelyezkedése faji sajátosságoktól, a mindenkori fejlettségtõl és a talajtulajdonságoktól is függ (vízben oldott, felvehetõ tápanyagok elhelyezkedése, „eke- és tárcsatalp betegség”). Általában az egynyári, áttelelõ, rövid tenyészidejû fajoknál az aktív gyökérzet tömege a felsõ 0-40 cm-es réteget szövi át, a mélyen gyökerezõknél (kukorica, répafélék, évelõ pillangósok, T4, G1-3, H1-5 életformájú gyomok) ez a zóna a 0-60 cm-es talajrétegben található. Természetesen a legtöbb növényfaj gyökérzetének kis része ennél jóval mélyebbre is hatol (pl.: ástak már ki lucerna gyökeret 16 m mélyrõl is). Ezek „életmentõ” szerepe akkor nagy, ha a felsõ réteg tartósan kiszárad. A talajtípusok szelvényeinek (rétegeinek) vízháztartása azonban elsõdlegesen a következõktõl függ:
 • termõréteg vastagsága és rétegzettsége,
 • mechanikai összetétel,
 • a szervesanyag mennyisége és minõsége,
 • szerkezetesség vagy annak hiánya (Ca, agyagásványok, szervesanyag),
 • homogén vagy rétegzett a termõréteg (pl.: többrétegû öntéstalajok),
 • mélység szerinti hõmérséklet különbségek és ezzel összefüggésben a tározott víz halmazállapota.

A talaj vízháztartással kapcsolatos legfontosabb mutatók, meghatározásuk, kifejezési formájuk

Víznyelõ vagy vízbefogadó képesség: a talajfelszínre különbözõ intenzitással juttatott víz elnyelési sebessége teljes víztelítettségig, mm/h. Fontos öntözési mutató, az öntözés intenzitása nem haladhatja meg ezt a mért értéket adott talajtípusnál.

Vízáteresztõ képesség: a vízzel telített talajrétegben a gravitáció hatására idõegység alatt átszivárgó víz mennyisége, mm/h. A mutató alapján beszélünk jó vagy rossz víztartó képességû termõrétegrõl.

Talajsûrûség (Ts): egységnyi tömegû, abszolút száraz, hézagmentesre tömörített talaj tömege, kg/dm3.

Talajtérfogat-tömeg (Tt): egységnyi tömegû, abszolút száraz, eredeti szerkezetû talaj tömege, kg/dm3.

Talajpórus-térfogat (P%) = Ts – Tt ∙ 100

Ts Differenciált porozitás: a pórustérfogat (P%) méret szerinti frakciói. A talaj vízáteresztõ képessége és a növények által felvehetõ víz mennyisége nagymértékben függ tõle. A 10-100 μm méretû pórusok tárolják a felvehetõ víz zömét.

Szántóföldi vízkapacitás (VKsz): a talajszelvény által természetes körülmények között a gravitáció ellenében maximálisan visszatartható vízmennyiség, l/térfogattömeg, l/térfogat, mm/térfogattömeg, mm/térfogat (lásd mérési metodikák). Az öntözés fontos mutatója, ennél nagyobb egyszeri vízadaggal semmiképpen sem szabad öntözni (levegõtlenség, tócsásodás, vízpazarlás).

Holtvíz (HV): az aktuális talajvíztartalom azon része, amelyik erõsebben kötõdik a talajrészecskékhez, mint amilyen szívóerõt (sink) a növények ki tudnak fejteni. Növényfajonként, növényi fejlettségtõl is függ az értéke, de alapvetõen a talaj fizikai tulajdonságai befolyásolják. Holtvíz-tartalomig akkor szárad ki a talaj, ha a tesztnövények elhervadtak („hervadási pont”). Kifejezésmódjai a VKsz-sal azonosak.

Diszponibilis (hasznos) víz (DV): a talaj aktuális vízkészlete és a holtvíztartalom (HV) közötti mennyiség. Ezt a hányadot tudja felvenni a növény, leküzdve a talaj szívóerejét. Kifejezésmódjai azonosak a VKsz-sal. A szívóerõ faji sajátosságoktól, a növény fejlettségétõl is függ, tehát nem állandó érték. Ezen kívül, ahogy fogy a DV, egyre nagyobb energiát használ el a növény egységnyi víz felvételéhez. Ezért az un. pF-görbéken ezt külön fel is tüntetik (2. sz. ábra). A DV érték ismerete nélkülözhetetlen az öntözésnél. Általában 40-50 %-os DV értéknél javasolják az öntözés megkezdését.

A talaj víztartalmának meghatározása létfontosságú a szakszerû öntözéshez, az öntözés egyre gyakoribbá váló automatizált vezérléséhez. A gyakoribb mérési módszerek közül néhány:
 • szárítószekrényes (Vér-féle 100 cm3-es mintavevõ használatával),
 • tenziométeres (jelenleg legelterjedtebb a gyakorlatban),
 • elektromos ellenállás-változás mérése,
 • elektromos kapacitás-változás mérése,
 • TDR (Time Domain Reflectometry) - rövid hullámok terjedési sebességének mérése,
 • neutronszondás mérés,
 • zöld növényi részek vízpotenciálja alapján történõ mérés,
 • távérzékelési módszerek,
 • γ-radiációs módszerek
  és ezek esetenkénti kombinációi, melyeket egyre inkább összekapcsolnak számítógép vezérlésû automata öntözést vezérlõ technikákkal (öntözés ideje, intenzitása, dózisa).

  Az aktív gyökérzóna víztartalmára, annak felvehetõ hányadára bizonyos körülmények között az altalajvíz is hatást gyakorol. Ez akkor következik be, amikor az altalajvíz 2-3 m mélységben van, felette kapilláris vízemelõ zóna helyezkedik el, így ebbõl vízhez juthat a növény. Az altalajvíz, amennyiben a talajfelszínig feljön (pl.: magasvezetésû csatorna hidrosztatikus nyomására), az aktív gyökérzónából kiszorul a levegõ, ami a növények pusztulásához vezet (rejtett belvíz). Ha az altalajvíz a felszínen is megjelenik, nyílt belvízrõl beszélünk.

  A gyökérzetnek és a gyökérzónában élõ hasznos szervezeteknek, a növénytáplálásnak kedvezõ kémiai folyamatokhoz nem csupán hasznosítható vízre, de levegõre is szükségük van. Az optimális fitoprodukció a pórusok megfelelõ víz:levegõ arányát igényli. Ezt az arányt nevezzük statikai vízigénynek, amely fajonként különbözõ.

  A talaj vízgazdálkodását, a felvehetõ víz mennyiségét az agrotechnika is befolyásolja:
  • a talajmûvelés hat a víznyelõ és vízáteresztõ képességre, a párolgásra (de nem módosítja a vízkapacitást),
  • minden olyan eljárás, ami javítja a növény kondícióját, növeli a gyökerek szívóerejét (pl.: trágyázás),
  • vetésváltás,
  • tõszám optimalizálás,
  • optimális vetésidõ.

  1. sz. táblázat
  Tájékoztató néhány növényfaj vízigényére a tenyészidõben
  Növényfaj Tenyészidõ
  (hónapok)
  Összes vízigény Vízigény a kritikus dekádban* A tenyészidõ max. öntözõvíz-igénye
      Átlagos években Száraz években Átlagos években Száraz években Átlagos években Száraz években
      mm
  Kukorica V-IX. 400-450 500-550 30-35 40-45 140-160 250-270
  Cukorrépa IV-IX. 450-550 550-650 40-45 45-50 140-160 350-400
  Lucerna IV-IX. 500-600 650-750 40-45 50-60 200-240 300-350
  Burgonya V-VIII. 300-400 450-550 35-40 40-50 170-200 250-300
  Szója V-IX. 300-600 380-450 35-40 45-50 120-160 240-280
  Gyep IV-IX. 500-600 700-800 50-60 60-70 220-260 320-380
  * a mértékadó vízigényes idõszak egy dekádja


  2. sz. táblázat
  A természetes csapadék becsült veszteségei
  sík területen, jó szerkezetû talajnál
  Csapadékforma Veszteségforrások
    Párolgás Elfolyás Összesen
    %
  Esõ* A talaj víznyelõ képességénél kisebb intenzitású 18-25 2-3 20-28
    A talaj víznyelõ képességénél nagyobb intenzitású 15-19 10-20 25-40
  Fagymentes talajról, lassú
  olvadással
  2-3 10-15 12-18
    Fagyott talajról, gyors
  olvadással
  4-5 30-40 34-45
  * a kisebb értékek 20 °C alatti, a nagyobbak 20 °C feletti becsült értékek


  3. sz. táblázat
  Különbözõ mechanikai összetételû talajok
  sûrûsége és pórustérfogata
  Mechanikai összetétel Talajtulajdonság
    Sûrûség (T3), kg/dm³ Pórustérfogat (P%)
  Humuszos homok 2,45-2,55 32-33
  Homokos vályog 2,55-2,60 33-35
  Agyagos vályog 2,60-2,65 42-46
  Nehéz agyag 2,65-2,70 50-53


  4. sz. táblázat
  Különbözõ mechanikai összetételû talajok néhány vízháztartási paramétere
  Talajtípus VKszántóf. holtvíz (HV) hasznos víz (DV)
    térf %-ban
  Homok 10-15 3-5 7-10
  Homokos vályog 15-25 5-10 10-15
  Vályog 25-35 10-15 15-20
  Középkötött vályog 28-38 15-20 15-18
  Agyagos vályog 35-44 20-27 15-17
  Agyag 42-50 27-33 15-17
  (megközelítõen elfogadható átszámítás: 1 térf % víz » 1 mm


  1. sz. táblázat
  Tájékoztató néhány növényfaj vízigényére a tenyészidõben
  Növényfaj Tenyészidõ
  (hónapok)
  Összes vízigény Vízigény a kritikus dekádban* A tenyészidõ max. öntözõvíz-igénye
      Átlagos években Száraz években Átlagos években Száraz években Átlagos években Száraz években
      mm
  Kukorica V-IX. 400-450 500-550 30-35 40-45 140-160 250-270
  Cukorrépa IV-IX. 450-550 550-650 40-45 45-50 140-160 350-400
  Lucerna IV-IX. 500-600 650-750 40-45 50-60 200-240 300-350
  Burgonya V-VIII. 300-400 450-550 35-40 40-50 170-200 250-300
  Szója V-IX. 300-600 380-450 35-40 45-50 120-160 240-280
  Gyep IV-IX. 500-600 700-800 50-60 60-70 220-260 320-380
  * a mértékadó vízigényes idõszak egy dekádja


  2. sz. táblázat
  A természetes csapadék becsült veszteségei
  sík területen, jó szerkezetû talajnál
  Csapadékforma Veszteségforrások
    Párolgás Elfolyás Összesen
    %
  Esõ* A talaj víznyelõ képességénél kisebb intenzitású 18-25 2-3 20-28
    A talaj víznyelõ képességénél nagyobb intenzitású 15-19 10-20 25-40
  Fagymentes talajról, lassú
  olvadással
  2-3 10-15 12-18
    Fagyott talajról, gyors
  olvadással
  4-5 30-40 34-45
  * a kisebb értékek 20 °C alatti, a nagyobbak 20 °C feletti becsült értékek


  3. sz. táblázat
  Különbözõ mechanikai összetételû talajok
  sûrûsége és pórustérfogata
  Mechanikai összetétel Talajtulajdonság
    Sûrûség (T3), kg/dm³ Pórustérfogat (P%)
  Humuszos homok 2,45-2,55 32-33
  Homokos vályog 2,55-2,60 33-35
  Agyagos vályog 2,60-2,65 42-46
  Nehéz agyag 2,65-2,70 50-53


  4. sz. táblázat
  Különbözõ mechanikai összetételû talajok néhány vízháztartási paramétere
  Talajtípus VKszántóf. holtvíz (HV) hasznos víz (DV)
    térf %-ban
  Homok 10-15 3-5 7-10
  Homokos vályog 15-25 5-10 10-15
  Vályog 25-35 10-15 15-20
  Középkötött vályog 28-38 15-20 15-18
  Agyagos vályog 35-44 20-27 15-17
  Agyag 42-50 27-33 15-17
  (megközelítõen elfogadható átszámítás: 1 térf % víz » 1 mm


  5. sz. táblázat
  Néhány növényfaj statikai vízigénye
  Növényfaj Optimális víz:levegõ arány a hézagtérfogatban
  Kalászos gabonák 72-75 : 25-28
  Kukorica 67-70 : 30-33
  Burgonya 65-68 : 32-35
  Borsó 62-65 : 35-38
  Lucerna 78-80 : 20-22
  Vöröshere 86-90 : 10-14
  Cukorrépa 76-80 : 20-24