MENÜ

Integrált védekezés a szõlõben

Oldalszám: 79-82
2014.06.24.

Magyarország 2004. május elsején csatlakozik hivatalosan is a világ egyik legjelentõsebb gazdasági közösségéhez. Az Európai Unió szõlõtermesztõ országaiban, 1970-es évek óta mûködõ Integrált Szõlõvédelmi Munkacsoportban azonban már régóta dolgoznak magyar szõlõtermesztõ és növényvédõ gyakorlati szakemberek és kutatók. Az eredményes közös munka elismerését jelentette, hogy a munkacsoport 1997 évi ülését Magyarországon rendezte.

Az integrált növényvédelem elnevezés Észak - Amerikából származik. Az 1940-es években a közvélemény egyre határozottabban követelte a környezetet, növény-, állatvilágot, talajvizet, légkört nem szennyezõ, az embereket sem közvetlenül, sem közvetve nem károsító növénytermesztést. Az integrált növényvédelemnek az elsõ meghatározását rovarászok fogalmazták meg. Valamely növénykultúra védelmében, a kártevõ rovarokat, a természetben elõforduló hasznos rovarok felszaporításával korlátozták. Ezt a kedvezõ hatást a rovarölõ szerek csökkentett, átgondolt alkalmazásával érték el. Tehát nem a károsítók kiirtása, hanem a még elviselhetõ gazdasági kár-küszöb alatt, a még elviselhetõ értéken való tartása volt a cél. A korán indult jó kezdeményezést az 1950-es években egyre nagyobb mennyiségben gyártott széles hatósugarú rovarölõszerek (gyártóik és forgalmazóik) fékezték. Ezek a készítmények a veszélyes kártevõket megbízhatóan irtották, de ezzel tért nyertek korábban nem kártevõnek minõsülõ rovar és atkafajok. Tovább bonyolította a problémát, hogy hasznos ragadozó rovar- és atkafajok elpusztultak. Az évek elteltével a korábban megbízható hatóanyagokkal szemben a károsító fajokban rezisztencia alakult ki. A kívánt hatás elérése céljából egyre nagyobb dózisokat használtak. A szõlõ intenzív termesztése, rendszeres mûtrágyázás és metszés is hozzájárult egyes károsítók elszaporodásához.A Világ közvéleményét 1962-ben, Rachel Carson amerikai újságírónõ döbbentette meg „Néma tavasz” címen magyarul is megjelent könyvével. Megfogalmazása már mindenki számára érthetõvé tette, a tudósok számára már régen ismertté vált és kutatott problémát: „A nem szelektív permetlevek, melyek általános használatban vannak, elég hatékonyak, hogy minden rovart, jót és rosszat egyaránt elpusztítsanak, elnémítsák a madarakat, megöljék a halakat a vizekben, halálos hatású réteggel vonják be a leveleket, és hosszan megmaradjanak a talajban, s mindez azért, mert meg akartunk szabadulni némi gaztól, vagy egy-egy rovartól.” Ez indokolja az integrált védekezés bevezetését.A Nemzetközi Biológiai és Integrált Védekezés Nemzetközi Szervezete, IOBC (International Organization for Biological and Integrated Control) által 1969-ben készített megfogalmazás szerint „Az integrált védekezés a károsítók korlátozásának olyan rendszere, amely az egész környezet és a károsító fajok populáció-dinamikájának összefüggéseit figyelembe véve, a lehetõ legösszehangoltabban alkalmazza az összes hatékony módszereket és eljárásokat, s ezzel a károsítók populációit a gazdasági kártétel szintje alatt tartja.”Az elõírás betartásának, betartatásának és ellenõrzésének az az egyik akadálya, hogy a megfogalmazás túl tömör, nagyon elvont, nincs a gyakorlat nyelvére lefordítva. Pedig a környezetkímélõ, integrált növényvédelem módszereinek részletes leírására most nagyobb szükség van, mint valaha, mert a privatizáció során földhöz jutott szõlõtermesztõk nagy részének õseiktõl örökölt ismereteik már nincsenek, iskolában, tanfolyamokon szerzett tudásuk még nincs. A jó szándék sok esetben kevés. Az integrált növényvédelem kivitelezésére széleskörû szaktudásra, a szõlõtermesztés alapjainak, az irtandó károsítók, a kímélendõ hasznos élõlények, a rendelkezésre álló zöld jelzésû növényvédõszerek és az elõrejelzõ eszközök alapos ismeretére van szükség. Egy károsító faj elleni védekezés nagyon sokféle lehet. Jó példa erre az Amerikából a XIX. század második felében Európába betelepült, szõlõgyökértetû, a filoxéra. Védekeztek ellene az ültetvény vízzel való elárasztásával, szénkéneg injektálásával, természetes ellenségének, egy ragadozó atkafajnak a mesterséges betelepítésével és a szõlõ homoktalajra való telepítésével.A jó megoldást, az igazi biológiai védekezést, azonban az oltványkészítés adta. Az amerikai alany gyökere, az európai nemes földfeletti része ellenálló a károsítóval szemben.A 2002. év februárjában meghirdetett Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, (NAKP) integrált növénytermesztési célprogram keretében, az 5 éven keresztül, integrált termesztési módszerekkel mûvelt, termõ szõlõültetvények hektáronként 40.000 Ft támogatásban részesülnek. Növényvédelmi szempontból, az integrált szõlõtermesztési célprogram szakmai elõírása: a „növényvédõszerek, kémiai segédanyagok felhasználásának célszerû korlátozása, a biodiverzitás megõrzése, és megelõzõ, szelektív kezelésekkel a kártételi helyzet veszélyességi küszöbérték alatt tartása.” Az NAKP táblázatban sorolja fel azokat a károsítókat és a veszélyességi küszöbértéküket, károsítási szintjeiket, amelyeknek elõfordulása esetén a vegyszeres védekezést el kell kezdeni (1. táblázat).A vegyszeres növényvédelem környezetkárosító hatását az alábbi módokon lehetne csökkenteni a szõlõültetvényekben:a.) Rezisztens szõlõfajták telepítése. Ennek a legbiztosabb módszernek, az az akadálya, hogy a borvidékeken jelenleg csak a hagyományosan, az adott borvidékre jellemzõ fajtákat szabad termeszteni. Üdülõterületekre, saját használatra és nem értékesítésre, nem minõségi bor elõállítására szolgáló mennyiségek termesztésére ez az elõírás nem vonatkozik. Növényvédelmi szempontból elõnyt jelent a peronoszpórának és a lisztharmatnak viszonylag jól ellenálló szõlõfajták, mint például a Bianca, Csillám, Duna gyöngye, Medina, Nero, Palatina, Pölöskei muskotály, Teréz vagy a Viktória gyöngye telepítése.b.) A kórokozók, kártevõk elõrejelzése, szignalizációja alapján csökkentett számú vegyszeres védekezés. Nagyobb ültetvényben a rovarcsapdák elõrejelzésre és nem a károsítók példányainak összefogására használhatóak. A rovarok rajzásának megfigyelésére szolgáló szex-feromon csapdákat, a ragacsos színcsapdákat, és a varsás csapdákat rendszeresen ellenõrizni kell, hogy idõben vegyük észre a károsítók megjelenését. A meteorológiai jelenségek, hõmérséklet, csapadék, páratartalom, levélfelület nedvesség mûszeres megfigyelése a kórokozó gombák fertõzésére, járványveszélyre figyelmeztet. Az adatok értékelésére már közel 100 éve ismert volt az Istvánffi - Pálinkás táblázat, napjainkban a kiértékelést már számítógépes program könnyíti meg.c.) Csak az integrált (környezetkímélõ) termesztésben engedélyezett növényvédõszerek, természetes anyagok használata. A szõlõben engedélyezett növényvédõszerek jegyzékét az évente kiadásra kerülõ „Növényvédõszerek, termésnövelõ anyagok” címû kiadványból ismerhetjük meg. Az EU-hoz való csatlakozástól kezdõdõen az uniós növényvédõszer engedélyezési rendszer lép nálunk is életbe. Ezért május elsejétõl 44 korábban engedélyezett hatóanyagot kivonnak a forgalomból. Még ezek után is nagyon sok készítmény marad forgalomban, fontos, hogy a széles választékból a zöld esetleg sárga jelzésû növényvédõszereket válasszunk.d.) A környezõ természetes növénytársulásban elõforduló hasznos szervezetek, ragadozók (predátorok) és élõsködõk (paraziták) védelme, szaporodásuk elõsegítése. Szûkebb értelemben csak az a biológiai védekezés, amikor az egyik élõlényt alkalmazzuk a másik károsító élõlény ellen. A hasznos szervezetek megismerése nagyon fontos. A tripsz fajok többsége szívogatásával károsítja növényeinket, de néhány faj ragadozó életmódú, atkákat, rovarlárvákat és rovar tojásokat pusztít. A katicabogarak, bödék és fátyolkák atkákkal, tetvekkel és más apró rovarokkal táplálkoznak. A fülbemászók és a poloskák mindenevõk, de a virágpor mellett takácsatkákat, levéltetveket, pajzstetû lárvákat is gyérítik. A fürkészdarazsak és fürkészlegyek táplálkozás és tojásrakás céljából is megszúrják a zsákmányállatot, elsõsorban a molyokat, hernyókat. A megszúrt áldozat nem pusztul el azonnal, a beléhelyezett tojásból még kifejlõdik a fürkész utódja, de elõbb utóbb ez a megtámadott rovar pusztulásához vezet. Egyértelmûen hasznosak a szõlõültetvényben a pókok, békák, gyíkok, és az énekes madarak.Kártevõk és az ellenük való integrált védekezés a szõlõben:A polifág (sokgazdás) károsítók közül a szõlõt is veszélyezteti a mezei pocok, az amerikai fehér medvelepke és a májusi cserebogár. A szõlõ-károsítók közül a rendelet kiemeli a szõlõmolyokat, szõlõiloncát, az ékköves faaraszolót, a zöld cserebogarat, és a szõlõ levélatkát. Érdemes ezen károsítók életmódjával és a védekezés környezetkímélõ lehetõségeivel megismerkedni.A szántóföldi- és zöldségnövények betakarítása után húzódnak a szõlõültetvényekbe a káros rágcsálók. A mezei pocok a föld fölött a fás növények törzsét, a föld alatt a járataiban, a gyökértörzset és a vastagabb gyökereket rágja. Tél folyamán, háborítatlan idõszakokban ék alakura kifaragja a gyökértörzset, még a több éves tõkék is könnyedén kihúzhatók a földbõl. A pockok alapos munkát végeznek, a károsítás végzetes, a megrágott szõlõtõke kipusztul. Nagyon fontos, hogy idõben vegyük észre a rágcsálók betelepülését. Az elõírás szerint 100 m2-ként 2-5 db lakott járat esetén védekezni kell, mert egy pocok pár egy évi szaporulata több ezer is lehet. A pockok ellen csak kétféle környezetkímélõ védekezés ismeretes. Az egyik, kisebb szõlõben, a rendszeres talajmunka, a lakott járatok rendszeres ellenõrzése, feltárása és egy kotorék eb tartása. Nagyobb kiterjedésû, szántóföldekkel körülvett fiatal ültetvényekben nagyon hatásos védekezés lehet az egerészölyv számára kedvezõ fészkelõhely, magas tölgy-, vagy bükkfa megóvása, és az ültetvény fölé kiemelkedõ, felül keresztfával ellátott, T alakú ülõfa állítása. Errõl a kilátóról észrevéve a kisebb nagyobb rágcsálókat, a ragadozó madár siklórepüléssel lecsap kiszemelt áldozatára. Az egerészölyv apró rágcsálókból naponta 20-30 darabot is elfogyaszt. A pocok mellett az egeret, hörcsögöt, patkányt is felszedi. Õsszel sokáig marad hazánkban, csak a nagyon hideg idõ beköszöntével vonul melegebb vidékre. Ekkor viszont északról érkeznek hozzánk tavaszig maradó ölyv vendégek.Az amerikai fehér medvelepke nyári hernyófészkeit elsõsorban a szõlõültetvény szélén keressük, különösen ott, ahol a közelben tarra rágott eperfák vannak. Környezetkímélõ védekezés, ha levágjuk és megsemmisítjük a hernyófészkeket addig, amíg nem széledtek szét a hernyók. A lepke-hernyók ellen a „legzöldebb”, igazán környezetbarát hatóanyag a Bacillus thuringiensis biopreparátum. Ez a talajlakó baktériumfaj táptalajon könnyen tenyészthetõ. A tenyészetekbõl gyártott készítménnyel kezelt hernyók felhagynak a táplálkozással és pár nap alatt elpusztulnak. Hazánkban jelenleg BACTUCID P, DIPEL, DIPEL ES és ECO-BIO nevû készítményként van engedélyezve, de annak ellenére, hogy a polifág szövõlepke mellett valamennyi szõlõt károsító moly, ilonca araszolólepke és kormospille hernyója ellen hatásos, nagyon ritkán használják ezeket a készítményeket. A fürt és lombrágó hernyók ellen még javasolhatók a szintén „zöld” indoxacarb, fenoxikarb flufenoxuron és lufenuron hatóanyagú készítmények. Az ékköves faaraszoló, a nyerges szõlõmoly, a tarka szõlõmoly, a szõlõilonca és a kormospille elleni vegyszeres védekezések idejét szexferomon csapdával határozzuk meg, hogy szükségtelenül ne permetezzünk.Szõlõ telepítése elõtt feltétlenül meg kell vizsgálni a cserebogár pajorok mennyiségét. A telepítésre kijelölt területen átlós irányban 2 hektáronként legalább egy 0,5 m2 (1 m x 0,5 m) felületû, 60 cm mély gödör talaját kell átvizsgálni, és kigyûjteni a rovar lárvákat. A vizsgálat szeptember elejétõl október végéig, vagy tavasszal, március végén, áprilisban végezhetõ.A leggyakrabban elõforduló májusi cserebogár esetében megállapított veszélyességi egyedszám négyzetméterenként 1-2 pajor. Homok területen külön gondot kell fordítani a kalló cserebogár lárváinak elõfordulására. A talaj fertõzöttségének vizsgálatakor gyakran elõforduló hiba a fiatalabb, kisebb termetû (1 - 1,5 cm nagyságú) lárvák figyelmen kívül hagyása. Rajzáskor a vesszõ-folyóméterenként a 2-5 májusi cserebogár, vagy 1-2 zöld cserebogár imágó elõfordulása esetén kell védekezni. Varsás csapda használatával gyéríthetjük a kártevõt. Következõ 3 évben jelentkezõ környezetkímélõ védekezést jelent, ha a rajzás évében gondos talajmunkával eltüntetjük a gyomfoltokat, és ezzel arra késztetjük az imágókat, hogy máshol rakják le tojásaikat.A talajban fejlõdõ lárvák ellen rovarparazita fonálférgek megismerése és felszaporítása irányában folynak kísérletek. Ez a fejlesztés azért is fontos, mert a javasolható talajfertõtlenítõszerek mindegyike piros, tehát az integrált növényvédelemben tiltott kategóriába tartózik.Szántóföldi elõvetemény, elsõsorban lucerna után, vagy közelébe telepített szõlõnek veszélyes károsítói a soktápnövényû vincellérbogár fajok. Kísérletek folynak egy rovarbetegséget okozó gombafaj felszaporítására, ami korlátozná a bogarak fejlõdését.A futópókok és a keresztes pókok jelenléte a szõlõben nagyon hasznos, mert fõ táplálékuk a tetvek, szúnyogok és atkák.A szõlõt károsító (fitofág) takácsatkák, levélatkák és gubacsatkák szõlõültetvényben való felszaporodását a széles hatásspektrumú inszekticidek használata, ami kiirtotta természetes ellenségeit, és az intenzív termesztés technológia segítette elõ. Ezért a fitofág atkákkal táplálkozó (zoofág), ragadozóatkák felszaporodásának elõsegítése a legfontosabb biológiai védekezési mód. A pókszabásúak közé tartozó pókok és ragadozó atkák mellett a rovarok között is található számos hasznos, kímélendõ faj. A fátyolkák és a virágpoloskák az atkák mellett más apróbb rovarfajt is táplálékuknak tekintenek. A katicabogarak a legismertebb segítõink, a hétpettyes katica egyben a biológiai növényvédelem jelképe. A kevésbé kedvelt, közönséges fülbemászó a pajzstetveket gyéríti.Amennyiben mégis szükséges a kémiai védekezés, az atka fertõzöttséget nyugalmi idõszakban poliszulfidkén+vazelinolaj, kalciumpoliszulfid és növényi olaj hatóanyagú, zöld készítményekkel végzett lemosó permetezéssel csökkenthetjük. Vegetációban, a szõlõ levélatka ellen javasolt a védekezés, ha fakadáskor 5-20 hajtás, vagy késõbb 15-30 levél fertõzött. Az akaricid készítmények közül, a levélatkák, gubacsatkák ellen a zöld jelzésû flufenzin hatóanyagú készítmény javasolható.Kórokozók és az ellenük való integrált védekezésA Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program a szõlõt veszélyeztetõ gombabetegségek közül a peronoszpóra, az orbánc, a lisztharmat és a szürkepenész veszélyességi küszöbértékeit ismerteti. Nem permetezett szõlõtõkéken természetes körülmények között is lefékezheti a peronoszpora fertõzést a hiperparazita Trichothecium plasmoparae gomba, Actinomyces sugárgomba és Erwinia baktérium faj. Az ezen fajokkal végzett kísérletek nagy körültekintést igényelnek, hiszen közeli rokonságukban veszélyes növényi kórokozók is vannak.A botrítiszes szürkepenész ellen két hiperparazita gombafajból készített fungicid már forgalomban van. A Trichoderma harzianum törzsébõl készített TRICHODEX WP, és egy Streptomyces sugárgomba faj által termelt antibiotikum, a POLYOXIN AL WP készítmény, ami a szürkepenész mellett a szõlõ lisztharmat betegsége ellen is hatásos.Gombabetegségek elleni kémiai védekezést évente maximum 9, jól idõzített permetezéssel kell megoldani. Javaslatunkban csak a zöld jelzésû készítményeket soroljuk fel: Peronoszpóra és orbánc ellen valamennyi réz tartalmú, réz+dimetomorf és a klórtalonil hatóanyagú készítménnyel védekezhetünk. A peronoszpóra mellett a botritiszes szürkepenész ellen is hatásos a fluazinam hatóanyagú készítmény. A kaptán, folpet, cimoxanil, iprodion, vinklozolin hatóanyagú, zöld jelzésû készítmény a lisztharmat kivételével valamennyi gombabetegség ellen hatásos. Botrítiszes szürkepenész ellen a procimidon és a pirimetanil hatóanayagú készítményt használhatjuk. Lisztharmatfertõzés esetén hexakonazol hatóanyagú készítményt is keverjünk a permetlébe. A lisztharmat ellen hagyományos kén-készítmények az integrált termesztésben sárga jelzést kaptak ezért felhasználásuk korlátozott. A peronoszpóra és a lisztharmat ellen is hatásos az azoxistrobin, és a triforin hatóanyagú készítmény. A lisztharmat, szürkepenész és peronoszpóra fertõzés ellen egyaránt hatékony a krezoxim-metil, hatóanyagú, zöld jelzésû készítmény.A kémiai módszerekkel szemben elõnyben kell részesíteni a fizikai, agrotechnikai, biológiai és biotechnológiai eljárásokat, ha eredményességük kielégítõ. A növényvédõszer megválasztásakor annak hatékonyságán túl figyelembe kell venni az emberi toxicitását, a károsítónak a szerrel szemben fellépõ ellenálló képességét, a környezetre, a hasznos szervezetekre való veszélyességét és az erjedésre, a bor minõségére gyakorolt hatását.A növényvédelmet elõrejelzésre, továbbá a károsító és a hasznos szervezetekre is kiterjedõ megfigyelésekre kell alapozni. Figyelembe kell venni a térségi elõrejelzés és az országos járványelhárítás adatait is. A gombabetegségek fertõzési feltételeinek nyomon követéséhez elõrejelzési eszközöket, a rovarkártevõk várható károsításának a becsléséhez feromon-, vagy más rovarcsapdákat kell használni. A megfigyelések kiértékeléséhez növényvédelmi szaktanácsadót is igénybe kell venni. A vegyszeres védekezéseket a veszélyességi küszöbértékek elérésekor szabad csak végrehajtani.Figyelni kell a növényvédõszerek hatóanyagainak környezetvéádelmi szempontból történt besorolására. A „zöld” lista hatóanyagai nem esnek korlátozás alá, de még a zöld jelzésû rézkészítmények egy évben kijuttatott fémréz tartalma sem haladhatja meg a 6 kg/ha értéket. A „sárga” listán azok a hatóanyagok találhatók, melyek csak a megadott korlátozásokkal használhatók fel. A „piros” lista hatóanyagait tilos alkalmazni. Használatuk csak a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat írásos javaslatára történhet növényvédelmi katasztrófák elhárítására.A telepítéseket határoló „biológiai kiegyenlítõ sávok” gondozása során kerülni kell a vegyszeres beavatkozásokat. Ezzel is hozzájárulunk a károsítók természetes ellenségeinek a védelméhez, tevékenységük támogatásához.A vegyszeres kezelések során használt munkagépeket rendszeresen ellenõrizni kell. A kezelések körülményeit úgy kell megválasztani, hogy a lehetõ legkisebbre csökkentsük a környezet- és emberi egészség károsításának a veszélyét.Az integrált termesztés és ezen belül a növényvédelem nagyobb szakértelmet, rendszeres megfigyelést, elõrejelzõ eszközök beszerzését, drágább vegyszereket követel. A rutinszerû, gyakori védekezés helyett, a megfigyelésen alapuló, gyors beavatkozást kívánó kémiai védekezés csak rövid permetezési fordulóval elvégezve hatékony, ezért több, biztonságosan üzemelõ traktorra és permetezõ gépre van szükség. A növényvédõszer célterületen túli elhordása és elcsurgása miatti környezetet károsító hatását csak az alagútpermetezõ tudja kiküszöbölni. Összefoglalva, lehet, hogy az integrált növényvédelemben részesített szõlõ-ültetvényben kevesebbszer permetezünk, mégis ez a program többe kerül, költségesebb, mint a menetrendszerû vegyszeres védekezés. A pályázat megfogalmazója ezt kompenzálja a hektáronkénti 40.000 Ft összeggel. A gyakorlat fogja megmutatni, hogy elegendõ-e ez az összeg a teljes elõírt gazdálkodási program megvalósítására.Az integrált szõlõtermesztési célprogram követelményrendszere szaktudást, megbízható technikai hátteret, szigorú technológiai fegyelmet, rendszeres helyszíni megfigyeléseket, a területileg illetékes növény- és talajvédelmi szolgálattal való hatékony kapcsolattartást, a táblatörzskönyv és a permetezési napló pontos és folyamatos vezetését, agrár környezetgazdálkodási ütemterv készítését, tanfolyamokon való részvételt, valamint adatszolgáltatási kötelezettséget követel meg a nyertes pályázóktól.Az EU-hoz való csatlakozás után fokozottan kell vigyázni arra, hogy az EU-ban elõ nem forduló, vagyis a karantén jegyzékben felsorolt károsítók behurcolásának és elterjesztésének tilalma ránk is vonatkozik. Az elõírások betartatására az EU határállomásain növényvédõ szakemberek vigyáznak, de a növények „zsebimportjának” kevés lehetõségük van utját állni. A vírusvektor fonálférgek gyökérrel, talajjal, a vírusok, vírusszerû szervezetek bármilyen élõ növényi résszel behurcolhatók. A gombák közül karantén listán vannak az elsõsorban csonthéjas gyümölcsfajokat károsító, de szõlõn is elõforduló, Európában még nem izolált Monilinia, Alternaria és Verticillium fajok.Dr. Véghelyi Klára1.      táblázat Veszélyességi küszöbértékek a szõlõültetvényekben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program végrehajtásának támogatásához címen meghirdetett FVM pályázati felhívás táblázata nyomán

Megnevezés Dimenzió Gyenge Közepes Erõs
fertõzés
Szõlõben is károsító polifág kártevõk

Mezei pocok

Lakott járat/100m2

tavasszal

õsszel

< 2 < 5 2-5 5-10 > 5 > 10

Amerikai fehér medvelepke

Hernyófészek/tõke

< 1 1-3 > 3

Májusi cserebogár

imágó

pajor

db/ vesszõ folyóméter

pajor/m2

< 2 < 0,5 2-5 0,5-1 > 5 > 1
Szõlõ károsítói

Zöld cserebogár

db/ tõke

< 1 1-2 > 2

Szõlõ molyok

fertõzött fürt (%)

< 5 5-15 > 15

Szõlõilonca

fertõzött hajtás (%)

< 5 5-15 > 15

Ékköves faaraszoló

db/tõke

< 2 2-3 > 3

Szõlõ levélatka

fertõzött

hajtás fakadáskor

levél

< 5 < 15 5-20 15-30 > 20 > 30

Peronoszpóra

fertõzött levél (%)

fertõzött fürt (%)

< 5 < 2 5-15 2-10 > 15 > 10

Orbánc

fertõzött levél (%)

< 10 10-30 > 30

Botrítisz

fertõzött fürt (%)

< 5 5-10 > 10

Lisztharmat

fertõzött levél (%) fertõzött fürt (%) < 5 < 2 5-15 2-10 > 15 > 10