MENÜ

A külföldiek termõföld tulajdonszerzésének lehetõségei, korlátjai és feltételei

Oldalszám:
Varga Gábor 2014.06.23.

Az Országgyûlés módosította a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvényt. Az újszerû feltételeket, kötelezettségeket a 2004. évi XXXVI. törvény tartalmazza.

A változás értelmében az Uniós csatlakozást követõ 7+3 évben – néhány kivételtõl eltekintve – fennmarad a külföldiek magyarországi földvásárlásának tilalma.

A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállam állampolgárára, aki Magyarországon termõföld tulajdont kíván szerezni, önálló vállalkozó mezõgazdasági termelõként kíván letelepedni, és legalább 3 éve folyamatosan, jogszerûen Magyarországon lakik és folytat mezõgazdasági tevékenységet.

Tagállami állampolgár: az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerzõdés alapján velük egy tekintet alá esõ állam állampolgára.

Önálló vállalkozó: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég vagy az önfoglalkoztató.

Önfoglalkoztató: az a magánszemély, aki bármely jogszabály szerint önállóan végezhetõ, és az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági tevékenységet végez, ha az egészségbiztosítási, illetõleg a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások fedezetérõl a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik.

A tagállami állampolgárnak a termõföld tulajdonszerzési feltételeket egyrészt
60 napnál nem régebbi hatósági igazolásokkal kell bizonyítania, másrészt – a jövõre nézve vállalt kötelezettségeket – teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal kell vállalnia.

A tulajdonszerzési képességet bizonyítani kell:

  • Lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes Területi Idegenrendészeti Hatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, amely tanúsítja, hogy legalább 3 éve folyamatosan és jogszerûen Magyarországon lakik.
  • A letelepedési engedéllyel nem rendelkezõ tagállami állampolgárnak érvényes tartózkodási engedélyt, illetõleg az ez iránti kérelem benyújtását tanúsító igazolást kell bemutatni.
  • Tevékenység végzésének helye szerint illetékes Megyei Földmûvelésügyi Hivatal (továbbiakban: FM Hivatal) igazolásával bizonyítania kell, hogy a tulajdonszerzést megelõzõ 3 évben saját nevében, saját kockázatára folyamatosan mezõgazdasági tevékenységet folytatott Magyarországon.

Az FM Hivatalnak az igazolását környezettanulmány alapján kell kiállítania. A környezettanulmány során az FM Hivatal a mezõgazdasági tevékenység folytatását vizsgálja. Nem tagadható meg az igazolás kiadása:

  • ha a tagállami állampolgárnak a tulajdonszerzést megelõzõ mindhárom évben mezõgazdasági tevékenységbõl volt bevétele, és ezt az adóhatóság igazolásával bizonyítja,
  • ha a tagállami állampolgárnak a 3 év alatt azért nem volt bevétele, mert mezõgazdasági célú beruházása (pl. ültetvénytelepítés) még nem hasznosult, és a beruházás megtörténtét bizonyítja.

A tagállami állampolgárnak teljes bizonyító erejû magánokiratba, vagy közokiratba foglalt nyilatkozatot kell tennie a következõkrõl:

  • Magyarországon önálló vállalkozó mezõgazdasági termelõként letelepszik;
  • kötelezi magát, hogy a termõföldet más célra nem hasznosítja a mezõgazdasági termeléshez szükséges lakó- és gazdasági épületek létesítésén kívül, továbbá hogy a termõföld használatát másnak csak olyan mértékben engedi át, hogy az ebbõl származó bevétele nem haladja meg a mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevétele 25%-át.

A termõföld tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat. A tulajdonjog bejegyzésérõl szóló határozatot és a bejegyzés alapját képezõ okirat másolatát a Földhivatal megküldi a termõföld fekvése szerinti illetékes FM Hivatalnak.

A meghatározott feltételek betartását a helyi birtokhasznosítási bizottság, ennek hiányában a települési önkormányzat jegyzõje és a földhivatal bevonásával a termõföld fekvése szerint illetékes FM Hivatal ellenõrizheti. Az FM Hivatal megkeresheti adatszolgáltatás kérése céljából a termõfölddel összefüggõ nyilvántartásokat vezetõ hatóságokat, és az adóhatóságot.

Ha az FM hivatal az ellenõrzés során az összes körülmény alapos mérlegelése alapján megállapítja, hogy a tulajdonos

·         nem tartotta be a vállalt kötelezettségeket,

·         vállalkozói igazolvány iránti kérelmét elutasították, vagy az egyéni vállalkozói tevékenysége gyakorlásának joga, vagy az önfoglalkoztatói minõsége megszûnt,

·         jogszerû és folyamatos Magyarországon való tartózkodása bármely okból megszûnt,

a tulajdonost írásban felszólítja a jogszerû állapot helyreállítására.

Ha a felszólítás az adott határidõ elteltével eredménytelen, az FM Hivatal a tulajdonosra bírságot szab ki, amely a termõföld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának megfelelõ forintösszeg.

(Nem állapítható meg a tulajdonos kötelezettségszegése, ha bizonyítja, hogy Magyarországon végzett tevékenységi körei között csak mezõgazdasági tevékenység szerepel, vagy bevételének legalább 50%-a mezõgazdasági tevékenységébõl származik, vagy személyes közremûködést magában foglaló egyéb jogviszonyt nem tart fenn.)

A bírság ismételten kiszabható mindaddig, amíg a jogsértõ állapot fennáll, illetve amíg a tulajdonos a termõföldet el nem idegeníti. A bírság megfizetésére a földvédelmi járulék befizetésére vonatkozó szabályok irányadók. Nem szabható ki a bírság, ha a tulajdonos a termõföldet elidegenítette.

A bírságról szóló jogerõs határozatot az FM Hivatal nyilvántartásba vétel céljából megküldi a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

A bírságolásra okot adó körülmény fennállásáig, de legkésõbb a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása tárgyában kötött nemzetközi szerzõdésben meghatározott mentességi idõ végéig, a tulajdonosra a tagállami állampolgárnak nem minõsülõ külföldi magánszemélyre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.