MENÜ

A kalászosok fajtahasználata

Oldalszám: 50
Gyõri Tibor tudományos munkatárs, Gráczol Eszter laborvezetõ, Dr. Kajdi Ferenc egyetemi docens 2014.06.19.

A hazai szántóföldi növénytermesztésben a kalászos gabonafélék részaránya jelenleg 40-42% között változik évente. A statisztika a gabonafélékhez sorolja a kukoricát is, mellyel együtt a vetésterület közel 70%-án folyik e növényfajok termesztése.

A 40%-hoz közeli vetésterületi részarány (kb. 1,8 millió ha) legnagyobb részén õszi búza (1,1-1,2 millió hektár) díszlik, melyet az árpa követ megközelítõen 400 ezer hektáros vetésterülettel - ebbõl az õszi árpa 203-221 ezer hektáron terem. Évente eltérõ mértékben ugyan, de közel 60 ezer ha-on történik a tavaszi zab vetése. A rozs vetésterülete 50 ezer ha, a triticaléé 120-130 ezer ha. Az 1999/2000 évi eddigi maximumhoz (10 500 ha) képest kisebb területen folyik napjainkban tönköly búza termesztése (1500-2000 ha), s ugyancsak néhány ezer hektárt tesz ki az õszi- és tavaszi durum búzával, a közönséges tavaszi búzával és a rizzsel bevetett szántóterület nagysága.

A fajlagos terméseredmények – részben az utóbbi évek nemegyszer szélsõséges idõjárási viszonyai hatására javarészt csökkentek. A legutóbbi másfél évtized alatt jelentõs mértékben csökkent a közönséges búza, az õszi- és tavaszi árpa, valamint a zab hozama, stagnált a rozs hektáronkénti termésátlaga. Csak a triticale esetében tapasztalható az újonnan termesztésbe vont fajták nagyobb produktivitásának eredményeként termésnövekedés. A fajonkénti részletesebb adatokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

A fõbb gabonafélék termésátlagai /kg/ha/ (KSH, 1998-2001. nyomán)

Megnevezés

1986-1990

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

Búza

4880

4160

3280

4210

3590

3600

4300

3510

Rozs

2350

2190

1650

2270

2030

2000

2400

n.a.

Árpa

4210

3560

2860

3620

3120

2770

3530

n.a.

Zab

3020

2590

2340

2630

2540

1670

2460

n.a.

Kukorica

5630

4430

5620

6440

6380

4150

6230

5070

A termelés biológiai alapjait illetõen is nagyfokú fajtaszám növekedés tapasztalható. A változás mértékére vonatkozóan példaként az 1997. és a 2003. évi Nemzeti Fajtajegyzékben szereplõ fajok fajtáinak számát ismertetjük a 2. táblázatban. Ugyanez a táblázat arra is alkalmas, hogy a hazai és külföldi eredetû fajták számarányát is bemutassuk. A minõsített fajták száma a vizsgált viszonylag rövid idõ alatt több, mint 2,2 szeresére növekedett, s ezen belül a hazai nemesítésû fajták száma 1,8-szeresére, a honosítottaké közel 2,8-szeresére változott. Az EU-csatlakozást követõen a külföldi eredetû fajták száma ennél jóval nagyobb mértékben fog emelkedni, ezért is lesz jelentõsége a már készülõ ajánlati fajtalistáknak, mely az egyes földrajzi térségekben legjobban használható fajták neveit fogja tartalmazni, tájékoztatva egyúttal a gazdálkodókat is a fajtaválasztás elõsegítése érdekében.

A 2-4. táblázatok a fajtahasználat mikéntje szempontjából is csoportosítják az egyes fajokhoz tartozó fajtákat. A 3. és 4. táblázatokban csak a 2003. évi fajtajegyzékben szereplõ fajtákat csoportosítottuk használat szerint. A táblázatok azt is jelzik, hogy a fajok számának növekedése (pl. tönköly búza) mellett az egyes fajokon belüli hasznosítási módok száma is nõtt (õszi vetésû sörárpa), s ugyancsak szélesebb körû lett a fajok termeszthetõségi lehetõsége (tavaszi vetésû triticale). A fejlesztés további irányát jelentik az õszi zab, valamint a fehér szemszínû õszi búza fajtajelöltek megjelenése is.

2. táblázat

Az 1997 és 2003. évi fajtalistákon szereplõ kalászos fajták fajtacsoportonkénti és eredet szerinti száma

Növényfaj

Fajtacsoport

1997

2003

 

 

Hazai

Honosított

Összesen

Hazai

Honosított

Összesen

Õszi búza

korai érésû

18

2

20

49

10

59

 

középérésû

22

4

26

28

18

46

 

középkései érésû

6

3

9

9

12

21

összesen

46

9

55

86

40

126

Tavaszi búza

2

1

3

2

6

8

Tönköly

 

 

0

2

2

4

Õszi árpa

korai érésû

7

7

14

11

8

19

 

középérésû

3

7

10

7

24

31

összesen

10

14

24

18

32

50

Triticale

õszi

0

4

4

1

15

16

 

tavaszi

0

0

0

0

2

2

összesen

0

4

4

1

17

18

Rozs

4

5

9

8

5

13

Tavaszi árpa

2

17

19

5

46

51

Rizs

9

0

9

14

0

14

Tavaszi zab

4

4

8

5

9

14

Durum

õszi

7

2

9

12

1

13

 

tavaszi

0

2

2

0

5

5

összesen

7

4

11

12

6

18

Fajok és fajták mindösszesen

84

58

142

153

161

316

A legnagyobb mértékû fajtaszám-növekedés a tönköly mellett a triticale fajtáknál következett be, s ugyancsak több, mint kétszeresére nõtt az õszi búza fajták száma is. Az OMMI az újabban minõsített fajták esetén már a hasznosítási módok szerinti klasszifikációt is elvégzi, s ennek megfelelõen a forgalomba lévõ 126 fajta sütõipari tulajdonságok szerinti csoportosítását a 3. táblázatban foglaltuk össze. A fajták érési idõ szerinti osztályozása a betakaríthatóság tervezésénél jelentõs, de egyúttal arra is utal, hogy a különbözõ ökológiai kitettségû helyekre más és más éréscsoportba tartozó fajtaszortiment állítható össze. Az utóbbi években mutatkozó aszályos idõjárás a fõbb tendenciákat illetõen az éréscsoportok közötti különbségeket mérsékelte, de még így is mintegy két hetes érési különbség mutatható ki a korai és középkései fajták biológiai érettsége között.

A fajok termeszthetõségi feltételei eltérõek. Ha mégis választani kell, hogy egy adott körzetben, vagy gazdaságban hogy milyen kalászos gabonát vessünk, akkor elsõdlegesen a termelési, hasznosítási célt, az adott fajra vonatkozó minõségi szabványt, majd ezt követõen az adott terület talaj- és klimatikus viszonyait szükséges figyelembe venni. A talaj- és klimatikus viszonyok adta lehetõségek kihasználása érdekében figyelembe kell venni, hogy a legjobb minõségû és intenzíven kezelt területekre elsõdlegesen a legjobb „minõségû” búza fajtákat vessük. Ahol a fehérjetermelés a döntõ, ott inkább triticalét vessünk, ha az egyéb feltételek megfelelnek. A tönköly búza a nagyon jó minõségû talajokra nem való, ott a túlzott nitrogénbõség hatására megdõl. Ez azonban nem jelenti azt, hogy akkor e növényfajt a lehetõ legrosszabb helyre tegyük, mert ez esetben viszont nem fogunk vele elérni megfelelõ mértékû (4-5 t/ha) és jó minõségû (40-45% sikér- és 18-20% fehérjetartalmú) termést. Az õszi árpa optimális termõterületei inkább az ország nyugati csapadékosabb részein helyezkednek el. A bevezetésre kerülõ õszi sörárpa fajták azonban már a tápanyagellátás terén finomítást igényelnek, csakúgy, mint a sörárpának termesztett tavaszi árpa fajták esetében. E fajták minõségi tulajdonságait a magas nitrogén-ellátottsági szint csökkenti, szemben a takarmányárpának termesztett fajták magas nitrogén igényéhez. A korábbiakban már volt róla szó, hogy a triticale a fehérje-önellátásra törekvõ gazdaságok egyik legfontosabb növényfaja lehet. E növényfaj legjobb termõtájai azok lesznek, melyek már az õszi minõségi búzatermesztés számára másodlagosan vehetõk csak figyelembe, illetve a talajadottságaik még közepesek-jók. A rozs legjobb termõtájai a klasszikus felfogásnak megfelelõen a homokos talajokon helyezkednek el.

A fajtakiválasztást jól segíti az OMMI által évente kiadásra kerülõ Leíró Fajtajegyzék. Ebben a füzetben részletesen felsorolásra kerül fajonként a hasznosíthatósági csoportok szerinti fajtanév, a fajtajogosult-, illetve a fajtát képviselõ neve, a származási ország és az állami minõsítés évszáma. Az egyes növényfajokon belül a tárgyévi fajtakísérleti eredmények mellett a termésmutatók ismertetésénél hosszabb idõszakot magában foglaló adatsorok is bemutatásra kerülnek. A faji sajátosságoknak megfelelõen az OMMI rendszeresen tájékoztat a fajták legfontosabb értékmérõ tulajdonságairól, így a kísérleti helyenkénti hozamokról, a növényállomány magasságáról, az állóképességrõl, a tenyészidõ kalászolásig és kalászolástól érésig terjedõ hosszáról, az õszi vetésû kalászosok télállóságáról, valamint a legfontosabb kórokozókkal szembeni érzékenységrõl és a beltartalmi mutatókról. Az õszi búza fajta megválasztásakor a fentieken túlmenõen az alábbi értékmérõ-, illetve beltartarmi mutatók számításba vétele szükséges:

-         hektolitertömeg;

-         ezerszemtömeg;

-         vetendõ csíraszám;

-         fehérje-tartalom;

-         esésszám;

-         sütõipari (minõségi) értékszám;

-         sikértartalom.

3. táblázat

A 2003. évi fajtalistán szereplõ õszi búza fajták használati cél szerinti csoportosítása

Faj/Fajtacsoport

használati cél

Hazai

Honosított

Összesen

Õszi búza korai érésû

malmi

41

7

48

javító

5

1

6

egyéb

3

2

5

összesen

49

10

59

Õszi búza középérésû

malmi

23

17

40

javító

5

1

6

egyéb

 

 

 

összesen

28

18

46

Õszi búza középkései érésû

malmi

7

9

16

javító

2

3

5

egyéb

 

 

 

összesen

9

12

21

Különösen az õszi búza fajták esetén nagyon lényeges már a fajtakiválasztáskor annak tisztázása, hogy milyen irányú felhasználásra kerül az adott termény. A fajtakiválasztás céltudatosságának elõsegítése érdekében az 5. táblázatban a különféle hasznosítási lehetõségek esetén leginkább figyelembe veendõ tulajdonságokról nyújtunk tájékoztatást. E paraméterek és a termesztéstechnológia során alkalmazott, vagy használt eljárások, vagy készítmények között nagyon összetett kapcsolatrendszer létezik. Elöljáróban csak annyit célszerû javasolni, hogy a termelõ törekedjen arra, hogy az általa végrehajtott technológiai elemek következtében learatott terményének a mennyiségi és a minõségi mutatóiról minél több információt szerezzen meg. Ezeket az adatokat az egyes évjáratok legfontosabb idõjárási adataival célszerû hosszabb távon egybevetni, majd értékelni, s a kapott eredmények lehetõvé teszik azt, hogy a gazda egyre tudatosabban tud felkészülni egy-egy újabb termelési ciklusra.

Nagy segítséget jelenthet a tájékozódásban az is, ha a fajta kiválasztása elõtt a termelõk információt gyûjtenek az adott régióhoz, termõtájhoz legközelebb esõ fajtakísérleti állomások kísérleti eredményeirõl. E tekintetben célszerû az évente megrendezett regionális fajtabemutatókat látogatni, ahol arra is mód nyílik, hogy a jövõ fajtáiról is kellõ szintû ismeretanyagot lehet összegyûjteni.

4. táblázat

A 2003. évi fajtalistán szereplõ rozs és õszi árpa fajták használati cél szerinti csoportosítása

Faj/Fajtacsoport

használati cél

Hazai

Honosított

Összesen

Rozs

évelõ

2

0

2

anyarozs

2

0

2

takarmány

4

5

9

összesen

8

5

13

Korai érésû õszi árpa

sör

1

1

2

takarmány

10

7

17

Középérésû õszi árpa

sör

2

9

11

takarmány

5

15

20

Õszi árpa összesen

18

32

50

5. táblázat

A búza célirányos hasznosítását befolyásoló minõségi követelmények

(Pollhamer E-né 1988 nyomán)

Hasznosítási célok

Sütõipar

Száraztészta

Rétestészta

Takarmányozás

Kekszgyártás

 

készítés

 

 

Hl-tömeg

Hl-tömeg

Hl-tömeg

Hl-tömeg

Hl-tömeg

Ezerszemtömeg

Ezerszemtömeg

Ezerszemtömeg

Ezerszemtömeg

Ezerszemtömeg

Acélossági %

Acélossági %

Acélossági %

Héj-mennyiség

Héjmennyiség

A szem színe, alakja

Daranyeredék

Daranyeredék

Rosttartalom

Acélossági %

Lisztnyeredék

Szemkeménység

Lisztnyeredék

 

 

Daranyeredék

Héjmennyiség

 

 

 

Korpanyeredék

Dara szemcseméret

 

 

 

Sütõipari alapanyag

Tésztaliszt

minõsége

Rétesliszt minõsége

Takarmányliszt minõsége

Alapanyag minõsége

Komplex minõségi értékszám

Fehérje tartalom

Fehérje tartalom

Fehérje tartalom

Fehérje tartalom

Enzim-aktivitás

Nedves sikér-tartalom

Nedves sikér-tartalom

Aminosav-tartalom

Szemcsestabilitás

Kemencenyeredék

Sikérterülékenység

Sikérterülékenység

Vitamintartalom

Sikérterülékenység

Keverhetõségi érték

Száraz sikér mennyisége

Száraz sikér mennyisége

Ásványianyag-tartalom

Sütõipari minõség

Sütõipari minõség

Sikér víztartó képesség

A sikér minõsége

 

 

Adalékok hatása

Sikér-nyújthatóság

Sikér-nyújthatóság

 

 

 

Fõzési minõség

 

 

 

 

Túlfõzési ellenállás

 

 

 

 

Tészta színe