MENÜ

Augusztustól új pályázati felhívások szerint nyújthatóak be az AVOP pályázatok!

Oldalszám:
Dr. Novák László, vezetõ szaktanácsadó 2014.06.18.

Jó hír a nyár végére, hogy a meleg, szabadságolásos idõszakok ellenére megszülettek a módosított AVOP pályázati felhívások. Azért kell ezt jó hírként értelmeznünk, mert a változtatások egyrészt sok már eddig benyújtott AVOP pályázattal kapcsolatban felmerült problémát kiküszöbölnek, másrészt, mert bizonyos tekintetben kedvezõbbé váltak a pályázati feltételek.

A pályázati felhívások közzétételével (2004. július 30.) a korábban megjelent pályázati felhívások hatályukat vesztették. Az új rendelkezés értelmében a július 30. napjáig benyújtott, de még el nem bírált pályázatokat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban MVH) már a jelenlegi felhívás alapján értékeli. A pályázatot érintõ, módosult feltételek teljesítésére a pályázóknak hiánypótlás keretében nyílik majd lehetõségük. A változások körét a „1.1 Mezõgazdasági beruházások támogatásának” rendszerén keresztül próbáljuk meg bemutatni – természetesen a teljesség igénye nélkül, igyekezve kiemelni a fontosabb elemeket.

Ha eddig valakiben kétség merült fel az egyik alapvetõ jogosultsági feltétel, a mezõgazdasági árbevétel 50%-os mértékének kiszámításával kapcsolatban, most egyértelmû választ kap, ha beletekint a pályázati anyagok mellékleteibe.

Ott ugyanis pontosan rögzítésre kerültek

  •  a mezõgazdasági árbevételek kategóriái:

 TEÁOR 01.1-01.3      Növénytermelés, állattenyésztés, vegyes gazdálkodás

TEÁOR 01.4               Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás

TEÁOR 02                  Erdõgazdálkodás

TEÁOR 01.5               Vadgazdálkodás

TEÁOR 05                  Halgazdálkodás

  •  és a mezõgazdasági tevékenység árbevétel arányának számítási módja:

Mezõgazdasági nettó árbevétel

-

Feldolgozásra vásárolt mezõgazdasági alapanyagok vásárolt értéke

Összes nettó árbevétel

-

Eladott áruk beszerzési értéke,

Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke

A gazdaságok az életképesség követelményének teljesítésében a pályázók nagy engedményt kaptak azzal, hogy a beruházás befejezését követõ elsõ évben kell elérniük az 1.530.000.-Ft összegû standard fedezeti hozzájárulást, ami a pályázati csomagban található táblázat segítségével egyszerûen kiszámítható. A „Helyes gazdálkodási gyakorlat”-ban meghatározott kötelezettségek betartásának tárgyában változás nem történt, de a közeljövõben változik az ezt tartalmazó 4/2004 (I.13) FVM rendelet.

A támogatható fejlesztési célok között a beruházásoknál a korábbihoz képest két új elemet fedezhetünk fel. Az új felhívás szerint pályázni lehet építéssel nem járó mosó-, fertõtlenítõ és tisztító berendezések, illetve mezõgazdasági hasznosítású pótkocsik beszerzésének támogatására is.

A pályázatban szerepeltetett, nem közbeszerzési eljárás alá esõ fejlesztéseket, beruházásokat  legalább két árajánlattal, illetve az érvényes építési normagyûjtemények (ÉN-ÉNK) alapján készített részletes, tételes költségvetéssel kell alátámasztani.

Egyszerûsíti a helyzetet, hogy a ezentúl nem kell felkeresni a kvóták betartásának tárgyában az MVH kirendeltségeket, mivel a pályázó a kvótaigazolás másolatával, vagy nyilatkozattal igazolhatja, hogy a beruházás megvalósulásával nem történik országos szinten olyan mértékû termelés-bõvülés, amely kvótatúllépéshez vezethetne.

Végre napvilágot látott a kedvezõtlen-adottságú települések listája, amelynek alapján a 45%-os mértékû alaptámogatáshoz 10% további támogatás pályázható. Az új listát látva gondolom sokan csalódnak majd, mivel az elmúlt évben érvényben lévõ kedvezõtlen térségi listához képest ez sokkal kevesebb – összesen 778 – települést tartalmaz. A pályázó a jogosultságot abban az esetben szerzi meg a 10%-ra, ha a pályázatban hivatkozott összes földterület 50%-ot meghaladó mértékben kedvezõtlen besorolás alá esik. Fel kell hívnunk azonban a figyelmet, hogy az 50%-os mértékû támogatási szint elérése már közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét is maga után vonja. Ez alól kivételek az egyéni cégek és egyéni vállalkozók. Pályázati szempontból ebbe a körbe sorolhatóak a családi gazdaságok és az õstermelõk is.

Árnyaltabbá vált az új kiírás szerint a fiatal gazdálkodók meghatározása. Az 5%-os mértékû kiegészítõ támogatásra azok a gazdálkodók lesznek jogosultak, akik:

  • elsõ vállalkozásukat a pályázat benyújtását megelõzõ 5 éven belül indították,
  • a pályázat benyújtásakor 40. életévüket még nem töltötték be,
  • szakirányú középfokú végzettséggel, vagy aranykalászos gazda minõsítéssel, illetve mezõgazdasági fõtevékenységre vonatkozó egyéni vállalkozói, õstermelõi igazolvánnyal rendelkeznek.

Támogatási mértéket érintõ változás, hogy a támogatásra esõ ÁFA (amely az ÁFA törvény értelmében nem igényelhetõ vissza) az új rendelkezés értelmében növeli a támogatási alapot. Gyakorlatiasan megközelítve ez azt jelenti, hogy a vissza nem igényelhetõ ÁFA-nak közel felét támogatásként megkaphatjuk majd, ha pályázatunk sikeres.

A pályázati célok finanszírozási elõírásaiban gyökeres változások nem történtek. A pályázat benyújtásakor továbbra is nyilatkozni kell a 25%-os mértékû saját forrás rendelkezésre állásáról. Ez az összeg hitelbõl is finanszírozható, amelynek meglétét legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésekor ajánlattartási határidõt is tartalmazó hitelígérvénnyel, vagy hitelszerzõdéssel kell igazolni. A további forrásoknak szintén legkésõbb a szerzõdéskötéskor rendelkezésre kell állni.

Meg kell említeni, hogy az új AVOP pályázatok már az Európai Unió elõírásaival összhangban kerültek kiírásra. Ellentétben tehát pl. egy SAPARD pályázattal, AVOP pályázatunk készítésekor nem elsõsorban a beruházás gyors megtérülését kell majd bizonyítanunk, hanem azt, hogy vállalkozásunknak elengedhetetlenül nagy szüksége van a pályázott támogatásra. Ezt az elvet jó lesz szem elõtt tartanunk!

Fontos és nem változott elem, hogy a beruházások a pályázat befogadását követõen saját felelõsségre megkezdhetõek. Ilyen esetekben azonban különösen figyelni kell a közbeszerzési kötelezettség esetleges fennállására. Szükség esetén a közbeszerzési eljárás feltételesen a pályázat benyújtása elõtt is lefolytatható. Ilyenkor a teljes közbeszerzési dokumentációnak a pályázat részét kell képeznie.

Remélem azt már minden pályázni szándékozó olvasónk tényként kezeli, hogy a támogatás folyósítása esetén fedezetet kell nyújtanunk az MVH számára, mivel a jogszabályok ezt kötelezõvé teszik. Most azonban már azt is tudjuk, hogy a támogatási összeg 120%-ának megfelelõ mértékû zálogfedezetet, vagy azt kiváltó bankgaranciát, készfizetõ kezességvállalást kell felajánlani. A zálogfedezet harmadik személy tulajdonát is képezheti.

Gyakorlatilag nem változtak a teendõk a pályázatok benyújtását illetõen. Nyomtatott és CD változatban fogadják be õket az MVH illetékes kirendeltségei. Kicsit szigorodott viszont a befogadásra való jogosultság feltételrendszere.

A rossz kódszámmal benyújtott pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerülhet. Ugyanez történik ültetvénytelepítés esetén, ha a tûzelhalásra hajlamos fajták aránya meghaladja az 50%-ot. Természetesen a korábban rögzített kizáró okok továbbra is élnek.

A fent ismertetett módosításoknak köszönhetõen tehát elmondható, hogy valamivel könnyebben teljesíthetõvé váltak az AVOP pályázatok feltételei. Továbbra is érvényes azonban az, hogy a támogatásokat csak hibátlanul összeállított, jól megalapozott pályázatokkal lehet majd elnyerni.