MENÜ

Ajánlások és tanácsok… A kalászos gabonák vetõgépeinek beállításához és üzemeltetéséhez

Oldalszám: 56
Komlódi István, Dr. Fûzy József, FVMMI GM Kht. 2014.06.18.

A kedvezõ – a vegetációs idõszakban aránylag sok csapadékot hozó – idõjárás kalászos gabonáink rekord termését eredményezte. Ez az elõzetes becslések szerint, õszi búzából ~ 5,2 t/ha termésátlagot, összességében ~ 5,3 M.t. – jó minõségû – búzát jelent, ami jelentõsen meghaladja a tavalyi 2,9 M.t. búza mennyiségét.

Szinte ugyanekkora mennyiségben növekedett az (õszi és tavaszi) árpákból, valamint a rozsból betakarított termés mennyisége, ami a jövõre nézve újabb kihívást jelent a gazdálkodók számára. Elõre tekintve, a következõkben az ezévi kalászosok vetéséhez, a sorbavetõ gépek beállításához és üzemeltetéséhez kívánunk ajánlásokat és tanácsokat adni.

A gabonavetõ gépek csoportosítása

A gyakorlatban ismert és az országban forgalmazott gabonavetõ gépcsaládok jellemzõ paramétereit, illetve a gépek lehetséges mûszaki megoldásait az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Kalászos gabonák sorvetõ gépeinek fõbb mûszaki jellemzõi

1. táblázat 

Mutatók megnevezése

Mutatók értékei/lehetséges mûszaki megoldások

Jellemzõ paraméterek

Munkaszélesség

1,8 – 9,0 m (12 m)

Sortávolság

9,3 – 16,6 cm

Csoroszlyák száma

13-80 db (96 db)

A magtartály térfogata

300 – 3500 dm3 (4700 dm3)

A vetõgépek tömege

300 – 11200 kg

Teljesítményigény

22 – 220 kW

Fajlagos vontatási teljesítményigény

0,6 – 2,3 kW/csoroszlya

Üzemeltetési sebesség

8 – 12 km/h

Átlagos üzemi teljesítmény

~ 1,5 – 10 ha/h

Jellemzõ mûszaki megoldások

Traktorkapcsolat

függesztett, félig-függesztett, vontatott

Vetési módok

soros, sávos, teljes felületû

Csoroszlyatípusok

csúszó(késes), tárcsás v. ikertárcsás

Magadagolás rendszere

mechanikus

Magtovábbítás módjai

gravitációs, pneumatikus

Adagolási és elosztási módok

soronkénti adagolás és elosztás, vagy

központi adagolás, soronkénti elosztás

Adagolószerkezetek típusa

tolóhenger, bütykös henger, cellás kerék

Magtartály kialakítás (elhelyezés)

a vetõgépen teljes gépszélességben,

a vetõgépen központosítva,

külön kocsin v. mellsõ függesztésen központosított

Mélységállítási módok

mechanikus, kombinált (mech. + hidr.)

Vetõszerkezet meghajtása

talajkerékrõl,. körmös küllõs-kerékrõl,

vagy elektromotorral

Nyomjelzõk    – kialakítása

tárcsás v. ékes (lándzsa alakú)

                     – mûködtetése

mechanikus v. hidraulikus úton

Talajtömörítés/magtakarás módja

magnyomó kerék v. tömörítõ kerék

egyenes rugós fogú v. villás magtakaró

A csoportosításból látható, hogy ebben a felosztásban normál sorbavetõ, direktvetõ és kombinált (magágykészítõ + vetõ) gépekkel, kombinációikkal lehet találkozni. Ezen munkagépek többségében függesztett és féligfüggesztett kivitelben készülnek, de nagyobb munkaszélesség és gépkapcsolások esetében a vontatott gépek az irányadóak. A hazai gyakorlatban a soros, sorbavetõ gépekkel találkozhatunk, de a sávos és a teljes felületû vetési módok is ismertek. A vetõcsoroszlyák (tárcsás, ikertárcsás vagy csúszúcsoroszlya) kiválasztása mindig a bevetendõ terület talajától függ, kötött talajokon és direktvetés esetén a tárcsás csoroszlyák (csoroszlya-párok) elõnyösebbek, laza, könnyû talajokon a késes (csúszó) csoroszlyák is eredményesen alkalmazhatók. Valamennyi gabonavetõ gép mechanikus magadagoló rendszerrel rendelkezik, és a magadagolás soronkénti vagy központi adagolású, de soronkénti elosztású lehet. A gépek magadagoló szerkezete tolóhengeres, bütyköshengeres vagy központi adagolóelemes (cellás kerekes) megoldású, ahonnan a magtovábbítás gravitációs/pneumatikus úton történik a tárcsás/késes csoroszlyákhoz. A különbözõ vetõgépek vetési mélysége mechanikusan vagy kombinált (mechanikus + hidraulikus) módon állítható be. A gépek magtartályai a vetõgépen teljes szélességben vagy központilag (központosítva) vannak elhelyezve, de egyes nagyobb munkaszélességû gépeknél – pl. vetõkultivátorok – a központi magtartály a vetõgép elé kapcsolt (külön) kocsin, vagy a traktor homlokfüggesztésén található meg. A vetõmag tartályok feltöltése kézi úton zsákokból, homlokrakodóval konténerzsákokból, vagy csigás feltöltõkkel lehetséges.

Vetés elõtti ellenõrzések, beállítások:

●   a vetõgépek mûszaki állapotának felülvizsgálata a vetés technikai megvalósítása lehetõségének (lánckerekek, hajtóláncok; talajkerék és lehajtása stb.) ellenõrzése;

●   vágó/nyitócsoroszlyák, magnyomó/tömörítõ kerekek, és egyéb szerkezeti részek ellenõrzése;

●   a vetési sortávolság ellenõrzése, beállítása;

●   a pneumatikus magtovábbítású gépeknél a tömítetlenségek megszüntetése, a szükséges nyomás biztosítása;

●   mechanikus rendszerû gépeknél a magfelvétel és a magtovábbítás (a magkivetés) lehetõségének ellenõrzése;

●   a hidraulikus csatlakozások ellenõrzése, a hidraulikus rendszer mûködésének kipróbálása;

●   a magfajtához igazodóan – a kezelési utasításban foglaltak szerint – a kivetendõ magmennyiségnek megfelelõ gépbeállítások;

A vetõmagnorma meghatározása

A kivetendõ mag mennyiségének (az un. vetõmagnorma) meghatározására több módszer szerint nyílik lehetõség. Õszi vetésû kalászosaink – a vetés szempontjából – fõbb jellemzõit a 2. táblázatban foglaltuk össze.

Vetõmag jellemzõk

2. táblázat

A növény

neve

Ezermag-tömeg

Hektáronkénti csíraszám

Vetõmag tisztaság

Vetõmag csírázóképesség

Vetési norma

(g)

(Mdb/ha)

(%)

(%)

(kg/ha)

Õszi búza

20-55

4,1-6,0

98-99

95-96

180-250

Rozs

30-35

4,0-5,0

98-99

95-96

140-150

Õszi árpa

40-45

4,5-5,0

98-99

95-96

130-150

A területegységre kivetendõ magvak tömege a keléskor megkövetelt tõszám alapján:

Vm =  (kg/ha)

ahol: Vm = vetõmag mennyiség (kg/ha)

         Ták = tõállomány keléskor (db)

         Emt = ezermag tömeg (g)

         T = vetõmag tisztaság (%)

         Cs = vetõmag csírázó képesség (%)

A 2. táblázat adatainak megfelelõen meghatározható a vetõmagvak használati értéke:

Hé =  (%) = 93,1-95,0 %

A kivetendõ magmennyiség, egy másik módszer szerint:

(kg/ha)

ahol: Msz = a kilogrammonkénti magvak száma (db/kg),

vagy Vmm =        (kg/ha)

A területegységre kivetendõ magvak száma:

Vmsz =  (db/ha)

vagy amennyiben a kilogrammonkénti magszám (db/kg) adott a kivetendõ mag mennyisége:

Vmm =  (kg/ha)

Beállítási lehetõségek

A gabona vetõgépek beállítása függ a magféleségtõl, a kivetendõ magmennyiségtõl, a kívánt vetésmélységtõl, és az alkalmazott sortávolságtól.

●    A magféleség szerinti beállítás tolóhengeres vetõgépeknél az adagolóelem – tolóhenger – alatti fenéklemez és a tolóhenger aktív hosszának együttes beállításával biztosítható.

●    Bütyköshengeres vetõgépeknél ez elsõsorban a megfelelõ profilú adagolóelem(ek) beszerelésével, az alattuk lévõ fenéklemez, ill. az adagolóelemek feletti tolózár együttes állításával végezhetõ el.

●    A magmennyiség szabályozása tolóhengeres vetõgépeknél elsõsorban az adagolóelem – tolóhenger – mûködõ hosszának szabályozásával, másodsorban a vetõtengely fordulatszámának változtatásával végezhetõ.

●    Bütykös hengeres vetõgépeknél ezzel szemben általában a vetõtengely fordulatszámának változtatásával végezhetõ a magmennyiség szabályozás.

●    A vetési mélység valamennyi vetõgépnél a csoroszlyára ható nyomóerõ változtatásával szabályozható. A nyomóerõ központilag hidraulikus úton, elemenként pedig az illetõ elem önsúlyán túl annak pótsúlyozásával, vagy a rugó feszítése, ill. lazítása útján szabályozható. A korszerû vetõgépeken a csoroszlya vonószárakat tartó közös gerendely(ek) hidraulikus úton történõ elfordításával állítható be központilag a kívánt vetési mélység. Ezen túlmenõen elemenként az egyes csoroszlyák terhelõrugóinak elõfeszítésével végezhetõ az egyedenkénti mélységszabályozása.

●    Fontos megjegyezni, hogy a traktor – vagy a vetõgép mellsõ – kerekei nyomában haladó csoroszlyákra nagyobb terhelést kell adni, mint a többiekre, mert ezeken a helyeken – amennyiben nincs nyomlazító – a „keréktaposás” következtében elõálló talajtömörödés miatt csak így biztosítható a kellõ vetési mélység.

●    A megfelelõ sorcsatlakoztatás érdekében a nyomjelzõ beállítása – az önállóan és a kapcsoltan üzemeltetett gépek esetében egyaránt – történhet a szélsõ sortól vagy a gépközéptõl számítottan. A beállított érték – a vezetés módjától függõen – vonatkozhat a traktor-középre, vagy a jobboldali mellsõ kerék közepére. A nyomjelzõ hosszát célszerû a vetési szélesség (a vetõgép) közepétõl mérni. Ennek megfelelõen a nyomjelzõ (NJ) távolsága a vetési szélesség közepétõl mérve: NJ = S –  (cm);

ahol: NJ = a nyomjelzõ hossza a vetési szélesség közepétõl mérve (cm);

         S = a vetési szélesség (cm) : a sortávolság x sorok száma;

         A = a traktor mellsõ kerekeinek nyomtávolsága (cm).

●    A mûvelõút (mûvelõnyom) automatika beállítása a gépkönyvben leírtak szerint. A vetõgép üzemeltetésekor a gépkezelõk ügyeljenek arra, hogy a gép nem rendeltetésszerû (pl. meghibásodás, technológiai üzemzavar, stb. miatti) kiemelésekor a mûvelõút automatika (szabályozó egység) a tábla végi fordulót érzékeli – „ritmust vált” –, ezért annak visszaállítása és ellenõrzése szükséges.

●    A gépbeállítást minden esetben leforgatási próba kövesse, hogy a gépkezelõk meggyõzõdjenek a vetõmag mennyiségének pontos értékérõl.