MENÜ

2005. évi területalapú támogatások

Oldalszám: 7
2014.05.30.

A területalapú támogatásokkal kapcsolatban sok olyan kérdés van, amelyekrõl ritkán esik szó. Ezek közül szemezgettünk néhányat annak érdekében, hogy segítsük a tisztánlátást.

Egy határidõ hosszabbítást követõen 2005. május 17. napjával zárult le az idei évi területalapú támogatási kérelmek benyújtásának idõszaka. Kérelem módosítást ezt követõen május 31. napjáig lehetett eljuttatni az illetékes MVH kirendeltségekhez, amely az alábbi elemeket tartalmazhatta: a még be nem jelentett egyedi mezõgazdasági parcellák bejelentését, illetve a hasznosítás változtatását. A támogatási kérelemben szereplõ terület viszont csökkenthetõ, illetve a kérelem visszavonható mindaddig amíg:

 • az MVH még nem értesítette a termelõt a kérelemben lévõ esetleges szabálytalanságokról;
 • az MVH még nem jelentette be a helyszíni ellenõrzési szándékát.

A módosítási kérelemben a területalapú támogatási kérelem kiegészíthetõ, módosítható

 • a még be nem jelentett egyedi mezõgazdasági parcellák bejelentésével;
 • a hasznosítás változtatásával.

Fontos kiemelni, hogy egységes területalapú és kiegészítõ támogatásban azok a területek után jogosultak a használók, amelyeket „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapotban” tartanak, illetve amelyek 2003. június 30-án „Helyes Mezõgazdasági Állapotban” voltak.
A „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” három feltétel betartását teszi szükségessé:

 • Tizenkettõ százaléknál nagyobb lejtésû területeken kapás kultúrák termesztése tilos (egyedi blokktérképen beazonosítható).
 • A szántóterületeket mûvelésben kell tartani, gyommentes állapot biztosítása mellett.
 • A mezõgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nem kívánatos lágy és fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.

A támogatási jogosultság megállapításakor vizsgálni kell azt is, hogy az adott területek 2003. június 30. napján megfeleltek-e a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. Törvény bizonyos rendelkezéseinek. A vonatkozó rendelkezések alapján a termõföldet mûvelési ágának megfelelõ termeléssel kellett hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi elõírásokat betartani. Amennyiben ezek nem történtek meg, a terület jelenlegi állapotától függetlenül nem jogosít területalapú támogatás igénybevételére!
Az MVH 2005. június 11-ig a kérelmek benyújtásáról visszaigazolást küld a termelõknek, amely tartalmazza:

 • a mezõgazdasági termelõ nevét, regisztrációs számát;
 • a kérelemben feltüntetett mezõgazdasági parcellák adatait;
 • a megjelölt engedményes nevét és bankszámlaszámát, vagy annak hiányában a termelõ ügyfélregisztráció során megadott bankszámlaszámát, amelyre a támogatási összeg folyósítása történik.
  Hiánypótlásra csak egy alkalommal, a hiánypótló levél kézhezvételétõl számított 15 napon belül van lehetõség.
  A jóváhagyott támogatási kérelmekrõl az MVH 2006. június 1-ig határozatban értesíti a gazdálkodót.
  A területalapú támogatáshoz kapcsolódóan a kiegészítõ nemzeti támogatásokon belül két állati termékpályára kialakított jogcím igénybevételére van még lehetõség:
 • extenzifikációs szarvasmarhatartás;
 • kedvezõtlen adottságú területeken történõ anyajuhtartás-támogatás.

Keveset beszélünk arról konkrétan, hogy milyen jogkövetkezmények lehetnek a jogosulatlan támogatásigénylésekkel kapcsolatban. Ezeket az intézkedéseket három területre oszthatjuk fel:

 • Valótlan adatok megadásából származó jogkövetkezmények (3%-os eltérés alatt nincs szankció): Ha a gazdálkodó által bejelentett és a ténylegesen megállapított terület nagysága közötti eltérés 3% és 30% közé esik, akkor a támogatási összeg a megállapított eltérés kétszeresével csökken. Ha az eltérés több mint 30%, de nem éri el az 50%-ot, akkor tárgyévre nem adható támogatás. 50% feletti eltérés esetén a gazdát még egy alkalommal ki kell zárni a támogatás odaítélésébõl az eltérésnek megfelelõ összeg mértékéig.
 • Késedelmes benyújtásból eredõ szankciók: kérelem 2005. június 13. napjáig nyújtható be, az MVH ezt követõen nem fogadja be az anyagokat. A 2005. május 17. és 2005. június 13. közötti átmeneti idõszakban a munkanaponkénti késésnek megfelelõen napi 1%-kal csökkentik a kifizethetõ támogatási összeget.
 • A „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” be nem tartásából eredõ szankciók: a csökkentéseket szabálytalanságonként kell alkalmazni. Egy szabálytalanság következtében maximum 5%-ot lehet levonni a támogatási összegbõl, de az összes levonás nem haladhatja meg a gazdálkodó által igényelhetõ teljes támogatás 5%-át.


Kiegészítõ információ: nem a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó kérdés, de sokakat érint, és ezért szeretnénk felhívni az olvasók figyelmét, hogy az Agrár-Fejlesztési Hitelprogramot õstermelõk, õstermelõi családi gazdaságok nem tudják igénybe venni, mivel az Európai Unió ezt a gazdálkodási formát nem ismeri. Ez azonban rögtön felveti annak a kérdését is, hogy nem látható, meddig lehet majd ilyen formában továbbvinni a gazdaságokat. Mikor válik szükségessé a vállalkozóvá válás? Hiszen ha a késõbbiek során a támogatott programokban az õstermelõi forma miatt nem vehetnek részt a gazdálkodók, valamit tenni kell…


Dr. Novák László
vezetõ szaktanácsadó,
UNIVER-PENTA Társaság
9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.
Tel./fax: 96/213-788
E-mail: [email protected]