MENÜ

Az Európai Bizottság szakképzési programja - Szakember csere a megújuló Leonardo segítségével

Oldalszám: 2
Keresztes 2014.05.26.

Megújul a Leonardo program, s a 2007-re készülõ új költségvetésû támogatási lehetõségekre várhatóan egy év múlva lehet majd pályázni. Idén három millió eurót osztanak szét a pályázók között, de várhatóan másfél-kétszeres lesz a forrás a következõ esztendõben – a II. típusú fejlesztõ programban több száz ezer eurós projektek lesznek.

A CLIMMAR – amelynek tagja a MEGFOSZ is – szorgalmazza azt a partnercserét, amely a program révén megvalósulhat.

A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttmûködési programja a szakképzés területén. Az 1999-es év végén lezárult elsõ szakaszt, amelynek célja az európai uniós szakképzési politika megvalósítása volt a tagállamok szakképzési politikájának támogatására és kiegészítésére, 2000. január 1-jétõl kezdõdõen új, hétéves idõszak követi.

A program hármas célkitûzése tartalmazza a szakmai készségek továbbfejlesztését a szakmai alapképzésben résztvevõk, fõként a fiatalok körében leginkább a gyakorlati képzés segítségével. A szakmai továbbképzés minõségének fejlesztése és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása a cél ezen képzési formákba. A szakmai képzéssel kapcsolatos újítások (innováció) támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése és a vállalkozói kedv erõsítése szerepel a célok között.

A szakember csere kiváló lehetõséget jelent a szakemberek mind szélesebb körû, több irányú képzéséhez. A partnercéget a hazai cégeknek kell megkeresniük, és forrással is kell rendelkezniük, a Leonardo tehát kiegészítõ támogatást nyújt.  Konzorciumot alkotva hoznak létre új konzorciumokat a társult cégek.

A Leonardo II öt pályázattípust foglal magában: a mobilitási projekteket, a kísérleti projekteket, a szaknyelvi projekteket, a nemzetközi hálózatokat és a referenciaanyagok kidolgozását. Az úgynevezett Közös Akciók pályázati forma keretében lehetõség nyílik olyan pályázatok benyújtására is, amelyek egyszerre kapcsolódnak több közösségi programhoz.

A programban a szakképzésben érintett minden intézmény részt vehet: a szakképzõ intézmények felsõoktatási intézmények is), kutatóintézetek, vállalkozások (fõleg kis- és középméretûek), szakmai szervezetek (pl. kamarák), szociális partnerek, települési önkormányzatok valamint non-profit politikamentes szervezetek. A program többek között elõsegíti az oktatás/képzés és a gazdaság közötti együttmûködés fejlõdését, ezáltal kiválóan szolgálja a szakképzés gyakorlati jellegének erõsítését. Egyének és magánszemélyek csak intézményeken keresztül részesülhetnek a program támogatásában.

A Leonardo programban az EU tagállamain kívül részt vesz Izland, Liechtenstein és Norvégia, társult országként pedig Bulgária, Románia és Törökország.

A mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erõsítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elõsegítése.  E pályázattípus – többek között – lehetõvé teszi a szakképzés különbözõ szereplõi, így az oktatási és a gazdasági szféra együttmûködését.

A mobilitási projektek mind céljukat és célcsoportjukat, mind idõtartamukat tekintve két csoportra oszthatók: külföldi gyakorlatokra és csereprogramokra. Mindkét típus esetében a küldõ félnek kell pályázatot benyújtania saját nemzeti irodájához. A program a viszonossági alapon épülõ projekteket támogatja, vagyis a partnerek kölcsönös látogatása abban az esetben jöhet létre, ha a külföldi partner szintén pályázik és nyer, illetve egyéb forrásokat talál magyarországi látogatásának fedezésére.

A külföldi gyakorlat olyan szakmai gyakorlattal és/vagy képzéssel töltött idõszak, amelyet a résztvevõ egy külföldi fogadóintézményben tölt. Ezalatt az idõszak alatt alkalma nyílik munkatapasztalat megszerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására, mindezekkel jelentõsen növelve munkaerõpiaci esélyeit.

A csereprogramok képzõintézmények és vállalatok közötti mobilitási tevékenységek, amelyek a szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetõséget arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat más országban, eltérõ szervezeti körülmények között hasznosíthassák, illetve azokat gyarapíthassák.

A nyelvi és kulturális készségek fejlesztése pályázattípus célja a szakképzésben résztvevõk szaknyelvi és kulturális készségének fejlesztése annak érdekében, hogy felkészültek legyenek a nemzetközi munkakörnyezetbe történõ beilleszkedésre, az idegen nyelvi kommunikációra és a sikeres munkavégzésre. A megpályázható tevékenység a szakképzés különbözõ célcsoportjainak speciális igényeihez alkalmazkodó újszerû tananyagok, tanítási módszerek kialakítása, tesztelése, értékelése és terjesztése. A tanulás folyamata feladatorientált, a szükséges készségeket adott munkaszituáció feldolgozásán keresztül fejti ki. A programban prioritást élveznek azok a projektek, amelyek az Európai Unió kevéssé használt, kis mértékben tanított nyelveit is célnyelvnek tekintik.

A nemzetközi hálózatok a szakképzés területén nyert tapasztalatok, sikeres módszerek cseréjére, valamint minél szélesebb körben történõ terjesztésére jönnek létre. Feladataik: a szakképzés területén európai szinten eddig elért eredmények és újítások összefoglalása, terjesztése; a szakmai követelmények felmérése, elemzése, valamint jövõbeni alakulásuk, a lehetséges trendek felvázolása; a hálózati eredmények minél szélesebb körben történõ terjesztése. A projekt egy konkrét tématerülethez és azon belül egy konkrét munkaprogramhoz kötõdik, tehát a Leonardo program nem a hálózat létrehozását vagy mûködését, hanem egy konkrét munkaprogram megvalósítását finanszírozza.

A „referenciaanyagok készítése” kifejezés olyan elemzésekre, tanulmányokra utal, amelyek célja a szakképzés helyzetének európai szinten történõ felmérése, a programban részt vevõ államok szakképzési rendszerének tanulmányozása. Támogatható tevékenységek: kutatások, elemzések készítése a tagországok szakképzési rendszerérõl; az alkalmazott képzési módszerekrõl, megközelítésekrõl; a szakmai minõsítések rendszerérõl valamint az egyes szakmai képzések során elsajátítható kompetenciákról, azok nemzeti sajátosságairól.

Az új program várhatóan õszre készül el. Információs napok keretében Budapesten és más városokban széles körû tájékoztatás keretében ismerkedhetnek meg az érdeklõdök a részletekkel, kiscsoportos ingyenes tréning formájában pedig segítséget kaphatnak a pályázatok megírásához. Tapasztalatok szerint az oktatási intézmények ismerik a programot, a kis- és középvállalkozások azonban kevésbé tájékozottak – ha tudnak is róla, a mellé tett dolgok hiányában (nyelv, helyettesítés) mégsem veszik igénybe azt. Azonban az eddigi adatok szerint túlpályázás van, a szakképzõ- és felsõoktatási intézmények valamint a civil szféra területrõl egyaránt.