MENÜ

Sikeresen lezajlott a területalapú támogatási kérelmek elektronikus úton történõ kitöltésének próbaüzeme

Oldalszám: 8
Papócsi László Gábor 2014.05.13.

Az Európai Unió néhány országában már évek óta lehetséges a közvetlen mezõgazdasági támogatások iránti kérelmek elektronikus kitöltése, összeállítása és a kifizetõ ügynökségekhez történõ eljuttatása.

A számítógépes adatbevitelnek és internet alapú adatkommunikációnak nem csak a hivatali eljárás egyszerûsítésében, rögzítési és feldolgozási folyamat hatékonyabbá tételében van jelentõsége, hanem a szoftver a felhasználói oldalon is módot biztosít a sokszor összetett, alapos figyelmet igénylõ összefüggések, szabályok, elõírások ellenõrzésére, valamint a manuális kitöltéshez viszonyítva sokkal kényelmesebb és gyorsabb munkát eredményez.

Amint az az alábbi jogszabályi hivatkozásokból is látható, az EU erõteljesen szorgalmazza az elektronikus úton történõ kérelemkitöltést és -benyújtást.

A Bizottság  796/2004/EK rendeletével (Hivatalos Lap L 141 , 30/04/2004 o. 0018–0058) módosította az integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat megállapító tanácsi rendeletet (1782/2003/EK).  A módosító jogszabály preambulumának 25. pontjánál ezt olvashatjuk:

„Létre kell hozni az egyszerûsített eljárások bevezetésének keretrendszerét a mezõgazdasági termelõ és a tagállamok hatóságai közötti kommunikáció tekintetében. Ennek a keretrendszernek biztosítania kell különösen az elektronikus eszközök alkalmazásának lehetõségét.”

A rendelet 18. cikkelyében tér ki részletesebben az elektronikus eljárásokra, ezen belül:

„(1) ... a tagállamok megengedhetik vagy elõírhatják, hogy e rendelet szerinti bármely, mind a mezõgazdasági termelõtõl a hatóságok felé irányuló, mind az ellentétes irányú közléseket elektronikus úton továbbítsák. Ebben az esetben meg kell tenni a megfelelõ intézkedéseket különösen annak biztosítására, hogy:
a) a mezõgazdasági termelõt egyértelmûen azonosítsák;
b) a mezõgazdasági termelõ az érintett támogatási rendszer összes követelményének megfelel;
c) a továbbított adatok a szóban forgó támogatási rendszer megfelelõ igazgatása tekintetében megbízhatóak...;
d) amennyiben a kísérõ dokumentumok elektronikus úton nem továbbíthatók, az illetékes hatóság az ilyen dokumentumokat a nem elektronikus adattovábbításra vonatkozó határidõig megkapja;
e) a hagyományos benyújtási módot, illetve az elektronikus továbbítás lehetõségét választó mezõgazdasági termelõk között semmilyen megkülönböztetés se legyen.”

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szintén kiemelkedõ feladatának tekinti az eljárások egyszerûsítését és hatékonyabbá tételét, amelyet már az elmúlt év sikerei igazoltak. Az idei évben a hiánytalan és hibamentes kérelembenyújtás elõsegítését szolgálta a falugazdászok közvetlen bevonása a gazdálkodókkal történõ kapcsolattartásba. Az MVH azonos indokból támogatja az elektronikus kérelemkitöltésre és benyújtásra irányuló törekvést is. 

Hazánkban az elektronikus hivatali ügyintézés a Kormányzati Portál Ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) keresztül valósul meg, mely által interaktív és tranzakciók lebonyolítását is lehetõvé tévõ elektronikus szolgáltatások hozzáférhetõvé válnak az állampolgárok és a vállalkozások számára. Az Ügyfélkapu az egykapus ügyintézés elve alapján biztosítja a különbözõ kormányzati intézmények szolgáltatásainak igénybe vételét. Az Ügyfélkapu hitelesen azonosítja az ügyet intézni kívánó állampolgárt, aki a szükséges formanyomtatványt elektronikus úton kitöltheti, és ezzel indítani tudja az ügyet.

Tekintettel arra, hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügymenetei és eljárásai  jelenleg még nincsenek bekapcsolva a kormányzati elektronikus rendszerbe, azonban várható, hogy ez fokozatosan bekövetkezik;  az idei évben a közvetlen kifizetésû területalapú termelõi támogatásokra (SAPS, Top-Up, valamint kapcsolódó KAT) irányuló kérelem ûrlapok elektronikus kitöltésének tesztelésére adódott lehetõség.

Ennek megfelelõen április 15 és május 15. között, a hagyományos „papír alapú” ûrlapkitöltéssel párhuzamosan az MVH, a Szent István Egyetem, és annak többségi tulajdonában lévõ Gödöllõi Agrárközpont (GAK) Kht projekt együttmûködése alapján, részben az EU eContent projektjének (eFarmer) hátterével, kísérleti jelleggel, elõre meghatározott felhasználói körben zajlott le a program.

Ennek eredményei és tapasztalatai elõzetesen az alábbiak szerint foglalhatók össze:

a pilot programba bevont 110 gazdálkodó 50%-a nyújtotta be elektronikusan kitöltött ûrlapjait a Hivatalhoz. Az ilymódon benyújtott támogatási igény számításaink szerint a SAPS nemzeti bázisterület 1,5%-át teszi ki. Az EU-ban országosan mûködõ hasonló rendszereknél a bevezetés évében a 3–5%-nál nem sikerült magasabb elektronikus felhasználási részarányt elérni, amelynek tükrében kezdeti eredményeink igazán jónak mondhatók. A magas aktivitási arány nagyrészt a kitöltési programhoz kapcsolt személyre szóló szaktanácsadási tevékenységnek volt köszönhetõ, amelyrõl az Euro-Öko Farm Projekt munkatársai gondoskodtak.

A résztvevõ gazdálkodók egyöntetûen örömmel és érdeklõdéssel fogadták a programot; hasznos, jó ügynek tekintették a kezdeményezést: különösen értékes funkciónak bizonyult, hogy még a beadás elõtt meggyõzõdhettek kérelmük formai helyességérõl. Az elõzõ évi „megszemélyesített” adataik elektronikus elérését önmagában is praktikus szolgáltatásként értékelték. Tetszést aratott a szoftver kliens oldalon rugalmasan mûködtethetõ felhasználói felülete. Az állomány Excelbe való kiíratásának lehetõségét mindenki hasznosnak találta. A kitöltõ szoftver által generált hibaüzenetek a gazdálkodókat interaktív módon vezette el a jogszabályokban rögzített szakmai elõírásokhoz; a rendszer súlyozottan és tömör megjegyzésekkel jelezte az elhárítandó akadályokat, hibákat.  

A webportál fejlesztõi az eFarmer projekt keretében kialakított tartalomszolgáltatással a jövõben is igyekeznek minél értékesebb tanácsadási funkciókat hozzárendelni a kérelmezés folyamatához. Az egyes hiba- és figyelmeztetõ üzenetekhez például részletes magyarázó panelek készültek, amelyek a hivatkozott - gyakran igen terjedelmes – dokumentumoknak csak a releváns részeit jelenítik meg. Blokkazonosító, parcellaméret és hasznosítás alapján lehet egyénre szabottan lekérni az elérhetõ támogatások körét,  a program a jogosultsági elõírások megadása mellett a támogatási összegeket kiszámolja és összesíti. Távoktatási portál is kialakításra került, amelyen a felhasználók tesztekkel ellenõrizhetik szabályozási és eljárásrendi ismereteiket. Természetesen teljes körûen megtalálhatóak a Közös Agrárpolitikára vonatkozó jogszabályok, tájékoztatók, közlemények, útmutatók, hírek, amelyek közötti kapcsolatok is nyomonkövethetõk. Az EU rendeleteket szakértõk kivonatolják, konszolidálják és alakítják át közérhetõbb formába. A tervek szerint a KAP információs pilléreinek numerikus tartalma (FADN, MPIS, STAT, IIER) egységes felületen lesz rövidesen elérhetõ. Kialakítás alatt vannak intelligens keresõk, szemantikus értelmezõk.

Az eTartalom rendszer tervezésénel a fejlesztõk nagy hangsúlyt fektettek a globális és ágazatai információszervezési szabványoknak való megfelelésre, ezért jelenleg a FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete) által felügyelt és koordinált AgMES mezõgazdasági metaadat rendszer, az AGRIS alkalmazási profil, illetve a GAK Kht által honosított FAO AGROVOC tezaurusz szolgálja elsõsorban a szakmai interoperabilitást. A magyar - és az eContent projekt kapcsán a cseh, lengyel és szlovák – nyelvek támogatásához szükséges tudást a Morphologic megoldásai biztosítják.

A szolgáltatás elérhetõ: www.efarmer.net
(a projekt késõbbi hiatalos elérhetõsége: www.efarmer.hu).