MENÜ

Arató-cséplõ gépekrõl és kiválasztásukról

Oldalszám: 28-30
Dr. Kelemen Zsolt, Petõ Vilmos 2014.04.30.

Magyarországon a gabonatermesztésnek mindig is nagy hagyományai voltak. A búza termesztése már a XII. század körül jelentõs volt. A mai magyarországi mezõgazdaságban a gabonafélék, az õszi búza és a kukorica szintén nagy területet foglalnak le.

A búza és kukorica termõterület közel azonos ~ 1,2 × 106 ha körül alakul. A köztermesztésben használt fajták mind búza, mind kukorica tekintetében nemzetközileg is elismertek. A terméshozam azonban a kontinentális – és ezen belül is szeszélyes – idõjárás következtében ± 100%-os eltérést mutathat. Kalászos gabonában a terméshozam 3–10 t/ha, kukorica esetében 4–13 t/ha között alakulhat. A kalászos gabona, ill. õszi búza esetében a minõség szempontjából a betakarítás optimális idõpontjának és idõszakának a megválasztása és betartása, a kukoricánál pedig a betakarítási idõszakra esõ kedvezõtlen idõjárási viszonyok, valamint a szárítókapacitás szûkössége jelenti a korlátozó tényezõt. Mindkét esetben a megfelelõ agrotechnikával és fajtahasználattal lehet a korlátozó tényezõket javítani.

A fajtahasználatnál azonban egyéb tulajdonságokat is figyelembe kell venni, mint pl. búzánál a szem-szalma arányt, kukoricánál pedig pl. a szárazságtûrést. Ezen ökológiai szempontok mellett fontos a megtermelt gabona felhasználásával szembeni követelmények figyelembe vétele. A gabonák jelentõs része, 10,1%-a élelmiszeripari, 22,2%-a exportcélú, 12,1% egyéb ipari, 48,7% takarmányozásra, 6,9% pedig vetõmagként kerül felhasználásra.

Az arató-cséplõ gép kiválasztásnál, az egyes konstrukciók megítélésénél, ezeken túlmenõen figyelembe kell venni, hogy a kalászos gabona termõterületének mintegy 50%-áról a szalmát hengeres vagy szögletes nagybálakészítõ gépekkel takarítják be. A kukorica betakarítása során pedig egyre nagyobb igény jelentkezik a hatékony szárzúzást végzõ adapterek alkalmazására.

Az arató-cséplõ gépek konstrukciói ma már kiforrott megoldások és jól igazodnak az említett ökológiai, agronómiai és gazdasági igényekhez, azonban ahhoz, hogy a megfelelõ igénybevételnek a megfelelõ arató-cséplõ gépet ki tudjuk választani szükségesnek tartjuk a magyarországi szántóföldi és üzemi vizsgálatok végzését, nem elsõsorban az egyes gyártmányok és típusok összehasonlítása, hanem a hazai körülmények között elérhetõ paraméterek megállapítása, ill. tapasztalatszerzés céljából. Ebbõl a célból az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézete a lehetõségeit tekintve folyamatosan végzi az arató-cséplõ gépek magyarországi tesztelését.

A mai arató-cséplõ gépeket – konstrukciójukat tekintve – az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

  • az anyagáram irányára merõleges verõlécekkel szerelt dob (vagyis tangenciális) és a gép hosszanti szimmetriatengelyével párhuzamosan elhelyezett szalmarázó ládák;
  • tangenciális dob és spirális anyagszállítású forgó szalmatovábbító és leválasztó hengerek;
  • axiális magleválasztású cséplõ és spirális szalmatovábbítású forgó-leválasztó.

A hagyományos, tangenciális cséplõszerkezetû és szalmarázó ládákkal szerelt kisebb dobszélességû és áteresztõképességû arató-cséplõ gépek közül 2003-ban búza betakarításban az MGI (Gödöllõ) vizsgálta az újabb fejlesztésû NEW HOLLAND CS 540 és CS 640 típusokat. A vizsgálatok eredményeit és néhány fontos jellemzõ mûszaki adatot az 1. táblázatban foglaltuk össze.A nagyobb áteresztõképességû, bonyolultabb és nagyobb geometriai méretû, tangenciális cséplõszerkezetû szintén újabb fejlesztésû NEW HOLLAND CX 840 arató-cséplõ gép vizsgálatára õszi búza betakarításban 2003-ban, míg a NEW HOLLAND CX 860 típus vizsgálatára 2002-ben került sor. A szántóföldi vizsgálati eredményeket a 2–3. táblázatokban foglaltuk össze.A NEW HOLLAND cég két axiáldobos arató-cséplõ gépének magyarországi vizsgálatára 2003-ban került sor. A vizsgálatokat szintén õszi búza aratásában végeztük el. A vizsgált NEW HOLLAND CR 980 két axiáldobos gép, a vizsgálatok ideje alatt üzembiztosan és megbízhatóan dolgozott, a szántóföldi vizsgálati eredmények összefoglalóan a 4. táblázatban találhatók.


Az elmúlt években az MGI a JOHN DEERE cég gyártmányai közül a hagyományos építésû és a nagy teljesítmény kategóriába sorolható JOHN DEERE 9660 WTS, valamint a tangenciális dobbal és forgó leválasztó hengerekkel épített, szintén nagy teljesítményû JOHN DEERE 9780 CTS vizsgálatait sikerült elvégezni õszi búza betakarításban. A JOHN DEERE 9660 WTS arató-cséplõ gép vizsgálati eredményeit az 5., míg a JOHN DEERE 9780 CTS gép szántóföldi mérõvizsgálat eredményeinek összefoglalóját a 6. táblázat tartalmazza.Az elmúlt években a klasszikus axiáldobos építésû gépek közül a CASE IH AF 2388 arató-cséplõ gép vizsgálatára is sor került õszi búza betakarításban, melynek eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

Az ismertetett vizsgálati eredmények természetesen az eltérõ vizsgálati helyszín, idõjárási viszonyok, ill. a fajta és hozamok miatt egymással nem hasonlítható össze, hiszen ezek a körülmények gyakran jobban befolyásolják a mért paramétereket, mint maga a konstrukció.

A mért paraméterek ismerete azonban az áteresztõképesség, a fajlagos hajtóanyag-felhasználás, a szemtörés és szemtisztaság vonatkozásában azért is fontos, mert az üzemeltetés során ezen értékeket kell az optimális értéken tartani az 1,5%-os szemveszteség figyelembevételével.

Adott hozamú õszi búza betakarításban különbözõ munkaszélességû vágóasztalok (6; 7; 9 m) alkalmazásával, vagyis a munkaszélesség és a munkasebesség növekedésével a gépek terhelése növelhetõ, természetesen növekvõ szemveszteség érték mellett. Azonban azt is tapasztaltuk, hogy kisebb munkaszélességû vágóasztal és nagyobb munkasebesség alkalmazásával az arató-cséplõ gép hajtóanyag-felhasználása nagyobb mértékben növekszik, mint a gépterhelés értéke, vagyis kedvezõtlenül alakul a fajlagos fogyasztás. A különbözõ munkaszélességû vágóasztalok alkalmazásával, a munkaszélesség növelésével a gépterhelés értéke kisebb munkasebesség értékek és kisebb hozamok mellett is közelíthetõ a gép áteresztõképességéhez.

A vizsgálati eredményeket összefoglalóan értékelve megállapítható, hogy magyarországi viszonyok között az 1,5% szemveszteség betartása melletti üzemeltetésre:

  • a kisebb termõterületen és gyengébb hozamokkal gazdálkodó vállalkozások a kisebb, 8–9 kg/s áteresztõképességgel rendelkezõ, tangenciális cséplõszerkezetû és szalmarázó ládás gépeket tudják elõnyösen használni 1,2 kg/t fajlagos hajtóanyag-felhasználás mellett
  • a nagy termõterülettel rendelkezõ, de mérsékeltebb hozamokat elérõ vállalkozások a nagyobb, 10–12 kg/s áteresztõképességgel rendelkezõ tangenciális cséplõszerkezetû, 5–6 szalmarázó ládás gépeket részesíthetik elõnybe 6–7 m munkaszélességû vágóasztalok használatával;
  • a nagy termõterülettel rendelkezõ, magas színvonalon gazdálkodó és intenzíven termelõ gazdaságok – amennyiben a szalmára is igényt tartanak – a nagy áteresztõképességû, hagyományos építésû, 6 szalmarázó ládás gépek 13–16 kg/s áteresztõképességét is kihasználhatják 7–9 m-es vágóasztalok használatával. Ha a szalmát nem kívánják betakarítani, ezen gépek szalmaszecskázóval szerelt változatát is használhatják. Ebben az esetben 7 m munkaszélességû vágóasztal használatával a tangenciális cséplõszerkezetû és forgó-leválasztó hengerekkel szerelt gépek akár 18–19 kg/s áteresztõképességet is elérhetnek. A két db axiál dobbal szerelt változat esetében pedig az áteresztõképesség meghaladhatja a 20 kg/s értéket is.
  • a klasszikus axiáldobos gépek nagyságrendükhöz képest mérsékelt áteresztõképességgel, 12–13 kg/s, viszonylag magasabb hajtóanyag-felhasználással dolgoznak, viszont a sérülésre kényesebb magvak (napraforgó, mustármag, köles, gabona-vetõmagvak) betakarítására kedvezõbb szemtörési paraméterekkel használhatók.

Az elmondottak alapján a különbözõ konstrukciójú arató-cséplõ gépek közül az ökológiai, agronómiai, gazdasági adottságoknak megfelelõen kiválasztható az 1,5%, vagyis a kívánt szemveszteség mellett legjobb áteresztõképességgel, fajlagos hajtóanyag-felhasználással, szemtisztasági értékkel és szemtörési paraméterrel üzemeltethetõ arató-cséplõ gép. Az újabb típusok 2006. évi várható vizsgálatai búza- és kukorica-betakarításban pedig lehetõvé teszi az újabb hazai információk adását a mezõgazdasági vállalkozók részére.