MENÜ

A mechanikai és kémiai gyomszabályozás lehetõségei õszi búzában

Oldalszám: 77
Hornyák Attila 2014.04.29.

Az õszi búza gyomszabályozása az egyik legfontosabb és a legnagyobb lehetõségeket rejtõ feladat. Vetésterülete hazánkban nagy, az elmúlt években 1,1 millió hektáron termesztették. Szinte minden gazdaságban foglalkoznak a termesztésével, gyomszabályozásával. Termesztésének Magyarországon nagy hagyománya van, a gazdálkodás sikere az egész mezõgazdaság eredményességét befolyásolja.

A termelés eredményessége nagymértékben függ a gyomosodástól, illetve a védekezés hatékonyságától. Az õszi búza továbbá jó elõveteménye más kultúrnövényünknek, mivel az évelõ kétszikû gyomnövények irtása bennük lehetséges, s gyakran csak itt eredményes. Emellett korán lekerülnek, s így lehetõség van tarlókezelésre.A kalászosgabona vetések gyomosodását a vetésidõ, a vetést követõ csapadékviszonyok, a meteorológiai tényezõk, a talajtípus, az elõvetemény és nem utolsó sorban a területen alkalmazott mechanikai és/vagy kémiai gyomszabályozás határozza meg. Az egész szántóföldi növénytermesztésben, az utóbbi idõszakban, jelentõs változások történtek a vetésszerkezetben, a talajmûvelésben, a gyomirtó szer használatban, a tulajdonosi szerkezetben, melyek az õszi búza gyomosodási viszonyaira is hatottak. A gyomok összetétele és fontossági sorrendje jelentõsen változott az elmúlt évtizedekben. Felszaporodtak a nehezen irtható, nagy kultúrnövény elnyomó képességgel rendelkezõ gyomnövények. Jelenleg az õszi búzában a kiemelkedõ fontosságú gyomnövények közé tartozik az ebszikfû (Matricaria inodora), a mezei acat (Cirsium arvense), a ragadós galaj (Galium aparine), a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), a fehér libatop (Chenopodium album) és az apró szulák (Convolvulus arvensis). Természetesen területenként a fontossági sorrendiség változhat, illetve más gyomnövények is okozhatnak gyomirtási, gyomszabályozási problémákat. Ilyen gyomnövény lehet az árvakelésû napraforgó (Helianthus annuus), a nagy széltippan (Apera spica-venti), a vadrepce (Sinapis arvensis) és a hélazab (Avena fatua).A gyomnövények elleni védekezés a növénytermesztésben alapvetõ fontosságú. A védekezésnél elsõsorban a megelõzésre kell(ene) törekednünk, mégpedig úgy, hogy megakadályozzuk a gyomnövények terjedését, felszaporodását, közben megõrizve a talajaink jó kultúrállapotát. Ezt preventív módszerekkel, a megfelelõ termesztéstechnológia betartásával, illetve mechanikai eljárásokkal tudjuk megvalósítani.A preventív módszerek közé tartozik a gyomok betelepülésének megakadályozása. Ezzel az évelõ, vegetatív úton szaporodó gyomnövényeket tudjuk háttérbe szorítani, illetve megnehezíteni a terjedésüket. Természetesen a teljes kizárásuk a területrõl a legnagyobb odafigyeléssel sem valósítható meg, de egy elfogadható szinten mindenféleképpen tartható lesz a számuk. A már betelepült évelõk ellen természetesen tudunk, és kell is védekezni mechanikailag és/vagy vegyszeresen.Fontos továbbá a gyommagmentes vetõmag használata. Ezzel a generatív úton terjedõ gyomnövényeket, illetve a területen esetleg még nem elõforduló gyomokat tudjuk kizárni. Figyelemmel kell lenni a szervestrágya minõségére is, mivel a szakszerûtlen trágyakezelés miatt hatalmas mennyiségû csírázóképes gyommag kerülhet a szántóterületre.Minden esetben nagy hangsúlyt kell(ene) fektetni a megelõzésnél a munkagépek és betakarítógépek által egyik területrõl a másikra „szállított” növényi szaporítóképletek kockázatára.A termesztéstechnológia módszerek közé tartozik – elsõsorban – az okszerû növényi sorrend kialakítása, a vetésváltás rendszerének minél tökéletesebb alkalmazása, a kultúrnövény számára az optimális tápanyag utánpótlás biztosítása. Az ideális, vagy legalább ahhoz közeli vetési körülmények biztosítása, kialakítása. Itt fontos a megfelelõ magágy megteremtése, a vetésidõ betartása, a megfelelõ vetési mód, vetésmélység kiválasztása, a fajta igényeihez igazított magszám (csíraszám) elérése, mégpedig azért, hogy ezzel teljes egészében a kultúrnövény fejlõdési dinamikáját ki tudjuk használni. A vegetációs idõ legvégén fontos a betakarítás szervezése, ahol szem elõtt kell tartani a betakarítás idejét, eszközigényét, egy nagyobb gazdaságon belül, minden esetben a betakarítási táblasorrend kialakítását.A mechanikai gyomirtási módszerek közé tartozik a talajmûvelés, az ugaroltatás (fekete ugar, zöld ugar), illetve a növényállományban a gyomok mechanikai úton történõ irtása. A változó mélységû és gyakoriságú talajmûvelés eredményes módszer a gyomirtásban, továbbá már vetés elõtt tudunk védekezni a gyomnövények ellen. Fontos azonban megemlíteni, hogy ennél a módszernél is szem elõtt kell tartani a talajadottságokat és a környezeti feltételeket. Továbbá kiemelkedõen fontos, hogy ne csak a vetés elõtti talajmûveléssel tegyünk meg mindent a gyomnövények visszaszorítása, irtása érdekében, de minden esetben el kell végezni a betakarítás végeztével egy megfelelõ minõségû mechanikai tarlóápolást is a területen.Az õszi búza állományokból van lehetõség a gyomok mechanikai irtására, a több évtizeddel ezelõtt, a kisparaszti gazdálkodásban már alkalmazott fogasolással. Ezzel az eljárással a sekélyen gyökerezõ, kevésbé fejlett gyomnövényeket tudjuk irtani, abban az esetben, ha a gyomfésût, a rezgõ fogú boronákat megfelelõ idõben és beállítással alkalmazzuk.A világ árutermelõ mezõgazdaságának és a jelenlegi hazai növénytermesztési technológiáknak, gyakorlatnak a kémiai növényvédelem is a szerves részét képezi, ezen belül a herbicidek (gyomirtószerek) használata meghatározó. Továbbá az õszi búza gyomosodási viszonyait figyelembe véve, a hazai vetésterület nagy részén továbbra is szükséges és nélkülözhetetlen a gyomirtó szerek használata, a vegyszeres gyomirtás alkalmazása.Az õszi búzában viszonylag könnyû elfogadható szintû, nem túl drága vegyszeres gyomirtást végezni. Igazán jó gyomirtás, ami évekre tervezett és elõremutató, csak a gyomflóra ismeretében és többszöri kezeléssel végezhetõ. Ezek azonban már költségesebb eljárások.Az eredményes és gazdaságos kémiai gyomirtáshoz nélkülözhetetlen a gabonatáblák gyomfertõzöttségének táblaszintû ismerete. A gabonavetésekben a gyomnövények kelését, fejlõdését folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a gazdálkodónak.A jó gyomirtószer kiválasztásának elõfeltétele a megfelelõ idõben elvégzett gyomfelvételezés. Ehhez tudnia kell a gazdálkodónak, hogy mikor kell elvégeznie a gyomfelvételezést, annak érdekében, hogy értékes információkhoz jusson a gyomnövények elõfordulását illetõen. Tudatában kell lennie a gazdának, hogy mely gyomnövények uralkodnak a táblán, melyek terjedése várható, melyek a potenciálisan veszélyes gyomfajok, illetve azt, hogy mikor milyen fenológiai stádiumban vannak a gyomnövények. Természetesen, az alapja a jól elvégzett gyomfelvételezésnek az, hogy a termelõ felismerje legalább azokat a gyomnövényeket, amelyek a területén elõfordulnak, és ami ellen a herbicides védekezést el akarja végezni, végeztetni.Tehát a szakmailag is jól elvégzett gyomfelvételezésre azért van szükség, mert csak így lehet kiválasztani a legalkalmasabb, legoptimálisabb gyomirtó szert, szereket.A gyomfelvételezések optimális idõpontjai:

 

 

    • az elsõ gyomfelvételezést még õsszel el kell végeznünk,

 

    • a másodikat kora tavasszal, a kétszikû gyomok tömeges kelésekor,

 

  • a harmadik gyomfelvételezést az õszi búza bokrosodásának végére, szárbaindulásának kezdetére kell idõzítenünk.

Az õszi búza herbicides gyomirtása alapvetõen két idõpontban végezhetõ el: õsszel és tavasszal.Õsszel lehetõségünk van vetés elõtti kijuttatásra, ezt a kijuttatást nevezzük preesowing technológiának, illetve az õszi búza és a gyomnövények kelése után, ezt hívjuk õszi posztemergens kijuttatásnak.A tavaszi posztemergens gyomirtást a kétszikû gyomnövények tömeges kelését követõen kell elvégeznünk, figyelembe véve az õszi búza fenológiai állapotát, illetve bizonyos hatóanyagcsoportba tartozó herbicidek utóveteményre gyakorolt hatását is.A preemergens gyomirtásnál, ha alkalmazni kívánjuk, ügyelni kell többek között arra, hogy az erõsen porosodó, erózióra, deflációra hajlamos és a rendszeresen vízállásos területeken ne végezzük el ezt a kijuttatási technológiát. Továbbá a fitotoxikus tünetek elkerülése érdekében fontos az egyenletes, megfelelõ mélységû (4–6 cm) vetés, mivel ezek a preemergensen alkalmazott gyomirtószerek úgy fejtik ki a hatásukat, hogy a csapadék bemossa a talaj felsõ rétegébe a hatóanyagot, és a csírázó gyomnövények pusztulnak el.Az õszi posztemergens gyomirtásnál a már kikelt gyomnövények ellen irányul a védekezésünk.A magról kelõ egyszikû gyomnövények közül a területünkön esetleg elõforduló nagy széltippan (Apera spica-venti), parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides), soványperje (Poa trivialis) ellen védekezhetünk a gyomnövények legérzékenyebb fenológiai állapotában, mégpedig a gyökérváltáskor (1–3 leveles állapot).A magról kelõ kétszikû gyomok (például az árvacsalán fajok (Lamium spp.), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), a tyúkhúr (Stellaria media), a veronika félék (Veronica spp.), a pipitér fajok (Anthemis spp.), a ragadós galaj (Galium aparine), a szarkaláb fajok (Consolida spp.), akkor a legérzékenyebbek a herbicidekre, ha szikleveles-két valódi leveles állapotban vannak. Ezek a felsorolt magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények tömegesen csírázhatnak, ha az õsszel csapadékos és enyhe az idõjárás.Az éghajlati adottságokból adódóan természetesen hazánkban sem alkalmas a teljes gabona vetésterület õszi gyomirtásra, így a hagyományosnak mondható tavaszi posztemergens kijuttatási technológiákat kell alkalmazni a termelõknek.

A tavaszi gyomirtásnak is vannak általános szabályai, amit minden esetben be kell tartani a hatékony gyomirtás és a fitotoxikus károk elkerülése érdekében.Ilyen „aranyszabályok” többek között a következõk:

 

 

    • hormonhatású készítmények éjszakai fagyok és 25˚C feletti léghõmérséklet esetén, továbbá pangóvizes területeken és szárbaindult búzában nem juttatható ki;

 

    • a tavasszal kijuttatott hormonbázisú készítmények, és a kétszikûirtó hatásspektrummal rendelkezõ gyomirtó szerek, a nem megfelelõ kijuttatás technológia következtében elsodródhatnak és károsíthatják a szomszédos érzékeny kultúrákat (szõlõ, zöldségfélék, napraforgó, cukorrépa, pillangósok, gyümölcsösök);

  • a gyomirtó szerek engedélyokiratban rögzített kijuttatás technológiára vonatkozó további elõírásait is minden esetben be kell tartani (például a kultúrnövény mely fenológiai állapotáig juttatható ki a készítmény, van-e utóveteményre gyakorolt káros hatása a gyomirtó szernek, milyen adalékanyagra, adalékanyagokra van/lehet szükség a megfelelõ hatás eléréséhez, vagy éppen tilos hozzáadni adalékanyagot a gyomirtó szerhez).

 

Ha a tavaszi kijuttatásnál is betartjuk, hogy a gyomnövények elõfordulása alapján választjuk ki a megfelelõ gyomirtó szert, illetve az elõbb leírt utasításokat is szem elõtt tartjuk, akkor megfelelõen hatékonyan tudunk védekezni az õszi búzában a tavasszal elõforduló legfontosabb gyomnövények ellen is.A legfontosabb egyéves gyomnövények közé tartoznak, tartozhatnak a tavasszal kelõ és csírázó repcsényretek (Raphanus raphanistrum), a vadrepce (Sinapis arvensis), a keserûfû fajok (Polygonum spp.), a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), az ugari szulákpohánka (Bilderdykia convolvulus), a szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus). Az évelõk közül az apró szulák (Convolvulus arvensis), a mezei acat (Cirsium arvense) és az útszéli zsázsa (Lepidium draba).Az õszi búza gyomirtási lehetõségei közül kiemelkedõen fontos a vegetáció végén (betakarítás után) a vegyszeres tarlókezelés alkalmazása is, mivel az õszi búza betakarítása után elvégzett herbicides tarlókezelés a herbicides gyomirtás leghatékonyabb eljárásainak egyike, azzal együtt, hogy a viszonylag költségtakarékosabb gyomirtások közé is tartozik. Ennél a technológiánál a gyomnövények ellen a glifozátokat és azok sóit alkalmazzuk. Itt fontos azt tudni, hogy a technológia alkalmazásánál a gyomnövények legalább 15–20 cm-es nagyságúak legyenek, annak érdekében, hogy megfelelõen nagy növényfelület álljon rendelkezésünkre a hatóanyag levélfelületre juttatásához. Továbbá az évelõ gyomnövények ellen a megfelelõ hatás eléréséhez, a kijuttatás után a négy hetet meg kell várnunk. Ez az idõmennyiség minimálisan szükséges ahhoz, hogy a hatóanyag lejusson a gyökérrendszerbe, és ott kifejtse a hatását. Az eltelt idõ után az õszi talajmunkákkal további mechanikai gyomirtást tudunk elvégezni, ami a következõ vegetációs idõszakra csökkenti a gyomnövények számát.Összefoglalva elmondható, hogy az õszi búzánál és természetesen a többi kalászos gabonánál a gyomszabályozást, gyomirtást több módon, a leírt, felsorolt módszerek valamelyikével, illetve több lehetõség párhuzamos alkalmazásával lehet és kell megoldani.  Ezek a gyomirtási-gyomszabályozási módszerek a preventív-megelõzõ intézkedések, a termesztéstechnológiai módszerek, és nem utolsó sorban a mechanikai és a vegyszeres eljárások.