MENÜ

Tápanyag-ellátás és az évjárat hatása az õszi búza terméshozamára egy karcagi termõhelyen

Oldalszám: 31-32
Zsigrai György 2014.04.29.

A mûtrágyahasználat növényre és környezetre gyakorolt hatásának egy-egy térségben történõ reális megítéléséhez fontos információkat nyújtanak az ország különbözõ termõtájain beállított mûtrágyázási tartamkísérletek. E tartamkísérletek körébe tartoznak többek között a Debreceni Egyetem ATC Karcagi Kutatóintézet területén, réti csernozjom talajon beállított OMTK kísérletek is, ahol közel 40 éve elemezzük folyamatosan a mûtrágyázás rendszeres alkalmazásának környezeti, illetve a gazdasági növények termésére, termésminõségére, valamint termésbiztonságára gyakorolt hatását.

A következõkben 15 õszi búza kísérlet tapasztalatait szeretném megosztani az olvasóval arra vonatkozóan, hogy milyen összefüggések mutathatók ki az NPK-mûtrágyázás színvonala és az õszi búza terméshozama között a kísérlet által reprezentált termõtájban, illetve ezen összefüggéseket hogyan befolyásolják az évjárathatások.A mûtrágyázás hatása az õszi búza terméshozamára

A kísérletek elsõ 20 évében végrehajtott 10 õszi búza kísérlet adatai kifejezett trágyahatásokat jeleztek (1. táblázat). Az 50 kg N/ha adagnak a kontroll parcellák terméséhez viszonyított közvetlen hatása a PK kezelések átlagában 1,07 t/ha volt. P kezelés nélkül e termésnövelõ hatás 0,96 t/ha, 50 kg P2O5/ha P-trágyázás mellett 1,19 t/ha, 100 kg P2O5/ha P-trágyázás mellett pedig 1,33 t/ha értéknek adódott. A N-adag növelése (100, illetve 150 kg N/ha-ra) jelentõsen fokozta a búza hozamát.

 


A P vonatkozásában is jelentõs termésnövelõ hatások mutatkoztak. A P0 szinthez viszonyított átlagos közvetlen hatás a P50 adag esetén 0,65 t/ha volt, amihez a vizsgált évek átlagában már nem járult lényeges pótlólagos P-hatás. E kedvezõ hatás valamennyi kísérleti évben megfigyelhetõ volt, ami alátámasztja az õszi búza közismerten nagy P-igényét és jó P-reakcióját.A K-trágyázás vonatkozásában számottevõ hatások – egy esettõl eltekintve – nem voltak mérhetõek, ami jelzi, hogy a K-trágyázásnak köszönhetõ jelentõs hozamnövekedésre a kísérletéhez hasonló ökológiai sajátosságokkal (nagy agyagtartalom, K-szolgáltató agyagásványok kedvezõ aránya) rendelkezõ termõhelyeken nem számíthatunk a búza esetében.A kísérlet 21–32. évére kiterjedõ idõszak termésadatai elsõsorban jelentõs P hatásokról tanúskodtak. Meg kell azonban jegyezni, hogy az N100 kg N/ha adag közvetlen termésnövelõ hatása a PK kezelések átlagában 1,97 t/ha volt. E kedvezõ hatás mértéke azonban jelentõsen függött a P-trágyázás színvonalától. Amíg ugyanis P-trágyázás nélkül csupán 1,39 t/ha, addig 60 kg P2O5/ha P-trágyázás mellett már 2,36 t/ha, 120 kg P2O5/ha P-trágyázás mellett pedig 2,26 t/ha terméstöbblet volt elérhetõ.A N mennyiségének 150 kg/ha-ról 200 kg/ha-ra történõ növelése nem eredményezett egy esetben sem hozamnövekedést, sõt ötbõl három esetben tendenciaszerû termésdepressziót okozott. A P0 szinthez viszonyított átlagos közvetlen trágyahatás a P60 adag esetén 0,95 t/ha volt, amihez az öt kísérlet átlagában már nem társult pozitív pótlólagos P-hatás. A kis P-adagok (60 kg P2O5/ha) kedvezõ hatásai valamennyi kísérleti évben megfigyelhetõek voltak. A dózis 120 kg P2O5/ha-ra való növelése azonban csak egy tenyészidõszakban eredményezett szignifikánsan nagyobb termést. A N-hez hasonlóan tehát nem számíthatunk a rendszeresen kijuttatott, 100–120 kg P2O5/ha-t meghaladó P-adagok hasznosulására valamennyi évjáratban. A 100 kg K2O/ha K-mûtrágya adag rendszeres alkalmazása eredményeként csak tendenciáját tekintve növekedett a búza terméshozama, ami jelzi, hogy a talaj természetes K-szolgáltató képessége a kísérletek 20–32. éve közötti idõszakban is képes volt kielégíteni az õszi búza állományok K-igényét annak ellenére, hogy a talaj eredeti K-ellátottsága csak közepes.Az eredmények alapján a kísérleti helyhez hasonló ökológiai adottságokkal rendelkezõ termõhelyeken az õszi búza optimális N-adagja 100–150 kg/ha, P-adagja pedig 80–100 kg/ha körüli értékre tehetõ. A térségben lehetõség van a K-trágyázás elhagyására, illetve annak a K-igényes kultúrákra való koncentrálására, azonban e gyakorlat nem vezethet a talaj K-szolgáltató képességének jelentõs csökkenéséhez, amit rendszeres talajvizsgálatokkal folyamatosan ellenõriznünk szükséges.

 

Az NPK mûtrágyák kölcsönhatásainak értékelése

A PK-ellátás fokozatos javulásával nagyobb biztonsággal számíthatunk a kijuttatott N-mûtrágya nagyobb adagjainak (100–150 kg/ha) érvényesülésére. Jó PK-ellátottság esetén a nagy N-adagok sem eredményeztek hozamcsökkenést a vizsgált tenyészévek túlnyomó többségében. Amíg azonban a K-mûtrágyázás javíthatja a N-mûtrágyák érvényesülését, addig a pozitív P-hatásokat mérsékelheti az adott termõhelyen. A makroelem trágyák megfigyelt kölcsönhatásai felhívják a figyelmet az õszi búza harmonikus N-, illetve P-trágyázásának fontosságára, amelynek megteremtése a sikeres õszi búza termesztés egyik alappillére.Az évjárat hatása az õszi búza terméshozamára

Az egyes évjáratokban a kísérletek átlagos terméshozama terén megfigyelt nagymértékû eltérések felhívják a figyelmet arra, hogy a tápanyagellátáson kívül egyéb termesztési tényezõk (pl.: csapadékellátottság, hõmérséklet, növényvédelem, egyéb agrotechnikai elemek) szerepe is jelentõs lehet az õszi búza terméseredményeinek kialakításában. E tényezõk közül a csapadékellátottság jelentõsége kiemelkedõ a térségben. A 2. táblázat a különbözõ NPK-mûtrágya adagok alkalmazásával kapott terméseredményeket évjárat típusonként, illetve az összes év átlagában mutatja be.

 


Látható, hogy amíg az aszályos évjáratokban jóval szerényebb hozamokra számíthatunk, addig a csapadékos évjáratokban lényegesen nagyobb terméseredmények érhetõk el. A trágyázatlan kontroll parcellák termése áltagosan 7%-kal csökkent az aszály eredményeként és 62%-kal növekedett az átlagos csapadékú évekhez viszonyítva a csapadékos évjáratokban. Az átlagos évjáratokban a kontrollhoz viszonyítva 72%-os termésnövekedés volt elérhetõ az 50 kg/ha N-mûtrágya adag felhasználásával. A trágyadózis további növelése azonban már hozamcsökkenést eredményezett. A csökkenés mértéke a kontrollhoz viszonyítva elérte a 20%-ot, ha a N-adagot 50 kg/ha–ról 150 kg/ha-ra növeltük. Az aszályos és csapadékos évjáratokban is csökkent az 50 kg/ha N-mûtrágya dózis kontrollhoz viszonyított termésnövelõ hatása az átlagos csapadékú évjáratokban megfigyelt értékhez képest.A nagyobb N mûtrágyaadagok alkalmazása valamennyi évjáratban terméscsökkentõ hatású volt, de a csökkenés mértéke évjárat típusonként lényegesen eltért. Legnagyobb értéket (28%) az aszályos évjáratokban ért el. A kedvezõbb csapadékellátottság viszont 50%-ára mérsékelte e kedvezõtlen hatást. A N-nél tapasztaltakkal ellentétben a P-adag fokozatos növelése minden évjárattípusban jelentõsnek mondható termésnövekedést eredményezett, ami ismételten jelzi a P-mûtrágyázás kiemelt jelentõségét az õszi búza termesztése során. A P mûtrágyázással az aszálykár mértéke is lényegesen csökkenthetõ volt. Az aszályos évjáratokban sem volt azonban kedvezõ K-mûtrágya hatás tapasztalható, így a kísérlet viszonyai között nem igazolódott be a K-ellátás és a növényállomány aszálytûrõ képessége közötti, közismerten pozitív kapcsolat. Ennek valószínû oka abban keresendõ, hogy a talaj eredeti tápanyag-szolgáltató képessége megfelelõ szinten képes volt kielégíteni a növényállomány K-igényét, így a pótlólagos K-adagoknak már nem volt jelentõs szerepe a növények élettani folyamataiban. Természetesen más termõhelyeken (pl. ásványi kolloidokban szegény homoktalajokon) jelentõs K-hatások is mutatkozhatnak.Az egyes tenyészidõszakok különbözõ csapadék-ellátottsági (tenyészidõszak, téli félév, május, május-június, illetve április-június hónapok csapadéka) mutatói közül a május hónapban lehullott csapadék mennyisége volt legszorosabb (r=0,63216***) összefüggésben az õszi búza termésével (1. ábra).

 


A hozam szempontjából optimális mennyiségnek 80 mm májusi csapadék adódott. Az optimálist közelítõ mennyiségben lehulló májusi csapadék esetén az egyéb termesztési tényezõk szerepe elõtérbe kerül, amit a hozamadatok szórásának e tartományban történõ megnövekedése is jól mutat. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy minél inkább 50 mm alatt marad a májusi csapadék mennyisége, annál inkább terméskorlátozó tényezõvé válhat a vízellátottság.A karcagi OMTK kísérletek sokéves eredményei véleményünk szerint értékes információkat szolgáltatnak a Közép-Tiszavidéken folytatott õszi búza termesztés tápanyag-gazdálkodási hátterének okszerû megvalósításához, azonban egy-egy konkrét termõhelyen az optimális mûtrágya adagok és arányok megválasztása mindenkor a terület agroökológiai tulajdonságait, talajállapotát, agrotechnikai múltját, illetve a termeszteni kívánt növényfaj és fajta igényeit ismerõ gazda feladata.