MENÜ

A permetezési technika fejlesztésének lehetõségei

Oldalszám: 65
Dr. Dimitrievits György 2014.04.24.

A növénytermesztés biztonságának alapvetõ feltétele a hatékony növényvédelem. Jelenleg rendelkezésre állnak a legkorszerûbb növényvédõ szerek, amelyekbõl a felhasználás éves szinten 20 ezer tonna, több, mint 60 milliárd Ft értékben.

A jelenleg alkalmazott permetezési mûszaki eljárások hatásfoka azonban rendkívül alacsony. A vizsgálatok szerint általában a kiszórt permet 15–40%-a nem jut a célfelületre, de egyes védekezéseknél a veszteségek meghaladják a 90%-ot is. Ez rendkívüli mértékben növeli a védekezések költségeit, hiszen indokolatlanul nagy dózisokkal kell a kezeléseket végrehajtani, és ennek ellenére nehéz a megfelelõ hatást biztosítani. A gazdasági és eredményességi gondok mellett döntõ jelentõségû tényezõ, hogy a veszendõbe menõ permetezõszerek feleslegesen terhelik, esetenként súlyosan károsítják a környezetet. A legnagyobb veszteséget állománypermetezésnél a talajra kerülõ permet okozza, de a környezet szempontjából a legnagyobb veszélyt a cseppek elsodródása jelenti. A szél és a termik hatására elsõsorban a kisméretû cseppek könnyen elsodródnak, elpárolognak, és nemcsak a szomszéd táblákon termesztett növényekben tehetnek kárt, hanem többek között élõvizekbe, lakott területekre is eljuthatnak. Ezért a vegyszertakarékos, környezetkímélõ permetezési módszerek kialakítása és bevezetése alapvetõ termelési és társadalmi cél. A kutatók és fejlesztõk hosszú ideje törekednek a permetezés hatékonyságának javítására alkalmas mûszaki megoldások kialakítására és elterjesztésére. Ennek a széles körû munkának az eredményeként ma már számos lehetõség kínálkozik az anyagtakarékos, környezetbarát növényvédelemre.

A mûszaki fejlõdést szolgáló fontosabb lehetõségek a következõk:

• a nem megfelelõ géptípusok kitiltása a forgalomból,

• a jó mûszaki állapot biztosítása,

• új, korszerû technikák bevezetése,

• elõírások környezetkímélõ mûszaki megoldások alkalmazására,

• az üzemeltetés színvonalának növelése. Hazánkban a növényvédelemrõl szóló 5/2001.(I. 16.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 81/2003. (VII.9.) FVM rendelet elõírja, hogy a növényvédõ gépek csak típusengedéllyel hozhatók forgalomba.A vizsgálatra kötelezett minden 5 dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt gép a következõ kategóriákban:

• szántóföldi permetezõ- és porlasztógépek,

• kertészeti permetezõ- és porlasztógépek,

• hordozható nem motoros hajtású permetezõgépek,

• hordozható, motoros permetezõ- és porlasztógépek,

• csávázógépek,

• granulátum szórógépek.A minõsítést az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) végzi az MSZ EN 12761 számú szabványban, illetve a fenti rendeletben meghatározott követelmények alapján. A kiadott típusengedélyek általában 5 évig érvényesek. A növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentõs hiányosság, eltérés esetén, 1 évig érvényes ideiglenes forgalmazási engedély is kapható. Az érvényességi idõ lejárta esetén az engedélyt új nyilatkozat benyújtásával meg kell újítani.

A forgalmazási engedélyt matricával kell igazolni valamennyi értékesített gépen. Jelenleg 270 szántóföldi és 122 kertészeti permetezõgép típus rendelkezik forgalmazási engedéllyel, tehát a választék megfelelõ.

A típusengedélyek megszerzésével kapcsolatos tudnivalók, valamint a Forgalmazásra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke az Intézet www.fvmmi.hu honlapján tekinthetõk meg.

A vonatkozó rendeletek kötelezõen elõírják a szolgáltatás céljára használt 100 dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt permetezõ- és porlasztógépek 2 évente kötelezõ felülvizsgálatát is. A tervek szerint a felülvizsgálati kötelezettséget kiterjesztik valamennyi üzemi permetezõgépre.

A permetezõgépek felülvizsgálatának célját, módszereit és követelményeit az MSZ EN 13790 szabvány határozza meg, külön elõírásokat tartalmaz a szántóföldi és a kertészeti permetezõgépekre. Az idõszakos vizsgálatokat az MGI erre feljogosító tanúsítványával rendelkezõ ellenõrzõ állomások fogják elvégezni. A mobil kivitelû állomásokat a hatékony vizsgálatok és azonos mérési eredmények biztosítása érdekében célszerû lesz egységes mérõeszközökkel felszerelni. A felülvizsgálatnál arra kell törekedni, hogy az év során bármely helységtõl számított 15 km-es távolságon belül legyen felülvizsgálat. A vizsgálatok térítéskötelesek lesznek, a térítés díját az FVM rendeletben állapítja meg. A vizsgálati eredményeket az elõírásos jegyzõkönyvben kell rögzíteni. Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelõ, az állomás kiadja a permetezõgép mûködési engedélyét és az igazoló matricát. Ha a permetezõgép állapota a felülvizsgálat eredménye alapján nem megfelelõ, a permetezõgép mûködési engedélyt nem kaphat. A permetezõgépek mûködési engedélyét a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat fogja ellenõrizni.

A védekezések hatékonysága jelentõs mértékben növelhetõ új, korszerû mûszaki megoldások alkalmazásával is. Ezek közül jelentõs mértékû vegyszermegtakarítás, és a környezet fokozott megkímélése várható a következõ megoldásoktól: injektoros fúvókák

• Szélarányos, szabályozott cseppméretû permetezés

• Légzsákos permetezés

• Elektrosztatikus permetezés

• Alagút permetezõk

• Növényérzékelõ permetezõk

• Helyspecifikus, fertõzésarányos permetezési rendszerekA permetezési eljárásoknál alapvetõen az okoz nehézséget, hogy a porlasztás során különbözõ méretû cseppek képzõdnek, amelyek röppályájuk során eltérõen viselkednek. Hagyományos szórófejekkel végzett permetezésnél gyakori, hogy 100–900 mikron nagyságú cseppek is keletkeznek. A nagy cseppek legtöbbször legördülnek, lefolynak a célfelületrõl, és a permet a talajra kerül, a 100 mikronnál kisebb cseppek könnyen elsodródnak, elpárolognak, veszélyeztetve a környezetet. Ezért fontos célkitûzés a cseppspektrum szûkítése, homogénebb cseppek képzése. A kisméretû cseppek kiküszöbölésének lehetõségét teremtették meg a konstruktõrök, amikor kifejlesztették az injektoros fúvókákat. Mint az 1. ábrán látható az áramló permetlé a fúvókatest két oldalán elhelyezett furatokon át levegõt szív be, amely elkeveredik a folyadékkal.


1. ábraEnnek eredményeként nagyméretû cseppek képzõdnek, amelyek belsejében légbuborékok vannak. A cseppek így az elsodródás veszélye nélkül jutnak el a kívánt felületre, majd ott felütközve a légbuborékok hatására szétpattannak. Így a célfelületet végül megfelelõ számú és méretû csepp borítja.

Az injektoros fúvókák alkalmazását megkönnyíti, hogy a szórófejekbe csereszabatosan beépíthetõk. Használatuk viszonylag kis költséggel jelentõs korszerûsítést jelenthet, lehetõvé válik többek között a talajviszonyok és a szeles idõszakok miatt szûkre szabott tavaszi permetezési idõszak jobb kihasználása. Míg a hagyományos fúvókák 2 m/s szélsebességig használhatók, az injektoros fúvókákkal 4–5 m/s-es szélben is biztonsággal lehet dolgozni.

Az injektoros elv felhasználásával a cseppméretek változtatásának további lehetõsége is adódik. Az ismertetett megoldásnál a levegõt a folyadék áramlása szívja be. Ezt a fúvókatípust ezért passzív injektoros fúvókának is nevezik. Lehetõség van azonban arra is, hogy a levegõt nyomással juttassuk a fúvókatestbe. Ez bonyolultabb megoldást jelent, mint egyszerû fúvókacsere, hiszen kompresszorra, légvezetékekre és speciális szórófejekre van szükség. Ennél a rendszernél, amelyet aktív injektoros permetezésnek is neveznek, a folyadék és a levegõ nyomásának változtatásával a cseppméretek még tágabb határok között változtathatók.

Az aktív injektoros permetezés felhasználásával fejlesztette ki a John Deere cég a szélarányos cseppképzési rendszert (2. ábra).


2. ábraA permetezõgépen kanalas szélsebességmérõt helyeztek el. Innen az információ a számítógépbe kerül, amely a mért adatok alapján meghatározza az elsodródás elkerülésére alkalmas cseppméretet, és ennek megfelelõen ad parancsot a permetlé és a levegõ nyomásának megfelelõ beállítására.

Az elsodródás megakadályozására a permetcseppek méretének korlátozása mellett számos más megoldás is kínálkozik. Ilyen többek között a cseppek légárammal történõ irányítása, a szántóföldön alkalmazott légzsákos permetezés. A nálunk is elterjedt megoldásnál a szórófejek felett elhelyezett tömlõbõl axiálventilátor által keltett légáram lép ki megfelelõen kialakított réseken, vagy lyukakon át és a cseppeket a célfelületre szállítja. Rendszerint szabályozni lehet a levegõ mennyiségét és sebességét, valamint irányát is. A légáram megakadályozza az elsodródást, ugyanakkor a munkaminõséget is javítja, hiszen nagyobb lombozat esetén növeli a penetrációt, és a fellépõ turbulens hatások következtében több permetet juttat a levelek fonákoldalára. A légzsákos permetezõgépekkel általában 5–6 m/s szélsebesség mellett is biztonságosan és jó minõségben lehet védekezni.

A cseppek megfelelõ lerakódásának biztosítására régóta folynak kísérletek elektrosztatikus feltöltés alkalmazásával is. A festésnél széles körben alkalmazott eljárásnál a folyadékot nagyfeszültségû, de kis erõsségû árammal elektrosztatikusan feltöltik, és ennek következtében a cseppek az ellenkezõ töltésû célfelületre intenzíven lerakódnak. Mivel ez az eljárás meglehetõsen nagy energiaigénnyel jár, általában kis folyadék- felhasználással mûködõ légporlasztásos gépeket alkalmaznak. Az elektrosztatikus feltöltés hatására a cseppek igyekeznek a legközelebbi ellenkezõ töltésû felületen lerakódni, ennek következtében az elsodródás esélye kisebb. Az azonos töltésû cseppek egymást taszítják, ezért a lerakódás egyenletesebb lehet, mint a hagyományos permetezésnél. Az eljárás eredményessége függ az alkalmazott mûszaki megoldás jellemzõitõl, és a környezeti feltételektõl, mivel az igen kis töltések hatását a szabadban számos tényezõ korlátozhatja.

Az elsodródás mérséklését és a permetveszteségek radikális mérséklését teszik lehetõvé a zárt vagy alagút permetezõk. A leggyakrabban szõlõültetvényekben alkalmazott berendezéseken a lombozatot a szórófejekkel ellenkezõ oldalon burkoló elemekkel, rendszerint lemezekkel veszik körül (3. ábra).


3. ábra

 

Ezek a lemezek azonban nemcsak a szél hatását hivatottak kiküszöbölni, hanem a lombozaton átjutó cseppek felfogására is. A lecsapódott permetlé a lemezek alján lévõ edényekben gyûlik össze, majd szûrés után visszakerül a gép tartályába. Az alagút permetezõgépek rendszerint egy- vagy kétoldalas (kétsoros) változatban készülnek. Kifejlett lombozat esetén a visszanyer permetlé aránya általában 20–30% lehet, kisebb lombnál ennél lényegesen több megtakarítás érhetõ el. Az eljárás az elsodródás minimalizálását, a permetlé jelentõs részének megtakarítását, a gépkihasználás javítását egyaránt lehetõvé teszi. A hidraulikus rendszerû alagút permetezõgépek mellett kifejlesztettek axiálventilátoros szállítólevegõs változatokat is, ezeknél a folyadék leválasztására cseppcsapdákat alkalmaznak.

A veszteségek csökkentése érdekében fejlesztették ki a növényérzékelõ ültetvény-permetezõgépeket is. Az infravörös vagy ultrahangos érzékelõkkel mûködõ rendszerek a szórófejek magasságában érzékelik a lombozatot, illetve annak hiányát, és ennek függvényében szelepek segítségével pillanatszerûen nyitják, illetve zárják a szórófejeket, így csak ott történik permetszórás, ahol ténylegesen van lombozat. Ilyen infravörös érzékelõvel mûködõ gép látható a 4. ábrán.


4. ábra

 

A növényérzékelõ berendezéssel végzett permetezés minõsége a berendezések alkalmazása nélkül végzett munkáéval egyenértékû. A permetlé megtakarítás mértéke nagymértékben függ az ültetvény lombozat folyamatosságának mértékétõl. Fiatal telepítésû ültetvényekben, amelyekben a növények lombozata nem ér össze, vagy a tavaszi elsõ permetezéseknél a megtakarítás elérheti az 50–75%-ot. Összefüggõ lombozat kezelésénél 5–20% közötti megtakarítással lehet számolni. A megtakarítás nagysága függ az érzékelõk számától is. Az axiálventilátoros szórószerkezetek kialakítása nem teszi indokolttá 3 párnál több érzékelõ alkalmazását. Fiatal ültetvényekben 1, illetve 2 pár érzékelõ, idõsebb, teljes lombozatú ültetvényekben 3 pár érzékelõ alkalmazása lehet célszerû.

A berendezések alkalmazása a permetlé megtakarítás, illetve az üzemidõ jobb kihasználása következtében a területteljesítmény 10–20%-os növelését eredményezheti. A növényérzékelõ berendezések elterjedését elõsegítheti, hogy nemcsak új, hanem használt gépekre is felszerelhetõk.

Szántóföldi vegyszeres gyomirtásnál szintén jelentõs megtakarítások érhetõk el. A jelenleg alkalmazott technológiánál ugyanis akkor is a teljes felület kezelésben részesül, ha csak a tábla egyes részein jelentkezik gyomosodás. A helyspecifikus kezelésnek több lehetséges megoldása van. Az egyik a gyomtérkép készítése, amelyhez felhasználható a mûholdas GPS azonosító rendszer. A helymeghatározó adóberendezéssel behatárolt területeken a permetezés szintén GPS rendszer irányításával végezhetõ el.

Lehetõség van a fertõzés nagyságának megfelelõ mértékû vegyszeradagolásra is a VarioSelect rendszer felhasználásával. A rendszer központi vezérlõegységbõl, pneumatikus mûködtetõ rendszerbõl, és 2 vagy 4 fúvóka befogadására alkalmas szórófej testekbõl áll. A különbözõ méretû vagy kivitelû fúvókák mûködtetése számítógép vezérlésével pneumatikus rendszerû pillanat szelepekkel történik. A fertõzés mértékének megfelelõen egy vagy több fúvóka mûködtetésével 100 és 900 dm3/ha határok között mindenkor a kívánt permetlé mennyiség, tehát szükséges dózis kerül kiadagolásra. A berendezés mûködhet Select üzemmódban, amikor az egyes fúvókák, vagy fúvóka kombinációk távirányítással kapcsolhatók a kívánt szórásteljesítmény, vagy cseppméret elérése céljából, és Vario üzemben, amikor automatikusan történik a váltás az üzemi nyomás változtatása mellett.

A helyspecifikus permetezés megoldható a gyomok közvetlen érzékelésével is. Biztató kísérletek folynak a gépcsoport vagy a szórószerkezet elõtt elhelyezett kamerákkal és más érzékelõkkel, amelyek segítségével meghatározható a kezelendõ terület és ennek alapján végezhetõ a permetezés. A kísérletek szerint a talajon lévõ növények bizonyos tulajdonságainak (például szín vagy klorofiltartalom) meghatározása révén lehetséges a termesztett növények, illetve a különbözõ gyomféleségek megkülönböztetése is, tehát a közeljövõben lehetõvé válhat a fertõzéshez adaptált permetezési technológia megvalósítása.

A vegyszeres növényvédelemnek a termelés biztonsága és gazdaságossága mellett azonban a környezetre gyakorolt hatása miatt társadalmi jelentõsége is van. Ezért várható, hogy a környezetkímélõ mûszaki megoldásokat az állam preferálni fogja, illetve alkalmazásukat elõ fogja írni. Németországban a környezetre gyakorolt hatásuk alapján az egyes gépeket, illetve részegységeket már jelenleg is kategóriákba sorolják. Így vannak az elsodródást 50, 75 és 90%-kal csökkentõ megoldások. A környezet szempontjából különösen érzékeny területeken (például élõvizektõl meghatározott távolságban) csak megfelelõ elsodródást mérséklõ technikával szabad permetezni. A jövõben ilyen elõírások várhatóan általánosan bevezetésre kerülnek. Ezek a környezetkímélõ permetezési mûszaki eljárások elterjedését nagymértékben meg fogják gyorsítani.