MENÜ

A gazdálkodási napló vezetése

Oldalszám:
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid 2014.04.25.

A 2004/2005. gazdálkodási évtõl kezdõdõen, azok a gazdálkodók, akik agrár-környezetgazdálkodás és a kedvezõtlen adottságú területek kompenzációs támogatásában részesülnek, a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” rendelet 2. számú melléklete Kötelezõ nyilvántartások szempontjának 1. elõírása alapján.

„A gazdálkodónak a mezõgazdasági parcellán végzett tevékenységeirõl naprakész nyilvántartást kell vezetni az FVM által rendszeresített formanyomtatványon”. A 2006/2007-es gazdálkodási évtõl azonban a gazdálkodóknak már az új formátumú gazdálkodási naplót kell vezetni, a jogszabályban meghatározott módon.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése és a kedvezõtlen adottságú területek kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján, az elõírásait a gazdaság teljes területére be kell tartani, a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó elõírások teljesítésének ellenõrzése, valamint a nevezett támogatások monitoringja érdekében, a gazdasága területén végzett tevékenységekrõl a 2006/2007. gazdálkodási évtõl kezdõdõen e rendelet 5. számú melléklete szerinti gazdálkodási naplót köteles vezetni, melynek egy aláírt másolatát el kell küldenie minden év augusztus 31. és december 31. között a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat címére (1118 Budapest, Budaörsi u. 141–145.). Amennyiben, a meglévõ gazdálkodási napló tartalmaz apróbb pontatlanságokat, de azok a gazdálkodás egészének a szakmai nyomon követését és megítélhetõségét nem akadályozzák, az ellenõrzés során az elsõ alkalommal a maximális 10 pontból 7 pont, a második alkalommal 5 pont és a többszöri alkalommal feltárt hiányosság esetén 4 pont adható. Abban az esetben, ha a gazdálkodási naplót nem vezeti a gazdálkodó, az ellenõrzés során a maximális 10 pontból az elsõ alkalommal 6 pont adható, de a második alkalommal már P2 szankció (ez esetben valamennyi parcella után nem jogosult támogatásra), és a többszöri alkalommal feltárt hiányosság esetén a mezõgazdasági termelõ programból való kizárásával járó P3 szankció szabható ki. A gazdálkodási naplót, a hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) másolatai nélkül kell megküldeni, ugyanakkor a kötelezõ nyilvántartásokra vonatkozó elõírások szerint, a kapcsolódó dokumentumokat legalább 5 évig meg kell õrizni. A gazdálkodónak gondoskodnia kell a gazdálkodási napló folyamatos vezetésérõl, figyelemmel az egyes gazdálkodási évek elkülöníthetõségére. E tekintetben a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2.§ m) pontját kell iránymutatónak tekinteni, mely szerint „gazdálkodási év: szeptember l-jén kezdõdõ és a következõ év augusztus 31-ig tartó idõszak”. Emellett, tekintettel kell lenni az évenkénti adatszolgáltatás rendjére, idõpontjára a HGGY rendelet 2. § (6) bekezdése szerint. A gazdálkodási napló formátum változása miatti legfontosabb tartalmi változások a következõk: a „Megjegyzés” rovatban a meghatározottaktól eltérõen nem több csak egy, azaz a talajvizsgálati jegyzõkönyv másolati példányát kell dokumentumként csatolni a beküldendõ gazdálkodási naplóhoz. Amennyiben a csatolandó dokumentumok számában változás történik, arról a gazdálkodók közleményben kapnak tájékoztatást. A „Nyilatkozat” rész alatti dátumot és aláírást, a gazdálkodó a gazdálkodási év végének lezárásakor töltse ki, illetve hitelesítse. GN02 Összesítõ adatlap: a „Földhasználati összesítõ” rész értelemszerûen kerüljön kitöltésre. Az „Állatállomány összesítõ” részre vonatkozó adatokat a GN14, azaz az állatállomány-változási nyilvántartások tartalmára alapozva kell kitölteni. A korcsoportok megnevezése, valamint az állategység értéke a HGGY rendelet 3. számú mellékletében található „Állategység számítási táblázat” alapján kerüljön kitöltésre. GN03 Parcellaösszesítõ adatok: a 4. oszlopban levõ parcellasorszám alatt a parcellához tartozó támogatási kérelmen feltüntetett sorszámot kell megadni. Az 5. oszlopban a helyrajzi szám rovatban elõfordulhat, hogy valamely parcellához több helyrajzi szám is tartozik. Ebben az esetben a megfelelõ rovatba * jelet és a megjegyzés idõpontját (hónap és nap) pl. *09.01. kell tenni, és a GN16 Megjegyzések adatlapon kell „megjegyzés” oszlop megfelelõ sorában felsorolni a helyrajzi számokat megadva a GN adatlap számát, lapszámát stb. A 6. oszlopban a hektárt két tizedes-jegy pontossággal kell megadni. A 7. oszlopban a hasznosítási irányt a GN02-es adatlap „Földhasznosítási összesítõ” részben felsorolt hasznosítási irány megnevezések melletti sorszámokkal kell jelölni (pl. gyep esetében 2). Ha például idõközben változás következik be az adott parcella tulajdonviszonyában, pl. bérelt terület megvételre kerül, annak jelölése úgy történik, hogy az adott rovatba, ebben az esetben a H betû mellé kerül a * jel dátummal * 11.15, mivel az adásvételi szerzõdés idõpontja november 15-e. A GN16 adatlapon pedig megadva a megfelelõ helyet bekerül az írásos megjegyzés.

GN04 Parcella alapadatok (szántó): szeretném megjegyezni, hogy azok a gazdálkodók, aki nem küldték el a talajvizsgálati eredményüket, illetve ebbõl adódóan a tápanyag-gazdálkodási tervüket sem, amint azt megkapják, postázzák a Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat címére: 1118 Budapest, Budaörsi út 141–145. (aláírásukkal és a regisztrációszámukat tüntessék fel minden lapon).

GN06 Parcellamûvelési adatok: abban az esetben, ha az adott parcellán több növényfajta található és valamelyik fajta esetében a bejegyzettõl eltérõ munkafolyamat kerül megvalósításra (pl. korai érésû almafajta betakarítása), akkor a „mûvelet megnevezése” oszlop megfelelõ rovatába a mûvelet megnevezése után kell feltüntetni a parcella alapadatok adatlap alapján, az érintett fajta sorszámát is. PL: a GN05 adatlapon a 4. sorban Vista Bella korai szüretelésû almafajta található, aminek a betakarítása történt. GN08 Nyilvántartás növényvédõ szeres kezelésekrõl (permetezési napló): az adatlap tartalma megegyezik a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 2. számú mellékletében közzétett adatlap tartalmával. Azoknak a gazdálkodóknak, akik a gazdálkodási naplóban ezt az adatlapot is vezetik, nem szükséges az említett jogszabály által elõírt mellékletet is vezetni. GN13 Legeltetési nyilvántartás: ha a gazdálkodó a legeltetési idõszak alatt egynél több parcellán legelteti állatait egyidejûleg, akkor valamennyi legeltetett parcella egységesített sorszámát kell feltüntetni a 4. számú oszlop rovataiban, a percellák összes területeivel együtt. GN16 Megjegyzések: az adatlapot naplósorosan kell kitölteni a gazdálkodási naplóban bekövetkezõ megjegyzések idõrendjében. A megjegyzés idõpontja mellett fel kell tüntetni az adott GN adatlap számát, lapszámát, a megjegyzéshez kapcsolódó rovat oszlop- és sorszámát. Pl. az 12345-H-05 blokkban található, 12451/11 hrsz., 23,12 ha területû gyep 2. egységes parcella sorszámmal ellátott bérlemény 2006. november 15-én adásvételi szerzõdés alapján saját tulajdonba került. GN17 Szaktanácsadási adatlap: amennyiben a gazdálkodó a mezõgazdasági tevékenysége során, valamely szakterülettel kapcsolatban nem rendelkezik megfelelõ szakismerettel (pl. növényvédelmi tevékenység), lehetõsége van szaktanácsadó alkalmazására. A szaktanácsadó személye egy gazdálkodási éven belül is változhat. A változás okát (pl. elégtelennek találta a szaktanácsadó munkavégzését, ezért egy másik szakemberhez fordult) a megjegyzés rovatban kell rögzíteni. Az új szaktanácsadó alkalmazásakor, a következõ, vagy többszöri váltás esetében, további adatlapot kell kitölteni. A hatályos gazdálkodási napló hivatalos formanyomtatványa a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról a www.fvm.hu letölthetõ, illetve kinyomtatható. Szeretnénk felhívni a gazdálkodók figyelmét a 6/2007. (I. 24.) FVM rendeletre, amely az agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosítása. A gazdálkodók számára a legfontosabb mosósítások a következõk:

• Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban szereplõ hatóanyagok engedélyezett csávázó szerként való szakszerû felhasználása, az igen alacsony területi dózisok miatt, egyik célprogram esetében sem esik korlátozás alá.

• Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban szereplõ földterület elhelyezkedése nem változhat.

• Átruházni, csak azt a támogatott létszámú állatállományt, illetve támogatott területet lehet, amely megfelel a célprogram minimális jogosultsági feltételeként elõírt minimális feltételeknek. Egy adott terület, illetve állatállomány a támogatási idõszakban a vis maior esetek kivételével, legfeljebb egyszer ruházható át. A kötelezettség átadásra vonatkozó kérelmet, egy eredeti példányban az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a kérelmezõ székhelye vagy lakhelye szerinti, illetékes megyei MVH kirendeltségére a gazdálkodási elsõ naptári évének utolsó napjáig lehet benyújtani. A 2006/2007. gazdálkodási évre vonatkozó kérelmek benyújtási határideje 2007. február 15. volt.

• Támogatási szerzõdés külön rendelkezése esetén, a támogatásra jogosult nyilatkozik a támogatási feltételek teljesítését igazoló dokumentumok meglétérõl. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül (kizárással jár), ha a támogatásra jogosult az ellenõrzés során a nyilatkozatában megjelölt dokumentumokat nem tudja felmutatni.

• A kifizetési kérelmet, egy példányban, az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatással együtt az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, a kérelmezõ székhelye, illetve lakhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez postai úton lehet benyújtani.

• A 2006/2007. gazdálkodási évtõl kezdõdõen a kifizetési kérelmet évente április 1. és május 15. között kell benyújtani a fent leírtak szerint.

A gazdálkodási napló tartalmával kapcsolatban várható további változások. Az elektronikus kitöltés, valamint a gazdálkodási napló adatok értékelési célú feldolgozásának megkönnyítésére a közeljövõben az adatlap egyes részeire (pl. hasznosítási irány, növény- és állatfajok, növényvédõ szerek) vonatkozóan kódjegyzék kerül bevezetésre. A megjelenést követõen a kódjegyzéket kötelezõen kell használni a gazdálkodási napló kitöltése során.Felhasznált Irodalom:

Lucskai Attila (2006): A gazdálkodási napló, in Gyakorlati Agrófórum, 17. évfolyam 11. szám