MENÜ

A környezetkímélõ lúdtartás alapelvei

Oldalszám: 108-109
Dr. Bogenfürst Ferenc, Polgár Beáta 2014.04.18.

Az exportorientált hazai lúd árutermelés évszázados hagyományokkal rendelkezik, és napjainkban is több tízezer kistermelõ számára nyújt megélhetést.

Kiemelkedõ minõségû termékei, közöttük hungarikumok világszerte ismertek és kedveltek. Vitathatatlan nemzetgazdasági jelentõsége ellenére komoly nehézségekkel küszködik, amelyek döntõen a termékek elõállításában uralkodó extenzivitásból és szezonalitásból erednek. E két jellemzõ miatt alacsonyak általában a hozammutatók, de elsõsorban a szaporasági paraméterek, emiatt a szükségesnél több szülõpár tartására van szükség. A szezonalitás következtében pedig az egész éves alapanyag szükséglet kielégítése érdekében egyszerre nagy állományok terhelik a környezetet.A házilúd alapvetõen legelõ madár, számára a zöldtakarmány minden életkorban és hasznosítási irányban nélkülözhetetlen. Jellemzõ azonban az is, hogy kíméletlenül legel, tartósan egy területen maradva a számára kedvelt fûféléket (egyszikûeket) a bokrosodási csomóig kicsípi, tehát a legelõket tönkreteszi. Trágyájával kiégeti a növényeket, megváltoztatja a talaj kémhatását, miáltal az eredeti növényállomány eltûnik a területrõl.

Kutatási programunkban azokat a lehetõségeket kerestük, amelyekkel – a lúd szülõpártartás hagyományaitól jelentõsen eltérve – a környezetet sokkal jobban kímélõ rendszert alakíthatunk ki. Ennek elsõ lépcsõjében kidolgoztuk a tenyészludak zárt, intenzív tartásának a technológiáját, amellyel a hozammutatók és a termelés biztonsága jelentõsen javítható, a szezonalitás teljesen megszüntethetõ. Ezáltal országos szinten kevesebb lúdállományra van szükség ugyanazon termékmennyiség elõállítására, a ludak zártan tartva kevésbé, illetve ellenõrizhetõ módon terhelik a környezetet. A termelés és ezzel a melléktermék kibocsátás egyenletessé tehetõ, elmaradnak a kezelhetetlen csúcsok.

További vizsgálatainkban az okszerû legeltetetés kialakításához kerestünk alapadatokat. A ludakat zárt körülmények között tartva vizsgáltuk a keverék- és zöldtakarmány-fogyasztásukat, ezzel összefüggésben trágyatermelésüket, valamint a termelt trágya összetételét.Anyag és módszer

A kísérletet az ANABEST Kft. boldogasszonyfai lúdtelepén végeztük két szakaszban (2006. május 22 és 26, illetve május 27 és 31 között), 60 ANABEST G felnõtt gúnárból álló lúdállománnyal. A ludakat 3 csoportra osztva zárt épületben helyeztük el, és az alábbi takarmányozásban részesítettük:

1. kezelés: kizárólag létfenntartó lúdtáp korlátozás nélkül, melynek fõbb beltartalmi értékei: száraz anyag 86%; met. energia 12,65 MJ/kg; nyersfehérje 9,4%; nyersrost 3,5%; kalcium 0,8%; foszfor 0,37%; nátrium 0,22%; nyershamu 4,7%, továbbá aminosav és vitamin kiegészítõk,

2. kezelés: 50% létfenntartó lúdtáp + 50% kaszált zöldtakarmány (tritikálé zöldje a harmadik csoportban mért mennyiség fele),

3. kezelés: kizárólag frissen kaszált zöldtakarmány (tritikálé) korlátozás nélküli etetése.A 3 kezelést 4 ismétléssel állítottuk be, ketrecenként 5–5 szárnyast telepítettünk. Az 1. ábra a csoportok felosztását és azok takarmányozási rendjét szemlélteti.
Az etetett takarmányt naponta visszamérve állapítottuk meg egy-egy csoport együttes fogyasztását. A lúdtrágya mennyiségének és összetételének megállapításához a ketrecek alatt elhelyezett fólián összegyûlt ürüléket gyûjtöttük össze és mértük le, majd a trágyából zárható, mûanyag mintavételi dobozba a vizsgálatok lefolytatásához elõírt mennyiségû mintát vettünk.Eredmények és értékelésük

A vizsgálatok során a 3 kísérleti csoport takarmányfogyasztását a 2. ábra mutatja be.


 

Az ábrán látható, hogy a csak zöldtakarmányt fogyasztó ludak takarmányfelvétele mintegy a fele a másik két csoport fogyasztásának. A III. csoport átlagosan 0,9 kg zöldet evett meg naponta, ugyanakkor az I. és II. állomány átlagos takarmányfogyasztása 1,9 kg/nap volt. Ennek oka feltehetõen az, hogy a tápot rosszabbul emészti a lúd, alacsonyabb rosttartalma miatt hamarabb áthalad az emésztõtraktuson. A II. csoport egyedei tápból kevesebbet fogyasztottak, mert kedveltségben a zöldet elõtérbe helyezték. Zöldfogyasztással együttvéve a II. csoport egyedeinek takarmányfelvétele ugyanannyi, mint az I. állomány lúdjaié.

A III. csoportot alkotó 5 lúd számára a tritikálé átlag napi 1 kg zöldje elegendõnek bizonyult, amely annak a táphoz viszonyított kedvezõbb energia-fehérje arányával és jobb emészthetõségével magyarázható.

Mivel a takarmányfogyasztásban jelentõsebb ingadozást nem figyeltünk meg, így az ürüléktermelés mérését és a trágyaösszetétel meghatározását is kellõ pontossággal tudtuk megállapítani.Trágyatermelés

Az egyes lúdcsoportok trágyatermelésének alakulását a 3. ábra szemlélteti.
 A csoportokat egymással összehasonlítva feltûnõ, hogy az I. csoport libáinak kísérlet alatti ürülékmennyisége négyszerese, a II. csoporté pedig több, mint háromszorosa a kizárólag zöldtakarmányt fogyasztó ludak termelésének. Az I. és II. állomány megközelítõleg azonos takarmányfogyasztása ellenére a trágya mennyiségében jelentõs különbség adódott. A csak tápon tartott ludak közel másfélszer több ürüléket termeltek a táp mellett növényt is fogyasztó társaikénál. A jelenség nem csak a nagyobb elfogyasztott mennyiséggel, hanem azzal is magyarázható, hogy a kizárólag tápot fogyasztó ludak több vizet vesznek fel, így ürülékük nedvességtartalma, tehát tömege is nagyobb. Ezt igazolja a libaürüléknek a szárazanyag-tartalomra vonatkozó vizsgálati eredménye is (4. ábra).
 A III. csoport trágyájának szárazanyag-tartalma mindkét csoporténál 6–8%-kal magasabb, ám a csoportok közt nincs statisztikailag igazolható különbség. Legkisebb szárazanyag-tartalmú a tápon tartott, sok vizet fogyasztó ludak trágyája.A lúdtrágya összetétele

A laboratóriumi vizsgálatokat követõen az összegyûjtött trágya nitrogén-, nyersrost-, nyershamu- és foszfortartalmát vizsgáltuk meg, az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza.
A zöldtakarmányt fogyasztó ludak esetében az ürülék nyersrost-tartalma kimagasló értéket mutat, a szálas zöldtakarmányok magas rosttartalmának köszönhetõen, a legelõ ezáltal a rostkiegészítés legjobb és legtermészetszerûbb módja. Érthetõ tehát, hogy a kizárólag tápon tartott ludak ürüléke tartalmazza a legkevesebb rostot, a szálas zöldet fogyasztóké a legtöbbet, a vegyes csoport pedig a két szélsõ között foglal helyet. A táblázat adatai a III., csak zölddel etetett állománynak, környezetvédelmi szempontból sokkal kedvezõbb trágyaösszetételére is rávilágítanak. A környezetszennyezõ hatásban legnagyobb szerepet játszó nitrogén, de még inkább a perzselõ hatású foszfor mennyisége a kizárólag zöldtakarmányt fogyasztó ludak ürülékében a legalacsonyabb. Mind a nitrogén, mind a foszfor tekintetében jelentõs különbség van az I. és III., illetve a II. és III. csoport értékei között, míg az I. és II. csoport egyenértékûnek tekinthetõ az eredmények szempontjából. A tritikáléval etetett ludak N-ürítése lényegesen kisebb a többi csoporténál, a legnagyobb feltûnést azonban a foszfor okozza, hiszen a III. csoport foszforürítése az elsõ kísérletben fele, a másodikban pedig már csak negyede a másik két csoporténak. A zölddel etetett ludak tehát kevesebb trágyát termelnek, és emellett az egyszikûek friss és zsenge zöldjének jobb emészthetõsége miatt a takarmánnyal bevitt nitrogén és foszfor csak kis része kerül ki újra a környezetbe. A zöldetetésre áttéréssel tehát a lúdürülék minõségi összetételének javulása várható.