MENÜ

A sertések férgessége elleni védekezés stratégiája

Oldalszám: 109-110
2014.04.17.

Az elmúlt évszázaddal kezdõdõen az erõsödõ urbanizáció, az ipar, a kereskedelem és az úthálózatok növekvõ területigénye a mezõgazdaság által hasznosítható termõföld területének csökkenéséhez vezetett.

A legelõk – zsugorodásuk következtében – egyre kisebb gulyák és nyájak eltartására lettek képesek. A falvakból eltûntek a kondák, a sertések tartása a háztáji gazdaságokban és a termelõ szövetkezetek valamint az állami gazdaságok telepein koncentrálódott. A növekvõ fogyasztói igények az 1950-es években mennyiségi jellegûek voltak és a húsellátás elsõsorban az elegendõ hústömeg biztosítását célozta meg. Ezeknek az igényeknek a kielégítését fõleg a gyors fejlõdési eréllyel rendelkezõ sertésnek az akkori idõszak lehetõségei szerinti egyre fejlettebb intenzív tartásával érték el. Az állatok termelését az egyre jobb technológiák kidolgozásával és különféle újabb takarmány-keverékekkel egy ideig sikerült fokozni. Az idõ múlásával a mennyiségi termelési igény mellett fokozatosan erõsödött a minõség iránti igény is. A követelményeket kielégíteni igyekvõ, jó minõségû állati termék gazdaságos elõállításához – az állatok igényeit teljes mértékben kiszolgáló környezeti tényezõk mellett – egészséges termelõ állományra van szükség.A hazai sertésállomány a klasszikus, járványos sertésbetegségektõl jelenleg mentes, egyes – elsõsorban gazdaságossági szempontokból fontos – vírusos és baktériumos betegségek ellen országos mentesítési programok végrehajtása folyik.

A sertésekben elõforduló belsõ élõsködõ férgek ellen jelen pillanatban nincs „központilag” meghatározott és irányított védekezési program. Ennek az is lehet az egyik magyarázata, hogy a parazitózisok általában ritkán okoznak látványos, tömeges elhullással járó állatjárványokat, de a folyamatos termeléscsökkentõ hatásuk jelentõs gazdasági kárt okoz a megnövekedett takarmányigény és a gyengébb termelési képesség miatt. A nagyobb csoportokban együtt tartott állatoknál (pl.: a nagy létszámú állattartó telepeken) az élõsködõk könnyebben terjednek egyik állatról a másikra és nagyobb létszámú állatcsoportot érinthetnek. A fertõzött vagy beteg állatok a fejlõdésben elmaradnak. A féregmentes társaikhoz képest az azonos testtömeg elõállításához hosszabb idõre és több takarmányra van szükségük. Ezek a tényezõk jelentõsen leronthatják egy állomány tartásának gazdaságosságát. A belsõ élõsködõknek, különösen a bélcsatornában élõ férgeknek nagy szerepük van a kártétel kialakításában. A férgesség elleni védekezés nem csak az állatorvos feladata és nem csak a használandó gyógyszer kiválasztásának a kérdése. A paraziták elleni védekezést az állatorvosnak az állattenyésztõvel és az állomány tulajdonosával közösen, a telep adottságainak és lehetõségeinek figyelembe vételével kell megterveznie és folyamatosan végeznie.

A nagyüzemi sertéshús-termelés hazánkban rendkívül változatos körülmények között folyik. Ez a változatosság nem csak az épületek korának, állagának, szerkezetének, beosztásának, etetõ-, itató és egyéb berendezéseinek állapotában, hanem a sertéstartási technológiáknak a sokféleségében is megnyilvánul. Találkozunk a ’60–70-es években modernnek tartott, de mára már elavultnak minõsülõ rendszerekkel. Tartanak fizikailag teljesen leromlott épületekben is sertéseket, de az új telepeken vagy frissen épített épületekben a jelenlegi legkorszerûbb számítógépes vezérlésû programok szolgálják ki az állatokat. Vannak elhanyagolt, gazos környezetû, mindenféle telepi hulladékkal elborított és a környezet állapotára is igényes telepek is. Meglehetõsen változó az egyes telepeken az állatok ellátásához, az épületek takarításához és karbantartásához rendelkezésre álló munkaerõ képzettsége, létszáma és hatékonysága, továbbá a fizikai munkát könnyítõ és a gazdaságosságot növelõ felszerelésekkel való ellátottság is. Ez a változatosság azt igényli, hogy egy-egy telepet ne általánosságban közelítsünk meg parazitológiai szempontból, hanem részletesen elemezzük minden szempontból a vizsgált telepet. Ki kell dolgoznunk általános védekezési elveket, de ezeket mindig csak a konkrét telep adottságainak figyelembe vételével lehet eredményesen alkalmazni.

Az általános védekezési stratégia alapelve, hogy:

• az állatok féregellenes kezelését mindig az egyik termelõ istállóból a másikba történõ áttelepítés elõtt (elletõbõl-battériára, battériáról-hízlaldába, vemhesszállásról-elletõbe) célszerû elvégezni. Ezzel megelõzhetõ, hogy a kitakarított és fertõtlenített – elvileg „steril” – istállóba peteürítõ állatok kerüljenek. A sertések férgei ellen használható modern anthelmintikumokat takarmányban vagy ivóvízben, célszerûen nem egy alkalommal, hanem kisebb mennyiségekben több (rendszerint 7–10) napon át (kúraszerûen) adjuk. Ennek azért van jelentõsége, mert a csökkentett adag hatására nem jelentkeznek toxikus mellékhatások. A férgeket több napon át éri a gyógyszer hatása, így az egy-egy napon étvágytalanság miatt nem evõ állat is felveszi a kellõ mennyiségû gyógyszert és a beavatkozás sokkal gazdaságosabb;

• a fentiek szerint féregtelenített kocákat az elletõ istállóba telepítés elõtt meg kell tisztítani a bõrükre és szõrzetükre tapadt – a malacok fertõzésére alkalmas – féregpetéktõl. Az állatok lemosása eredményesebb, ha az állat bõrére juttatható detergens (habzó) anyagokkal egészítjük ki;

• a telepre idegen állományból behozott állatokat (hízó, tenyészsertés) a karanténozás ideje alatt hatékony féreg elleni kezelésben kell részesíteni;

• arról, hogy a telepen lévõ állomány parazitológiai állapota milyen, rendszeres bélsárvizsgálatokkal tudunk képet alkotni. A bélsárminták számát és vételének idõpontját meg kell tervezni. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy elvégzett gyógyszeres féregtelenítéssel elértük-e a kellõ hatást, akkor a kúraszerû kezelés utolsó napjától vagy egyszeri kezelés után számított 7–10 nap múlva szedett bélsármintákat kell a vizsgáló laboratóriumba küldeni. Ha a telep parazitológia állapotát szeretnénk felmérni, akkor a férgek fejlõdési idejétõl függõen (pl.: orsóféreg esetén) az állatcsoport utolsó gyógykezelését követõen 60–70 nap után kell vizsgálatra mintát küldeni. Évente egyszer, a fentiek figyelembe vételével célszerû az állomány parazitológiai állapotát laboratóriumi vizsgálattal felmérni azért, hogy értékelhessük stratégiánk helyességét;

• a tenyészkanokat félévente célszerû féregellenes kezelésnek alávetni.A telep parazotológiai állapotának felmérése céljából általában vizsgálni kell a vemhes és szoptató kocákat, a hízlaldába frissen letelepített, ill. a vágóhídra szállítandó „kész” hízókat és a tenyésztésbe állítandó kocasüldõket. Az egyes csoportokból legalább 30–30 mintát kell vizsgálatra küldeni azért, hogy pontos képet kapjunk a telepen jelenlévõ parazitákról. A vizsgálat eredménye alapján kell kidolgozni a gyógykezelési tervet, amit legalább egy évig – a következõ koprológiai vizsgálat eredményének a megismeréséig – kell folytatni. Az egy év után kapott vizsgálati eredménybõl ki lehet következtetni, hogy a gyógykezelési stratégiánk megfelelõ-e vagy sem. Ha a fertõzöttség mértéke csökken, akkor a tervünk jó, ha nem, akkor a szükséges pont(ok)ban változtatni kell a kezelési tervünkön.

A gyógyszeres védekezési programot ki kell egészíteni az egyéb nem gyógyszeres védekezési lehetõségek szigorú betartásával, ami fontos része az integrált védekezési módszernek. A nem gyógyszeres védekezési módszerekben még rengeteg tartalék van. Ezeknek a kiaknázásához nagyon fontos, hogy az alkalmazásukból eredõ elõnyökrõl széles körû tájékoztatást kapjanak az állattartók.

Az elsõ és legfontosabb tényezõ a higiéniai követelmények szigorú betartása. Az ma már sok telepen természetes, hogy egy-egy állatcsoport áttelepítése csak az elõírásoknak megfelelõen kitakarított és fertõtlenített helyre történhet. Az elletõ kutricáknak, a választott malacok battériájának és – ahol a technológia ilyen – többnyire az elõhízlaldának rácsos a padozata, így a bélsár a réseken lepotyogva nem érintkezik az állatokkal, tehát a fertõzõdés lehetõsége csekély. A hízlaldákban a padozat azonban a legtöbb helyen zárt, a trágyacsatorna feletti rész engedi csak meg a trágya letaposását. Itt el kellene érni, hogy a trágyával rövid ideig érintkezhessenek csak az állatok. Ez feltételezi, hogy legalább naponta egyszer „letolják” a trágyát.

A paraziták petéinek a fejlõdéséhez melegre és nedvességre van szükség. Az elégtelen szellõztetés következtében az istállóban a magas hõmérséklet gyorsan kialakul. Ha a vízvezeték-rendszer vagy az önitatók hibásak, akkor a padozat gyorsan benedvesedik és minden feltétel rendelkezésre áll a fertõzõdés kialakulásához.

Azt az alapvetõ járványvédelmi követelményt, hogy egy termelõ egységben (elletõ, battéria, hízlaló) lévõ állatokat egyszerre (egy idõben) telepítsék ki és a takarítás és fertõtlenítés után egyszerre telepítsék be, sokan sokféleképpen értelmezik. Amennyiben egy épületen belül egy-egy teremben eltérõ korú állatcsoportok vannak, akkor kötelezõ érvényû szabály, hogy az eszközöket, szerszámokat nem szabad átvinni egyik terembõl a másikba és a gondozó személyzet is csak a számára kijelölt termet lássa el. Ha ez nem lehetséges, akkor a lábbeli és az eszközök fertõtlenítését szigorúan el kell végezni.

Mint látható, a termelés gazdaságosságának elérése érdekében komplex program szerint kell védekezni a sertések belsõ élõsködõi ellen. Azért, hogy a gazdaságos termelés érdekében ezt a szerteágazó programot összehangoltan és minden részletre kiterjedõen meg tudjuk valósítani és a paraziták okozta „elmaradt hasznot” a saját eredményeink növelésére tudjuk fordítani, írásban kell rögzíteni a teendõinket. Ez a telep mûködését szabályozó HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point = Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pont) program. Eredetileg a kockázatmentes élelmiszer elõállítása céljából dolgozták ki, de tulajdonképpen – megfelelõ változtatásokkal bármilyen termelési rendszerben alkalmazható. A HACCP egy módszer arra, hogy azonosítsa, értékelje és kezelje azokat a potenciális veszélyeket, amelyek a termék elõállítása (pl.: a hízósertés elõállítása) során jelentkezhetnek. Emellett arra alkalmas rendszer, ami meghatározza, hogy ki, hol, hogyan és mikor végezze az egyes tevékenységeket az eredmény elérése céljából. A módszer és a rendszer együttes alkalmazásával érhetünk el megfelelõen hatékony és igazolható eredményt.Dr. Merényi László